Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bemyndigelse af kommunalbestyrelsen til at udøve Boligministeriets beføjelser vedrørende ældre deklarationer eller servitutter


I medfør af § 31 C i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 9.

december 1986 som ændret ved § 4 i lov nr. 322 af 24. maj 1989

fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelsen bemyndiges til at udøve de beføjelser, der ellers tilkommer Boligministeriet i henhold til deklarationer eller servitutter pålagt en ejendom i medfør af tidligere byggelovgivning.

Stk. 2. Bemyndigelsen vedrører kun deklarationer eller servitutter, som er pålagt i medfør af bestemmelser i de tidligere byggelove, som svarer til området for den i dag gældende byggelov.

§ 2. Samtykke til aflysning af en deklaration eller servitut kan kun gives efter begæring fra vedkommende ejer eller dennes befuldmægtigede.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af, om samtykke til aflysning af en deklaration eller servitut kan meddeles, foretage samme afvejning som anlægges ved behandling af dispensationssager i medfør af byggelovens § 22, stk. 1.

Stk. 3. Ved samtykke til aflysning af vedligeholdelsesdeklarationer på huse med særlig byggemåde skal husets vedligeholdelsestilstand vurderes som forsvarlig.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Samtidig tilbagekaldes Boligministeriets cirkulæreskrivelse af 11. december 1973 til samtlige bygningsmyndigheder om bemyndigelse til at meddele samtykke til aflysning af vedligeholdelsesdeklarationer på huse med særlig byggemåde.

Byggestyrelsen, den 19. juli 1989

Flemming Lethan

/ Ella Blousgaard

Officielle noter

Ingen