Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker


I medfør af § 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976, fastsættes:

§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

Væske: Stof, som er flydende ved almindelig temperatur og tryk.

Flammepunkt: Den laveste temperatur, ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 millibar afgiver antændelige dampe. Flammepunktet bestemmes efter den afprøvningsmåde, der er angivet i bilag V til direktiv af 27. juni 1967 om farlige stoffer fra rådet for de europæiske fællesskaber.

Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt under 100 grader C.

Sprøjtemaling: Påføring af væske ved en forstøvningsproces (med eller uden luft).

Lakering: Anden påføring af væske end sprøjtemaling.

Varmsprøjtning eller varmlakering: Sprøjtemaling eller lakering under anvendelse af brandfarlig væske, der er opvarmet til en temperatur, der er mindre end 10 grader C under væskens flammepunkt.

Kabine: Lukket rum, der er udført med vægge, loft (og eventuelt gulv) af ubrændbare materialer, og hvori der foretages sprøjtemaling eller lakering.

Sprøjteboks: Skab, der er udført med åben forside og med vægge, loft (og eventuelt gulv) af ubrændbare materialer, og hvori der foretages sprøjtemaling.

Afdampningssted: Det sted i en bygning, der er indrettet til tørring af behandlede emner.

Tørreaggregat: Ovn eller varmeskab, hvori behandlede emner anbringes til tørring.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle former for sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker og på enhver opstilling af tørreaggregater og indretning af afdampningssteder med undtagelse af:

  • a) Sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker med flammepunkt på 55 grader C og derover, bortset fra varmsprøjtning og varmlakering.
  • b) Sprøjtemaling og lakering på byggepladser og i forbindelse med andre bygningsarbejder.
  • c) Sprøjtemaling i det fri med brandfarlige væsker med flammepunkt på 30 grader C og derover.
  • d) Sprøjtemaling ved hjælp af spraydåse, støvsuger og lignende i ikke-erhvervsmæssig øjemed.
  • e) Påføring ved hjælp af pensel, malerulle og lignende.
  • f) Dyppelakering i beholdere med et samlet rumindhold på indtil 15 liter.
  • g) Tørreaggregater og afdampningssteder, hvori der alene tørres emner, der er behandlet med brandfarlige væsker med flammepunkt på 55 grader C og derover.

Stk. 2. Bygninger og arealer i det fri, som anvendes til sprøjtemaling og lakering, samt bygninger med tørreaggregater og afdampningssteder skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

Stk. 3. Sprøjtemaling og lakering samt opstilling af tørreaggregater og indretning af afdampningssteder må kun ske med den stedlige brandmyndigheds tilladelse. Bygninger og arealer i det fri til sådanne formål skal enten være i overensstemmelse med de i § 4 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i stk. 2 indeholdte krav.

Stk. 4. Udvidelse, flytning eller anden ændring af godkendt anlæg m. v. må kun ske med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og på de vilkår, som foreskrives af denne.

§ 3. Kabiner, sprøjtebokse og tørreaggregater med tilhørende opvarmnings- og ventilationsanlæg skal være typegodkendt af Statens brandinspektion.

§ 4. Af Statens brandinspektion udsendes »Tekniske forskrifter for sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker«, indeholdende regler om placering, indretning og benyttelse af virksomheder for sprøjtemaling og lakering.

§ 5. Ansøgninger i henhold til § 2, stk. 3 og 4, samt § 3 skal vedlægges fornødent tegningsmateriale og beskrivelse i 2 eksemplarer. Brandmyndigheden kan forlange, at der indsendes attest om flammepunkt for de brandfarlige væsker eller væskeblandinger, der anvendes.

§ 6. Tilladelser og godkendelser kan senere tilbagekaldes, såfremt dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

§ 7. Sprøjtemalingsværksteder, lakererier m. v. skal efterses af brandmyndigheden i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 238 af 29. maj 1970 om eftersyn af brandfarlige bygninger m. v.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsens §§ 2, stk. 3 og 4, og 3 straffes med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1978.

Stk. 2. Sprøjtemalingsværksteder, lakererier m. v., der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun undergivet ordensreglerne i de i § 4 nævnte tekniske forskrifter, men kan i tilfælde af udvidelser eller forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter, kræves bragt i overensstemmelse med disse bestemmelser.

Stk. 3. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 10. september 1974 om sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker ophæves.

Justitsministeriet, den 17. oktober 1978

Nathalie Lind

/ Ebbe Nielsen

Officielle noter

Ingen