Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om korn- og foderstofvirksomheder


I medfør af § 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976, fastsættes:

§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

Silocelle: Stationær beholder.

Siloanlæg: En eller flere siloceller til oplagring af korn og/ eller foderstoffer (herunder færdigvarer).

Maskinafsnit: Bygning eller rum for anden bearbejdning af korn og/ eller foderstoffer end formaling.

Lagerafsnit: Bygning eller rum for oplagring af korn og/ eller foderstoffer (herunder færdigvarer) på anden måde end i siloanlæg.

§ 2. Bekendtgørelsen er gældende for korn- og foderstofvirksomheder med a) siloanlæg, hvis samlede rumindhold overstiger 200 m3, eller b) maskinafsnit, hvor det samlede rumindhold af de til maskinafsnittet hørende siloceller overstiger 200 m3, eller c) lagerafsnit i 1-etages bygning på over 600 m2 eller i bygning med mere end 1 etage.

Stk. 2. To eller flere siloanlæg, maskinafsnit eller lagerafsnit på samme grund betragtes som henholdsvis et siloanlæg, et maskinafsnit eller et lagerafsnit, medmindre der er etableret brandsektionsadskillelse i overensstemmelse med reglerne i de i § 4 nævnte tekniske forskrifter, eller afstandsreglerne i samme forskrift er overholdt.

§ 3. Korn- og foderstofvirksomheder skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

Stk. 2. Korn- og foderstofvirksomheder må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og skal enten være i overensstemmelse med de i § 4 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i stk. 1 indeholdte krav.

§ 4. Af Statens brandinspektion udsendes »Tekniske forskrifter for korn- og foderstofvirksomheder«, indeholdende regler om placering, indretning og benyttelse af sådanne virksomheder.

§ 5. Ansøgninger om tilladelser i henhold til § 3, stk. 2, skal vedlægges fornødent tegningsmateriale og beskrivelse i mindst 2 eksemplarer.

§ 6. Tilladelser kan senere tilbagekaldes, såfremt dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

§ 7. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 3, stk. 2, straffes med bøde.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1981.

Stk. 2. Korn- og foderstofvirksomheder, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter, for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

§ 9. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 89 af 31. marts 1965 om benyttelse af tørringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder ophæves.

Justitsministeriet, den 23. februar 1981

Ole Espersen

/ C. Rosholm

Officielle noter

Ingen