Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om træbearbejdning og træoplag


I medfør af § 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976, fastsættes:

§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

Træbearbejdning: Erhvervsmæssig fremstilling af hel- og halvfabrikata under anvendelse af træ.

Træoplag: Oplag af forarbejdet og uforarbejdet træ.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for alle træbearbejdningsvirksomheder og træoplag med undtagelse af:

  • a)

Virksomhed i en eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2. To eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2 på samme grund betragtes dog som en bygning, medmindre bygningerne enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.

  • b)

Oplag på indtil 3.600 m3 eller på indtil 600 m2. To eller flere oplag på indtil 3.600 m3 eller på indtil 600 m2 på samme grund betragtes dog som et oplag, medmindre oplagene enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.

Stk. 2. Bygninger og arealer i det fri med træbearbejdningsvirksomheder og træoplag skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

Stk. 3. Træbearbejdningsvirksomheder og træoplag må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse. Bygninger og arealer i det fri med sådanne virksomheder og oplag skal enten være i overensstemmelse med de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i stk. 2 indeholdte krav.

§ 3. Af Statens brandinspektion udsendes »Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag«, indeholdende regler om placering, indretning og benyttelse af træbearbejdningsvirksomheder og træoplag.

§ 4. Ansøgninger i henhold til § 2, stk. 3, skal vedlægges fornødent tegningsmateriale og beskrivelse i 2 eksemplarer.

§ 5. Tilladelser kan senere tilbagekaldes, såfremt dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

§ 6. De i § 2, stk. 3, omhandlede træbearbejdningsvirksomheder og træoplag skal efterses af brandmyndigheden i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 238 af 29. maj 1970 om eftersyn af brandfarlige bygninger m. v.

§ 7. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 2, stk. 3, straffes med bøde.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1978.

Stk. 2. Træbearbejdningsvirksomheder og træoplag, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser og reglerne i de tekniske forskrifter for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

Stk. 3. §§26 og 27 i bekendtgørelse nr. 66 af 27. marts 1961 om brug af ild og lys m. v. ophæves.

Justitsministeriet, den 17. oktober 1978

Nathalie Lind

/ Ebbe Nielsen

Officielle noter

Ingen