Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rensning af skorstene m.v. samt om brandsyn.


I medfør af § 31, stk. 1 og § 33 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976, fastsættes herved følgende:

§ 1

En gang om året skal skorstenfejermesteren personlig eller ved en af brandkommissionen, i kommuner uden brandkommission politimesteren, godkendt stedfortræder foretage eftersyn i samtlige bygninger, hvori der er indrettet ildsted, for at påse, om skorstene, ildsteder, herunder bageovne, røgeovne m.v., og røgledninger er i forsvarlig stand og tilbørligt vedligeholdt og renset.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for Københavns kommune.

§ 2

Om rensning af skorstene m.v. i Københavns kommune gælder reglerne i Københavns magistrats regulativ af 10. juni 1969 om rensning af skorstene m.v. i København. Regulativet er optrykt som bilag til bekendtgørelsen.

§ 3

Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1977.

Justitsministeriet, den 25. januar 1977.

Orla Møller.

/Kornerup.

Bilag.

Regulativ

for

rensning af skorstene m.v. i København.

I medfør af § 14 i lov af 15. maj 1868 om brandvæsenet i København fastsættes herved følgende bestemmelser for rensning af skorstene m.v.(* 1):

§ 1. De i nærværende regulativ omhandlede skorstene m.v. skal renses ved de af magistraten beskikkede skorstensfejermestres foranstaltning til den af Københavns kommunalbestyrelse fastsatte takst, jfr. dog § 8.

Stk. 2. Skorstensfejermesteren og hans svende har fri adgang til de steder, hvortil det er nødvendigt at have adgang for at foretage rensningen.

Stk. 3. Skorstene med tilhørende røgrør og ildsteder m.v. skal holdes vel vedligeholdte og rensede og være i en sådan stand, at de ikke medfører brandfare. Ejendommens ejer (eller bruger) skal efterkomme påbud fra skorstensfejeren om afhjælpning af mangler ved vedligeholdelse, rensning m.m., jfr. § 13, stk. 1, i Instruks for skorstensfejere i København.

Stk. 4. Det påhviler ejendommens ejer (eller bruger) at anvise skorstensfejeren et i brandmæssigt henseende sikkert sted til opbevaring af den udrensede sod (* 2), indtil denne fjernes fra ejendommen.

§ 2. Skorstene, som er tilsluttet mindre ildsteder (* 3) i

  • a) ejendomme med ikke over 2 udnyttede etager, renses 2 gange årligt, heraf mindst 1 gang i brugstiden,
  • b) ejendomme med mere end 2 udnyttede etager, renses 3 gange årlig, heraf mindst 2 gange i brugstiden.

Stk. 2. Såfremt de under stk. 1, punkt a, nævnte skorstene har en lysning med et mindste tværmål (* 4) på under 24 cm (* 5), renses skorstenene 3 gange årlig, heraf mindst 2 gange i brugstiden.

Stk. 3. Skorstenene, som er tilsluttet fælles vaskekedler i ejendomme med mere end 4 lejligheder, renses - udover de i stk. 1 nævnte antal gange - 1 gang ekstra i tiden fra 1. juli til 30. september.

Stk. 4. Skorstene, som er tilsluttet

  • a) centralvarmekedler med en hedeflade på over 4 kvm i ejendomme med indtil 4 lejligheder eller tilsvarende anden rumopvarmning og
  • b) andre ildsteder med tilsvarende hedeflade eller lignende, jfr. noten til stk. 1,

renses 3 gange årlig, heraf mindst 2 gange i brugstiden.

Stk. 5. De i stk. 1-4 nævnte skorstene renses kun 1 gang årlig, såfremt de alene er tilsluttet sjældent benyttede ildsteder (* 6).

§ 3. Skorstene, som er tilsluttet

  • a) centralvarmekedler med en hedeflade på over 4 kvm i ejendomme med over 4 og indtil 10 lejligheder eller tilsvarende anden rumopvarmning og
  • b) andre ildsteder med tilsvarende hedeflade eller lignende, jfr. noten til § 2, stk. 1,

renses hver 6. uge i brugstiden, dog mindst 2 gange årlig.

Stk. 2. Skorstene, som er tilsluttet

a)centralvarmekedler i ejendomme med mere end 10 lejligheder eller tilsvarende anden rumopvarmning og

  • b) andre ildsteder med tilsvarende hedeflade eller lignende, jfr. noten til § 2, stk. 1,

renses hver 3. uge i brugstiden, dog mindst 4 gange årlig.

Stk. 3. Såfremt der i en ejendom, der normalt opvarmes ved fjernvarme eller anden opvarmning, henstår centralvarmekedler som reserve, skal skorstenene fra disse renses 2 gange årlig.

§ 4. Såfremt røgrøret fra et ildsted er tilsluttet skorstenen på en sådan måde, at sod ved skorstensrensningen falder ned i selve ildstedet, renses såvel røgrøret som ildstedet samtidig med og lige så ofte som skorstenen. Det samme gælder ildsteder med direkte tilslutning til skorsten, hvis lignende forhold gør sig gældende.

§ 5. Såfremt der ved skorstensrensning konstateres en unormal stærk sodbelægning, skal rensningsantallet forøges i det omfang, skorstensfejermesteren anser det for påkrævet.

Stk. 2. Hvis ejeren (eller brugeren) ved ændring eller justering af fyringsanlægget eller ved benyttelse af mindre sodende brændsel drager omsorg for at sodbelægningen reduceres til det for skorstene af vedkommende art normalt forekommende, nedsættes rensningsantallet til det almindeligt foreskrevne.

§ 6. Uoverensstemmelse mellem ejer (eller bruger) og skorstensfejermesteren om antallet af rensninger kan forelægges brandvæsenet til afgørelse.

§ 7 Skorstensfejermesteren er pligtig at foretage hyppigere rensning end foreskrevet, når han af ejer (eller bruger) bliver anmodet herom.

Stk. 2. Skorstensfejermesteren er pligtig i eget distrikt at overtage rensning af røgledninger og ildsteder, når ejer (eller bruger) anmoder herom.

§ 8. Fritstående skorstene er fritaget for rensning. Såfremt disse skorstene giver anledning til luftforurening (sodulempe m.v.), skal skorstensfejermesteren indberette forholdet til sundhedskommissionen, som kan pålægge de pågældende fyringsanlægs ejere eller brugere at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til afhjælpning af sodulempen.

§ 9. Overtrædelse af nærværende regulativ straffes med bøde i medfør af bestemmelserne i § 40 i lov af 15. maj 1868 om brandvæsenet i København.

§ 10. Regulativet træder i kraft den 1. oktober 1969.

Københavns magistrat, den 10. juli 1969.

A. Wassard Jørgensen.

/B. Tengqwist.

Officielle noter

(* 1) Som skorstene anses også røgrør, der fungerer som skorstene.

(* 2) F.eks. en passende stor metalkasse med tætsluttende låg, anbragt på en plads, der er let tilgængelig for skorstensfejeren.

(* 3) Ved mindre ildsteder forstås kakkelovne, vaskekedler, kaminer o.lign. samt centraliserede ildsteder med en hedeflade på højst 4 kvm og andre ildsteder (bageovne, varmluftsovne, restaurationskomfurer, røgeovne, industrielle ovne o.lign.) med tilsvarende hedeflade, varmeydelse eller brændselsforbrug.

(* 4) For rektangulære rør: Bredden (korteste sidelinie) og for cirkulære rør: Diameteren.

(* 5) 24 cm svarer til 1/1 stens lysning.

(* 6) Ved sjældent benyttede ildsteder forstås ildsteder, som anvendes højst 12 dage om året.