Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.


I medfør af §§ 1 og 21, stk. 1, i lov nr. 53 af 25. februar 1976 om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v. fastsættes:

§ 1. Bygninger med mere end 2 etager, der helt eller delvis benyttes til beboelse, skal opfylde kravene i §§ 2-7, medmindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen efter lovens § 6 eller besluttes af boligtilsynet efter lovens § 7.

Stk. 2. Tagetager, der benyttes til beboelse ellr ophold, medregnes som etage.

Stk. 3. Bygninger, hvor gulvet i øverste etage er beliggende mere end 4,5 m over terræn, betragtes som bygninger med mere end 2 etager.

Stk. 4. Bygninger, som på grund af skrånende terræn el.lign. har 2 etager til den ene side og mere end 2 etager til den anden side, betragtes som bygninger med mere end 2 etager.

Stk. 5. I bygninger, som herefter er omfattet af kravene, gælder disse for samtlige etager.

Stk. 6. Undtaget fra kravene i §§ 2-7 er bygninger, hvor de enkelte beboelseslejligheder eller beboelsesrum har adgang til sikkerhedstrappe i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet (BR-72, kap. 4.1.5., stk. 3).

Stk. 7. De brandtekniske definitioner og klassifikationer i bygningsreglementet (BR-72, kap. 6) finder anvendele på de i bekendtgørelsen anvendte brandtekniske betegnelser.

Fælles krav.

§ 2. Hver lejlighed skal i hver etage have mindst 1 redningsvindue, som kan nås af brandvæsenets redningsstiger.

Stk. 2. Vægge mellem lejligheder (lejlighedsskel) skal mindst svarer til BD-bygningsdel 60.

Stk. 3. I brandvægge og tilsvarende adskillende konstruktioner skal åbninger lukkes med en konstruktion svarende til væggen m.m., dog mindst svarende til BS-bygningsdel 60.

Stk. 4. Loft i kælder skal have overflader mindst svarende til beklædning af klasse 1.

Trapper.

§ 3. Indvendige trapper skal væer anbragt i trapperum med uhindret adgang direkte til det fri eller med adgang til det fri gennem forrum eller gang.

Stk. 2. Vægkonstruktioner og etageadskillelser i trapperum, forrum og gange, der tjener som flugtvej, skal svare til BD-bygningsdel 60. Væg mod kælder skal svare til BS-væg 60. I bygninger med mere end 3 etager, hvor hver lejlighed kun har adgang til 1 trappe, skal etageadskillensen mellem kælder og trapperum med tilhørende forrum eller gang mindst svare til BS-bygningsdel 60.

Stk. 3. Overflader på vægge og lofter i trapperum samt undersider af trappeløb skal mindst svare til beklædninger af klasse 1. I bygninger, hvor hver lejlighed har adgang til 2 trapper, kan eksisterende vægpaneler i trapperum dog bibeholdes, når panelerne har overflader, der mindst svarer til beklædninger af klasse 2 og ikke er højere end 1,5 m.

Stk. 4. I trapperum må ikke forefindes gasmålere og gasledninger, træskabe til elmålere og trappelysautomater m.m. eller skabe og skabsrum.

§ 4. I hver etage må der til hver trappe højst være adgang fra 4 lejligheder.

Stk. 2. I bygninger, hvor hver lejlighed har adgang til 2 trapper, må der kun være forbindelse mellem de 2 trapper gennem de enkelte lejligheder og gennem en eventuel tagetage.

Døre.

§ 5. Døre fra trapperum til lejligheder skal svare til BD-entredør 30. I lejligheder med adgang til 2 trapper kan kravet fraviges efter følgende regler:

  • a) i lejligheder, hvor der er mindst 1 tætsluttende trædør uden glaspartier mellem de 2 døre til trapperne, kan trappedørene udføres som tætsluttende trædøre uden glaspartier,
  • b) i lejligheder, hvor der er mindst 2 tætsluttende trædøre uden glaspartier mellem de 2 døre til trapperummene og mindst 8 m mellem trappedørene, kan glaspartier bibeholdes i den ene trappedør, når den pågældende trappe ikke har forbindelse til kælder, jfr. stk. 2.

Stk. 2. Døre tra trapperum til kælder skal mindst svare til BD-dør 30. Sådanne døre må kun findes i bygninge, hvor hver lejlighed har adgang til 2 trapper, og kun i forbindelse med den ene af trapperne.

Stk. 3. Døre fra trapperum til tagetager skal være mindst BD-dør 30, når tagetagen helt eller delvis anvendes til beboelse. Er der ikke beboelse i tagetagen, skal døre fra trapperum til tagetager mindst være tætsluttende trædøre uden glaspartier.

Stk. 4. Andre døre i trapperum end de i stk. 1-3 nævnte skal mindst være tætsluttende trædøre uden glaspartier. Dette krav gælder ikke udgangsdøre til det fri og døre til wc-rum, hvortil der kun er adgang fra trapperum.

Erhvervslokaler i bygninger med beboelse.

§ 6. Døre fra trapperum til erhvervslokaler ska udføres i overensstemmelse med følgende regler:

  • a) døre fra trapperum til erhvervslokaler, hvis samlede bruttoetageareal er mindre end 150 kvadratmeter, skal udføres efter bestemmelsene i § 5. Er bruttoetagearealet større end 150 kvadratmeter, skal døre fra trapperum udføres mindst som BD-dør 60,
  • b) døre fra trapperum til erhvervslokaler med større brandbelastning og til lokaler, hvori der foregår brandfarlige arbejdsprocesser, skal uanset lokalernes størrelse udføres mindst som BS-dør 60,
  • c) ved erhvervslokaler med dærlig stor brandbelastning eller brandfare kan kommunalbestyrelsen forlange, at lokalerne forsynes med selvstændig adgang til det fri, og at døråbninger m.v. til trapperum lukkes med væg mindst svarende til BS-væg 60.

Elevatorer

§ 7. Elevator med tilhørende spil m.v. skal være adskilt fra kælder med væg mindst svarende til BS-bygningsdel 60. Dør fra kælder til elevator og spilrum m.v. skal mindst svare til BD-dør 60.

Anmeldelse om brandsikring.

§ 8. De i loven foreskrevne indberetninger til kommunalbestyrelsen og boligtilsynet om gennemgang af bygningerne og om de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde kravene om brandsikring, skal ske på særlige af boligministeriet udfærdigede skemaer, betegnet »Indberetning om brandsikring«. Skemaerne rekvireres hos kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. I indberetningen skal ejeren oplyse, hvilken teknisk sagkundskab han har benyttet til gennemgangen og udarbejdelsen af forslag til brandsikring.

Beboernes medvirken.

§ 9. Er der i medfør af lejeloven valgt beboerrepræsentanter for ejendommen, skal ejeren give dem underretning om, hvornår den i loven foreskrevne gennemgang af bygningerne vil finde sted. Det skal i indberetningsskemaet angives, om beboerrepræsentanterne har bemærkninger til de foreslåede brandsikringsforanstaltninger. Bemærkningerne skal påføres skemaet eller vedlægges dette.

Stk. 2. Er der ikke valgt beboerrepræsentanter, skal ejeren ved meddelelse til lejerne eller ved opslag gøre lejeren bekendt med indberetningen til kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, hvor en genpart af indberetningen ligger til gennemsyn for lejerne.

frede bygninger.

§ 10. Er bygningen fredet i medfør af lovgivningen om bygningsfredning, skal ejeren i indberetningen gøre opmærksom herpå. Forslaget til brandsikring indsendes af kommunalbestyrelsen til Fredningsstyrelsen til forelæggelse for Det særlige Bygningssyn. Arbejdet må først iværksættes, når kommunalbestyrelsen efter modtagelsen af Fredningsstyrelsens udtalelse har godkendt forslaget.

Ordensforskrifter m.m.

§ 11. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal stedse holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan befordre en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsentes indsats i tilfælde af brand.

Stk. 2. Lofts- og kælderrum, der hører til de enkelte lejemål, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved lejerskifte.

Undtagelser.

§ 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for fritliggende en- og tofamilieshuse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for lokaler, der omfattes af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21. maj 1974 om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller m.v.

Ikrafttræden.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Boligministeriet, den 27. februar 1976.

Helge Nielsen

/Johs Bløcher.

Redaktionel note
  • (* 1) Der henvises til bilag 2 til BCIR 141 19770709