Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere


I medfør af §§ 1 og 21, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 228 af 26. maj 1977 om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v. fastsættes:

§ 1. Bygninger, der er opført år 1900 eller senere, med mere end 2 etager (bygninger hvor gulv i øverste bolig- eller erhvervsenhed ligger mere end 4,5 m over terræn) og som helt eller delvis benyttes til beboelse, skal opfylde kravene i §§ 2-5, medmindre de opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet eller andet godkendes af kommunalbestyrelsen efter lovens § 6. Bygninger, som på grund af skrånende terræn el.lign. har 2 etager til den ene side og mere end 2 etager til den anden side, betragtes som bygninger med mere end 2 etager.

Stk. 2. I bygninger, som herefter er omfattet af kravene, gælder disse for samtlige etager.

Stk. 3. De brandtekniske definitioner og klassifikationer i bygningsreglementet finder anvendelse på de i bekendtgørelsen anvendte brandtekniske betegnelser.

Vinduer

§ 2. Hver boligenhed skal i hver etage have mindst 1 oplukkeligt vindue, som uhindret kan nås af brandvæsenets redningsstiger.

Trapper

§ 3. Trapper skal være anbragt i trapperum med uhindret udgang direkte til det fri eller med udgang til det fri gennem forrum eller gang.

Stk. 2. I bygninger, hvor boligenhederne har adgang til 2 trapper, må der være forbindelse mellem de 2 trapper, men kun gennem de enkelte bolig- eller erhvervsenheder og gennem en eventuel tagetage uden bolig- eller erhvervsenheder.

Stk. 3. Vægkonstruktioner og etageadskillelser i trapperum med tilhørende forrum eller gang skal mod kælder mindst svare til BD-bygningsdel 60. I bygninger, hvor gulv i øverste bolig- eller erhvervsenhed ligger mere end 10 m over terræn, og hvor en eller flere boligenheder kun har adgang til 1 trappe, skal adskillelsen mellem kælder og det pågældende trapperum med tilhørende forrum eller gang mindst svare til BS-bygningsdel 60 eller BD-bygningsdel 90.

Stk. 4. Elevatorer med tilhørende spil m.v. skal være adskilt fra kælder med væg mindst svarende til BS-bygningsdel 60 eller BD-bygningsdel 90. Dør fra kælder til elevator og spilrum m.v. skal mindst svare til BD-dør 60.

Døre

§ 4. Døre fra trapperum med tilhørende forrum eller gang skal mindst være tætsluttende trædøre uden glaspartier. Dette krav gælder dog ikke døre til det fri og døre til wc-rum, hvortil der kun er denne adgang.

Stk. 2. I bygninger, hvor boligenhederne har adgang til 2 trapper, må døre fra trapperum med tilhørende forrum eller gang og til kælder med pulter- og fællesrum kun findes ved den ene trappe.

Stk. 3. I bygninger, hvor hver boligenhed har adgang til 2 trapper, kan glaspartier, uanset kravet i stk. 1, tillades bibeholdt i døren til den ene trappe, hvis følgende krav er opfyldt:

  • a) der skal være mindst 2 tætsluttende trædøre uden glaspartier mellem de 2 døre til trapperummene og
  • b) der skal være mindst 8 m fra den ene trappedør til den anden trappedør og
  • c) den pågældende trappe må ikke have forbindelse til kælder, jfr. stk. 2.

Stk. 4. I bygninger, hvor en eller flere boligenheder kun har adgang til 1 trappe, skal døre fra trapperum med tilhørende forrum eller gang og til kælder med pulter- og fællesrum, uanset kravet i stk. 1, mindst svare til BD-dør 30.

Stk. 5. Uanset kravet i stk. 4 må dør fra trapperum med tilhørende forrum eller gang og til kælder med pulter- og fællesrum ikke findes i bygninger, hvor gulv i øverste bolig- eller erhvervsenhed ligger mere end 10 m over terræn, og hvor en eller flere boligenheder kun har adgang til 1 trappe af træ.

Stk. 6. I bygninger med kun 1 boligenhed og hvor øverste gulv ligger højst 7,5 m over terræn, skal døre fra trapperum til kælder mindst være tætsluttende trædøre uden glaspartier. Kravene i stk. 1-5 gælder ikke.

Særlige forhold

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde stille særlige krav til sikring af de brandmæssige forhold i følgende situationer:

  • a) i bygninger, hvor der fra hver trappe er adgang til mere end 4 boligenheder på hver etage, eller
  • b) når særlige forhold i forbindelse med bygningens anvendelse eller indretning efter kommunalbestyrelsens skøn ikke yder tilstrækkelig sikkerhed for redning af personer i tilfælde af brand.

Anmeldelse om brandsikring

§ 6. Ejeren skal efter beslutning herom i kommunalbestyrelsen i medfør af brandsikringslovens § 4 lade en teknisk sagkyndig foretage en gennemgang af bygningen og herefter foretage indberetning til kommunalbestyrelsen om gennemgangen og om de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde kravene. I indberetningen skal ejeren oplyse, hvilken teknisk sagkundskab han har benyttet til gennemgangen og udarbejdelsen af forslag til brandsikring.

Stk. 2. Når foranstaltninger er udført i overensstemmelse med indberetningen, skal ejeren underrette kommunalbestyrelsen herom. Kommunalbestyrelsen bekræfter modtagelsen af indberetningen, såfremt ejeren anmoder herom.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte indberetninger skal ske på særlige af byggestyrelsen udfærdigede skemaer, betegnet henholdvis »Indberetning om brandsikring« og » Færdigmelding af brandsikring«. Skemaerne rekvireres hos kommunalbestyrelsen. Indberetningerne underskrives af ejeren og den teknisk sagkyndige.

Stk. 4. Den i stk. 1 nævnte teknisk sagkyndige skal opfylde følgende kvalifikationskrav:

  • a) afgang fra Danmarks tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi, teknika (fagområde B), Byggeteknisk Højskole, en af statens to arkitektskoler eller tilsvarende kundskaber erhvervet på anden måde, og
  • b) have mindst 5 års praksis med relevant rådgivning og
  • c) have sædvanlig ansvarsforsikring som teknisk rådgiver.

Beboernes medvirken

§ 7. Er der i medfør af lejeloven valgt beboerrepræsentanter for ejendommen skal ejeren give dem underretning om, hvornår den i § 6 foreskrevne gennemgang af bygningerne vil finde sted. Tilsvarendeunderretning skal endvidere gives, når arbejderne er udført. Det skal i indberetningsskemaerne angives, om beboerrepræsentanterne har bemærkninger til de foreslåede henholdsvis udførte brandsikringsforanstaltninger. Bmærkningerne skal påføres skemaerne eller vedlægges disse.

Stk. 2. Er der ikke valgt beboerrepræsentanter, skal ejeren ved meddelelse til lejerne eller ved opslag gøre lejerne bekendt med indberetningerne til kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, hvor en genpart af indberetningerne ligger til gennemsyn for lejerne.

Fredede bygninger

§ 8. Er bygningen fredet i medfør af lovgivningen om bygningsfredning, skal ejeren i indberetningen gøre opmærksom herpå. Forslaget til brandsikring indsendes af kommunalbestyrelsen til fredningsstyrelsen. Arbejdet må først iværksættes, når kommunalbestyrelsen efter modtagelsen af fredningsstyrelsens udtalelse har godkendt forslaget.

Ordensforskrifter m.m.

§ 9. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og ganfe hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

Stk. 2. Øvrige fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende måde.

Stk. 3. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte bolig- og erhvervsenheder, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved beboerskifte.

Stk. 4. Ejeren skal ved opslag el.lign. gøre beboerne bekendt med ordensforskrifternes sigte og indhold.

Stk. 5. Forskrifterne i stk. 1-4 gælder ikke for bygninger med kun 3 boligenheder, hvor øverste gulv ligger højst 7,5 m over terræn.

Undtagelser

§ 10. Bekendtgørelsen gælder ikke for fritliggende een- og tofamiliehuse samt bygninger, hvor de enkelte boligenheder har adgang til sikkerhedstrappe i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for lokaler, der omfattes af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21. maj 1974 om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller m.v.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 81 af 27. februar 1976 om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 501 af 6. oktober 1976 og bekendtgørelse nr. 95 af 15. marts 1977, for så vidt angår ejendomme opført år 1900 og senere.

Byggestyrelsen, den 6. maj 1983

Marius Kjeldsen

/Ella Blousgaard

Officielle noter

Ingen