Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om 5-års eftersyn i byfornyelsesbyggeri


I medfør af § 69 b i lov om byfornyelse og boligforbedring jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 15. september 1994, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for byggeri, der er omfattet af Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelsesforanstaltninger.

§ 2. Byggeskadefonden lader foretage et eftersyn af byggeriet og afholder udgifterne herved. Eftersynet påbegyndes tidligst 48 måneder og afsluttes senest 54 måneder efter afleveringen af byggeriet med afgivelse af en rapport, jf. § 6. For byggeri opdelt i etaper, kan eftersynet foretages på et tidligere tidspunkt, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt med en samlet vurdering af 2 eller flere etaper. Ved byggeri i bygherrens eget regie beregnes de nævnte frister fra ombygningens/udbedringens færdiggørelse (skæringsdatoen).

Stk. 2. Eftersynet består i en systematisk, byggeteknisk gennemgang af byggeriet med det formål at beskrive og vurdere dettes tilstand og herunder registrere skader og tegn herpå og om muligt belyse skadernes årsager.

Stk. 3. Eftersynet skal omfatte prøver af betonkonstruktioner, der er udsat for vejrliget, i de tilfælde, hvor det ikke er dokumenteret, at den anvendte beton svarer til basisbetonbeskrivelsen.

Stk. 4. Fonden drager omsorg for, at udgiften ved eftersyn inden for en 3-års periode i gennemsnit ikke overstiger 50 pct. af det indbetalte bidrag.

§ 3. Eftersynet foretages af en bygningssagkyndig, der har erfaring i bygningseftersyn og byggeprojektering.

Stk. 2. Fonden fastsætter retningslinier om de bygningssagkyndiges uafhængighed i forhold til de byggerier, der skal gennemgås.

Stk. 3. Den bygningssagkyndige er overfor fonden ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Ansvaret kan ved aftale begrænses beløbsmæssigt. Ansvaret ophører 5 år efter afgivelsen af eftersynsrapporten til Byggeskadefonden.

Stk. 4. Retstvister efter stk.3 kan indbringes for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 4. Byggeskadefonden orienterer bygningsejeren om eftersynet senest 2 måneder før påbegyndelsen.

Stk. 2. Bygningsejeren er forpligtet til at meddele fonden enhver oplysning om byggeriets opførelse og drift, som er nødvendig for gennemførelsen af 5-års eftersynet, jf. § 69 b i lov om byfornyelse og boligforbedring.

Stk. 3. Bygningsejeren skal sikre, at den bygningssagkyndige har adgang til byggeriet samt har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. Fonden afholder udgifterne til efterreparationer, som er nødvendige som følge af det gennemførte eftersyn.

§ 5. Bygningsejeren underretter lejerne om eftersynets påbegyndelse. Inden eftersynet påbegyndes er bygningsejeren forpligtet til, hos lejerne at indhente alle oplysninger af betydning for eftersynet og meddele disse til Byggeskadefonden.

§ 6. Den bygningssagkyndige udarbejder en rapport om eftersynet, som afgives til Byggeskadefonden indenfor den af fonden fastsatte frist.

Stk. 2. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af det foretagne eftersyn samt en fortegnelse over konstaterede skader og tegn på skader. Rapporten skal endvidere indeholde en beskrivelse og vurdering af bygningstilstanden, herunder særlig vedligeholdstilstanden.

Stk.3. Fortegnelsen over konstaterede skader eller tegn på skader skal opstilles systematisk efter bygningsdele og indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Art og omfang.
  • 2) Årsager i det omfang disse kan belyses uden særlige undersøgelser.
  • 3) Ønskeligheden af snarlig indgriben.
  • 4) Uafklarede forhold, som medfører behov for yder ligere undersøgelser.

§ 7. Fonden sender efter gennemgang af rapporten en kopi heraf til bygningsejeren.

§ 8. Fonden fastsætter nærmere retningslinier om eftersynets gennemførelse samt om eftersynsrapportens form og indhold.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1995.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 23. januar 1995

Rud Werborg

/ Flemming Lethan

Officielle noter

Ingen