Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstykningskravet


I medfør af § 16, stk. 2, og § 23, 2. pkt., i lov nr. 137 af 7.

marts 1990 om udstykning og anden registrering i matriklen

  • (udstykningsloven) fastsættes følgende regler til sikring af

overholdelse af udstykningslovens § 14, § 15, 1. pkt., og § 16, stk.

1, og om undtagelser fra udstykningskravet m.v. i § 16, stk. 1:

§ 1. Før et dokument kan tinglyses som adkomst til et areal,

  • 1) skal dokumentet være forsynet med vurderingsmyndighedens påtegning om, at arealet ikke er en del af en samlet fast ejendom, eller
  • 2) der skal foreligge meddelelse fra matrikelmyndigheden om, at arealet
  • a) ved udstykning er blevet en samlet fast ejendom, eller
  • b) sammen med areal fra en eller flere andre samlede faste ejendomme ved udstykning er blevet en samlet fast ejendom, eller
  • c) ved arealoverførsel er overført til en anden samlet fast ejendom.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for et areal, der er umatrikuleret. Før et dokument kan tinglyses som adkomst til et sådant areal,

  • 1) skal dokumentet være forsynet med matrikelmyndighedens påtegning om, at arealet ikke er en del af en umatrikuleret ejendom, eller
  • 2) der skal foreligge meddelelse fra matrikelmyndigheden om, at arealet
  • a) ved matrikulering er blevet en samlet fast ejendom, eller
  • b) ved arealoverførsel er overført til en samlet fast ejendom.

Stk. 3. I tilfælde, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, a) eller b), eller stk. 2, nr. 2, a), skal der tillige forevises et kort over den nye ejendom forsynet med erklæring om, at det er i overensstemmelse med ejendommens registrering i matriklen. Erklæringen skal være afgivet af en landinspektør med beskikkelse eller af matrikelmyndigheden.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke, når tinglysning af adkomst til et eksproprieret areal sker på det grundlag, der er nævnt i § 37 i bekendtgørelse om tinglysning.

§ 2. Før et dokument kan tinglyses som adkomst til en andel i en fælleslod, skal adkomstdokumentet være forsynet med vurderingsmyndighedens påtegning om, at andelen ikke hører til en samlet fast ejendom.

§ 3. Før tinglysning af et dokument om brugsret over et areal for et længere tidsrum end 30 år, skal dokumentet være forsynet med vurderingsmyndighedens påtegning om, at arealet ikke er en del af en samlet fast ejendom.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for et areal, der er umatrikuleret. Før et dokument om brugsret over et sådant areal kan tinglyses for et længere tidsrum end 10 år, skal dokumentet være forsynet med matrikelmyndighedens påtegning om, at arealet ikke er en del af en umatrikuleret ejendom.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke ved tinglysning af brugsrettigheder som nævnt i § 4.

§ 4. Der kan uden tidsbegrænsning stiftes brugsret over et grundareal på højst 5 m2 af en samlet fast ejendom eller umatrikuleret ejendom, når brugsretten alene angår ret til at anbringe en teknisk indretning, f.eks. en mast, stander, antenne, transformer, brønd eller lignende.

Stk. 2. Der kan endvidere uden tidsbegrænsning stiftes brugsret over en del af en samlet fast ejendom eller umatrikuleret ejendom, når brugsretten angår ret til at anbringe en mast, der indgår i et strækningsanlæg.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1991.

Kort- og Matrikelstyrelsen, den 25. februar 1991

Peter Jakobsen

/ Tove Lense-Møller

Officielle noter

Ingen