Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om binding af godtgørelser efter § 4 i lov om kommunal anvisningsret i Grundejernes Investeringsfond


I medfør af § 4, stk. 3, i lov nr. 281 af 27. april 1994 om kommunal anvisningsret fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. En ejers beslutning om at afsætte godtgørelsesbeløb for anvisningsret på ejendommens konto i Grundejernes Investeringsfond efter § 18 a eller § 18 b i lov om midlertidig regulering af boligforholdene skal meddeles Grundejernes Investeringsfond og kommunalbestyrelsen inden indsendelsen af selvangivelsen for det år, hvori det første godtgørelsesbeløb, der er omfattet af beslutningen, er udbetalt.

Stk. 2. Beslutningen om afsætning skal angive, fra hvilket tidspunkt den er gældende. Beslutningen omfatter alle de godtgørelsesbeløb, der fra og med dette tidspunkt er eller måtte blive udbetalt i henhold til aftalen med kommunalbestyrelsen om erhvervelse af anvisningsret. Dog ophører pligten til at afsætte fremtidige godtgørelsesbeløb, såfremt en kommunalbestyrelse beslutter, at reglerne i kap. II-V i lov om midlertidig regulering af boligforholdene ikke længere skal gælde i kommunen.

§ 2. Samtidig med underretning af Grundejernes Investeringsfond og kommunalbestyrelsen efter § 1, stk. 1, skal udbetalte godtgørelsesbeløb, der er omfattet af beslutningen, afsættes i Grundejernes Investeringsfond. Endnu ikke udbetalte godtgørelsesbeløb, der er omfattet af en beslutning efter § 1, skal afsættes i Grundejernes Investeringsfond samtidig med modtagelsen af beløbet.

Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen, når den har modtaget meddelelse efter § 1, stk. 1, at underrette Grundejernes Investeringsfond om størrelsen af udbetalte godtgørelsesbeløb omfattet af beslutningen. Endnu ikke udbetalte godtgørelsesbeløb, der er omfattet af en beslutning efter § 1, skal kommunalbestyrelsen give Grundejernes Investeringsfond meddelelse om samtidig med, at beløbet udbetales til ejendommens ejer.

§ 3. Kap. I, II og IV i bekendtgørelse nr. 629 af 14. december 1984 om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond og om gebyr ved inddrivelse af disse finder tilsvarende anvendelse, når godtgørelsesbeløb for kommunal anvisningsret afsættes på ejendommens konto i Grundejernes Investeringsfond efter § 18 a eller § 18 b i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. maj 1994.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 11. maj 1994

Rud Werborg

/ Margrete Pump

Officielle noter

Ingen