Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plast


I medfør af § 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976, fastsættes:

§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

Plast: Materiale, der som en væsentlig del indeholder en højpolymer, og som på et eller andet stadium i dets forarbejdning til endeligt produkt kan formes under flydning. Elastomere materialer, som også kan formes under flydning, betragtes ikke som plast.

Plastforarbejdning: Erhvervsmæssig fremstilling af plastprodukter som hel- eller halvfabrikata.

Plastoplag: Oplag af forarbejdet og/ eller uforarbejdet plast.

§ 2. Bekendtgørelsen er gældende for alle virksomheder, der anvender brandfarlige væsker eller brændbare luftarter ved fremstilling af plast.

Stk. 2. Bekendtgørelsen er endvidere gældende for alle virksomheder, der forarbejder plast, samt for alle plastoplag, med undtagelse af: a) Virksomhed i en eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 kvadratmeter.

To eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 kvadratmeter på samme grund betragtes dog som en bygning, medmindre bygningerne enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 5 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter. b) Oplag på indtil 1.000 kubikmeter.

To eller flere oplag på indtil 1.000 kubikmeter på samme grund betragtes dog som et oplag, medmindre oplagene enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 5 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter. c) Oplag i butikker. d) Oplag af færdigvarer i form af store emner, f. eks. tanke, siloer, campingvogne og både, bortset fra oplag ved plastforarbejdningsvirksomheder og andre virksomheder, som omfattes af brandlovgivningen.

§ 3. Virksomheder, der anvender brandfarlige væsker eller brændbare luftarter ved fremstilling af plast, må kun oprettes med tilladelse af Statens brandinspektion og på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

§ 4. Bygninger og arealer i det fri med plastforarbejdningsvirksomheder og plastoplag skal indrettes, benyttes og være placeret på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningarbejde.

Stk. 2. Plastforarbejdningsvirksomheder og plastoplag må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse. Bygninger og arealer i det fri med sådanne virksomheder og oplag skal enten være i overensstemmelse med de i § 5 nævnte tekniske forskrifter eller indrettes, benyttes og være placeret på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i stk. 1 indeholdte krav.

§ 5. Af Statens brandinspektion udsendes »Tekniske forskrifter for plastforarbejdning og plastoplag«, indeholdende regler om placering, indretning og benyttelse af plastforarbejdningsvirksomheder og plastoplag.

§ 6. Ansøgninger om tilladelser i henhold til § 3 og § 4, stk. 2, skal vedlægges fornødent tegningsmateriale og beskrivelser i mindst 2 eksemplarer.

§ 7. Tilladelser kan senere tilbagekaldes, såfremt dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 3 og § 4, stk. 2, straffes med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1981.

Stk. 2. Plastforarbejdningsvirksomheder og plastoplag, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser og reglerne i de tekniske forskrifter, for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

Justitsministeriet, den 23. februar 1981

Ole Espersen

/ C. Rosholm

Officielle noter

Ingen