Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af bygningers tilstand (førregistrering) forud for gennemførelse af ombygningsarbejder m.v.


I henhold til § 69 b, stk. 3, i lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 21. juli 1987 som ændret senest ved lov nr. 269 af 2. maj 1990, fastsættes følgende regler:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygninger, som er omfattet af bestemmelsen om byggeskadefondsdækning i § 69 a i lov om byfornyelse og boligforbedring.

§ 2. Bygherren lader forud for ombygningens iværksættelse foretage en registrering af bygningens tilstand (førregistrering).

Stk. 2. Førregistreringen tilrettelægges således, at den omfatter de dele af bygningen, som vil blive berørt af den påtænkte ombygning.

Stk. 3. Førregistreringen fortages af en sagkyndig, der har byggeteknisk sagkundskab og erfaring fra byggepraksis.

§ 3. Den sagkyndige, som udfører førregistreringen, er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser. Ansvaret ophører 5 år efter afleveringen af det udførte ombygninsarbejde.

Stk. 2. Retstvister efter stk. 1 kan indbringes for voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 4. Førregistreringen skal indeholde en beskrivelse af den foretagne gennemgang af bygningen samt en opgørelse over konstaterede skader og tegn på skader med udgangspunkt i følgende bygningsopdeling:

Tag

Fundament/kælder

Facader/sokkel

Vinduer

Udvendige døre

Trapper

Porte/gennemgange

Etageadskillelser

WC/bad

Køkken

Varmeanlæg

Afløb

Vandinstallation

Gasinstallation

Ventilation

El-/svagstrøm

Andet

§ 5. Resultatet af førregistreringen indsendes til kommunalbestyrelsen senest samtidig med indsendelse af ansøgning om tilsagn om støtte til ombygningen.

Stk. 2. Materialet opbevares af kommunen i mindst 5 år efter ombygningsarbejdernes aflevering. I de tilfælde, hvor der ikke kræves aflevering, jf. Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer (AB 72), anses skæringsdagen at være afleveringstidspunktet.

Stk. 3. I forbindelse med den endelige regnskabsgodkendelse fremsender kommunalbestyrelsen til Byggeskadefonden for byfornyelsesforanstaltninger såvel førregistrering som ajourført projektmateriale tillige med den endelige regnskabsgodkendelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 1990 og får virkning for ombygningsarbejder, der udbydes den 4. juli 1990 eller senere.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 25. juni 1990

H. E. RASMUSSEN

/Lisbeth Jordan

Officielle noter

Ingen