Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rensning af skorstene og røgkanaler.


I medfør af § 31, stk. 1, i lov nr. 247 af 10. juni 1960 om brandvæsenet i købstæderne og på landet fastsættes herved følgende:

§ 1. Skorstene, der kun sjældent benyttes, renses 1 gang årlig.

§ 2. Skorstene, der afleder røgen fra almindelige, jævnligt benyttede ildsteder, renses efter følgende regler:

1. Skorstene, hvis lysning har et mindste tværmål (* 1) på under 24 cm (* 2) renses 3 gange årlig.

2. Skorstene med en lysning med et mindste tværmål på 24 cm og derover renses 2 gange årlig. Er der tilsluttet skorstenen 5 eller flere almindelige ildsteder, såsom kakkelovne, vaskekedler, kaminer o.lign., eller centraliserede ildsteder med en samlet hedeflade på over 4 kvm, renses den 3 gange årlig. Er der sluttet over 10 almindelige ildsteder til skorstenen, skal den renses hver anden måned i brugstiden, dog mindst 2 gange årlig.

§ 3. Skorstene, der afleder røgen fra større centraliserede ildsteder med en samlet hedeflade på over 8 og indtil 20 kvm eller fra bageovne, restaurationskomfurer, industrielle ovne o.lign. med tilsvarende varmeydelse eller brændselsforbrug, renses hver anden måned i brugstiden, dog mindst 2 gange årlig. Denne regel gælder tillige for skorstene, der afleder røgen fra røgeovne.

§ 4. Skorstene, der afleder røgen fra store centraliserede ildsteder med en samlet hedeflade på over 20 kvm eller fra store bageovne, restaurationskomfurer, industrielle ovne o.lign. med tilsvarende varmeydelse eller brændselsforbrug, renses hver måned i brugstiden, dog mindst 4 gange årlig.

§ 5. Fritstående fabriksskorstene, dampskorstene o.lign. er fritaget for rensning.

§ 6. Røgrør og røgkanaler fra centraliserede ildsteder med en samlet hedeflade på over 2 kvm renses samtidig med og lige så ofte som skorstenen. Det samme gælder bageovne, restaurationskomfurer, industrielle ovne o.lign. med tilsvarende varmeydelse eller brændselsforbrug samt de i § 3 nævnte røgeovne.

§ 7. Hvis røgrøret fra et ildsted er tilsluttet skorstenen på en sådan måde, at soden ved skorstensrensningen falder ned i selve ildstedet, renses såvel dette som røgrøret samtidig med og lige så ofte som skorstenen.

§ 8. Såfremt der ved skorstensrensning konstateres en unormalt stærk sodbelægning, skal rensningsantallet forøges i det omfang, skorstenfejermesteren anser for påkrævet. Såfremt ejeren eller brugeren ikke er enig heri, skal skorstensfejermesteren forelægge spørgmålet for brandmyndigheden (* 3), der træffer afgørelse om antallet af rensninger.

Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren ved ændring eller justering af fyringsanlægget eller ved benyttelse af mindre sodende brændsel drager omsorg for, at sodbelægningen reduceres til det for skorstene af vedkommende art normalt forekommende, nedsættes rensningsantallet til det almindeligt foreskrevne.

§ 9. Uoverensstemmelser mellem ejeren eller brugeren og skorstenfejermesteren om antallet af rensninger kan forelægges brandmyndigheden til afgørelse.

§ 10. Skorstensfejermesteren er pligtig at foretage hyppigere rensning end foran foreskrevet, når han bliver anmodet herom af ejeren eller brugeren.

§ 11. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde. Bekendtgørelse nr. 301 af 26. sept. 1933 om visse skorstenes fritagelse for rensning ophæves.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1961.

Justitsministeriet, den 27. marts 1961.

Hans Hækkerup.

/ Ehrenreich.

Officielle noter

(* 1) For rektangulære rør: Bredden (korteste sidelinje) og for cirkulære rør: Diameteren.

(* 2) 24 cm svarer til 1/1 stens lysning.

(* 3) Brandmyndigheden er i købstæderne brandkommissionen og i sognekommuner politimesteren.