Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af statsrefusion af udgifter til kommunalt erhvervet anvisningsret i private udlejningsejendomme


I medfør af § 4, stk. 8, i lov nr. 281 af 27. april 1994 om kommunal anvisningsret fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning varetager administrationen af refusionsmidlerne. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning opretter til dette formål et administrativt edb-baseret styringssystem.

Stk. 2. Med henblik på statistisk belysning af ordningens udnyttelse leverer Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning månedligt kopi af edb-systemets registreringer til Boligministeriets departement.

§ 2. Kommunalbestyrelsen ansøger Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning om statsrefusion ved at indsende skema 1, jf. bilag 1, ved ansøgning om reservation af midler.

Stk. 2. Ansøgninger om reservation behandles i den rækkefølge, hvori de modtages af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Ansøgninger, der indgives på et tidspunkt, hvor der ikke er tilstrækkelige ureserverede midler, opføres på venteliste efter ansøgningstidspunkt.

§ 3. Hver kommune kan på et hvilket som helst tidspunkt maksimalt have reserveret 500.000 kr. I dette beløb indgår beløb, der i henhold til § 2, stk. 2, 2. pkt., er optaget på en venteliste.

Stk. 2. Tilsagn om reservation bortfalder, hvis kommunalbestyrelsen ikke inden 3 måneder fra tilsagnets dato har ansøgt om udbetaling af statsrefusion ved indgåelse af kontrakt, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3. Tilsagn kan dog under særlige omstændigheder opretholdes i en nærmere af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning bestemt kort tidsperiode, hvis kommunalbestyrelsen ansøger herom inden udløbet af den i stk. 2 nævnte frist.

Stk. 4. Beløb, som kommunalbestyrelsen har reserveret, reduceres med det samlede godkendte refusionsbeløb for kontrakten, når statsrefusion udbetales efter indgåelse af kontrakt.

§ 4. Kommunalbestyrelsen ansøger Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning om udbetaling af statsrefusion ved indgåelse af kontrakt ved indsendelse af skema 2, jf. bilag 2, vedlagt kopi af tinglyst kontrakt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen ansøger Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning om udbetaling af statsrefusion ved førstegangsudnyttelse af anvisningsret ved indsendelse af skema 3, jf. bilag 3.

Stk. 3. Refusionen udbetales bagud for et kvartal senest den 5. bankdag efter kvartalets udløb. Udbetalingen finder sted via overførsel til det af kommunalbestyrelsen anviste pengeinstitut.

§ 5. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings behandling af ansøgningerne forudsætter, at skemaerne er korrekt og fuldstændig udfyldt.

§ 6. Kommunalbestyrelsen aflægger ved udgangen af hvert finansår regnskab for de midler, der er udbetalt som godtgørelse i henhold til aftaler om anvisningsret, og for den statsrefusion, der er ydet hertil.

Stk. 2. Regnskabet indsendes senest 1. juli i året efter det pågældende finansårs udløb til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning ledsaget af en revisionserklæring, jf. § 7, stk. 5.

§ 7. Kommunalbestyrelsens forvaltning af midler i henhold til lov om kommunal anvisningsret revideres af kommunens revision.

Stk. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m.

Stk. 3. Revisor skal ved den årlige gennemgang af kommunalbestyrelsens regnskab, jf. § 6, stk. 1, påse, at aftaler om kommunal anvisningsret er indgået efter de i lov om kommunal anvisningsret fastsatte regler, og at udbetaling af godtgørelse er sket i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunal anvisningsret.

Stk. 4. Revisor skal endvidere påse, at de midler, der er refunderet af staten, er opnået i overensstemmelse med vilkårene herfor i lov om kommunal anvisningsret.

Stk. 5. Revisor udarbejder på baggrund af sine undersøgelser efter stk. 3 og 4 en revisionserklæring, der sammen med kommunalbestyrelsens regnskab indsendes til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning inden den i § 6, stk. 2, nævnte frist. I revisionserklæringen kan også indgå forhold af principiel eller økonomisk betydning, som revisor finder anledning til at fremdrage, herunder tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., denne finder nødvendige, og sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. maj 1994.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 11. maj 1994

Rud Werborg

/ Margrete Pump

Bilag 1

Ansøgning om reservation af statsrefusion

Bilag 2

Ansøgning om udbetaling af statsrefusion

Bilag 3

Ansøgning om udbetaling af statsrefusion

Officielle noter

Ingen