Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag


§ 1

I bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som litra c:

  • »c) Alle lagerbygninger på over 600 m2 med produkter i brændbar emballage, som oplagres i større højde end 6 m over gulv. To eller flere lagerbygninger på samme grund betragtes som en bygning, medmindre bygningerne enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.«

2. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. De i § 1, stk. 1, litra c, nævnte lagerbygninger samt lagerbygninger på over 600 m2 med oplagring i større højde end 6 m over gulv af tobak eller sukker i emballeret tilstand eller af kolonialvarer, papirvarer, tekstiler, tæpper, tovværk, gummi, tagpap, asfalt eller tjære må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.«

3. § 6 affattes således:

»§ 6. Overtrædelse af § 2, stk. 2 og 3, straffes med bøde.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1984.

Justitsministeriet, den 6. februar 1984

Erik Ninn-Hansen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen