Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde

(Perst. nr. 045-03)

 

 

Indholdsfortegnelse

 

Cirkulære

Generelle bemærkninger.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

 

Aftale om nyt lønsystem

§ 1. Aftalens dækningsområde

§ 2. Lønsystemer mv.

§ 3. Basislønninger

§ 4. Løngruppe 1

§ 5. Løngruppe 2

§ 6. Løngruppe 3

§ 7. Løngruppe 4

§ 8. Funktions- og kvalifikationstillæg

§ 9. Arbejdstidsbestemte tillæg

§ 10. Lønregulering

§ 11. Pension

§ 12. Forhandling om og indgåelse/opsigelse af aftaler

§ 13. Overgangsordning for allerede ansatte på lønforsøg

§ 14. Øvrige bestemmelser

§ 15. Ikrafttræden og opsigelse

 

Generelle bemærkninger

1. I medfør af Rammeaftale om nye lønsystemer 2002 har Kystdirektoratet og HK/STAT, Trafik og Jernbane indgået medfølgende aftale om permanent nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Trafik   og Jernbanes forhandlingsområde, som er ansat i Kystdirektoratet. Aftalen er tiltrådt af Finansministeriet, Personalestyrelsen og Statsansattes Kartel.

 

2. Lønsystemet er et basislønsystem, jf. § 4 i Rammeaftale om nye lønsystemer mellem Finansministeriet og CFU.

 

3. Ansatte, som er omfattet af forsøg med nye lønsystemer i henhold til Aftale om forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel ved Statshavnsadministrationen i Esbjerg inden for Luftfartsvæsenets Personaleforbunds forhandlingsområde af 17. november 1998 overgår til det nye permanente lønsystem pr. 1. juli 2003.

 

4. Der lægges vægt på, at der skabes en sammenhæng mellem den lokale løn- og personalepolitik. Det er derfor vigtigt, at der gives tillidsrepræsentanterne og de lokale ledere gode vilkår for fortsættelsen af forsøgene og overgangen til permanent ny løn. Der henvises generelt til tillidsrepræsentantaftalen og SU-aftalen.

De centrale parter (Finansministeriet og CFU) har i forbindelse med rammeaftalen om nye lønsystemer forudsat, at der på den enkelte arbejdsplads formuleres en lokal lønpolitik inden for rammerne af en evt. overordnet lønpolitik for det pågældende ministerområde mv.

 

Den lokale lønpolitik bør indeholde en overordnet beskrivelse af, hvordan lønsystemerne kan understøtte institutionens strategiske mål, og hvordan lønnen kan indgå i et samspil med personalepolitikken og kompetenceudviklingen af de ansatte på arbejdspladsen.

 

Spørgsmål om det lønstatistiske grundlag for de lokale forhandlinger kan evt. indgå som element i lønpolitikken.

 

Det anbefales, at de involverede parter tillige afklarer, hvorledes Kystdirektoratets generelle lønpolitik udmøntes mere konkret, herunder hvilke tillægskriterier og tillægsformer der specielt er relevante for disse grupper.

 

5. Det er ikke et formål med lønreformen, at denne skal medføre besparelser i lønsummen. Formålet er, at opnå en fortsat målrettet og hensigtsmæssig anvendelse af lønsumsmidlerne.

 

I de nye lønsystemer erstattes de hidtil centralt fastlagte lønforløb i et vist omfang af en lokal løndannelse. Det er dog parternes hensigt, at medarbejdernes løn som hidtil udvikles i takt med den enkeltes faglige udvikling. Det er således forudsat, at basislønningerne suppleres med en lokal tillægsdannelse i takt med medarbejderens indsats og engagement.

 

For at sikre en god lokal proces er det væsentligt, at forslag om lønforbedringer og eventuelle afvisninger af sådanne begrundes konkret.

 

Ligeledes er det et element i en god lokal proces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Dette kan f.eks. være oplysninger om lønniveau, lønudvikling og om den lokale tillægsanvendelse/ - fordeling kombineret med oplysninger om køn og anciennitet.

 

Endvidere bør lønstatistik, som en part ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, udleveres i kopi til forhandlingsmodparten.

 

Parterne er enige om, at deltagerne ved de årlige lønforhandlinger i Kystdirektoratet er medarbejder, tillidsrepræsentant samt nærmeste leder og personalechef. De aftaleberettigede er tillidsrepræsentanten og personalechefen. Såfremt der skal aftales tillæg ved nyansættelse indgås aftalen mellem tillidsrepræsentanten og personalechefen.

 

Ledelsen og tillidsrepræsentanterne kan i forbindelse med de lokale forhandlinger lade sig bistå af repræsentanter fra Trafikministeriet eller Finansministeriet, Personalestyrelsen henholdsvis organisationen.

 

6. Finansministeriet bemyndiger hermed Kystdirektoratet til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler.

 

Tilsvarende bemyndiger Statsansattes Kartel, HK/STAT Trafik og Jernbane kompetencen til den lokale tillidsrepræsentant.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

1. Til § 2, stk. 3. Forhåndsaftaler og funktions- og kvalifikationstillæg mv.

Der kan lokalt indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere ansatte opfylder de aftalte kriterier.

 

Hvis der lokalt indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemført et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/efteruddannelsen.

 

Kvalifikationstillæg kan ydes i form af varige eller midlertidige tillæg. Der kan ydes funktionstillæg for en given funktion, så længe denne udføres. Engangsvederlag vil typisk være relevante, hvis der er tale om en efterfølgende honorering af en særlig indsats.

 

2. Til §§ 4-7. Vejledende kriterier for indplacering i løngrupper

Ved oprettelse af nye stillingskategorier optages lokal forhandling om indplacering i løngruppe.

 

3. Til § 8. Tillidsrepræsentantens lønvilkår

Tillidsrepræsentanter skal ikke lønmæssigt og lønudviklingsmæssigt stilles ringere end de andre ansatte omfattet af nye lønsystemer, og skal have samme mulighed for at få tillæg ud over basislønnen, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job.

I overensstemmelse hermed vil der kunne indgås aftale om at kompensere for det løntab/den mangel på lønudvikling, der måtte være en følge af, at vedkommende ikke har mulighed for, at varetage funktioner eller erhverve kvalifikationer på lige fod med de kolleger, pågældende er tillidsrepræsentant for.

 

Såfremt der er indgået en forhåndsaftale for vedkommende personalegruppe, omfattes tillidsrepræsentanten af en sådan aftale.

 

4. Til § 11. Pension

Ved overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2002 er der aftalt principielle retningslinier for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med statsgaranterede pensionsordninger (bilag M til resultatet af forhandlingerne mellem finansministeren og CFU).

 

Indtil pensionsforholdende for sådanne ansatte er blevet fastlagt i overensstemmelse med disse retningslinier, gælder reglerne i § 11.

 

Efter § 11, stk. 1, indplaceres ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder i pensionsmæssig henseende i den lønramme eller det lønrammeforløb/skalatrinsforløb, der var gældende forud for overgangen til det nye lønsystem. Dette ”skyggeforløb” lægges til grund for pensionsberegningen i tilfælde af pensionering indtil pensionsforholdene, jfr. ovenstående er afklaret.

 

Som led i implementeringen af det nye lønsystem bør de lokale parter – på grundlag af gældende klassificeringsaftaler – udarbejde en oversigt over den hidtidige klassificering af de stillinger, der omfattes af det nye lønsystem. Personlige klassificeringer markeres med *).

 

Hvis der i forbindelse med lønændringer indgås aftale om pensionsmæssig indplacering i højere lønramme/lønrammeforløb/skalatrinsforløb, revideres oversigten i overensstemmelse hermed.

 

Ved oprettelse af nye/genbesættelse af ledige stillinger skal der tilsvarende – af hensyn til fastlæggelsen af den pensionsmæssige status – indgås aftale om den ”bagvedliggende” klassificering i det hidtidige lønsystem. Oversigten ajourføres i overensstemmelse hermed.

 

5. Til § 11, stk. 5

Kompetencen til – som et supplement til tjenestemandspensionsordningen – at aftale pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg i det nye lønsystem efter reglerne i rammeaftalen af 22. april 2002 er delegeret til de lokale aftaleparter.

 

I forbindelse med eventuelle overvejelser om indbetaling af pensionsbidrag af midlertidige tillæg til tjenestemænd, for hvem der ikke i forvejen er oprettet en forsikringsmæssig pensionsordning, henledes opmærksomheden på, at de hermed forbundne administrationsomkostninger – specielt for så vidt angår mindre og korterevarende tillæg – kan være relativt store i forhold til pensionsbidragsindbetalingens størrelse og dermed kan reducere pensionsordningens værdi uforholdsmæssigt.

 

Arbejdsgiverbidraget udgør 2/3 og egetbidraget 1/3.

 

Opmærksomheden henledes på, at der ved aftale- og overenskomstfornyelser 2002 er aftalt en forhøjelse af pensionsbidraget for tjenestemandslignende ansatte under Statsansattes Kartel til 18 pct. pr. 1. april 2003.

 

6. Til § 12. Forhandling om og indgåelse af aftaler

Ved opsigelse af aftale om kvalifikationstillæg, bevarer den enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning, medmindre andet aftales.

 

Ved opsigelse af aftale om kvalifikations- eller funktionstillæg gives der meddelelse til den enkelte ansatte om aftalens opsigelse, og at tillægget bortfalder med et varsel svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre andet aftales.

 

Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgår, at tillægget er knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion. Hvis den funktion, der ligger til grund for tillægget, må anses for at være en integreret del af selve stillingsindholdet, f.eks. hvor ydelse af funktionstillægget kan sidestilles med udnævnelse i ny stilling, kan funktionen og dermed funktionstillægget kun bringes til ophør efter de almindelige regler, der gælder for opsigelse af ansættelsesforholdet.

 

7. Til § 13. Overgangsordning for allerede ansatte på lønforsøg (gælder alle ansatte i KDI)

Ansatte

 

der er overført til lønforsøget (Aftale om forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel ved Statshavnsadministrationen i Esbjerg inden for Luftfartsvæsenets Personaleforbunds forhandlingsområde af 17. november 1998) på et tidspunkt, der gør, at reglerne i lønforsøgsaftalens § 11, stk. 5, endnu ikke har fundet anvendelse, og

 

der ved iværksættelsen af det nye lønsystem ikke oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb

 

sikres endvidere et tillæg/en tillægsforhøjelse svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem.

 

Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin.

 

I forbindelse med overgang til de nye basislønninger pr. 1. juli 2003 foretages modregning i lokalt aftalte kvalifikations-/funktionstillæg der er indgået for enkeltpersoner i lønforsøgsperioden.

 

Cirkulæret har virkning fra 1. juli 2003. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 17. november 1998 (Fmst. nr. 102/98).

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 1. juli 2003

P.M.V.
E.B.
Lone Retoft


Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/Stat, Trafik og Jernbanes forhandlingsområde

§ 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der bliver omfattet af nyt lønsystem med virkning fra den 1. juli 2003 eller senere. Bestemmelserne i aftalen supplerer eller erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftaler og andre lønaftaler.

 

Stk. 2. Aftalen indgås i øvrigt i henhold til Rammeaftalen mellem Finansministeriet og CFU om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet er anført.

 

Stk. 3. Det nye lønsystem omfatter alle nuværende   ansatte, der har været omfattet af forsøg med nye lønsystemer samt fremtidigt ansatte i Kystdirektoratet.

 

§ 2. Lønsystemer mv.

Lønsystemet er et basislønsystem, der består af en basisløn som kan suppleres med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte tillæg.

 

Stk. 2. Der kan endvidere aftales supplerende resultatbaserede lønordninger, efter hvilke der udbetales resultatløn i form af tillæg for den enkelte måleperiode, i det omfang de på forhånd definerede mål er opnået.

 

Stk. 3. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere ansatte opfylder de aftale kriterier.

 

Stk. 4. Ansatte under denne aftale er omfattet af reglerne om højeste arbejdstid.

 

Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn (eksklusiv eventuelt rådighedstillæg), jf. §§ 4 – 8, hvortil lægges et overtidstillæg på 50 pct.

 

§ 3. Basislønninger

Bestemmelserne i §§ 4 – 7 træder i stedet for hidtil gældende klassificeringsaftaler. Basislønningerne er opdelt i nye løngrupper og ændrede i forhold til lønforsøgsaftalen (Aftale om forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel ved Statshavnsadministrationen i Esbjerg inden for Luftfartsvæsenets Personaleforbunds forhandlingsområde af 17. november 1998).

 

Stk. 2. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

 

§ 4. Løngruppe 1 omfatter stillinger, der indebærer varetagelse af kvalificeret arbejde eller kræver ledelsesansvar for et mindre antal medarbejdere.

 

(Omfatter p.t. følgende stillinger: Formænd, styrmænd u/sætterskippereksamen samt skibsassistenter i Statens Uddybningsmateriel).

 

Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 1 udgør på årsbasis:

 

192.000 kr.

 

§ 5. Løngruppe 2 omfatter stillinger, der indebærer varetagelse af selvstændigt kvalificeret arbejde eller forudsætter relevant uddannelse eller erfaring.

 

(Omfatter p.t. følgende stillinger: Bådførere på Digi og Ekko, bedstemand, havnevagtmester samt havnebetjente i Thorsminde, Hvide Sande og Helsingør).

 

Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 2 udgør på årsbasis:

 

Provins

Hovedstad

195.000 kr.

199.500 kr.

 

Stk. 3. Hovedstad dækker stedtillægsområde V og VI og Roskilde Kommune. Provins dækker stedtillægsområde II, III og IV.

 

§ 6. Løngruppe 3 omfatter stillinger, der indebærer varetagelse af selvstændig kvalificeret arbejde, der forudsætter væsentlig, relevant uddannelse og betydelig erfaring og viden.

 

(Omfatter p.t. følgende stillinger: Styrmænd i Statens Uddybningsmateriel).

 

Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 3 udgør på årsbasis:

 

210.000 kr.

 

§ 7. Løngruppe 4 omfatter stillinger, der indebærer varetagelse af selvstændigt, kvalificeret arbejde på betydende større områder, der forudsætter en væsentlig, relevant uddannelse og betydelig erfaring og viden, eller hvor der er tale om områder med selvstændig kompetence i afgørelser og et ikke ubetydeligt ansvar.

 

(Omfatter p.t. følgende stillinger: skibsførere i Statens Uddybningsmateriel).

 

Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 4 udgør på årsbasis:

 

220.000 kr.

 

§ 8. Funktions- og kvalifikationstillæg

Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres.

 

Stk. 2. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller hensyn til rekruttering og fastholdelse.

 

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige tillæg eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i årlige grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

 

Stk. 4. Herudover kan der aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats.

 

§ 9. Arbejdstidsbestemte tillæg

Udover den løn, der er aftalt som led i det nye lønsystem, ydes der arbejdstidsbestemte tillæg efter de   hidtil gældende regler.

 

§ 10. Lønregulering

Basislønnen og funktionstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt mellem Finansministeriet og CFU eller udmøntes via en generel reguleringsordning, jf. § 8 i rammeaftale om nye lønsystemer mellem Finansministeriet og CFU.

 

Stk. 2. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales.

 

§ 11. Pension

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med tjenestemandspensionslignende pensionsordninger indplaceres i pensionsmæssig henseende i den lønramme eller det lønrammeforløb/skalatrinsforløb, der var gældende forud for den ansattes overgang til det nye lønsystem med oprykning i overensstemmelse med de hidtil gældende anciennitetsregler.

 

Stk. 2. Ved pensionering beregnes tjenestemandspensionen herefter på grundlag af den pensionsgivende løn på det skalatrin, hvorpå den pågældende på pensioneringstidspunktet var indplaceret i henhold til stk. 1.

 

Stk. 3. Hvis der aftales oprykning til en højere basisløngruppe eller varige tillæg/tillægsforhøjelser for funktioner eller kvalifikationer, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af en oprykning til højere lønramme/lønrammeforløb/skalatrinsforløb, indgår parterne samtidig aftale om, at den ansatte i pensionsmæssig henseende indplaceres i den højere lønramme/lønrammeforløb/skalatrinsforløb.

 

Stk. 4. Aftaler om individuel omklassificering af tjenestemænd (i henhold til stk. 3), der er fyldt 60 år på aftalens ikrafttrædelsestidspunkt, har virkning for pensionsberegningen, når der er forløbet to år eller mere mellem aftalens ikrafttrædelsestidspunkt og pensionsbegivenhedens indtræden.

 

Stk. 5. Med mindre stk. 3 finder anvendelse, kan der som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg efter § 8. Eventuelle pensionsbidrag indbetales efter reglerne i aftale af 22. april 2002 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om pensionsbidrag af faste tillæg til tjenestemænd. Det samlede pensionsbidrag indbetales af ansættelsesmyndigheden til STK – Konto i PFA-pension.

 

Stk. 6. For tjenestemandslignende ansatte med en forsikringsmæssig bidragsfinansieret pensionsordning indbetales pensionsbidrag efter reglerne i den hidtil gældende pensionsordning. Pensionsbidraget beregnes af basislønnen samt af varige og midlertidige tillæg i henhold til § 8. Endvidere beregnes pensionsbidrag af eventuelt personligt tillæg og anciennitetsgarantitillæg efter §§ 10 og 11, samt af varige tillæg, der er videreført fra det hidtidige lønsystem, såfremt sidstnævnte tidligere har været pensionsgivende. Der indbetales endvidere pensionsbidrag af midlertidige tillæg, medmindre andet er aftalt.

 

§ 12. Forhandling om og indgåelse/opsigelse af aftaler

Forhandling om og indgåelse/opsigelse af lokale aftaler sker efter reglerne i rammeaftalens §§ 12 – 14.

 

§ 13. Overgangsordning for allerede ansatte på lønforsøg

Nuværende aftale om forsøg med nye lønsystemer (Aftale om forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel ved Statshavnsadministrationen i Esbjerg inden for Luftfartsvæsenets Personaleforbunds forhandlingsområde af 17. november 1998), løber videre indtil 31. juni 2003.

 

Stk. 2. Alle ansatte i Kystdirektoratet er overgået og indplaceret i henhold til aftalen om lønforsøg. Den derved aftalte løn bibeholdes ved overgang til permanent ny løn – dog modregnes forhøjelsen af basislønnen i tillæggene. Endvidere videreføres indplaceringen efter deres lønramme i det pensionsmæssige ”skyggeforløb” efter reglerne i § 11.

 

§ 14. Øvrige bestemmelser

Ansatte der omfattes af det nye lønsystem er ikke omfattet af lokal- og cheflønsordningen.

 

§ 15. Ikrafttræden og opsigelse

Denne aftale træder i kraft ved underskrivelsen og har virkning fra 1. juli 2003 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2005.

 

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 17. november 1998 om vilkår for forsøg med nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel ved Statshavnsadministrationen i Esbjerg inden for Luftfartsvæsenets Personaleforbunds forhandlingsområde.

 

København, den 1. juli 2003.

 

 

Statsansattes Kartel

Finansministeriet

Henning Frederiksen

P.M.V.

 

E.B.

 

Lone Retoft

 

HK/STAT, Trafik og Jernbane

Kystdirektoratet

Andreas Hasle

Anne Lund

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 045-03
  • Cirkulæret er ophævet den 1. april 2009 ved ny aftale. Aftalen er delegeret til Kystdirektoratet.