Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger


I medfør af § 76, stk. 1 og § 77 a, stk. 3, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 525 af 10. juli 1990 som ændret ved lov nr. 229 af 13. april 1991, fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder for alle ungdomsboliger, der er omfattet af § 67, stk. 1, § 73 a, stk. 4 og § 77, stk. 2 i lov om boligbyggeri.

§ 2. Bestyrelsen for en ungdomsboliginstitution eller boligselskabet skal opsige en lejer med 3 måneders varsel, når

  • a) lejeren har fuldført sin uddannelse
  • b) lejeren er ophørt med eller har afbrudt sin uddannelse
  • c) lejeren ikke har afsluttet sin uddannelse senest 1 år efter udløbet af den for uddannelsen normerede studietid, såfremt indflytning er sket straks ved studiets begyndelse, ellers 1 år efter det ved indflytningen påregnede afslutningstidspunkt, eller
  • d) lejeren ikke i øvrigt opfylder de forudsætninger, hvorunder boligen er udlejet, herunder at lejeren ikke er studieaktiv.

§ 3. Ungdomsboliginstitutionens bestyrelse eller boligselskabet skal mindst 1 gang årligt forlange, at lejeren afgiver nødvendige oplysninger til brug for en vurdering af, om de i § 2 nævnte opsigelsesgrunde er til stede.

Stk. 2. Lejeren skal på eget initiativ give ungdomsboliginstitutionens bestyrelse eller boligselskabet meddelelse, hvis de i § 2 anførte opsigelsesgrunde er til stede. Lejeren skal endvidere give ungdomsboliginstitutionens bestyrelse eller boligselskabet oplysninger om studieaktivitet, herunder om deltagelse i eksaminer og prøver, normeret studietid, tidspunktet for uddannelsens påbegyndelse og forventet tidspunkt for afslutning af uddannelsen m.v. Oplysningerne skal gives på de af Bygge- og Boligstyrelsen til formålet udarbejdede skemaer om studie- og uddannelsesaktivitet, der er optaget som henholdsvis bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse.

§ 4. Bestyrelsen eller boligselskabet kan udsætte en opsigelse efter § 2 i indtil 1 år på grund af arbejde, som er pålagt lejeren i henhold til styrelseslovgivningen, rådsarbejde eller arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold, hvis sådant arbejde dokumenterbart kan have medført forsinkelse af uddannelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen eller boligselskabet kan efter ansøgning udsætte en opsigelse efter § 2 i indtil 1 år, såfremt lejeren dokumenterer at være studieaktiv.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning udsætte en opsigelse efter stk. 2 i yderligere 1 år, såfremt det skønnes, at der gør sig særlige forhold gældende for den pågældende lejer.

Stk. 4. Bestyrelsen kan udsætte en opsigelse efter § 2, såfremt boligen ikke umiddelbart kan genudlejes.

§ 5. Ungdomsboliginstitutionens bestyrelses eller boligselskabets afgørelse af, om der foreligger en opsigelsesgrund efter § 2, kan ikke indbringes for Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 6. Kommunalbestyrelsen påser, at ungdomsboligerne til stadighed bebos af den berettigede personkreds.

§ 7. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. juli 1991 for samtlige lejeaftaler vedrørende boliger, der er omfattet af § 1.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 26. juni 1991

H. E. Rasmussen

/ Vibeke Køie

Bilag 1

Bygge- og Boligstyrelsen den 26. juni 1991

Erklæring om studie/uddannelsesaktivitet til brug for ungdomsboliginstitutionens bestyrelses/boligselskabets kontrol af, at beboerne er aktivt studerende

Navn:

Adresse:

Lejligheds/vær.nr.:

Uddannelse:

Uddannelses/intitution:

Påbegyndt md./år Forventes afsluttet md./år

Jeg har inden for de sidste 12 måneder fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb (sæt kryds) og gået til de foreskrevne eksaminer/prøver (sæt kryds).

Dato Underskrift

Har du ikke fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb og gået til eksaminerne/prøverne skal du udfylde »attestationsblanketten«, som du kan afhente hos

Denne blanket skal underskrives af din uddannelsesinstitution.

NB: Hvis du afbryder eller færdiggør ovennævnte uddannelse inden det tidspunkt, du har oplyst som forventet afslutning, skal bestyrelsen for ungdomsboliginstitutionen/boligselskabet straks have besked. Dette gælder også i tilfælde af, at du skifter studium.

Bilag 2

Bygge- og Boligstyrelsen den 26. juni 1991

Erklæring om studie/uddannelsesaktivitet til brug for ungdomsboliginstitutionens bestyrelses/boligselskabets kontrol af, at beboerne er aktivt studerende (»Attestationsblanket«).

Udfyldes af den uddannelsessøgende selv:

CPR.nr.:

Navn:

Adresse:

Lejligheds/vær.nr.:

Uddannelse:

Uddannelses/intitution:

Påbegyndt md./år Forventes afsluttet md./år

Hvor langt er du i din uddannelse:

Hvilke eksaminer/prøver har du været oppe til.

Eksaminer og prøver, der er en del af f.eks. en årsprøve, skal ikke nævnes særskilt: DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Har du fulgt den foreskrevne uddannelsesaktivitet, inden for de sidste 12 mdr.

Nej Delvis (sæt kryds).

Hvis du ikke eller kun delvist har fulgt den foreskrevne uddannelsesaktivitet herunder de foreskrevne eksaminer/prøver, skal du redegøre for, hvad årsagen hertil er:

Hvornår går du næste gang til eksamen/prøve md./ år

Hvilke(n):

Dato Underskrift

Udfyldes af uddannelsesinstitutionen:

Ovenstående oplysninger om begyndelsestidspunktet og hidtidig eksamens/prøveaktivitet stemmer overens med uddannelsesinstitutionens registreringer i eksamensregistret.

Hvis uddannelsen afsluttes på det forventede tidspunkt

vil den resterende del af uddannelsen være gennemført på den normerede tid for denne del af uddannelsen.

vil den resterende del af uddannelsen overskride den normerede tid for denne del af uddannelsen med år.

Dato Institutionens stempel og underskrift

Officielle noter

Ingen