Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller m.v.


I medfør af § 42, stk. 2, i lov af 15. maj 1868 om brandvæsenet i København og § 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 469 af 24. september 1969, fastsættes:

§ 1. Følgende definitioner lægges til grund ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse:

Hoteller m.v.: Hoteller, kollegier, pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, plejehjem, sygehjem, hvilehjem eller institutioner og virksomheder med lignende formål. Bygninger, som indrettes med indtil 5 soverum eller indtil 10 sovepladser, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Flere institutioner eller virksomheder med fælles flugtveje betragtes som en virksomhed ved afgørelsen af, om bekendtgørelsen finder anvendelse.

Soverum: Rum, der er beregnet til natophold, herunder for de i institutionen eller virksomheden beskæftigede.

§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for hoteller m.v., der er taget i brug før den 1. januar 1973.

§ 3. Soverum uden dør til tærræn der skal være forsynet med redningsåbning, der efter brandmyndighedens skøn er anvendelig ved personredning.

Stk. 2. Kan en redningsåbning ikke nås af brandvæsenets redningsstiger, skal soverummet være forsynet med dør eller redningsåbning til altan, hvorfra der er flugtveje i to retninger med direkte forbindelse ad trapper til terræn.

§ 4. Soverum, hvis redningsåbning er beliggende mere end 4,5 m over terræn, skal:

a. enten have flugtveje i to modstående retninger med højst 25 m afstand fra soverummets adgangsdør til den nærmeste dør til trapperum, eller

b. have dør eller redningsåbning til altan, hvorfra der er flugtveje i to retninger med direkte forbindelse ad trapper til terræn.

Stk. 2. Er enkelte soverum beliggende således, at kravene i stk. 1, a., ikke kan opfyldes, anses flugtvej i en retning til to udgangsveje som tilstrækkelig, når afstanden fra soverummets adgangsdør til den nærmeste udgang højst er 6 m.

Stk. 3. Soverum (forrum) må ikke have direkte dørforbindelse til trapperum. Er enkelte soverum beliggende således, at redningsmulighederne efter brandmyndighedens skøn er forsvarlige, kan soverum (forrum) dog have direkte forbindelse til trapperum ad dør, der skal være udført som mindst BD-dør 60. Andre rum end soverum kan have direkte dørforbindelse til trapperum, når døren er udført som mindst BD-dør 60.

Stk. 4. Elevatorer medregnes ikke som flugtveje.

§ 5. Mellem gange og soverum, forrum samt andre rum, bortset fra toilet- og baderum, skal der være døre, som skal være tætte og i fals tætsluttende og uden glaspartier. Skillevægge, der adskiller gange fra soverum og andre rum, skal være tætte og uden glaspartier. Tynde og let gennembrændelige døre og skillevægge kan forlanges udskiftet eller brandsikret.

Stk. 2. Trapper skal være anbragt i trapperum med vægge, der svarer til mindst BD-bygningsdel 60. Mellem gange og trapperum skal der være døre, der skal være udført som mindst BD-dør 30. Massive, mindst 35 mm tykke trædøre eller andre døre, der yder mindst lige så stor modstand mod brand, kan dog ikke forlanges udskiftet. Dørene kan tillades fastholdt i åben stilling ved hjælp af elektromagneter, som styres af røgdetektorer, hvis konstruktion skal være typegodkendt af Statens brandinspektion.

Stk. 3. Eventuel forbindelse mellem soverumsafsnit med tilhørende flugtveje og restaurationslokaler, selskabslokaler, køkkenlokaler og lignende lokaler skal ske gennem døre, der skal være udført som mindst BD-dør 60.

Stk. 4. Eventuel forbindelse mellem trapperum og kælder skal ske gennem døre, der skal være udført som mindst BD-dør 60.

§ 6. Vægge, lofter og trappeundersider i flugtveje skal være udført med overflader mindst svarende til beklædninger af klasse 1, jfr. bygningsreglement 1972, kap. 6.1, stk. 5a.

§ 7. Letantændelige beklædninger, herunder »bløde plader« og lignende i soverum, kan forlanges udskiftet eller beskyttet med beklædninger mindst svarende til klasse 2, jfr. bygningsreglement 1972. kap. 6.1, stk. 5b.

§ 8. Indvendige elevatorer, der ikke er opsat i trapperum, skal være anbragt i elevatorskakt svarende til mindst BS-bygningsdel 60 og skal være forsynet med døre eller lemme svarende til mindst BD-dør 30.

§ 9. Der skal installeres alarmanlæg, der kan alarmere i samtlige soverum.

Stk. 2. Alarmanlæggene skal være typegodkendt af Statens brandinspektion. Allerede installerede alarmanlæg, der er godkendt af brandmyndigheden, kan dog ikke forlanges udskiftet.

§ 10. Hvis bestemmelserne i §§ 3-9 under henvisning til virksomhedens eller institutionens benyttelse eller indretning efter brandmyndighedens skøn ikke yder tilstrækkelig sikkerhed for redning af personer i tilfælde af brand, skal der stilles krav om yderligere brandværnsforanstaltninger.

Stk. 2. Forslag om sådanne yderligere brandværnsforanstaltninger skal af brandmyndigheden forelægges Statens brandinspektion til godkendelse.

Stk. 3. Statens brandinspektion kan, når det i enkelte tilfælde skønnes rimeligt og forsvarligt, tillade afvigelser fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, herunder eventuelt på nærmere angivne vilkår.

§ 11. For hoteller m.v. gælder tillige bekendtgørelse nr. 567 af 20. december 1972 om brandværnsforanstaltninger i hoteller, forsamlingslokaler, skoler, butikker og selskabshuse samt de i medfør af den nævnte bekendtgørelse udfærdigelse »Driftsmæssige Forskrifter«.

§ 12. Brandmyndigheden meddeler inden den 1. januar 1975 de enkelte hoteller m.v., hvilke mangler virksomheden eller institutionen er behæftet med, samt angiver en tidsfrist for manglernes afhjælpning.

Stk. 2. Mindre omfattende mangler skal afhjælpes snarest muligt, og fristen fastsættes til højst 6 måneder efter, at påbud er afgivet.

Stk. 3. Mere omfattende mangler skal være afhjulpet senest den 1. juni 1977. Har brandmyndigheden fastsat en frist på 6 måneder eller mere til afhjælpning af manglerne, skal virksomheden eller institutionen inden 3 måneder efter, at påbud efter stk. 1 er afgivet, indsende en tidsplan for arbejdets udførelse til brandmyndigheden. Planen skal godkendes af brandmyndigheden.

§ 13. Overtrædelse af § 5, stk. 2, og § 9, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. På samme straffes den, som undlader at efterkomme et påbud, som brandmyndigheden har meddelt i medfør af § 12, stk. 1, eller som ikke rettidigt efter § 12, stk. 3, indsender en tidsplan for arbejdets udførelse.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1974.

Justitsministeriet, den 21. maj 1974.

Natalie Lind.

/ Eefsen.

Officielle noter

Ingen