Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administration af ældreboliger

I medfør af § 15, § 29, stk. 2 og § 33 i lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 7. oktober 1988, som ændret ved lov nr. 163 af 15. marts 1989 og lov nr. 843 af 20. december 1989, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ældreboliger, som en kommune, et almennyttigt boligselskab, en selvejende institution eller en pensionskasse etablerer som bygherre eller driftsherre med støtte efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Stk. 2. For ældreboliger tilhørende almennyttige boligselskaber gælder alene bestemmelserne i §§ 2-6, stk. 1-3, §§ 18-21 samt §§ 23- 24. Herudover gælder reglerne om almennyttig boligvirksomhed.

Kapitel 2

Etablering af ældreboliger

§ 2. Anskaffelsessummen for byggeriets enkelte bestanddele - grundudgifter, håndværkerudgifter og omkostninger - skal hver især være rimelige i forhold til byggeriets udformning og indhold m.v.

Stk. 2. Udgiftterne til arkitekt- og ingeniørhonorarer samt byggesagshonorarer og bestyrelsesudgifter fastsættes efter samme retningslinier, som gælder for almennyttigt boligbyggeri i henhold til lov om boligbyggeri og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.

Stk. 3. Ved om- og tilbygninger skal bygherren foranledige, at der foretages bygningsgennemgang samt udfærdiges en rapport herom, inden kommunalbestyrelsen meddeler tilsagn om støtte.

Stk. 4. Ved ombygninger påser kommunalbestyrelsen, at ombygningen er så gennemgribende, at boligerne bliver væsentligt bedre egnede for ældre og personer med handicap.

§ 3. Byggearbejder skal udføres til fast pris for den del af arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen.

Stk. 2. Udbydes arbejderne i fagentreprise, skal fagentrepriserne afleveres samtidigt, når samtlige fagentreprenørers arbejder er fuldført.

§ 4. Kommunalbestyrelsen meddeler skriftligt tilsagn til bygherren af ældreboligerne. Byggeriet må som hovedregel ikke forinden udbydes i licitation.

Stk. 2. Ved ældreboliger, der tilhører et almennyttigt boligselskab, sender kommunalbestyrelsen en kopi af tilsagnet til Boligselskabernes Landsbyggefond.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et til formålet udarbejdet skema udvisende udgifterne ved byggeriet skal anvendes forud for meddelelse af tilsagn efter stk. 1, for godkendelse efter § 5, stk. 1, eller for godkendelse af byggeregnskabet.

§ 5. Byggearbejderne må ikke påbegyndes, før licitation har været afholdt, og kommunalbestyrelsen skriftligt har godkendt projektet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser forinden godkendelse, at reglerne om vinterbyggeri, pris og tid, udbud, ansvar, kvalitetssikring og brug af beton er overholdt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af godkendelsesskrivelsen til det af bygherren anviste realkreditinstitut/KommuneKredit. Ved ældreboliger tilhørende et almennyttigt boligselskab underretter kommunalbestyrelsen tillige Boligselskabernes Landsbyggefond.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen meddeler samtidigt Byggeskadefonden de for fondens virksomhed nødvendige oplysninger, herunder det forventede tidspunkt for byggeriets aflevering samt størrelsen af bidraget til fonden. Oplysningerne skal indsendes til fonden samt til Bygge- og Boligstyrelsen på det af styrelsen til formålet udarbejdede skema. Når byggeriet er afleveret, oplyser kommunalbestyrelsen fonden om den faktiske afleveringsdato.

Stk. 5. Det kommunale lån udbetales i forbindelse med grund- eller ejendomskøb samt med byggeriets projektering og udførelse. Tilhører ældreboligerne ikke en kommune, er det en betingelse for lånets udbetaling, at der er tinglyst anmærkningsfrit pantebrev for lånebeløbet i ejendommen. Lånet kan dog udbetales inden tinglysning af anmærkningsfrit pantebrev, såfremt et pengeinstitut giver tidsubestemt garanti eller indeståelse for, at det udbetalte beløb vil blive tilbagebetalt, hvis der ikke efterfølgende kan tinglyses et anmærkningsfrit pantebrev.

§ 6. Kommunalbestyrelsen påser, at der ikke godkendes en højere anskaffelsessum, end § 1, stk. 4, i Boligministeriets bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 1988 (rammebeløbsbekendtgørelsen) giver mulighed for.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen har godkendt den endelige anskaffelsessum for byggeriet, orienterer kommunalbestyrelsen det af bygherren anviste realkreditinstitut/KommuneKredit om størrelsen af den efter stk. 1 endelige godkendte anskaffelsessum. Tilhører ældreboligerne et almennyttigt boligselskab underrettes tillige Boligselskabernes Landsbyggefond.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen indberetter til Bygge- og Boligstyrelsen de tilfælde, hvor den i henhold til § 1, stk. 4, i Boligministeriets bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 1988 har godkendt merudgifter til gennemførte »særlige« vinterforanstatninger.

Stk. 4. Ved revision af byggeregnskabet gælder bestemmelserne i § 11, stk. 1-4.

§ 7. Bestemmelsen i § 1, stk. 3, i Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 365 af 24. juni 1988 om forhåndslån finder tilsvarende anvendelse på lån på indeksvilkår, som en kommune optager i KommuneKredit.

Kapitel 3

Lejefastsættelse, budgetlægning, regnskabsaflæggelse og revision

§ 8. Lejen skal fastsættes således, at den sammen med bebyggelsens øvrige indtægter giver mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder passende henlæggelser til fornyelser og afvikling af opsamlet driftsunderskud.

Stk. 2. Der skal årligt henlægges passende beløb til:

  • 1) Fornyelse af tekniske installationer. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af installationernes levetid og på grundlag af den forventede anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.
  • 2) Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbsstørrelsen fastsættes på grundlag af en vurdering af ejendommens kvalitet og vedligeholdelsestilstand, således at der er tilstrækkelige midler til stede, når der skal udføres istandsættelsesarbejder.
  • 3) Istandsættelse af boliger i det omfang, udgiften hertil ikke påhviler den fraflyttende boligtager.
  • 4) Indvendig vedligeholdelse af boligerne, med mindre boligtageren har overtaget forpligtelsen.

Stk. 3. Eventuelle opsamlede driftsunderskud skal normalt afvikles over højst 3 år. Underskud, der overstiger een måneds bruttolejeindtægt, og som er forårsaget af udlejningsvanskeligheder, kan dog afvikles over højst 5-10 år, såfremt aktuelle eller forventede udlejningsvanskeligheder må antages at vanskeliggøre en hurtigere afvikling.

Stk. 4. Lejen skal fordeles på boligerne under hensyn til disses indbyrdes værdi.

Stk. 5. Driftsbudgettet skal udarbejdes så betids, at eventuelle lejeforhøjelser kan træde i kraft ved regnskabsårets begyndelse.

Stk. 6. Ved den første udlejning af ældreboligerne kan lejen fastsættes foreløbigt, således at der ved udlejningen tages forbehold om en senere lejeregulering, når den samlede anskaffelsesum er opgjort og den endelige finansiering afsluttet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at driftsbudgettet og regnskabet skal udfærdiges i overenstemmelse med en bestemt kontoplan, og/eller et bestemt regnskabsskema skal anvendes.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal indsendes et driftsbudget samtidig med varslingen af eventuelle lejeforhøjelser.

§ 9. Regnskabsåret fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Den årlige lejeregulering foretages med virkning fra regnskabsårets begyndelse. Lejeforhøjelser kan gennemføres med 3 måneders varsel eller 1 måneds varsel, såfremt der i lejeaftalen er taget forbehold herom over for den enkelte boligtager. Varslingsskrivelsen skal indeholde oplysninger om forhøjelsens størrelse, dens beregning samt grunden til forhøjelsen. Opfylder varslingsskrivelsen ikke disse krav, er den ugyldig. Forhøjelsen som følge af forbedringer og lignende kan først varsles til ikrafttræden fra det tidspunkt, forbedringen tages i brug. Ejeren af ældreboligerne må tage nødvendige forbehold om kommunalbestyrelsens godkendelse.

§ 10. Regnskab tillige med årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisonsprotokol samt eventuelt spørgeskema indsendes af ejerne af ældreboligerne til kommunalbestyrelsen, jf. § 14.

Stk. 2. I tilslutning til regnskabet afgiver ejeren af ældreboligerne en årsberetning, hvori der nærmere redegøres for den økonomiske udvikling i regnskabsåret samt for forhold, som revisor måtte have påtalt ved revisionen. Herudover redegøres for eventuelle særlige økonomiske problemer i bebyggelsen samt for de foranstaltninger, der er eller påtænkes iværksat til løsning af problemerne. Endvidere udfylder ejer og revisor et spørgeskema om ældreboligernes drifts- og regnskabsforhold, såfremt kommunalbestyrelsen har truffet bestemmelse herom.

§ 11. Ejes ældreboligerne af en selvejende institution eller en pensionskasse, revideres regnskabet af en statsautoriseret eller registreret revisor efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 694 af 18. november 1988 om revision af regnskaber for ældreboliger, der tilhører en selvejende institution eller en pensionskasse (revisionsbekendtgørelsen).

Stk. 2. For kommunalt ejede ældreboliger gælder de i lovgivningen for kommunernes styring fastsatte regler for revision af kommunernes virksomhed.

Stk. 3. Revision skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

Stk. 4. Revisor har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få de oplysninger og den bistand, som anses for nødvendig for udførelsen af hvervet.

Stk. 5. Revisor skal føre en revisonsprotokol. Ejeren af ældreboligerne skal nøje gennemgå protokollen.

Kapitel 4

Kommunalbestyrelsens tilsyn

§ 12. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de ældreboliger, der er beliggende i kommunen.

§ 13. Kommunalbestyrelsen påser, at de i § 11, stk. 1-2, nævnte ældreboliger udgør en selvstændig økonomisk enhed, der udelukkende kan behæftes og forpligtes af forhold, der vedrører de ældreboliger, som tilsagnet vedrører.

Stk. 2. Etableres ældreboligerne af en af de i § 11, stk. 1, nævnte bygherrer, skal kommunalbestyrelsen påse, at der stiftes en selvejende institution med henblik på at etablere og drive de ældreboliger, tilsagnet vedrører.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen godkender vedtægter og ændringer i disse for de i § 11, stk. 1, nævnte ældreboliger.

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende ejendommens regnskab, herunder nøje vurdere, om ældreboligernes drift og økonomi opfylder de herom gældende regler. Kommunalbestyrelsen påser herunder, at der er balance mellem udgifter og indtægter, at et eventuelt opsamlet underskud afvikles som anført i § 8, stk. 3, at der foretages henlæggelser og afskrivninger i nødvendigt omfang, og at henlæggelsesmidlernes anvendelse ikke giver anledning til kritik.

Stk. 2. Har revisor fremsat kritiske bemærkninger til regnskabet eller forretningsgangen, eller finder kommunalbestyrelsen, at der i øvrigt er grundlag for kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge ejeren af ældreboligerne at foretage de nødvendige foranstaltninger. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren, at der søges rejst erstatningskrav over for bestyrelsen, forretningsføreren, bestyrelsesmedlemmer eller andre, der har påført institutionen tab som følge af kritisable dispositioner eller udvist forsømmelighed.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan udpege en revisor til for ældreboliginstitutionens regning at foretage fornyet revision af regnskaberne.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan til sikring af ældreboligernes forsvarlige drift og administration træffe de foranstaltninger, som den finder nødvendige. Kommunalbestyrelsen kan herunder udpege en forretningsfører til midlertidigt at overtage institutionens administration.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse efter stk. 1-4.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen påser, at ejeren af ældreboligerne hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning indsender regnskab m.v. for ældreboligerne i overensstemmelse med reglerne i § 10.

§ 15. Kommunalbestyrelsen godkender den foreløbige leje ved en ældreboligbebyggelses ibrugtagelse, den endelige leje samt forhøjelser som følge af udførte forbedringer eller ombygninger. Ejeren af ældreboligerne indsender ansøgning om godkendelse af lejen til kommunalbestyrelsen senest samtidig med, at udlejningen påbegyndes, eller forhøjelse af lejen, som omhandlet i 1. punktum, varsles. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse herom.

§ 16. Forinden iværksættelse af forbedringsarbejder, om- og tilbygningsarbejder, der skal finansieres ved låneoptagelse, skal kommunalbestyrelsens godkendelse foreligge. Ejeren af ældreboligerne indsender ansøgning herom til kommunalbestyrelsen tillige med redegørelse for arbejdernes finansiering og den nødvendige lejeforhøjelse. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse.

§ 17. Kommunalbestyrelsen påser, at ejendommens vedligeholdelsestilstand er forsvarlig, og at den bevarer karakteren af ældreboligbebyggelse. Kommunalbestyrelsen kan påbyde udførelse af nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

§ 18. Kommunalbestyrelsen påser, at anvisningen til ældreboliger sker efter retningslinier, der tager hensyn til den berettigede personkreds.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning om at overlade anvisningsretten til ejeren af ældreboligerne, kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle forskrifter for, hvorledes ejeren skal udøve anvisningsretten.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende anvisning til ældreboliger.

§ 19. Ejeren af ældreboligerne skal på forlangende give kommunalbestyrelsen enhver oplysning til belysning af, om ældreboliger ledes og drives i overensstemmelse med bestemmelserne i ældreboligloven, regler udfærdiget i medfør heraf samt eventuelle vedtægter. Ejeren skal endvidere give Byggeskadefonden enhver oplysning, der er nødvendig for fondens administration.

§ 20. Kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at meddele og ophæve prohibitivpåtegninger på værdipapirer, som tilhører ejendommen.

Kapitel 5

Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

§ 21. Hypotekbanken kan meddele samtykke til, at statslån eller statsgaranterede lån rykker for optagelse af realkreditlån til finansiering af forbedrings- og ombygningsarbejder (om- og tilbygningslån), når arbejdernes udførelse er godkendt af kommunalbestyrelsen, og denne har vedstået en eventuel kommunal garanti eller regaranti.

Stk. 2. Hypotekbanken afgør, hvorvidt og i hvilket omfang tilkendte eller aftalte ekspropriationserstatninger kan tillades udbetalt til ejendommen eller vil være at indbetale som ekstraordinære afdrag på statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån.

Stk. 3. Hypotekbanken afgør, hvorvidt og i hvilket omfang ekstaordinært afdrag skal ydes på statslånet, statsgaranterede lån eller foranstående lån i tilfælde af afståelse af en del af ejendommen.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelse i henhold til dette kapitel kan indbringes for Bygge- og Boligstyrelsen

Kapitel 6

Likvidation

§ 22. Likvidation foretages af en lividator udpeget af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Ved likvidation af ejendommen anvendes de fremkomne midler i første række til betaling af gæld. Kommunalbestyrelsen bestemmer efter indstilling fra likvidationsboet anvendelsen af overskydende beløb.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 23. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder uanset modstående bestemmelser i vedtægter, fundats eller lignende for ældreboligerne.

§ 24. Bekendtgørelsen træder ikraft den 31. marts 1990 og har virkning fra den 1. januar 1990.

Stk. 2. Samtidig med denne bekendtgørelses ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 693 af 18. november 1988 om administration af ældreboliger, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 693 af 18. november 1988 om administration af ældreboliger finder dog anvendelse for ældreboliger, hvortil kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn om støtte inden den 1. januar 1990.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 20. marts 1990

H. E. RASMUSSEN

/Vibeke Køie

Officielle noter

Ingen