Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rensning af skorstene m. v. samt om brandsyn


§ 1

I bekendtgørelse nr. 30 af 25. januar 1977 om rensning af skorstene m. v. samt om brandsyn foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1 og 2, i regulativ for rensning af skorstene m. v. i København affattes således:

»Skorstene, som er tilsluttet mindre ildsteder, jfr. note 3 i regulativet, i

  • a) ejendomme med ikke over 2 udnyttede etager, renses 2 gange årligt, heraf mindst 1 gang i brugstiden,
  • b) ejendomme med mere end 2 udnyttede etager, hvor der er tilsluttet skorstenen højst 4 mindre ildsteder, renses 2 gange årligt, heraf mindst 1 gang i brugstiden,
  • c) ejendomme med mere end 2 udnyttede etager, hvor der er tilsluttet skorstenen 5 eller flere mindre ildsteder, renses 3 gange årligt, heraf mindst 2 gange i brugstiden.

Stk. 2. Skorstene, som er tilsluttet fælles vaskekedler, renses 3 gange årligt«.

2. § 2, stk. 3, i det nævnte regulativ ophæves, og stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1979.

Justitsministeriet, den 16. januar 1979

Nathalie Lind

/Ebbe Nielsen

Officielle noter

Ingen