Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skadesdækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelsesforanstaltninger


I medfør af § 69 a, stk. 6, i lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 498 af 28. juni 1990 med senere ændringer, fastsættes:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder med de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser anvendelse på bygninger eller bygningsdele, som er ombygget eller udbedret med støtte efter reglerne i byfornyelseslovens kap. VII eller kap. VII a, jf. lovens § 69 a, stk. 2. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på de i forbindelse med ombygningen eller udbedringen installerede faste installationer, som er nødvendige, for at ombygningen eller den ombyggede del kan fungere efter sit formål og hvortil, der er givet støtte, jf. 1. pkt.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for ombygninger og udbedringer, der på grund af deres begrænsede omfang ikke er omfattet af gældende bestemmelser om kvalitetssikring, jf. Byggestyrelsens cirkulære af 12. november 1986 om kvalitetssikring af byggearbejder samt Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 26. juni 1990 om kvalitetssikring og teknisk rådgivning og bistand m.v.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for ombygninger og udbedringer i følgende bygninger eller bygningsdele:

  • 1) friarealer,
  • 2) bygninger med et bebygget areal på mindre end 10 (m2).

§ 2. Ved byggeskade forstås i denne bekendtgørelse brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse, som har årsag i forhold ved gennemførelsen af ombygningen eller udbedringen.

Stk. 2. Andre fysiske forhold, som har årsag i forhold ved gennemførelsen af ombygningen eller udbedringen, anses som byggeskade, når disse forhold på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed efter dens formål.

Stk. 3. Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelsesforanstaltninger (fonden) kan i særlige tilfælde bestemme, at forhold, der erfaringsmæssigt udvikler sig til eller medfører skade som nævnt i stk. 1 og 2, hvis forholdet ikke afhjælpes, kan anses som byggeskade.

Kapitel 2

Anmeldelse og behandling af byggeskade

§ 3. Bygningsejeren skal uden ugrundet ophold efter opdagelsen af skade eller tegn på skade anmelde skaden til fonden jf. § 12, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. I mangelafhjælpningsperioden skal bygningsejeren dog først søge byggeskaden udbedret efter reglerne i Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed.

§ 4. Bygningsejeren kan indgå sædvanlige aftaler med en entreprenør eller sælger med henblik på at få byggeskaden udbedret efter § 3, stk. 2.

Stk. 2. Bygningsejeren kan dog ikke uden fondens godkendelse med retsvirkning for denne indgå aftaler med sine aftaleparter eller disses forsikringsselskaber om erstatning eller anden kompensation.

Stk. 3. Bygningsejeren kan endvidere ikke uden fondens godkendelse med retsvirkning for denne udtage stævning eller anlægge voldgiftssag om udbedring af byggeskader.

§ 5. Anmeldelse skal ske på et særligt anmeldelsesskema, som udarbejdes af fonden.

§ 6. Anmeldelse af byggeskade, herunder skade på udbedringer, som er udført med støtte fra fonden, skal være kommet frem til fonden inden 20 år fra ombygnings- eller udbedringsarbejdets aflevering. For ombygnings- eller udbedringsarbejde gennemført i bygherrens eget regi skal anmeldelse være kommet frem inden 20 år fra ombygnings- eller udbedringsarbejdets skæringsdato.

Kapitel 3

Fondens dækning

§ 7. Fonden afgør på baggrund af anmeldelsen, om den anmeldte byggeskade dækkes helt eller delvist af fonden. Bygningsejeren underrettes om afgørelsen.

§ 8. Fonden dækker 95 pct. af udgifterne til udbedring af byggeskader, herunder udgifter til

  • 1) tekniske undersøgelser,
  • 2) juridisk bistand, voldgiftssager og retssager samt,
  • 3) provision og renter af byggelån.

§ 9. Fonden dækker kun udgifter, som er nævnt i § 8, i det omfang ydelserne er bestilt af eller udføres efter aftale med fonden eller som efter fondens skøn har været nødvendige for at konstatere skaden.

§ 10. Fonden dækker kun i det omfang, det er påkrævet for skadens nødvendige og forsvarlige udbedring. Fonden kan herunder stille krav om ændringer i den skadede bygningsdels konstruktion.

Stk. 2. Fonden kan gøre dækning betinget af vilkår, der tilsigter at sikre, at udbedringsarbejderne bliver udført for det lavest mulige beløb og i en tilfredsstillende kvalitet.

§ 11. Fonden dækker ikke udgifter til udbedringsarbejder, som er igangsat, inden bygningsejeren har modtaget fondens afgørelse om dækning i henhold til § 7.

Stk. 2. Fonden dækker dog udgifter til afhjælpningsforanstaltninger, der har været uopsættelige af sikkerhedsmæssige grunde eller har været nødvendige for at afværge eller begrænse skader, og er igangsat umiddelbart inden skaden anmeldes eller afgørelse om dækning meddeles. Fonden underrettes straks herom.

§ 12. Fonden dækker ikke i det omfang, den godtgør,

  • 1) at skader har udviklet sig efter det tidspunkt, disse burde være anmeldt efter § 3, stk. 1, eller søgt udbedret efter § 3, stk. 2,
  • 2) at skader skyldes, at bygherren ved gennemførelsen af ombygningen eller udbedringen har tilsidesat krav om kvalitetssikring eller om brug af beton,
  • 3) at skader skyldes manglende vedligehold eller andre forhold i bygningsdriften, eller
  • 4) at skader skyldes fejlslagne forsøg, som bygherren ikke har lagt forsvarligt til rette.

Stk. 2. Fonden dækker ikke driftstab eller andet indirekte tab.

§ 13. Har fonden overfor bygningsejeren påpeget nødvendigheden af øget vedligehold af nærmere angivne bygningsdele for at modvirke byggeskader, dækker fonden ikke senere opståede byggeskader i samme bygningsdele, i det omfang fonden godtgør, at skaden skyldes, at vedligehold ikke er sket i overensstemmelse med fondens påpegninger.

Kapitel 4

Udbedringsarbejdernes udførelse m.v.

§ 14. Fonden kan efter modtagelse af anmeldelse om skade besigtige byggeriet. Bygningsejeren skal sikre, at fonden eller dennes repræsentant har adgang til byggeriet og har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. Fonden afholder de hermed forbundne udgifter, herunder udgifter til efterreparationer.

§ 15. Bygningsejeren gennemfører udbedringsarbejderne i overensstemmelse med de vilkår, fonden har fastsat, jf. § 10. Fonden kan i særlige tilfælde selv stå for udbedringsarbejdernes gennemførelse.

§ 16. Udbetaling fra fonden til dækning af udbedringsudgifter sker på grundlag af et byggeregnskab, som bygningsejeren indsender til fonden. Fonden kan stille krav om dokumentation, herunder ved bilag.

Kapitel 5

Fondens regresret

§ 17. I det omfang fonden dækker udbedring af byggeskader, indtræder fonden i bygningsejerens ret til erstatning eller anden kompensation, herunder forsikringsdækning, over for bygningsejerens aftaleparter eller forsikringsselskaber.

Stk. 2. Fonden kan dog ikke gøre krav gældende mod tidligere ejere, såfremt der ikke kan gøres ansvar gældende mod entreprenøren, leverandøren eller den tekniske rådgiver, fordi der er forløbet mere end 5 år fra afleveringen af ombygningsarbejdet, eller såfremt der efter byggeskadefondens vurdering inden udløbet af 5-års-ansvarsperioden ikke kan gennemføres krav mod den ansvarlige entreprenør, leverandør eller tekniske rådgiver, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Fonden er dog ikke afskåret fra at gøre krav gældende mod de tidligere ejere i tilfælde, hvor disse groft har tilsidesat deres forpligtelser i forbindelse med kvalitetssikringen eller, hvor der foreligger svig eller grov uagtsomhed.

Stk. 4. Fonden må ikke overlade fremsættelse af krav om forhold indenfor fondens dækningsområde til erhververen, således at begrænsningen i stk. 2 bliver uden virkning.

Stk. 5. Stk. 2 gælder ikke for krav fra erhververen mod tidligere ejere for beløb, som erhververen efter byfornyelseslovens § 69 a, stk. 4, selv skal afholde.

Stk. 6. Såfremt fonden ved at indtræde i bygningsejerens rettigheder efter stk. 1, gennem erstatning eller anden kompensation indvinder et større beløb end udbetalt til bygningsejeren til skadesdækning, udbetales det overskydende beløb til bygningsejeren.

Kapitel 6

Klageadgang og tvister

§ 18. Fondens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 19. Tvister mellem fonden og bygningsejeren om afgørelser, fonden træffer i henhold til denne bekendtgørelse, kan afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, hvis afgørelser er endelige og bindende.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. maj 1993.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 26. april 1993

H. E. Rasmussen

/ Bent Fjord

Officielle noter

Ingen