Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel (* 1)


I medfør af § 31 og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 357 af 3. juni 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel, med en nominel effekt på mindst 4 kW og højst 400 kW, i det følgende benævnt »kedler«.

Stk. 2. Undtaget er:

 • 1) Varmtvandskedler, som kan anvende forskellig slags brændsel, herunder fast brændsel.
 • 2) Gennemstrømningsvandvarmere til fremstilling af varmt brugsvand.
 • 3) Kedler, som anvender brændsel, der i egenskaber afviger væsentligt fra gængse flydende og luftformige brændsler (industriel spildgas, biogas o.lign.).
 • 4) Komfurer og apparater, som hovedsagelig er beregnet til opvarmning af det rum, hvori de er installeret, og som samtidig, men accessorisk, tjener til at forsyne centralvarmeanlæg og brugsvandsinstallationer med varmt vand.
 • 5) Apparater med en nytteeffekt på under 6 kW, som alene er beregnet til at forsyne et system til opsamling af varmt brugsvand, med naturlig cirkulation.
 • 6) Specialfremstillede kedler.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

Kedel: Et samlet anlæg bestående af en kedelenhed og en eller flere brændere, som skal overføre den varme, der frigøres ved forbrændingen, til vand.

Apparat: En kedelenhed, som skal udstyres med brænder, eller en brænder, der skal påmonteres en kedelenhed.

Nominel nytteeffekt udtryk i kW: Den af fabrikanten fastsatte og garanterede maksimale varmeeffekt ved kontinuerlig drift under overholdelse af de nyttevirkningsgrader, fabrikanten har angivet.

Nyttevirkning udtrykt i pct.: Forholdet mellem den varmemængde, der tilføres vandet i kedlen pr. tidsenhed, og produktet af den nedre brændværdi ved konstant brændstoftryk og brændstofforbruget pr. tidsenhed.

Partiel belastning udtryk i pct.: Forholdet mellem en kedels nytteeffekt ved on-off-drift eller ved drift ved en lavere effekt end den nominelle nytteeffekt, og den nominelle nytteeffekt.

Kedelvandets gennemsnitstemperatur: Gennemsnittet af kedelvandets fremløbstemperatur og returvandets temperatur.

Standardkedel: En kedel, hvis gennemsnitlige driftstemperatur kan begrænses i kraft af kedlens udformning.

Lavtemperaturkedel: En kedel, som kan fungere kontinuerligt med en tilførselsvandtemperatur på 35-40 grader C og under givne omstændigheder danner kondensat, herunder kondensationskedler, der anvender flydende brændsel.

Kondensationsgaskedel: En kedel med evne til konstant at kunne kondensere en betydelig del af vanddampe i forbrændingsgassen.

§ 3. Ved en harmoniseret standard forstås en europæisk standard vedtaget af CEN eller CENELEC i overensstemmelse med mandat meddelt af Europa-Kommissionen, hvis reference er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Referencerne for de danske standarder, der gennemfører en harmoniseret standard, offentliggøres af Dansk Standard.

Kapitel 2

Krav til kedlers nyttevirkning

§ 4. Standardkedler skal have en nyttevirkning på mindst 84 + 2 log af den nominelle effekt (Pn) og 70 grader C gennemsnitlig kedelvandstemperatur samt 80 + 3 log Pn af partiel belastning på 30 pct. og mindst 50 grader C gennemsnitlig kedeltemperatur.

§ 5. Lavtemperaturkedler skal have en nyttevirkning på mindst 87,5 + 1,5 log af den nominelle effekt (Pn) og 70 grader C gennemsnitlig kedelvandstemperatur samt 87,5 + 1,5 log Pn af partiel belastning på 30 pct. og 40 grader C gennemsnitlig kedelvandstemperatur.

§ 6. Kondensationsgaskedler skal have en nyttevirkning på mindst 91 + 1 log af den nominelle effekt (Pn) og 70 grader C gennemsnitlig kedelvandstemperatur samt 97 + 1 log Pn af partiel belastning på 30 pct. og en tilførselsvandtemperatur på 30 grader C.

§ 7. For kedler, der anvendes både til opvarmning af lokaler og fremstilling af varmt brugsvand finder kravene til virkningsgrad i §§ 4-6 kun anvendelse på opvarmningsfunktionen.

Kapitel 3

Stjernemærkning af kedler for energimæssig ydeevne

§ 8. Til angivelse af kedlers energimæssige ydeevne skal anvendes det stjernemærkningssystem, der fremgår af bilag 2. Udformningen af mærket skal ske i overensstemmelse med den viste udformning i bilag 1. Følgende retningslinjer skal benyttes:

 • 1) Er virkningsgraden ved nominel effekt og ved partiel belastning den samme eller højere end den, der kræves efter § 4, tildeles kedlen det i bilag 2 viste stjernemærke *.
 • 2) Er virkningsgraden ved nominel effekt og ved partiel belastning mindst 3 procent højere end den, der kræves efter § 4, tildeles kedlen et mærke med to stjerner * *.
 • 3) Er virkningsgraden ved nominel effekt og ved partiel belastning mindst 6 procent højere end den, der kræves efter § 4, tildeles kedlen et mærke med tre tjerner * * *.
 • 4) Er virkningsgraden ved nominel effekt og ved partiel belastning mindst 9 procent højere end den, der kræves efter § 4, tildeles kedlen et mærke med fire stjerner * * * *.

Kapitel 4

Markedsføring og ibrugtagning

§ 9. Nye kedler og apparater må kun markedsføres og tages i brug, såfremt de opfylder kravene i §§ 4-8 samt er forsynet med CE-mærkning i overensstemmelse med bilag 1 og ledsages af CE-overensstemmelseserklæring.

Stk. 2. Kedlernes overensstemmelse attesteres ved en undersøgelse af en typerepræsentativ kedels virkningsgrad i overensstemmelse med bilag 3 samt en erklæring om overensstemmelse med den godkendte type i overensstemmelse med et af modulerene i bilag 4.

Stk. 3. Inden markedsføringen skal apparater, der markedsføres separat, forsynes med CE-mærkning og ledsages af CE-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, hvorledes de virkningsgrader, der er fastsat i §§ 4-8, kan opnås efter samling.

Stk. 4. For kedler til gasformigt brændsel følges samme procedurer ved vurdering af virkningsgradens overensstemmelse som dem, der anvendes til vurdering af sikkerhedskravenes overensstemmelse efter gasreglementets afsnit C-1.

§ 10. Kedler og apparater, der er fremstillet, prøvet og mærket efter en harmoniseret standard, formodes at opfylde kravene i § 9.

§ 11. CE-mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse og skal anbringes på kedlerne eller apparaterne på en måde, så de er synlige og letlæselige og ikke kan slettes.

Stk. 2. Enhver mærkning, der kan vildlede med hensyn til CE-mærkningens betydning og udformning, må ikke forekomme.

Stk. 3. Andre former for mærkning kan anbringes på kedlerne og apparaterne, såfremt sådan mærkning ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig.

§ 12. Omfattes kedler af andre direktiver end direktiv 92/42 og indeholder disse andre direktiver bestemmelser om anbringelse af CE-mærkning, angiver CE-mærkningen, at de pågældende kedler også formodes at opfylde bestemmelserne i disse andre direktiver.

Stk. 2. Kan fabrikanten i henhold til et eller flere af disse direktiver vælge mellem forskellige ordninger i en overgangsperiode, viser CE-mærkningen kun, at kedlerne opfylder de direktiver, som fabrikanten anvender. I så fald skal referencerne vedrørende disse direktiver anføres på de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kræves i henhold til disse direktiver, og som ledsager de pågældende kedler.

Kapitel 5

Overensstemmelsesprocedurer

§ 13. Danmarks Gasmateriel Prøvning er godkendt til at varetage de opgaver, der i bilag 3 og 4 er tillagt det bemyndigede organ.

Stk. 2. Danmarks Gasmateriel Prøvning skal udføre sine opgaver i overensstemmelse med de retningslinjer og procedurer, som er fastsat i bilag 3 og 4. Danmarks Gasmateriel Prøvning fastsætter ansøgnings-, kontrol-, godkendelses- og tilbagekaldelsesprocedurer i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 3 og 4. Danmarks Gasmateriel Prøvning kan indgå underleverenceaftaler med andre organer eller institutioner.

Stk. 3. Danmarks Gasmateriel Prøvning skal til enhver tid opfylde de kriterier, der fremgår af bilag 5.

Stk. 4. Såfremt Danmarks Gasmateriel Prøvning kommer i en situation, hvor et eller flere af kriterierne i bilag 5 ikke længere er opfyldt, skal dette omgående meddeles til Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 14. Såfremt det konstateres, at CE-mærkningen anbringes uberettiget, eller at kedler eller apparater ikke overholder de fastsatte krav, og giver dette anledning til at begrænse, forbyde eller tilbagekalde markedsføringen af det pågældende produkt, underretter Bygge- og Boligstyrelsen de pågældende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

§ 15. Godkendelsen i henhold til § 13, stk. 1 tilbagekaldes af Bygge- og Boligstyrelsen, såfremt det konstateres, at Danmarks Gasmateriel Prøvning ikke længere opfylder kriterierne i § 13, stk. 3.

§ 16. En liste over godkendte organer offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

§ 17. Overtrædelse af §§ 4-12 samt de ansøgnings-, kontrol-, godkendelses- og tilbagekaldelsesprocedurer, der er fastsat i medfør af § 13, stk. 2 straffes med bøde.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juni 1994.

Stk. 2. Oliebrændere, olieovne og oliefyrede varmtluftsaggregater med vand som varmemedie til fyringsgasolie og petroleum samt oliefyrede centralvarmekedler, der den 21. maj 1992 var godkendt af boligministeren, kan fortsat markedsføres og tages i brug indtil den 31. december 1997.

Stk. 3. Centralvarmekedler til fyring med gasblæseluftbrænder, der den 21. maj 1992 var godkendt af boligministeren, kan fortsat markedsføres og tages i brug indtil den 31. december 1995.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 7. juni 1994

Rud Werborg

/ Ella Blousgaard

Fortegnelse over bilag til bekendtgørelsen:

Bilag 1 CE-overensstemmelsesmærkning og yderligere specifik mærkning

Bilag 2 Tildeling af stjernemærke for energimæssig ydeevne

Bilag 3 Modul B: Typeafprøvning

Bilag 4 Modul C: Typeoverensstemmelse Modul D: Kvalitetssikring af produktionen Modul E: Kvalitetssikring af produkterne

Bilag 5 Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal tage i betragtning ved udpegning af organerne

Bilagene er identiske med de tilsvarende bilag til direktiv 92/42, for bilag 1 dog med de ændringer, der fremgår af direktiv 93/68, sammenskrevet af Bygge- og Boligstyrelsen.

Bilag 1

»CE-overensstemmelsesmærkning« og yderligere specifik mærkning

1. »CE-overensstemmelsesmærkning«

- »CE-overensstemmelsesmærkningen« består af bogstaverne »CE« i følgende udformning:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

- Hvis »CE-mærkningen« mindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

- De forskellige dele, der indgår i »CE-mærkningen«, skal så vidt muligt være af samme højde, og denne skal mindst være 5 mm.

2. Yderligere specifik mærkning

- De to sidste cifre i årstallet for det år, hvor »CE-mærkningen« blev anbragt.

- Det mærke for energimæssig ydeevne, der kan tildeles i henhold til artikel 6 i dette direktiv, består af det nedenfor viste symbol.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 2

Tildeling af stjernemærke for energimæssig ydeevne

Krav til virkningsgrad, der skal opfyldes samtidig ved nominel effekt og en partiel belastning på 0,3 Pn

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærke  Krav til virkningsgrad ved nominel Krav til virkningsgrad 

      effekt Pn og en gennemsnitlig  ved en partiel belastning 

       kedelvandstemperatur på  på 0,3 Pn og en gennemsnitlig 

        70 grader C i pct.     kedelvandstemperatur på 

                       >=50 grader C i pct. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *        >=84 + 2 log Pn        >=80 + 3 log Pn 

 * *       >=87 + 2 log Pn        >=83 + 3 log Pn 

 * * *      >=90 + 2 log Pn        >=86 + 3 log Pn 

 * * * *     >=393 + 2 log Pn        >=89 + 3 log Pn 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 3

Modul B: Typeafprøvning

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Anmodning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde:

- fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis anmodningen indgives af denne

- en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- den tekniske dokumentation, jf. punkt 3.

Ansøgeren stiller en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, og som i det følgende benævnes »type«, til rådighed for det udpegede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere prøveeksemplarer, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med direktivets krav. I det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, skal den omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion og indeholdende følgende:

- en almindelige beskrivelse af typen

- konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

- de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt af produktets funktion

- en liste over de standarder, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i artiklen nævnte standarder ikke er anvendt

- resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser

- prøverapporter.

4. Det bemyndigede organ:

4.1. undersøger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i artikel 5, stk. 2, nævnte standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante bestemmelser i disse standarder er blevet anvendt.

4.2. gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantents løsninger opfylder de væsentlige krav i direktivet i de tilfælde, hvor de i i artikel 5, stk. 2, nævnte standarder ikke er anvendt.

4.3. gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante standarder rent faktisk er blevet anvendt i de tilfælde, hvor fabrikanten har valgt at anvende disse.

4.4. aftaler med ansøgeren, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal gennemføres.

5. Opfylder typen dette direktivs bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersøgelsens resultater samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Nægter det bemyndigede organ at udstede en typeafprøvningsattest til fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil.

Der fastlægges en klageprocedure.

6. Ansøgeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-typeafprøvningen, om enhver ændring af det godkendte produkt; produktet skal godkendes på ny, hvis sådanne ændringer kan påvirke overensstemmelsen med de væsentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. Denne tillægsgodkendelse gives i form af et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

7. Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte EF-typeafprøvningsattester og tillæg.

8. De øvrige bemyndigede organer kan få en kopi af typeprøvningsattesterne og/eller tillæggene dertil. Bilagene til attesterne stilles til de de øvrige bemyndigede organers rådighed.

9. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet i Fællesskabet.

Bilag 4

Modul C: Typeoverensstemmelse, modul D: Kvalitetssikring af produktionen, modul E: Kvalitetssikring af produkterne

Modul C: Typeoverensstemmelse

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant garanterer og erklærer, at de pågældende apparater er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringe »CE-mærkningen« på hvert enkelt apparat og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med direktivets krav til virkningsgrad.

3. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet i Fællesskabet.

4. Et bemyndiget organ, udvalgt af fabrikanten, foretager eller lader foretage kontrol af produkterne med skiftende mellemrum. Det bemyndigede organ udtager på virksomheden en passende stikprøve til kontrol af de færdige produkter, og der gennemføres prøvninger som omhandlet i den(de) relevante standard(er), jf. artikel 5, stk. 2, eller tilsvarende prøvninger, for at kontrollere, om produktionen opfylder kravene i det pågældende direktiv. Opfylder et eller flere produkter ikke kravene, træffer det bemyndigede organ de nødvendige foranstaltninger.

Modul D: Kvalitetssikring af produktionen

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder kravene i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende apparater er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i dette direktiv. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer »CE-mærkningen« på hvert enkelt apparat og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Efter »CE-mærkningen« anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for produktion og foretage kontrol og prøvninger af de færdige apparater som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pågældende produkter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle oplysninger, der er relevante for den planlagte produktkategori

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

- den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at apparaterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten samt med de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til apparaternes kvalitet

- fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter fremstillingen, og den hyppighed, hvormed dette sker

- kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer mv.

- hvordan det kontrolleres, at den krævede kvalitet af apparaterne er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserende standard på området. Kontrolholdet skal mindst omfatte eet medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2. omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det udpegede organs ansvar.

4.1. Formålet med EF-kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmæssigt; det udsteder om nødvendigt en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1., andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4., andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4., fjerde afsnit, og punkt 4.3. og 4.4. omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

Modul E: Kvalitetssikring af produkterne

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at kedlerne og apparaterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten. Fabrikanten eller dennes iFællesskabet etablerede repræsentant anbringer »CE-mærkningen« på hver enkel kedelog hvert enkelt apparat og udsteder en skrift-lig overensstemmelseserklæring. Efter »CE-mærkningen« anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetssystem for endelig kontrol og prøvning af kedlen og af apparatet som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for kedlerne og apparaterne til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger vedrørende den planlagte kategori kedler eller apparater

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

- den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Under kvalitetssystemet undersøges hver enkel kedel eller hvert enkelt apparat, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 5, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i direktivet. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal bl.a. indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet

- de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført efter fremstillingen

- hvordan det kontrolleres, at kvalitetssystemet fungerer effektivt

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området.

Kontrolholdet skal mindst omfatte eet medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten. Den skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2. omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering af nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og deen begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

- teknisk dokumentation

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. I forbindelse med sådanne besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt; det udsteder en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af kedlen eller apparatet kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1., tredje led, omhandlede dokumentation,

- de i punkt 3.4., andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer,

- de i punkt 3.4., fjerde afsnit, og i punkt 4.3. og 4.4. omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Alle bemyndige organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

Bilag 5

Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal tage i betragtning ved udpegelsen af organerne

1. Organet, dets direktør og kontrolpersonalet kan hverken være konstruktøren, fabrikanten, leverandøren eller installatøren af de apparater, som de kontrollerer, eller en af disse personers repræsentanter. De må ikke medvirke ved konstruktionen, fremstillingen, markedsføringen eller vedligeholdelsen af disse kedler og apparater, hverken direkte eller som repræsentanter. Dette udelukker ikke, at fabrikanten og organet kan udveksle tekniske oplysninger.

2. Organet og kontrolpersonalet skal udføre kontrollen med den størst mulige faglige integritet og tekniske kompetence og skal være uafhængige af enhver form for pression eller incitamenter navnlig af finansiel karakter, som kan påvirke deres vurdering eller resultaterne af kontrollen, især pression og incitamenter fra personer eller grupper af personer, som har interesse i resultaterne af kontrollen.

3. Organet skal råde over det nødvendige personale og de nødvendige midler til på passende vis at udføre de tekniske og administrative opgaver, som er knyttet til gennemførelsen af kontrollen; det skal ligeledes have adgang til materiel, som er nødvendigt for at udføre undtagelsesvis kontrol.

4. Kontrolpersonalet skal have:

- en god teknisk og faglig uddannelse,

- et tilfredsstillende kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, som de udfører, og være tilstrækkelig øvede i at udføre sådan kontrol,

- de nødvendige kvalifikationer til at udfærdige de attester, protokoller og rapporter, som udgør det konkrete bevis for den foretagne kontrol.

5. Kontrolpersonalets uafhængighed skal sikres. Den enkelte ansattes vederlag må ikke afhænge af det antal gange, han udfører kontrol, eller af resultaterne af kontrollen.

6. Organet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre staten på grundlag af den nationale ret har påtaget sig erstaningsansvaret, eller medmindre kontrollen udføres direkte af medlemsstaten.

7. Organets personale har tavshedspligt (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor det udfører sine opgaver) inden for rammerne af dette direktiv eller enhver intern retsforskrift til gennemførelse heraf.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets

direktiv 92/42, EF-Tidende nr. L 167 af 22.6.1992, side 17 og Rådets

direktiv 93/68, EF-Tidende nr. L 220 af 30.8.1993, side 19.