Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Udtørring af Bygninger og Udryddelse af Husbukke m.m. ved Indblæsning af varm Luft fra transportable Anlæg.


I Medfør af § 42, 2. Stk., i Lov af 15. Maj 1868 om Brandvæsenet i København, § 35, 2. Stk., i Reglement for Brandvæsenet i Frederiksberg Kommune af 27. Februar 1918, § 37, 2. Stk., i Lov af 21. Marts 1873 om Brandvæsenet i Købstæderne med Undtagelse af København, jfr. Lov Nr. 272 af 28. Juni 1920, og § 60 i Lov Nr. 174 af 31. Marts 1926 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen fastsætter Justitsministeriet herved følgende Bestemmelser angaaende Udtørring af Bygninger og Udryddelse af Husbukke m. m. ved Indblæsning af varm Luft fra transportable Anlæg. § 1.

Udtørring af Bygninger og Udryddelse af Husbukke m. m. ved Varmebehandling gennem Indblæsning i Bygninger af varm Luft fra transportable Anlæg maa kun finde Sted efter forud indhentet Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde fra vedkommende Brandmyndighed (* 1).

Varmebehandling kan ikke tillades i Bygninger, der er tækkede eller beklædte med Straa, Rør, Lyng, Spaan eller andet lige saa let antændeligt Materiale, eller i hvilke der findes Oplag, som af Brandmyndigheden anses for at blive udsat for særlig Brandfare ved Varmebehandlingen.

Forinden Brandmyndigheden meddeler Tilladelse til Varmebehandling af fredede Bygninger, Kirker, Museer og lignende Bygninger, hvis Bevarelse eller hvis Indholds Bevarelse har offentlig Interesse, skal Sagen af Brandmyndigheden forelægges Justitsministeriet. § 2.

Rum, der varmebehandles, skal under Behandlingen være tilgængelige for Tilsyn og Kontrol og skal forinden Opvarmningens Paabegyndelse være omhyggeligt rensede for Spaaner, Papir, Klude og andre letantændelige Ting. Endvidere skal alle Flasker, Dunke, Malerbøtter og lignende samt enhver Beholdning af brandfarlige Vædsker være fjernede. I Rum, hvori der findes Støv og Spindelvæv, skal Gulve, Bjælker m. m. i videst muligt Omfang være rensede og affejede. § 3.

Til Varmebehandling maa kun anvendes Apparater og Rør af Typer, som er godkendt dertil af Justitsministeriet.

Andragende om Godkendelse af Apparater og Rør skal være bilagt med fornødne Tegninger og Redegørelse for Anlæggets Indretning og Benyttelse, alt i 3 Eksemplarer.

Apparater, ved hvilke der blæses Luft gennem Brændselet, eller ved hvilke der paa anden Maade tilføres Brændselet mere end den for Forbrændingen nødvendige Luftmængde, kan ikke forventes godkendt.

Apparater og Rør skal være konstrueret saaledes, at Luftindblæsningen til Bygningen kan standses øjeblikkeligt ved et enkelt Haandgreb og saaledes, at det udelukkes,

  • 1) at fejlagtig Betjening kan medføre farlig Temperaturstigning,
  • 2) at uvedkommende Materiale kan indkastes og derved føres med Luftstrømmen ind i Bygningen,
  • 3) at Gløder og Gnister af farlig Art eller i farlig Mængde fra Fyret kan føres ind i Bygningen,
  • 4) at der ved Forbrændingen dannes Kulilte i sundhedsfarlig Mængde, og
  • 5) at Anvendelsen kan medføre generende Støj. § 4.

Apparaterne skal i alle Tilfælde, hvor Pladsen efter Brandmyndighedens Skøn tillader det, opstilles paa privat Grund. Saafremt Apparaterne kun kan anbringes paa offentlig Gade, Vej eller Plads, skal Politiets Tilladelse hertil indhentes.

Apparaterne skal opstilles paa betryggende Maade og i forsvarlig Afstand fra Bygninger, brandfarlige Oplag og lignende; dog kan Brandmyndigheden under særlige Forhold tillade Opstilling i Bygninger, naar dette kan ske paa forsvarlig Maade.

Rør skal opklodses fra Trægulve mindst ved en Mursten paa Fladen, og det skal ved Ophængning eller paa anden Maade sikres, at Rør ikke kommer Træværk nærmere end 6 cm. Hvor Rør føres gennem Tag eller Trævæg, kan Afstanden til Træ formindskes til 3 cm, naar Mellemrummet pakkes med Asbest, og dette sikres mod at glide ud ved Rørets Bevægelse. Hvor Rør føres gennem uforskallet Tag paa Lægter, kan Røret dog hvile paa en Lægte, naar Lægten i Rørets Bredde beklædes med 2 Jernplader med 6 mm Asbest imellem.

Rør maa ikke indføres i eller føres igennem Rum, til hvilke der ikke haves Adgang.

Umiddelbart foran Udmundingen af Rørene fra Apparatet i de Rum, der varmebehandles, skal der anbringes paalidelige Termometre til Kontrollering af Luftens Temperatur, f. Eks. Kviksølvtermometre udført af Jena-Normalglas med blaa Stribe i Kapillarrøret og Gradskala fra 0 grader til 200 grader C. § 5.

a. Af fast Brændsel maa kun anvendes renharpede Cinders eller Koks, og disse maa ikke være mindre end Sorteringen 4-6 cm. Ved Indfyringen maa der ikke anvendes Skovle, men kun Grebe med mindst 3 cm mellem Ribberne, idet Afstanden regnes fra Midte til Midte paa Ribberne.

Luftindblæsningen maa ikke paabegyndes, før alt Optændingsmateriale er udbrændt og Cinders eller Koks bragt helt i Glød.

b. Hvis der anvendes Oliefyr, maa det omhyggeligt overvaages, at Fyret ikke soder, og at der ikke føres brændende Sodflager eller uforbrændt Olie ind i de Rum, der behandles. Saafremt et Oliefyr gaar ud under Arbejdet, skal Spjæld mellem Maskine og Rør straks lukkes, og Fyret maa ikke tændes igen, forinden det ved kraftig Luftindblæsning er sikret, at Oliedampe ikke findes i Maskine, Rør eller Rum, der skal opvarmes.

c. Ved Varmebehandling skal saavel Fyret som de paagældende Rum være under stadigt Tilsyn, og der skal under Paafyring og Oprensning i Fyret udvises den største Forsigtighed og Agtpaagivenhed. Desuden skal vandfyldte Brandspande og een eller flere Haandsprøjter holdes klar til Brug. Brandmyndigheden kan yderligere kræve Brandslanger med Straalerør eller Slanger fra Køkkenhaner m.v. holdt i Beredskab.

d. Temperaturen af den varme Luft maa, naar den forlader Rørene fra Apparatet, ikke overstige 120 grader C; denne Temperaturbegrænsning gælder dog ikke for Rum, der helt er udført af brandfrie Materialer, og som ikke indeholder Træ eller andre brændbare Stoffer.

e. Efter tilendebragt Opvarmning skal Rørenes Mundinger lukkes med Jernlaag og de paagældende Rum efterses og holdes under stadigt Tilsyn i 1-3 Timer, alt efter Rummenes og deres Indholds Beskaffenhed.

f. Inden Betjeningen forlader Arbejdspladsen, skal Fyret udrenses og Gløder og Slagger umiddelbart derefter overhældes med Vand og fjernes til et sikkert Sted. § 6.

Under Varmebehandlingen skal der stedse udvises den største Agtpaagivenhed, saaledes at Brandfare saa vidt muligt undgaas.

I Forbindelse med Varmebehandling maa Behandling med Stoffer indeholdende brandfarlige Vædsker ikke foretages paa en saadan Maade, at antændelige eller eksplosive luftblandinger kan opstaa ved Varmebehandlingen af de paagældende eller tilstødende Rum. Ejheller maa Varmebehandling foretages efter en tidligere stedfunden Behandling med Stoffer indeholdende brandfarlige Vædsker, saafremt der derved kan opstaa antændelige eller eksplosive Luftblandinger. § 7.

Brandmyndigheden afgør, i hvilket Omfang der skal træffes særlige Sikkerhedsforanstaltninger udover de i nærværende Bekendtgørelse anførte, f. Eks. Etablering af Brandvagt. Betaling for Brandvagt eller andre krævede Sikkerhedsforanstaltninger udredes af Andrageren.

Under særlige Forhold kan Brandmyndigheden kræve, at der for Andragerens Regning skal føres Tilsyn med Varmebehandlingen af en af Brandmyndigheden godkendt Person, der er særlig sagkyndig i Varmebehandling; den tilsynsførende skal da paase, at fornødne Forsigtighedsforanstaltninger træffes. § 8.

Andragende om Tilladelse til Varmebehandling affattes i Overensstemmelse med den nærværende Bekendtgørelse vedføjede Formular og indsendes til Brandmyndigheden. Ved Meddelelse af Tilladelse anvendes en af Justitsministeriet godkendt Blanket.(* 2)

Andragendet skal underskrives eller medunderskrives af Bygningens Ejer eller dennes Repræsentant, der skal gøre sig bekendt med Bestemmelserne i nærværende Bekendtgørelse, som han er forpligtet til nøje at overholde og kræve overholdt.

Entreprenøren har Ansvar for, at Betjeningen af Anlægget er kendt med og nøje instrueret i Overensstemmelse med denne Bekendtgørelse. § 9.

Overtrædelse af denne Bekendtgørelse og de i Henhold til den givne Forskrifter, Paalæg eller Forbud straffes i Medfør af § 40 i Lov af 15.Maj 1868 om Brandvæsenet i København, § 33 i Reglement af 27. Februar 1918 for Brandvæsenet i Frederiksberg Kommune, § 35 i Lov af 21. Marts 1873 om Brandvæsenet i Købstæderne med Undtagelse af København, jfr. Lov Nr. 272 af 28. Juni 1920, og § 56 i Lov Nr. 174 af 31. Marts 1926 om Brandpolitiet paa Landet m.v. § 10.

Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Oktober 1938.

Justitsministeriet, den 9. Juli 1938.

Steincke.

/Robert Hove.

Officielle noter

Noter:

(* 1) I København, Frederiksberg og Gentofte Kommune Brandchefen, i Købstæderne Brandkommissionen, i de sønderjydske Flækker Politimesteren, dog i de Flækker, hvortil Lov om Brandvæsenet i Købstæderne af 21. Marts 1873 er udvidet, Brandkommissionen, og paa Landet Politimesteren.

(* 2) Blanketter til Ansøgninger og Meddelelse af Tilladelser kan faas til Købs hos Firmaet Olaf O. Barfod Co., Gyldenløvesgade 10, København, og kan bestilles hos enhver Bog- og Papirhandler.