Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerheds- og kontrolbestemmelser for elektrisk materiel


I medfør af §§ 2, 2 a, 2 b og 2 c i lov om elektriske stærkstrømsanlæg, lovbekendtgørelse nr. 669 af 28. december 1977, fastsættes følgende:

Sikkerhedskrav til elektrisk materiel

§ 1. Elektrisk materiel skal være fremstillet på en sådan måde, at det ved korrekt installation og vedligeholdelse samt ved anvendelse i overensstemmelse med dets formål ikke bringer sikkerheden for personer, husdyr og ejendom i fare.

Stk. 2. For materiel, der er omfattet af EF-direktiv af 19. februar 1973 (73/23/EØF) »Lavspændingsdirektivet« og er bestemt til brug her i landet eller i andre medlemsstater i De europæiske Fællesskaber, skal dette krav være opfyldt på en af de i § 2 nævnte måder.

Stk. 3. For andet materiel, bestemt til brug her i landet, kan sikkerhedskravet alene opfyldes, når materiellet er fremstillet i overensstemmelse med stærkstrømsreglementets bestemmelser.

Stk. 4. På de elektriske materiel eller - hvis dette ikke er muligt - i en medfølgende beskrivelse skal der være anført sådanne væsentlige oplysninger, som er en betingelse for, at materiellet kan anvendes i overensstemmelse med dets formål og uden fare. Oplysningerne skal være affattet på dansk. Endvidere skal fabriks- eller varemærker være anbragt tydeligt på materiellet eller - hvis dette ikke er muligt - på emballagen.

§ 2. For materiel omfattet af »Lavspændingsdirektivet,, jfr. bilaget, anses sikkerhedskravet for opfyldt, såfremt materiellets konstruktion opfylder harmoniserede normer, der er vedtaget i medfør af direktivets artikel 5 og bekendtgjort i stærkstrømsreglementet.

Stk. 2. Såfremt der for materiellet ikke foreligger harmoniserede normer som nævnt i stk. 1, anses sikkerhedskravet for opfyldt, når materiellets konstruktion i sikkerhedsmæssig henseende svarer til normer, der er vedtaget af Den internationale kommission for godkendelsesregler for elektrisk materiel (CEE) eller Den internationale elektrotekniske kommission (IEC) og bekendtgjort i stærkstrømsreglementet.

Stk. 3. Materiel, for hvilket der ikke foreligger harmoniserede eller vedtagne normer, jfr. § 2, stk. 1-2, skal for at opfylde sikkerhedskravet være fremstillet i overensstemmelse med de ifølge stærkstrømsreglementet til enhver tid gældende konstruktionsforskrifter. Materiel, der er fremstillet i en anden af medlemsstaterne i De europæiske Fællesskaber, og om hvilket det oplyses, at det opfylder de i fremstillingslandet gældende sikkerhedsbestemmelser, skal dog anses for at opfylde sikkerhedskravet, såfremt det over for de kontrollerende myndigheder godtgøres, at disse bestemmelser yder en sikkerhed svarende til den, der tilsigtes opnået med stærkstrømsreglementets forskrifter for samme slags materiel.

Stk. 4. For materiel, der ikke er fremstillet i overensstemmelse med de i stk. 1-3 nævnte regler, skal sikkerhedskravet anses for opfyldt, såfremt det over for de kontrollerende myndigheder godtgøres, at materiellets konstruktion yder en sikkerhed svarende til den, der tilsigtes opnået med stærkstrømsreglementets forskrifter for samme slags materiel.

Kontrol med elektrisk materiel

§ 3. Elektrisk materiel, der ikke opfylder de i §§ 1 og 2 nævnte sikkerhedskrav (ulovligt materiel), må ikke sælges, udleveres, installeres eller tages i brug her i landet.

Stk. 2. Kontrollen med, om elektrisk materiel opfylder sikkerhedskravene, udøves af elektricitetsrådet og Danmarks elektriske Materielkontrol, DEMKO.

Registreringspligtigt materiel

§ 4. Ved salg af elektrisk materiel, der ifølge stærkstrømsreglementet er registreringspligtigt, jfr. bilaget, og som endnu ikke er registreret af DEMKO, jfr. § 5, er sælgeren forpligtet til inden 8 arbejdsdage efter pågyndelsen af salg eller udlevering af materiellet at indgive anmeldelse til DEMKO.

Stk. 2. Anmeldelsespligten påhviler enhver, der som fabrikant, importør, grossist, detailhandler eller installatør sælger eller udleverer materiellet, medmindre det over for den pågældende er oplyst, at anmeldelse allerede er foretaget af et tidligere led i omsætningen.

Stk. 3. Anmeldelsespligten gælder, indtil materiellet er optaget i fortegnelsen over registreret materiel, jfr.§ 6.

Stk. 4. Den, der indgiver anmeldelse om forhandling m. v. af elektrisk materiel, jfr. stk. 1, er forpligtet til efter anmodning fra DEMKO uden vederlag at indsende et eller flere eksemplarer af den pågældende materieltype til prøvning hos DEMKO.

Stk. 5. Anmeldelse foretages på særlig blanket, der udleveres af DEMKO.

§ 5. Den i § 3 nævnte kontrol udføres på grundlag af et eller flere eksemplarer af den pågældende materieltype, som gøres til genstand for prøvning på DEMKO's laboratorier. Prøvningerne foretages i overensstemmelse med prøvningsforskrifter fastsat ved de i § 2, stk. 1 -2, nævnte normer og efter stærkstrømsreglementets bestemmelser.

Stk. 2. Prøvning af materiellet kan dog undlades i følgende tilfælde,;

  • 1) når materiellets overensstemmelse med de i § 2 nævnte regler er konstateret af en anerkendt prøvningsanstalt i en anden af medlemsstaterne i De europæiske Fællesskaber, eller
  • 2) når der foreligger en skriftlig erklæring fra fabrikanten af materiellet om, at dette er fremstillet i overensstemmelse med de i § 2 stk. 1-3, nævnte regler, og der til dokumentation heraf fremlægges en fuldstændig prøverapport udvisende resultatet af de prøver, der ifølge de nævnte regler skal foretages, eller
  • 3) i andre tilfælde, hvor der foreligger certifikat eller lignende fra en udenlandsk prøvningsanstalt, med hvilken DEMKO har indgået aftale om gensidig anerkendelse af meddelte prøveresultater.

Stk. 3. Omkostningerne ved prøvningen afholdes af anmelderen efter et af ministeren for offentlige arbejder fastsat takstregulativ. Såfremt samme materieltype anmeldes samtidig af flere forhandlere, kan omkostningerne deles mellem dem efter DEMKO's skøn.

§ 6. Når materiellets opfyldelse af sikkerhedskravene i § 2 er godtgjort, registreres det af DEMKO og optages i en fortegnelse, der i sin helhed offentliggøres en gang om året. Tillæg til fortegnelsen offentliggøres en gang om måneden eller - såfremt det anses for påkrævet - med kortere mellemrum. I fortegnelsen kan tillige offentliggøres forbud mod salg eller benyttelse af materiel, der ved undersøgelsen eller senere er fundet ulovligt, jfr. § 10

Stk. 2. DEMKO giver meddelelse til anmelderen om registreringen. Såfremt der er foretaget prøvning af materiellet, fremsendes et prøvningscertifikat til anmelderen.

Stk. 3. Registreringen gælder i 5 år fra den dato, hvor materiellet er optaget i fortegnelsen. Gyldigheden af registreringen kan forlænges, såfremt der ved udløbet af 5-års perioden fremsættes begæring herom.

Stk. 4. Registreringspligtigt materiel, for hvilket der er udstedt prøvningscertifikat af DEMKO eller af en udenlandsk prøvningsanstalt, med hvilken DEMKO har indgået aftale om gensidig anerkendelse af meddelte prøveresultater, kan forsynes med godkendelsesmærke efter reglerne i §§ 8-9.

Godkendelsespligtigt materiel

§ 7. Elektrisk materiel, der ifølge stærkstrømsreglementet er godkendelsespligtigt, jfr. bilaget, må ikke sælges, udleveres, installeres eller tages i brug her i landet, medmindre det er typegodkendt af DEMKO og forsynet med godkendelsesmærke. Med hensyn til indsendelse af materiel til prøvning og afholdelse af udgifterne ved prøvningen gælder bestemmelserne i §§ 4 og 5 tilsvarende.

Stk. 2. Godkendelse af materiel kan meddeles uden foretagelse af prøvning hos DEMKO, såfremt indsenderen fremlægger attest om prøvning foretaget af udenlandsk laboratorium, med hvilket DEMKO har indgået aftale om gensidig anerkendelse af meddelte godkendelser.

Stk. 3. En godkendelse gælder kun for materiel, der er i nøje overensstemmelse med de indsendte og godkendte prøver og det i godkendelsescertifikatet anførte.

Stk. 4. Godkendt materiel optages i en særskilt afdeling af den i § 6 nævnte fortegnelse.

Stk. 5. Med hensyn til godkendelsens gyldighedstid gælder § 6, stk. 3, tilsvarende.

Godkendelsesmærke

§ 8. Godkendelsespligtigt materiel skal være forsynet med godkendelsesmærke efter de i stærkstrømsreglementet derom fastsatte regler.

Stk. 2. Godkendelsesmærker skal i formen være en tro gengivelse af de ved stærkstrømsreglementet bestemte mærker og skal i størrelse stå i rimeligt forhold til størrelsen af den øvrige mærkning.

§ 9. Godkendelsesmærke må kun anbringes på godkendt materiel og på prøver af materiel, som indleveres til DEMKO til godkendelse.

Stk. 2. Godkendelsesmærke skal anbringes på godkendt godkendelsespligtigt materiel, der leveres til det danske marked. Det skal anbringes på samme sted og på samme måde som på den godkendte prøve. Godkendelsens indehaver er ansvarlig herfor. Dog må godkendelsesmærke ikke anbringes på materiellet, såfremt DEMKO har forbudt dets anbringelse.

Stk. 3. Godkendelsesmærke må ikke anbringes på materiel, der leveres til eksport, medmindre dets anbringelse i henhold til stk. 1 eller stk. 5 ville være lovlig ved materiellets levering til det danske marked.

Stk. 4. Godkendelsesmærket skal anbringes fast i eller på en hoveddel af materiellet og på samme skilt eller materialestykke som fabriksmærket eller indsenderens mærke. Det skal så vidt muligt anbringes således, at det er synligt efter materiellets montering, eventuelt efter aftagning af et dæksel. Anbringelse i eller på et dæksel er kun tilladt, såfremt dækslet er særegent for det pågældende materiel. Det kan i stærkstrømsreglementet bestemmes, at godkendelsesmærket for visse former for materiel kan anbringes på emballagen

Stk. 5. Materiel, der er afprøvet og godkendt af et udenlandsk laboratorium, med hvilket DEMKO har indgået aftale om gensidig anerkendelse af meddelte godkendelser, kan tillades forsynet med godkendelsesmærke.

Forbud mod salg, udlevering,

installation og brug af materiel

§ 10. I tilfælde, hvor det ved kontrol af elektrisk materiel konstateres, at dette er ulovligt, kan elektricitetsrådet eller DEMKO udstede forbud mod salg, udlevering og installation af materiel af den pågældende type til brug i Danmark. Udstedelse af forbud meddeles ved registreret eller godkendt materiel den eller dem, der har anmeldt materiellet til registrering eller godkendelse, og ved andet materiel fabrikanten eller importøren. Meddelelsen skal være skriftlig. Såfremt salg eller udlevering af materiellet har fundet sted, offentliggøres forbudet som nævnt i § 6, stk. 1, og eventuelt tillige på anden måde, hvis det anses for nødvendigt.

Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i sikkerhedskravene til konstruktionen af elektrisk materiel, kan der udstedes forbud imod, at materiel, der ikke opfylder de nye krav, sælges, udleveres eller installeres efter udløbet af en nærmere fastsat frist.

§ 11. Når der er udstedt forbud i medfør af § 10, kan elektricitetsrådet eller DEMKO pålægge fabrikanter, importører og grossister at kalde solgt eller udleveret materiel tilbage fra detailhandlerere, installatører eller andre, til hvem de har solgt eller udleveret det pågældende materiel. Detailhandlere kan pålægges at søge solgte eksemplarer af materiellet tilbagetaget ved direkte henvendelse til de købere eller modtagere, som de har kendskab til.

Stk. 2. Elektricitetsrådet eller DEMKO kan endvidere pålægge en installatør pligt til at demontere eller tilbagetage fast installeret materiel, medmindre bygherren inden installationsarbejdets påbegyndelse var gjort bekendt med, at materiellet ikke var registreret, og alligevel havde ønsket det anvendt.

§ 12. Såfremt hensynet til brugernes sikkerhed kræver det, kan elektricitetsrådet eller DEMKO i tilslutning til forbud udstedt i medfør af § 10 forbyde forsat brug af materiellet. I sådanne tilfælde kan det pålægges sælgere eller andre, der har udleveret ulovligt materiel af den pågældende type til købere eller modtagere, hvis navn og adresse de ikke har kendskab til, at søge materiellet tilbagekaldt ved offentlig avertering, ved skiltning i udstillingsvinduer eller lignende. Endvidere kan der ved elektricitetsrådets eller DEMKO's egen foranstaltning offentliggøres advarsel mod brugen af sådant ulovligt materiel.

Stk. 2. Elektricitetsrådet eller DEMKO kan endvidere i sådanne tilfælde bestemme, at ulovligt materiel, der er fast installeret, skal frakobles.

Markedskontrol

§ 13. Med henblik på udøvelse af kontrol med, at elektrisk materiel opfylder sikkerhedskravene i §§ 1 -2 samt med iagttagelse af bestemmelserne i §§ 4 og 7-10, kan repræsentanter for elektricitetsrådet og DEMKO uden retskendelse mod forevisning af behørig legitimation forlange at få adgang til alle lokaler, hvor der forhandles, oplagres eller benyttes elektrisk materiel og til at besigtige det derværende materiel.

Stk. 2. For så vidt angår registreringspligtigt materiel, kan der ved kontrollen udtages et eller flere eksemplarer til prøvning. Hos fabrikanter, importører eller grossister kan sådanne prøver udtages vederlagsfrit. Hos detailhandlere betales indkøbsprisen. Der skal udstedes kvittering for de udtagne prøver. Hvis et udtaget eksemplar ikke er lovligt, skal forhandleren afholde udgifterne ved prøvningen.

Stk. 3. Tilsvarende bestemmelser gælder for godkendelsespligtigt materiel, idet det udtagne eksemplar endvidere skal svare til det godkendte.

Stk. 4. Kontrol kan foretages med hensyn til alt materiel, der er omfattet af stærkstrømsreglementet.

Almindelige bestemmelser

§ 14. Elektricitetsrådet og DEMKO kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse. De nærmere regler herom fastsættes i stærkstrømsreglementet.

§ 15. Forbud mod salg, udlevering eller brug af materiel, jfr. § 10, kan inden 4 uger efter udstedelsen påklages til ministeren for offentlige arbejder, for så vidt angår spørgsmål om forståelsen af de bestemmelser, som forbudet er begrundet med. Klage fritager ikke for foreløbigt at efterkomme forbud og påbud.

Stk. 2. Klager over prøvninger foretaget på DEMKO's laboratorier afgøres endeligt af DEMKO's prøvningsudvalg.

§ 16. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, herunder tilsidesættelse af forbud eller påbud, udstedt efter §§ 10-12, straffes med bøde.

Stk. 2. Er nogen af de ovenfor nævnte forseelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvaret pålægges selskabet som sådant.

Stk. 3. Forældelsesfristen for strafansvaret er 10 år.

Stk. 4. Sagerne behandles som politisager.

§ 17. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 1978. Samtidig ophæves stærkstrømsreglementets afsnit 1, 2. udgave, §§ 10-14.

Ministeriet for offentlige arbejder den 19. januar 1978

KJELD OLESEN

/Ebbe Nielsen

Officielle noter

Ingen