Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i De Europæiske Fællesskaber


I medfør af §§ 1 og 3 i lov nr. 366 af 8. juni 1990 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter og offentlige indkøb m.v. og under hensyn til direktiv nr. 71/304/EØF af 26. juli 1971 om ophævelse af begrænsninger i den frie udveksling af tjenesteydelser inden for området offentlige bygge- og anlægskontrakter og ved tildeling af offentlige bygge- og anlægskontrakter gennem agenturer og filialer og direktiv nr. 71/305/EØF af 26. juli 1971 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter som ændret ved direktiv nr. 89/440/EØF fastsættes:

§ 1. Ordregivende myndigheder skal overholde bestemmelserne i:

 • 1) Direktiv nr. 71/304/EØF af 26. juli 1971 om ophævelse af begrænsninger i den frie udveksling af tjenesteydelser inden for området offentlige bygge- og anlægskontrakter og ved tildeling af offentlige bygge- og anlægskontrakter gennem agenturer og filialer, og
 • 2) Direktiv nr. 71/305/EØF af 26. juli 1971 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter som ændret ved direktiv nr. 89/440/EØF.

Stk. 2. Direktiverne er medtaget som bilag til bekendtgørelsen.

§ 2. Ordregivende myndigheder skal sørge for, at bestemmelserne i det i § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte direktiv overholdes, når de yder direkte tilskud på mere end 50 pct. til en bygge- og anlægskontrakt, som indgås af andre end dem selv, og som omfattes af direktivets art. 1 a.

Stk. 2. Medmindre kontraktgenstanden berettiger dertil, er tekniske specifikationer som nævnt i direktivets art. 10, nr. 6, ikke tilladt.

Stk. 3. Ved udbud efter forhandling som angivet i direktivets art. 22, nr. 3, af arbejder, der omfattes af lov nr. 216 af 8. juni 1966 om licitation mv., skal udbud ske som bunden licitation efter denne lov.

Stk. 4. Ved begrænset udbud og ved udbud efter forhandling skal de ordregivende myndigheder rette henvendelse til virksomheder i andre medlemsstater som angivet i direktivets art. 22, nr. 4.

§ 3. Med bøde eller hæfte straffes den, der

 • 1) overtræder bestemmelserne i art. 3 i det i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte direktiv, eller
 • 2) som ordregivende myndighed overtræder bestemmelserne i art. 1 a, nr. 1, art. 4 a, nr. 4, art. 5, art. 5 a, art. 10, art. 12, nr.1-7 og 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 15 a, art. 15 b, art. 20 a, art. 22, art. 23 og art. 29, nr. 1, 2 og 5, i det i § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte direktiv.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der efter § 3 i lov nr. 366 af 8. juni 1990 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter og offentlige indkøb mv. pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. august 1990 og har virkning for arbejder, der udbydes efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Boligministeriets cirkulære af 4. oktober 1974 om EF-rådets direktiver vedrørende liberalisering og samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter ophæves.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 14. august 1990

H. E. RASMUSSEN

/Flemming Lethan

Bilag 1

RÅDETS DIREKTIV

af 26. juli 1971

om ophævelse af begrænsninger i den frie udveksling af tjenesteydelser inden for området offentlige bygge- og anlægskontrakter og ved tildeling af offentlige bygge- og anlægskontrakter gennem agenturer eller filialer

 • (71/304/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 54, stk. (2) og artikel 63, stk. (2),

under henvisning til den almindelige plan om ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden særlig afsnit IV B,

under henvisning til den almindelige plan om ophævelse af begrænsninger i den frie udveksling af tjenesteydelser særlig afsnit V C e) 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det europæiske Parlament,

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

De nærmere bestemmelser om gennemførelse af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser samt om overgangsforanstaltninger er, for så vidt angår de former for selvstændig erhvervsvirksomhed, som er opregnet under CITI-hovedgruppe 40, allerede blevet fastsat ved Rådets direktiver nr. 64/427/EØF og 64/429/EØF af 7. juli 1964; i henhold til disse direktiver kan de ordregivende myndigheder ikke pålægge privatretlige fysiske eller juridiske personer, med hvem en kontrakt indgås, at udøve nogen forskelsbehandling på grundlag af nationalitet over for underentreprenører; de eneste begrænsninger, som foreløbig er tilladt, består ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter med hensyn til deltagelse i sådanne kontrakter i form af ydelse af tjenester gennem enten agenturer eller filialer; derfor er bestemmelserne i de nævnte direktiver af generel rækkevidde, og det er således unødvendigt, at de gentages i dette direktiv;

bygge- og anlægskontrakter i CITI-hovedgruppe 40 kan indgås eller udføres af indehavere af koncessioner fra staten, lokale organer eller andre offentligretlige juridiske personer; direktivet skal derfor tage sigte på disse kontrakter, som repræsenterer en betydelig mængde bygge- og anlægsarbejder; i modsat fald ville det få en stærkt nedsat betydning;

traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab indeholder i artikel 97 en speciel bestemmelse om opførelse af atomanlæg af videnskabelig eller industriel karakter; i henhold til artikel 232 i traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab må disse tilfælde derfor holdes uden for direktivets anvendelsesområde;

siden vedtagelsen af de almindelige planer er der blevet opstillet en EØF-fortegnelse over de producerende erhvervsaktiviteter under betegnelsen »Systematisk opstilling af erhvervsgrene inden for De europæiske Fællesskaber« (NICE);denne fortegnelse refererer til de nationale fortegnelser og er derfor bedre tilpasset Fællesskabets medlemsstaters behov end »International systematisk opstilling af erhvervsgrene« CITI (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activite economique); den bør derfor benyttes, for så vidt som den tidsplan, der er fastlagt i de almindelige planer, og som følger af CITI-fortegnelsen, ikke ændres herved; vedtagelsen af NICE-fortegnelsen kan, for så vidt angår dette direktiv, ikke have en sådan virkning;

det er praksis i offentlige bygge- og anlægskontrakter at anføre tekniske specifikationer; Rådet har i en erklæring i forbindelse med vedtagelsen af de almindelige planer udtrykkelig gjort opmærksom på, at de tekniske specifikationer ikke må indeholde noget vilkår, der kan medføre forskelsbehandling; det er således af betydning, at direktivet indeholder visse nærmere bestemmelser med hensyn hertil;

de bestemmelser, der finder anvendelse på alle former for selvstændig erhvervsvirksomhed, og som vedrører rejse og ophold for de personer, som er opfattet af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, har allerede været eller vil blive genstand for særlige direktiver; den ordning, der finder anvendelse på arbejdstagere, som ledsager den, der præsterer ydelsen, eller udfører arbejde for hans regning, er fastlagt i de i henhold til traktatens artikler 48 og 49 udstedte bestemmelser:

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Til fordel for de i hvert afsnit I i de almindelige planer anførte fysiske personer og selskaber, som udfører tjenesteydelser enten selv eller gennem agenturer eller filialer - i det følgende benævnt »begunstigede« - afskaffer medlemsstaterne de i afsnit III i de almindelige planer nævnte begrænsinger vedrørende adgang til, tildeling af, udførelse af eller deltagelse i udførelse af bygge~ og anlægskontrakter for statens, lokale organers og offentligretlige juridiske personers regning.

Artikel 2

1. Bestemmelserne i dette direktiv anvendes på de former for selvstændig erhvervsvirksomhed, som er anført i bilag I til den almindelige plan om ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden, klasse 40. Disse former for erhvervsvirksomhed svarer til dem, der er anført i klasse 40 i »Systematisk opstilling af erhvervsgrene inden for De europæiske Fællesskaber« (NICE); de er anført i bilaget til dette direktiv.

2. Direktivet finder ikke anvendelse på:

 • a) industrielle anlæg af mekanisk, elektrisk eller energiproducerende art, med undtagelse af den del af disse anlæg, der er at betragte som bygge- eller anlægsvirksomhed;
 • b) opførelse af atomanlæg af videnskabelig eller industriel karakter;
 • c) udgravningsarbejder, skaktboringer, opmudring og fjernelse af fyld med henblik på udvinding af mineralske produkter (minedrift).

Artikel 3

1. Medlemsstaterne afskaffer navnlig de begrænsninger, som:

 • a) hindrer de begunstigede i at præstere ydelser på de samme betingelser og med de samme rettigheder som indlændinge; til de begrænsninger, som skal afskaffes, hører især de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, og den administrative praksis, som pålægger eller muliggør anvendelse af forskelsbehandling til skade for de begunstigede fra de fysiske eller juridiske personers side, med hvilke der er indgået en kontrakt, som overdrager dem udførelsen eller driften af bygge- og anlægsarbejder eller forvaltningen af offentlige tjenesteydelser, for så vidt angår de kontrakter, som de på deres side kan indgå ved udførelsen af disse arbejder;
 • b) hidrører fra en administrativ praksis, der medfører, at de begunstigede udsættes for en forskelsbehandling i forhold til indlændinge;
 • c) følger af regler eller praksis, og som, selv om de anvendes uden hensyn til nationalitet, udelukkende eller hovedsagelig medfører hindringer for de andre medlemsstaters statsborgere i udøvelsen af deres erhvervsvirksomhed; de tekniske specifikationer, som medfører forskelsbehandling, hører især til de begrænsninger, som skal afskaffes; dog anses de ikke for at have en sådan virkning, hvis kontraktens formål gør dem berettigede.

2. Medlemsstaterne skal især sikre:

 • a) at de begunstigede ved udførelse af bygge- og anlægsarbejder på medlemsstaternes område kan drage fordel af de forskellige former for kredit, støtte og tilskud, som det offentlige har fastsat med henblik herpå, på samme betingelser som indlændinge;
 • b) at de begunstigede uden begrænsinger, og i hvert fald på samme betingelser som indlændinge, kan udnytte de forsyningsmuligheder, som staten er i stand til at kontrollere, og som er nødvendige for dem til kontraktens udførelse.

Artikel 4

Medlemsstaterne iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden tolv måneder efter dets bekendtgørelse og underretter omgående Kommissionen herom.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1971.

På Rådets vegne

A. MORO

Formand

Bilag 2

RÅDETS DIREKTIV

71/305/EØF

om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved

Rådets direktiv af 18. juli 1989 (* 1)

89/440/EØF

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, artikel 66 og artikel 100A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og

udfra følgende betragtninger:

det er vigtigt at vedtage de foranstaltninger, der tager sigte på en gradvis gennemførelse af det indre marked i perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebærer et område uden indre grænser, hvor der er sikret fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

Det Europæiske Råd har på en række samlinger vedtaget konklusioner om nødvendigheden af, at det indre marked virkeliggøres;

der er godkendt en hvidbog om gennemførelse af det indre marked, som indeholder en tidsplan og et handlingsprogram for åbning af adgangen til offentlige bygge- og anlægskontrakter;

Kommissionen fremsendte den 19. juni 1986 en meddelelse til Rådet om offentlige aftaler og kontrakter i Fællesskabet;

bestemmelserne vedrørende offentlige bygge- og anlægskontrakter er fastsat i direktiv 71/305/EØF, senest ændret ved akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse, samt i Rådets direktiv 72/277/EØF af 26. juli 1972 om de nærmere regler og betingelser for offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende af bekendtgørelser om entrepriser og koncessioner på offentlige bygge- og anlægsarbejder, i erklæring af 26. juli 1971 fra repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de fremgangsmåder, der skal følges med hensyn til koncessioner på arbejder, og i Rådets beslutning 71/306/EØF af 26. juli 1971 om nedsættelse af et rådgivende udvalg vedrørende offentlige bygge- og anlægskontrakter, ændret ved beslutning 77/63/EØF;

gennemførelsen af effektiv etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser i forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter nødvendiggør en forbedring og en udvidelse af de i direktiverne fastsatte bestemmelser til sikring af gennemsigtighed med hensyn til fremgangsmåder og praksis ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, for at overholdelsen af forbuddet mod begrænsninger bedre kan kontrolleres, og for at forskellene mellem konkurrencebetingelserne for virksomhederne fra de enkelte medlemsstater samtidig kan mindskes;

nærværende direktiv er ikke til hinder for at bl.a. Traktatens artikel 36 finder anvendelse;

begrebet offentlige bygge- og anlægskontrakter bør præciseres bedre bl.a. af hensyn til de nye kontraktformer ved overdragelse af arbejder, og der bør fastlægges en definition for samtlige enheder, der er omfattet af direktivet 71/305/EØF;

fortegnelsen over organer og kategorier af organer i bilag I bør være så fuldstændig som mulig;

direktiv 71/305/EØF bør ligeledes udvides til at omfatte arbejder, som det offentlige finansierer, og som ikke er omfattet af definitionerne i artikel 1;

som følge af koncessionskontrakternes stigende betydning i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsarbejder og disse kontrakters særlige art bør der i direktiv 71/305/EØF indsættes regler om offentliggørelse på dette område;

omfanget af undtagelser for de enkelte sektorer bør fastlægges således, at det undgås, at forskellene i medlemsstaternes anvendelse af direktiv 71/305/EØF øges som følge af indbyrdes afvigende fortolkninger;

tærskelværdien for de bygge- og anlægskontrakter, der omfattes af direktiv 71/305/EØF, blev i 1971 fastsat til 1 mio ECU, og under hensyntagen dels til den betydelige omkostningsstigning inden for bygge- og anlægssektoren og den interesse, som små og mellemstore virksomheder har i at deltage i kontrakter af mellemstørrelse, bør denne tærskelværdi hæves til 5 mio ECU;

for at hindre begrænsninger af konkurrencen i almindelighed og sikre, at især statsborgere fra andre medlemsstater fuldt ud kan deltage i udbuddene, bør adgangen til deltagelse i udbuddene lettes for de bydende;

det er hensigtsmæssigt at indføre en fremgangsmåde med udbud efter forhandling, der allerede benyttes i praksis i visse medlemsstater, for at begrænse anvendelsen af undtagelsesbestemmelserne i artikel 9 i direktiv 71/305/EØF;

fremgangsmåden med udbud efter forhandling bør betragtes som en undtagelse, og den bør derfor kun anvendes i klart afgrænsede tilfælde;

de ordregivende myndigheder bør meddele forbigåede ansøgere og bydende grundene til forbigåelsen af deres ansøgninger eller bud, og de udarbejder en rapport vedrørende forløbet af hvert enkelt udbud;

de fælles regler på det tekniske område bør tilpasses den nye fællesskabspolitik vedrørende normalisering og standardisering;

med henblik på at skabe de nødvendige betingelser for en effektiv konkurrence på fællesskabsplan, hvorved virksomhederne i andre medlemsstater kan deltage i udbud på tilsvarende vilkår som de indenlandske virksomheder, og som hos et større antal entreprenører kan skabe øget interesse for deltagelse i udbud om offentlige bygge- og anlægsarbejder, vil det være hensigtsmæssigt, at alle de dispositioner og fremgangsmåder, som sikrer entreprenørernes adgang til at konkurrere, gøres mere gennemsigtige: de ordregivende myndigheder bør endvidere bekendtgøre deres planer om fremtidige bygge- og anlægskontrakter ved en forhåndsmeddelelse på fællesskabsplan, og alle relevante oplysninger om betingelserne for de enkelte kontrakters tildeling bør offentliggøres på samme måde;

for at muliggøre deltagelse fra et større antal entreprenørers side og give disse rimelig tid til at afgive bud, særlig i forbindelse med store arbejder, som normalt er teknisk og organisationsmæssigt meget komplicerede, bør fristerne forlænges for modtagelsen af ansøgninger om deltagelse og af bud;

det er af almen interesse at fremme udviklingen af tekniske fremskridt inden for den offentlige bygge- og anlægssektor, for at overførslen af teknologi og know- how mellem medlemsstaterne ikke alene er til fordel for brugerne i almindelighed, men også for erhvervene;

da der allerede i Fællesskabet arbejdes på at opstille ydelsesrelaterede udbudsbetingelser i stedet for detaljerede tekniske forskrifter, bør der nu gives entreprenørerne i Fællesskabet mulighed for på visse betingelser at afgive alternative bud;

for at sikre gennemsigtighed med hensyn til gennemførelsen af en given entreprise bør de ordregivende myndigheder kunne kræve oplysning om, hvilken del af kontrakten den bydende eventuelt vil indgå underkontrakter om med tredjemand;

det vil eventuelt være hensigtsmæssigt at forbedre gennemsigtigheden af gældende bestemmelser vedrørende arbejdsbeskyttelse og arbejdsforhold i den medlemsstat, hvor arbejderne skal udføres;

nationale bestemmelser om offentlige udbud til gavn for regionaludviklingen bør indgå i Fællesskabets målsætninger under overholdelse af principperne i Traktaten;

for at forbedre og systematisere oplysningerne vedrørende den måde, hvorpå de ordregivende myndigheder indgår deres kontrakter, bør direktiv 71/305/EØF omfatte passende bestemmelser om udarbejdelse af statistisk materiale herom;

Kongeriget Spanien har netop vedtaget lovgivning om gennemførelse af direktiv 71/305/EØF; yderligere ændringer ville på det nuværende tidspunkt have skadelig indflydelse på den private sektors tilpasningsbestræbelser i dette land, og det er derfor hensigtsmæssigt at tilstå Kongeriget Spanien en supplerende periode til gennemførelsen af nærværende direktiv;

Den Portugisiske Republik har af tilsvarende årsager behov for en overgangsperiode;

Den Hellenske Republik er i færd med at tilpasse sin lovgivning til direktiv 71/305/EØF og tilføjelse af yderligere fællesskabsregler ville på nuværende tidspunkt have skadelige virkninger for den offentlige bygge- og anlægssektor og navnlig for visse væsentlige økonomiske forhold såsom stabilitet, gennemsigtighed og opretholdelse af handelsvilkårene;

på baggrund af konklusionerne fra de nævnte samlinger i Det Europæiske Råd samt konklusionerne i hvidbogen og den nævnte meddelelse fra Kommissionen til Rådet bør direktiv 71/305/EØF ændres og direktiv 72/277/EØF ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I dette direktiv forstås ved:

 • a) »offentlige bygge- og anlægskontrakter«: gensidigt bebyrdende kontrakter, som indgås skriftligt mellem en entreprenør på den ene side og en ordregivende myndighed, som defineret under litra b), på den anden side, og som til genstand har enten udførelse eller både udførelse og projektering af arbejder vedrørende en af de i bilag II omhandlede former for virksomhed eller et bygge- og anlægsarbejde som defineret under litra c, eller at lade et bygge~ og anlægsarbejde udføre, som svarer til de af den ordregivende myndighed fastlagte behov
 • b) »ordregivende myndighed«: staten, lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en/et eller flere af disse lokale myndigheder eller offentligretlige organer.

Ved offentligretligt organ forstås ethvert organ,

- hvis opgave det er at imødekomme almenhedens behov, dog ikke på det erhvervs- eller forretningsmæssige område, og

- som er en juridisk person, og

- hvis drift enten for mere end halvdelens vedkommende finansieres af staten, og de lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, de lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.

Fortegnelsen over de offentligretlige organer eller kategorier af organer, der opfylder de kriterier der er nævnt i foregående afsnit, findes i bilag I. Den er så fuldstændig som mulig, og den kan revideres efter fremgangsmåden i artikel 30b. Med henblik på en sådan revision underretter medlemsstaterne jævnligt Kommissionen om ændringer, der er foretaget i deres fortegnelser over organer eller kategorier af organer

 • c) ved »bygge- og anlægsarbejde« forstås resultatet af et sæt bygge~ eller projekteringsaktiviteter bestemt på at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion
 • d) ved »koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder« forstås en kontrakt med samme karakteristika som dem, der er omhandlet under litra a), dog med den ændring, at vederlaget for det arbejde, som skal ydes, enten udelukkende skal bestå i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen med betaling af en pris
 • e) ved »offentligt udbud« forstås nationale fremgangsmåder, hvorved alle interesserede entreprenører kan afgive bud
 • f) ved »begrænset udbud« forstås nationale fremgangsmåder, hvorved kun de entreprenører, der af de ordregivende myndigheder modtager opfordring dertil, kan afgive bud
 • g) ved »udbud efter forhandling« forstås nationale fremgangsmåder, hvorved de ordregivende myndigheder henvender sig til bestemte entreprenører og forhandler kontraktens vilkår med en eller flere af dem
 • h) ved »bydende« forstås den entreprenør, som har afgivet bud, og ved »ansøger« den, som har anmodet om at deltage i begrænset udbud eller udbud efter forhandling;

Artikel 1a

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at de ordregivende myndigheder overholder eller sørger for, at bestemmelserne i dette direktiv bliver overholdt, når de yder direkte tilskud på mere end 50 pct. til en bygge- og anlægskontrakt, som indgås af andre end dem selv.

2. Stk. 1 vedrører kun kontrakter, der falder ind under klasse 50, gruppe 502, i den systematiske fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE), og for kontrakter, der vedrører opførelse af hospitaler, sportsanlæg, rekreative anlæg, anlæg til fritidsformål, skole- og universitetsbygninger og bygninger til administrative formål.

Artikel 1b

1. Indgår de ordregivende myndigheder en koncessionskontrakt om bygge- eller anlægsarbejder, jf. artikel 1, litra d), anvendes bestemmelserne om offentliggørelse i artikel 12, stk. 3, 6, 7 og 9 til 13, samt i artikel 15a, på denne kontrakt, når dens værdi andrager 5 mio ECU og derover.

2. De ordregivende myndigheder kan

- pålægge indehavere af koncessioner til bygge- og anlægsarbejder at overdrage kontrakter, der udgør mindst 30 pct. af den samlede værdi af det arbejde, der omfattes af koncessionen, til tredjemand, idet ansøgerne dog skal kunne øge denne procentdel. Denne minimumsprocent skal angives i kontrakten om koncession til bygge- og anlægsarbejdet

- eller opfordre ansøgerne om koncessionen til selv i deres tilbud at anføre den eventuelle procent af den samlede værdi af det arbejde, der omfattes af koncessionen, som de påregner at overdrage til tredjemand.

3. Hvis koncessionsindehaveren selv er en ordregivende myndighed, jf. artikel 1, litra b), er han forpligtet til at overholde bestemmelserne i dette direktiv, hvad angår arbejde, som skal udføres af tredjemand.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at koncessionsindehavere, der ikke er en ordregivende myndighed, anvender reglerne om offentliggørelse som omhandlet i artikel 12, stk. 4, 6, 7 og 9 til 13, og i artikel 15b, ved indgåelsen af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder med tredjemand, når værdien af disse kontrakter andrager 5 mio ECU eller derover. Offentliggørelse kræves dog ikke, når bygge- eller anlægskontrakten opfylder betingelserne for anvendelse af de i artikel 5, stk. 3, omhandlede bestemmelser.

Som tredjemand betragtes ikke virksomheder, der har dannet et konsortium med henblik på at opnå en koncession, eller dertil knyttede virksomheder.

Ved »tilknyttede virksomheder« forstås virksomheder, på hvilke koncessionsindehaveren direkte eller indirekte kan øve bestemmende indflydelse, eller virksomheder, der kan øve bestemmende indflydelse på koncessionsindehaveren eller som ligesom koncessionsindehaveren er underlagt en anden virksomheds bestemmende indflydelse i kraft af ejendomsret, kapitalinteresser eller reglerne for virksomheden. Der er formodning for bestemmende indflydelse på en anden virksomhed, når en virksomhed direkte eller indirekte

- besidder majoriteten af den ansvarlige kapital i denne virksomhed

eller

- besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandele i virksomheden

eller

- kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer.

En fuldstændig fortegnelse over disse virksomheder vedlægges koncessionsansøgningen. Denne fortegnelse ajourføres i overensstemmelse med senere ændringer i forbindelserne mellem virksomhederne.

Artikel 2 ophæves.

Artikel 3

Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

 • a) bygge- og anlægskontrakter, som indgås af land-, luft-, sø- og flodtransportvirksomheder
 • b) bygge- og anlægskontrakter, som indgås af de ordregivende myndigheder, når kontrakterne vedrører fremstilling, transport og distribution af drikkevand, eller af ordregivende myndigheder, hvis hovedaktivitet er produktion og distribution af energi
 • c) bygge- og anlægskontrakter, der er erklæret hemmelige, eller hvor arbejdets udførelse skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de gældende love og administrative bestemmelser i den pågældende medlemsstat, eller hvor beskyttelsen af denne stats væsentlige interesser gør det nødvendigt.

Artikel 4

Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige kontrakter, som er omfattet af andre procedureregler og indgås i henhold til

 • a) en international overenskomst, som under overholdelse af EØF-Traktaten er indgået mellem en medlemsstat og et eller flere tredjelande om arbejder med henblik på signatarstaternes fælles gennemførelse eller udnyttelse af et bygge- og anlægsarbejde; enhver overenskomst meddeles til Kommissionen, som kan indhente udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, som er nedsat ved afgørelse 71/306/EØF, ændret ved afgørelse 77/63/EØF
 • b) en i forbindelse med troppestationering indgået international overenskomst vedrørende virksomheder i en medlemsstat eller i et tredjeland
 • c) en international organisations særlige fremgangsmåde.

Artikel 4a

1. Dette direktiv finder anvendelse på offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvis anslåede værdi uden moms andrager 5 mio ECU eller derover.

2. Den fastsatte tærskels modværdi i national valuta skal normalt og med virkning fra 1. januar 1993 justeres hvert andet år. Beregningen af denne modværdi sker på grundlag af gennemsnittet af disse valutaers dagskurs over for ECU i de 24 måneder, der slutter den sidste dag i oktober umiddelbart forud for den justering, der får virkning fra den 1. januar. Modværdierne offentliggøres i begyndelsen af november i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

3. Er bygge- og anlægsarbejdet opdelt i flere delarbejder, for hvilke der er indgået særskilte kontrakter, tages værdien af hvert delarbejde i betragtning ved vurderingen af det i stk. 1 omhandlede beløb. Er den samlede værdi af delarbejderne lig med eller over det i stk. 1 omhandlede beløb, finder dette stykke anvendelse på alle delarbejderne. De ordregivende myndigheder kan fravige stk. 1 for delarbejder, hvis anslåede værdi uden moms er på under 1 mio ECU, forudsat at den samlede værdi af disse delarbejder ikke overstiger 20 pct. af delarbejdernes samlede værdi.

4. Intet bygge- og anlægsarbejde og ingen kontrakt kan opdeles med henblik på ikke at være omfattet af de foregående stykker.

5. Ved beregningen af det beløb, som omhandles i stk. 1 og i artikel 5, skal der foruden bygge- og anlægskontraktens værdi tages hensyn til den anslåede værdi af de til arbejdets udførelse nødvendige materialer, som stilles til entreprenørens rådighed af de ordregivende myndigheder.

Artikel 5

1. De ordregivende myndigheder skal ved indgåelsen af offentlige bygge- og anlægskontrakter anvende de fremgangsmåder, der er fastsat i artikel 1, litra e), f) og g).

2. De ordregivende myndigheder kan indgå bygge- og anlægskontrakter ved udbud efter forhandling efter at have offentliggjort en udbudsbekendtgørelse og udvalgt ansøgerne efter kendte kvalitative kriterier i følgende tilfælde:

 • a) når der i forbindelse med offentligt eller begrænset udbud ikke er afgivet tilbud, som er konditionsmæssige, eller kun er afgivet bud, som er uantagelige efter nationale bestemmelser, der er forenelige med afsnit IV, dog forudsat at der ikke foretages afgørende ændringer i de oprindelige udbudsbetingelser. De ordregivende myndigheder offentliggør ikke en udbudsbekendtgørelse, hvis udbuddet efter forhandling omfatter alle virksomheder, der opfylder de i artikel 23 til 28 omhandlede kriterier, og som under det foregående offentlige eller begrænsede udbud har afgivet bud i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav
 • b) for arbejder, der udelukkende udføres med henblik på forsøg, forskning eller videreudvikling, og som ikke skal sikre rentabiliteten af forsknings- og udviklingsomkostningerne eller dækning af disse
 • c) i undtagelsestilfælde, når der er tale om arbejder, som efter deres karakter eller de dermed forbundne risici ikke tillader en forudgående og samlet prisfastsættelse.

3. De ordregivende myndigheder kan indgå bygge- og anlægskontrakter ved udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde:

 • a) når der ikke er afgivet bud eller ikke er afgivet et relevant bud i forbindelse med offentligt eller begrænset udbud, på betingelse af at der ikke foretages afgørende ændringer i de oprindelige udbudsbetingelser, samt at der efter anmodning forelægges Kommissionen en rapport
 • b) når der er tale om arbejder, hvis udførelse af tekniske årsager, af kunstneriske årsager, eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til en bestemt entreprenør
 • c) i strengt nødvendigt omfang, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som de ordregivende myndigheder ikke har kunnet forudse, ikke gør det muligt at overholde de frister, der kræves ved offentlige eller begrænsede udbud samt ved udbud efter forhandling som omhandlet i stk. 2. De omstændigheder, der skal begrunde den tvingende nødvendighed, må ikke kunne tilskrives de ordregivende myndigheder
 • d) ved supplerende arbejder, som ikke er omfattet af det oprindelige udbud, eller den først indgåede kontrakt, og som på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendige for fuldførelsen af det projekterede bygge- og anlægsarbejde, på betingelse af at de supplerende arbejder overdrages til den entreprenør, som udfører nævnte bygge- og anlægsarbejde:

- når disse arbejder teknisk eller økonomisk ikke kan adskilles fra den oprindelige kontrakt uden væsentlige ulemper for de ordregivende myndigheder

- eller når disse arbejder, til trods for at de kan adskilles fra den oprindelige kontrakt, er strengt nødvendige for den fuldstændige gennemførelse af denne.

Dog må det samlede beløb for kontrakter, som er indgået om supplerende arbejder, ikke overstige 50 pct. af den oprindelige kontrakts beløb

 • e) ved gentagelsesarbejder, som er overdraget til den virksomhed, der fik overdraget det oprindelige arbejde af samme ordregivende myndighed, på betingelse af at gentagelsesarbejdet er i overensstemmelse med det oprindelige projekt, og at kontrakten om dette arbejde er indgået i henhold til fremgangsmåderne i stk. 4.

Den mulige anvendelse af denne fremgangsmåde skal forbeholdes allerede ved det oprindelige udbud, og den samlede anslåede værdi af gentagelsesarbejderne skal tages i betragtning af de ordregivende myndigheder med henblik på anvendelse af artikel 4a. Denne fremgangsmåde kan kun benyttes inden for en periode på tre år efter afslutningen af den oprindelige kontrakt.

4. I alle andre tilfælde anvender de ordregivende myndigheder ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter offentligt eller begrænset udbud.

Artikel 5a

1. Den ordregivende myndighed meddeler inden 15 dage efter anmodning alle forbigåede ansøgere eller bydende, der anmoder derom, begrundelsen for at deres ansøgning eller bud ikke er antaget og i sidstnævnte tilfælde, navnet på den valgte entreprenør.

2. Den ordregivende myndighed meddeler de ansøgere eller bydende, der anmoder derom, begrundelsen for, at den eventuelt ikke bringer arbejdet til udførelse eller har besluttet at udbyde på ny. Den underretter også Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer om denne beslutning.

3. For hver indgået kontrakt udarbejder de ordregivende myndigheder en rapport, der mindst skal omfatte følgende oplysninger:

- navn og adresse på den ordregivende myndighed, kontraktens genstand og værdi

- navnene på de valgte ansøgere eller bydende og begrundelsen for valget af denne

- navnene på de forbigåede ansøgere eller bydende og begrundelsen for forbigåelsen

- navnet på den valgte entreprenør og begrundelsen for valget af hans bud samt eventuelt foreliggende oplysninger om dele af arbejdet, som den valgte entreprenør har til hensigt at give i underentreprise

- ved udbud efter forhandling begrundelsen for, hvilke af de i artikel 5 omhandlede omstændigheder, der har ført til anvendelse af denne fremgangsmåde.

Denne rapport eller dens hovedpunkter afgives efter anmodning til Kommissionen.

Artikel 6

I de tilfælde, hvor kontrakter vedrører planlægning og opførelse af et socialt boligkompleks, hvor det på grund af det pågældende arbejdes omfang, komplicerede karakter og formodede varighed er nødvendigt helt fra begyndelsen at lægge en plan på grundlag af et snævert samarbejde inden for en gruppe, der omfatter repræsentanter for de ordregivende myndigheder, sagkyndige og den entreprenør, som det påhviler at udføre arbejdet, kan der vælges en særlig fremgangsmåde med hensyn til tildeling af kontrakten med henblik på at udpege den entreprenør, som er mest egnet til at optages i gruppen.

Specielt skal de ordregivende myndigheder i udbudsbekendtgørelsen give en så nøjagtig beskrivelse af arbejdet som muligt, for at sætte de entreprenører, der måtte være interesseret i arbejdet, i stand til effektivt at vurdere det projekt, som skal udføres. Endvidere skal de ordregivende myndigheder i denne bekendtgørelse i henhold til artiklerne 23-28 anføre de personlige, tekniske og økonomiske betingelser, som ansøgerne skal opfylde.

Når de ordregivende myndigheder benytter en sådan fremgangsmåde, skal de anvende de fælles regler om offentliggørelse af begrænset udbud samt reglerne om kriterierne for kvalitativ udvælgelse.

Artikel 7, 8 og 9 ophæves.

AFSNIT II

Fælles regler på det tekniske område

Artikel 10

1. De tekniske specifikationer i bilag III angives i udbudsmaterialet eller i kontrakten.

2. Uden at dette berører medlemsstaternes obligatoriske tekniske forskrifter for så vidt disse er forenelige med fællesskabsretten, fastsættes de tekniske specifikationer af de ordregivende myndigheder ved henvisning til nationale standarder, der er udtryk for gennemførelse af europæiske standarder, ved henvisning til europæiske tekniske godkendelser eller ved henvisning til fælles tekniske specifikationer.

3. En ordregivende myndighed kan fravige stk. 2 i følgende tilfælde:

 • a) når standarderne, de europæiske tekniske godkendelser eller de fælles tekniske specifikationer ikke indeholder nogen bestemmelser om, hvorledes der skal fastlægges overensstemmelse, eller såfremt der ikke findes nogen teknisk metode, der giver mulighed for på en tilfredsstillende måde at fastslå et materiales overensstemmelse med disse standarder, europæiske tekniske godkendelser eller fælles tekniske specifikationer
 • b) når disse standarder, europæiske tekniske godkendelser eller fælles tekniske specifikationer ville føre til anvendelse af materialer, der er uforenelige med eksisterende bygningsdele, eller ville medføre uforholdsmæssigt store udgifter eller tekniske vanskeligheder. Denne fravigelse kan kun ske som led i en fast plan om overgang til europæiske standarder, europæiske tekniske godkendelser eller fælles tekniske specifikationer inden for en nærmere fastlagt frist
 • c) i det omfang det pågældende projekt er udtryk for en væsentlig nydannelse, og anvendelsen af eksisterende standarder, europæiske tekniske godkendelser eller fælles tekniske specifikationer ville være uhensigtsmæssig.

4. De ordregivende myndigheder, der påberåber sig stk. 3, anfører deres begrundelse herfor i udbudsbekendtgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende eller i udbudsbetingelserne, medmindre dette ikke er muligt. I alle tilfælde skal begrundelsen foreligge hos myndighederne og skal efter anmodning stilles til rådighed for medlemsstaterne og Kommissionen.

5. Hvis der ikke foreligger europæiske standarder, europæiske tekniske godkendelser eller fælles tekniske specifikationer,

 • a) fastsættes de tekniske specifikationer ved henvisning til de nationale tekniske specifikationer, der er anerkendt som værende i overensstemmelse med de væsentlige krav i fællesskabsdirektiverne om teknisk harmonisering, i henhold til de procedurer, der er fastsat i disse direktiver, navnlig i henhold til de procedurer, der er fastsat i Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om byggevarer
 • b) kan de tekniske specifikationer fastsættes ved henvisning til de nationale tekniske specifikationer for udformning, beregning og udførelse af entreprenørarbejder samt for anvendelse af materialer
 • c) kan der henvises til andre tekniske specifikationer. I så fald i rangfølge ved henvisning til
 • i) nationale standarder, der er udtryk for gennemførelse af internationale standarder, som er godkendt i den ordregivende myndigheds land
 • ii) øvrige nationale standarder og tekniske godkendelser i den ordregivende myndigheds land
 • iii) enhver anden teknisk specifikation.

6. Medmindre kontraktgenstanden berettiger dertil, skal medlemsstaterne i betingelserne for den enkelte kontrakt forbyde, at der indføres tekniske specifikationer, som nævner varer af et bestemt fabrikat eller hidrørende fra et bestemt sted, eller specielle metoder, og som har den virkning at begunstige eller udelukke bestemte virksomheder. Således er det især forbudt at anføre varemærker, patenter eller typer eller at anføre en bestemt oprindelse eller en bestemt fabrikation; en sådan angivelse ledsaget af bemærkningen »eller dermed ligestillet« er dog tilladt, når de ordregivende myndigheder ikke har mulighed for at give en beskrivelse af kontraktgenstanden ved hjælp af specifikationer, som er tilstrækkelig nøjagtige og forståelige for alle interesserede.

Artikel 11 ophæves.

AFSNIT III

Fælles regler om offentliggørelse

Artikel 12

1. De ordregivende myndigheder giver, ved hjælp af en vejledende bekendtgørelse en kort beskrivelse af beskaffenheden af de bygge~ og anlægsarbejder, som de agter at lade udføre, og hvis kontraktværdi mindst andrager det tærskelbeløb, der er anført i artikel 4a, stk. 1.

2. De ordregivende myndigheder, som ønsker at lade offentlige bygge~ og anlægsarbejder udføre efter offentligt eller begrænset udbud eller udbud efter forhandling i de i artikel 5, stk. 2 omhandlede tilfælde, skal tilkendegive deres hensigt ved en bekendtgørelse.

3. De ordregivende myndigheder, som ønsker at anvende koncessionskontrakt, skal tilkendegive deres hensigt ved en bekendtgørelse.

4. Koncessionsindehavere, bortset fra ordregivende myndigheder, der ønsker at overdrage offentlige bygge- og anlægsarbejder til en tredjemand, jf. artikel 1b, stk. 4, skal tilkendegive deres hensigt ved en bekendtgørelse.

5. De ordregivende myndigheder, der har indgået en kontrakt, giver meddelelse herom ved en bekendtgørelse. Dog vil det i enkelte tilfælde kunne undlades at offentliggøre oplysninger, hvis dette ville være lovstridigt, i modstrid med offentlige interesser eller til skade for offentlige eller private virksomheders retmæssige økonomiske interesser eller for konkurrenceforholdet mellem entreprenørerne.

6. De i de ovenstående stykker omhandlede bekendtgørelser sendes af den ordregivende myndighed hurtigst muligt og på den bedst egnede måde til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer. Når der er tale om den i artikel 15 omhandlede hurtige fremgangsmåde, skal bekendtgørelserne sendes ved telex, telegram eller telefax.

 • a) bekendtgørelsen efter stk. 1 afsendes hurtigst muligt efter godkendelsen af byggeprogrammet for de pågældende arbejder
 • b) bekendtgørelsen efter stk. 5 afsendes senest 48 dage efter indgåelsen af den pågældende kontrakt.

7. De bekendtgørelser, der er omhandlet i stk. 1, 2, 3, 4 og 5, udformes i overensstemmelse med modellerne i bilag IV, V og VI og skal indeholde de heri krævede oplysninger.

Ved offentligt og begrænset udbud og udbud efter forhandling kan de ordregivende myndigheder ikke stille andre betingelser end de i artikel 25 og 26 omhandlede, når de anmoder om oplysninger vedrørende de mindstebetingelser af økonomisk og teknisk art, som de kræver opfyldt af entreprenørerne som forudsætning for udvælgelse. (Punkt 11 i bilag IV B, punkt 10 i bilag IV C og punkt 9 i bilag IV D).

8. De i stk. 1, 5 og 6 omhandlede bekendtgørelser offentliggøres i deres helhed i De Europæiske Fællesskabers Tidende og i TED-databanken på Fællesskabets officielle sprog, dog således at kun udgaven på originalsproget er autentisk.

9. De i stk. 2, 3 og 4 omhandlede bekendtgørelser offentliggøres i deres helhed i De Europæiske Fællesskabers Tidende og i TED-databanken på deres originalsprog. Et resume af hver bekendtgørelses hovedindhold offentliggøres på Fællesskabernes øvrige officielle sprog, dog således at kun udgaven på originalsproget er autentisk.

10. Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer offentliggør bekendtgørelserne senest 12 dage efter afsendelsesdatoen. Når der er tale om den i artikel 15 omhandlede hurtige fremgangsmåde, senest fem dage efter afsendelsesdatoen.

11. Offentliggørelse i de officielle meddelelsesorganer eller i pressen i den ordregivende myndigheds hjemland må ikke finde sted før den ovennævnte afsendelsesdato, som skal nævnes ved offentliggørelsen. I denne må der ikke forekomme andre oplysninger end dem, der offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

12. De ordregivende myndigheder skal være i stand til at bevise afsendelsesdatoen.

13. Omkostningerne ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende afholdes af Fællesskaberne. Bekendtgørelsen må ikke være længere end en side i nævnte tidende, dvs. ca. 650 ord. Hvert nummer af De Europæiske Fællesskabers Tidende, som indeholder en eller flere bekendtgørelser, gengiver den eller de modeller, som danner grundlag for den eller de offentliggjorte bekendtgørelser.

Artikel 13

1. Ved offentlige udbud skal fristen for modtagelsen af bud af de ordregivende myndigheder fastsættes til mindst 52 dage fra datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen.

2. Fristen i stk. 1 for modtagelse af bud kan afkortes til 36 dage, hvis de ordregivende myndigheder har offentliggjort den bekendtgørelse, der er nævnt i artikel 12, stk. 1, og som opstilles efter modeller i bilag IV - A, i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

3. Forudsat at anmodning derom er blevet fremsat i tide, skal de ordregivende myndigheder eller de kompetente afdelinger fremsende udbudsbetingelserne og det supplerende materiale til entreprenørerne i løbet af seks dage efter modtagelsen af anmodningen derom.

4. Forudsat at anmodning derom er blevet fremsat i tide, skal yderligere oplysninger om udbudsbetingelserne meddeles af de ordregivende myndigheder senest seks dage før udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelsen af buddene.

5. Når udbudsbetingelserne og de supplerende dokumenter eller oplysninger på grund af deres omfang ikke kan fremlægges inden for de frister, der er fastsat i stk. 3 og 4, eller når bud kun kan afgives efter besigtigelse på stedet eller efter gennemsyn på stedet af bilagsmaterialet til udbudsbetingelserne, skal fristerne i stk. 1 og 2 forlænges i passende omfang.

Artikel 14

1. Ved begrænset udbud og udbud efter forhandling, jf. artikel 5, stk. 2, skal den frist, som de ordregivende myndigheder har fastsat for modtagelsen af anmodninger om deltagelse være på mindst 37 dage fra tidspunktet for afsendelsen af bekendtgørelsen.

2. De ordregivende myndigheder skal samtidig og skriftligt opfordre de udvalgte ansøgere til at afgive tilbud. Opfordringsskrivelsen ledsages af udbudsbetingelserne og supplerende materiale. Den skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • a) eventuelt adressen på det sted, hvor udbudsbetingelserne og de supplerende dokumenter kan fås, og sidste frist for fremsættelse af anmodning herom, samt størrelsen af og betalingsmåden for det beløb, som eventuelt skal indbetales for modtagelse af dette materiale
 • b) fristen for modtagelse af bud, den adresse, til hvilken de skal fremsendes, og det eller de sprog, som de skal være udfærdiget på
 • c) en henvisning til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse
 • d) angivelse af det materiale, som eventuelt skal vedlægges, enten til støtte for erklæringer, der skal efterprøves, og som afgives af ansøgeren i overensstemmelse med artikel 12, stk. 7, eller som supplement til de oplysninger, der er nævnt i samme artikel, og på samme betingelser som fastsat i artikel 25 og 26
 • e) kriterierne for overdragelse af arbejdet, hvis de ikke er anført i bekendtgørelsen.

3. Ved begrænset udbud skal den af de ordregivende myndigheder fastsatte frist for modtagelsen af bud mindst være 40 dage fra tidspunktet for afsendelsen af den skriftlige opfordring.

4. Fristen i stk. 3 for modtagelsen af bud kan afkortes til 26 dage, hvis de ordregivende myndigheder har offentliggjort den artikel 12, stk. 1, omhandlede bekendtgørelse, som opstilles efter modellen i bilag IV - A, i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

5. Ansøgninger om deltagelse i udbud kan fremsættes pr. brev, telegram, telex, telefax eller telefon. I de fire sidstnævnte tilfælde skal de bekræftes pr. brev, der afsendes inden udløbet af den i stk. 1 omhandlede tidsfrist.

6. Forudsat at anmodning derom er blevet fremsat i tide, skal yderligere oplysninger om udbudsbetingelserne meddeles af de ordregivende myndigheder senest seks dage før udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelsen af buddene.

7. Når bud kun kan afgives efter besigtigelse på stedet eller efter gennemsyn på stedet af bilagsmaterialet til udbudsbetingelserne, skal fristerne i stk. 3 og 4 forlænges i passende omfang.

Artikel 15

1. I hastende tilfælde, hvor det ikke er muligt at overholde de i artikel 14 omhandlede tidsfrister, kan de ordregivende myndigheder fastsætte følgende frister:

 • a) en frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse på mindst 15 dage fra datoen for bekendtgørelsens afsendelse
 • b) en frist for modtagelse af bud på mindst ti dage fra datoen for opfordringen

2. Forudsat at anmodning derom er blevet fremsat i tide, skal yderligere oplysninger om udbudsbetingelserne meddeles af de ordregivende myndigheder senest fire dage før udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelsen af buddene.

3. Ansøgninger om deltagelse i udbud og opfordringer til at afgive bud skal fremsendes ad hurtigste vej.

Fremsættes anmodningerne om deltagelse pr. telegram, telex, telefax eller telefon, skal de bekræftes pr. brev, der afsendes inden udløbet af fristen i stk. 1.

Artikel 15a

Ordregivende myndigheder, der ønsker at anvende en koncessionskontrakt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder fastsætter en frist for indsendelse af ansøgninger om koncession på mindst 52 dage fra datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen.

Artikel 15b

For bygge- og anlægsarbejder, der udbydes af koncessionsindehavere, der ikke selv er ordregivende myndigheder, fastsættes fristen for modtagelsen af ansøgninger om deltagelse af koncessionsindehaveren til mindst 37 dage fra datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen og fristen for modtagelsen af bud til mindst 40 dage fra datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen eller opfordringen til at indsende bud.

Artikel 16, 17 og 18 ophæves.

Artikel 19

De ordregivende myndigheder kan i De Europæiske Fællesskabers Tidende offentliggøre bekendtgørelser om offentlige bygge- og anlægsarbejder, som ikke er omfattet af bestemmelserne i nærværende direktiv om obligatorisk offentliggørelse.

AFSNIT IV

Fælles regler for deltagelse

Artikel 20

Arbejdet overdrages på grundlag af kriterierne i dette afsnits kapitel 2 og under overholdelse af artikel 20a, efter at egnetheden hos de entreprenører, som ikke er blevet forbigået i medfør af artikel 23, er blevet efterprøvet af de ordregivende myndigheder i overensstemmelse med kriterierne for økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet som anført i artikel 25 til 28.

Artikel 20a

Når kriterierne for overdragelse af arbejdet er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan de ordregivende myndigheder antage alternative bud fra bydende, når disse alternative bud opfylder de mindstekrav, som er fastsat af de ordregivende myndigheder.

I udbudsbetingelserne anføres de mindstekrav, som de alternative bud skal overholde, samt de nærmere bestemmelser for afgivelse deraf. Hvis de ordregivende myndigheder ikke vil modtage alternative bud, angives dette i udbudsbekendtgørelsen.

De ordregivende myndigheder kan ikke forbigå et alternativt bud alene med den begrundelse, at det er udarbejdet med tekniske specifikationer, der er defineret ved henvisning til nationale standarder, der er udtryk for gennemførelse af europæiske standarder, til europæiske tekniske godkendelser eller til fælles tekniske specifikationer, jf. artikel 10, stk. 2, eller ved henvisning til nationale tekniske specifikationer, jf. artikel 10, stk. 5, litra a) og b).

Artikel 20b

I udbudsbetingelserne kan den ordregivende myndighed anmode den bydende om i buddet at meddele, hvilke dele af arbejdet han eventuelt har til hensigt at give i underentreprise.

Denne meddelelse berører ikke hovedentreprenørens ansvar.

Artikel 21

Entreprenørkonsortier har ret til at afgive bud. Af sådanne bydende kan ikke forlanges, at de med henblik på at afgive bud skal antage en bestemt retlig form; dette kan imidlertid forlanges, når de har fået tildelt kontrakten.

Artikel 22

1. Ved begrænsede udbud eller ved udbud efter forhandling vælger de ordregivende myndigheder på grundlag af oplysninger om ansøgernes forhold samt de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere de mindstekrav af økonomisk og teknisk art, som disse skal opfylde, de ansøgere, som de vil opfordre til at afgive bud eller til at forhandle, blandt dem, der besidder de kvalifikationer, der er krævet efter artikel 23 til 28.

2. Når de ordregivende myndigheder udbyder et arbejde ved begrænset udbud, kan de fastsætte et største og mindste antal virksomheder, som de agter at indbyde. I så fald angives dette antal i bekendtgørelsen. Antallet fastlægges efter beskaffenheden af det arbejde, der skal udføres. Antallet må ikke være under fem. Det kan højst være tyve.

Under alle omstændigheder skal det antal ansøgere, som indbydes til at afgive bud, være tilstrækkeligt til at sikre reel konkurrence.

3. Når de ordregivende myndigheder udbyder et arbejde ved udbud efter forhandling, jf. artikel 5, stk. 2, må det antal ansøgere, der indbydes til at forhandle, ikke være lavere end 3. Det er en betingelse, at der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.

4. Hver medlemsstat drager omsorg for, at de ordregivende myndigheder uden forskelsbehandling retter henvendelse til virksomheder i andre medlemsstater, der opfylder de stillede krav, og at dette sker på samme betingelser som for de nationale virksomheders vedkommende.

Artikel 22a

1. De ordregivende myndigheder kan eller kan af en medlemsstat forpligtes til i udbudsbetingelserne at oplyse, hos hvilken myndighed eller hvilke myndigheder de bydende kan få oplysninger om, hvilke forpligtelser der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforholdene i øvrigt i den medlemsstat, region eller på det sted, hvor arbejderne skal udføres, og som gælder for de pågældende arbejder.

2. De ordregivende myndigheder, der giver de i stk. 1 nævnte oplysninger, anmoder de bydende eller deltagerne i en udbudsprocedure om at oplyse, hvorvidt de ved udarbejdelsen af deres bud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforholdene i øvrigt på det sted, hvor arbejderne skal udføres. Dette griber ikke ind i bestemmelserne i artikel 29, stk. 5, om undersøgelse af unormalt lave bud.

Kapitel 1

Kriterier for kvalitativ udvælgelse

Artikel 23

Fra tildeling af kontrakten kan udelukkes enhver entreprenør,

 • a) hvis bo er under konkursbehandling eller behandles med henblik på tvangsakkord uden for konkurs, hvis virksomhed er under likvidation, eller som er ophørt med sin erhvervsvirksomhed, eller som befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende fremgangsmåde, der er fastsat i den nationale lovgivning;
 • b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på tvangsakkord uden for konkurs, eller over for hvem andre lignende fremgangsmåder, som er fastsat i den nationale lovgivning, er blevet bragt i anvendelse;
 • c) som ved retskraftig dom er blevet idømt straf af grunde, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed;
 • d) som i faglige anliggender har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder påviseligt har konstateret;
 • e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til social sikring ifølge lovbestemmelserne i det land, hvor den pågældende er bosat, eller i de ordregivende myndigheders land;
 • f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovbestemmelser i de ordregivende myndigheders land;
 • g) som ved urigtige erklæringer har begået betydelige fejl ved afgivelse af oplysninger, som kan forlanges i medfør af dette kapitel.

Når de ordregivende myndigheder af entreprenøren kræver bevis for, at han ikke befinder sig i de under litra a), b), c), e) eller f) nævnte situationer, godkender de som tilstrækkeligt bevis:

- for så vidt angår litra a), b) eller c), fremlæggelse af en udskrift af strafferegisteret eller i mangel heraf et tilsvarende dokument udstedt af en retlig eller administrativ myndighed i hjemlandet eller det senere opholdsland, hvoraf fremgår, at disse betingelser er opfyldt;

- for så vidt angår litra e) eller f), en attest udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

Dersom et sådant dokument eller en sådan attest ikke udstedes af det pågældende land, kan de erstattes af en erklæring under ed (eller i de medlemsstater, hvor edsaflæggelse ikke finder sted, af en højtidelig forsikring), der af vedkommende afgives for en kompetent retlig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent erhvervsorganisation i hjemlandet eller det senere opholdsland.

Medlemsstaterne skal inden for den i artikel 32 anførte frist udpege de myndigheder og organisationer, som kan udstede ovennævnte dokumenter, og omgående underrette de andre medlemsstater samt Kommissionen derom.

Artikel 24

Entreprenører, som ønsker at udføre et offentligt bygge- og anlægsarbejde, kan opfordres til at godtgøre, at de er optaget i det faglige register, således som bestemt ved lovgivningen i det land, hvor han er bosat. Disse faglige registre er.

- For Belgien »Registre du commerce/Handelsregister«

- for Danmark »Handelsregistret«, »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen« og »Det Centrale Erhvervsregister«

- for Tyskland »Handelsregister« og »Handwerksrolle«

- for Grækenland kan der anmodes om en ved notar og under ed udfærdiget attest vedrørende udøvelsen af erhvervet som entreprenør for offentlige bygge- og anlægsarbejder

- for Spanien »Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria y Energia«

- for Frankrig »registre du commerce« og »repertoire des metiers«

- for Italien »Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato«

- for Luxembourg »Registre aux firmes« og »Role de la chambre des metiers«

- for Nederlandene »Handelsregister«

- for Portugal »Commissao de Alvaras de Empresas de Obras Publicas e Particulares« »(CAEOPP)»

- for Det Forenede Kongerige og Irland kan entreprenøren anmodes om at fremlægge et certifikat fra »Registrar of Companies« eller fra »Registrar of Friendly Societies« eller hvis dette ikke er muligt en attest, hvori det præciseres, at den pågældende under ed har erklæret, at han udøver det pågældende erhverv i det land, hvor han er etableret, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn.

Artikel 25

Bevis for entreprenørens finansielle og økonomiske evne kan normalt afgives på en eller flere af følgende måder:

 • a) egnede erklæringer fra bank;
 • b) fremlæggelse af virksomhedens balancer eller balanceudtog i sådanne tilfælde, hvor selskabslovgivningen i det land, hvor entreprenøren er bosat, foreskriver offentliggørelse af balancer;
 • c) en erklæring om virksomhedens samlede omsætning og dens omsætning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i de sidste tre regnskabsår.

De ordregivende myndigheder skal i bekendtgørelsen eller i opfordringen til at afgive bud anføre, hvilken form eller hvilke former for bevis de har valgt, samt hvilken anden form for bevis, der er påkrævet ud over den under litra a), b) og c) anførte.

Såfremt det er rimeligt begrundet, at entreprenøren ikke er i stand til at præstere de af de ordregivende myndigheder forlangte bevisligheder, skal han have adgang til at godtgøre sin økonomiske og finansielle evne på enhver anden måde, som de ordregivende myndigheder måtte finde egnet.

Artikel 26

Godtgørelse for entreprenørens tekniske kapacitet kan afgives:

 • a) i form af studie- og kvalifikationsbeviser for entreprenøren og/eller virksomhedens ledere og især den person eller de personer, som er ansvarlige for arbejdernes udførelse;
 • b) i form af en liste over de arbejder, der er udført i løbet af de sidste fem år; en sådan liste skal ledsages af bevis for god udførelse af de vigtigste arbejder. Dette bevis skal angive arbejdets værdi, tid og sted for udførelsen, samt om arbejdet fagmæssigt har været udført fuldt forsvarligt og er blevet behørigt afsluttet. I givet fald skal dette bevis sendes direkte til de ordregivende myndigheder af den kompetente myndighed;
 • c) ved en erklæring, som anfører det udstyr, det materiel og den tekniske udrustning, som entreprenøren vil disponere over til udførelse af det pågældende arbejde;
 • d) ved en erklæring, som angiver det årlige gennemsnit af beskæftigede ved virksomheden gennem de sidste tre år og antallet af ledere i samme tidsrum;
 • e) ved en erklæring, som oplyser, hvilke teknikere eller tekniske institutioner, uanset om disse hører til virksomheden selv eller ej, entreprenøren kan disponere over ved arbejdets udførelse.

De ordregivende myndigheder skal i bekendtgørelsen eller i opfordringen til at afgive bud anføre, hvilke af disse former for bevis, der skal forelægges.

Artikel 27

De ordregivende myndigheder kan inden for rammerne af artiklerne 23 til 26 opfordre entreprenøren til at supplere eller uddybe de forelagte bevisligheder.

Artikel 28

1. De medlemsstater, som har officielle lister over anerkendte entreprenører, skal ved dette direktivs ikrafttræden tilpasse disse lister efter bestemmelserne i artikel 23, litra a) til d), g) og artiklerne 24 til 26.

2. De entreprenører, der er optaget på sådanne lister, kan ved hver kontrakt forelægge de ordregivende myndigheder et certifikat om optagelse, udstedt af den kompetente myndighed. Dette certifikat skal anføre, hvilke bevisligheder der har dannet grundlag for optagelse på listen, samt klassifikationen ifølge denne liste.

3. Den af de kompetente organisationer attesterede optagelse på sådanne lister giver i forhold til de andre medlemsstaters ordregivende myndigheder en formodning om, at den pågældende entreprenør er kvalificeret til de arbejder, som svarer til hans klassificering. Det gælder dog alene entreprenørens kvalifikationer i henhold til artikel 23, litra a) til d) og litra g), artikel 24 og artikel 25, litra b) og c), artikel 26, litra b) og d), men ikke i henhold til artikel 25, litra a), og artikel 26, litra a), c) og e).

De oplysninger, som kan udledes af optagelsen på officielle lister, kan ikke drages i tvivl. Dog kan der, hvad angår bidrag til social sikring, afkræves enhver opført entreprenør supplerende bevisligheder i forbindelse med hver enkelt kontrakt.

Fordelen af de foranstående bestemmelser gives af de ordregivende myndigheder i de øvrige medlemsstater kun til entreprenører, der er bosat i det land, der har udfærdiget den officielle liste.

4. For optagelse af de andre medlemsstaters entreprenører på en sådan liste kan der ikke kræves andre bevisligheder og erklæringer end dem, der kræves af landets egne entreprenører, og i hvert tilfælde ikke andre end dem, der er fastsat i artiklerne 23 til 26.

5. De af medlemsstaterne, som har officielle lister, er forpligtet til at meddele de andre medlemsstater adressen på den organisation, hvortil anmodning om optagelse kan sendes.

Kapitel 2

Kriterier for tildeling af kontrakten

Artikel 29

1. De kriterier, som de ordregivende myndigheder skal benytte ved tildeling af kontrakterne er:

- enten udelukkende den laveste pris;

- eller, når tildelingen sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige bud, diverse kriterier, som varierer alt efter kontrakten, f.eks. pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi.

2. I sidstnævnte tilfælde skal de ordregivende myndigheder enten i udbudsgrundlaget eller i udbudsbekendtgørelsen anføre samtlige de kriterier, som de påtænker at benytte, og så vidt muligt skal de anføres ordnet efter den vigtighed, de tillægges, med de vigtigste først.

Stk. 3. Ophæves.

4. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når en medlemsstat ved overdragelse af arbejder lægger andre kriterier til grund inden for rammerne af bestemmelser, der er i kraft på tidspunktet for dette direktivs vedtagelse, og hvis formål er at indrømme visse bydende fortrinsstilling, under forudsætning af at de bestemmelser, der påberåbes, er forenelige med Traktaten.

5. Hvis bud vedrørende et bestemt arbejde forekommer at være unormalt lave i forhold til ydelsen, anmoder den ordregivende myndighed, inden den eventuelt afviser tilbuddet, skriftligt om den dokumentation vedrørende det pågældende tilbuds sammensætning, som den anser for relevant, og kontrollerer denne sammensætning på grundlag af den indsendte dokumentation.

Den ordregivende myndighed kan tage hensyn til påviste besparelser ved byggeprocessen eller de anvendte tekniske løsninger såvel som til den bydendes usædvanligt gunstige betingelser for at udføre arbejdet eller til projektets nyskabende karakter.

Hvis arbejdet ifølge udbudsbetingelserne overdrages på grundlag af det laveste bud, skal den ordregivende myndighed give Kommissionen meddelelse om forbigåelse af bud, som den finder for lave.

Indtil udgangen af 1992 kan den ordregivende myndighed dog, når dette er tilladt efter gældende national lovgivning, undtagelsesvis og uden forskelsbehandling grundet på nationalitet, forbigå bud, der er unormalt lave i forhold til ydelsen, uden at følge den fremgangsmåde, der er bestemt ovenfor, i tilfælde af at antallet af bud vedrørende et bestemt arbejde er så stort, at nævnte fremgangsmåde ville medføre en betydelig forsinkelse og være til skade for den offentlige interesse, der knytter sig til arbejdets udførelse. Det skal fremgå af den bekendtgørelse, der er nævnt i artikel 12, stk. 5, at denne undtagelsesprocedure kan anvendes.

Artikel 29a

1. Dette direktiv er ikke til hinder for, at der indtil den 31. december 1992 kan anvendes gældende nationale bestemmelser om indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, der har til formål at begrænse regionale forskelle og fremme skabelsen af arbejdspladser i udviklingsmæssigt tilbagestående områder og i områder med erhvervsmæssig tilbagegang, såfremt de pågældende bestemmelser er forenelige med Traktaten, særlig principperne om forbud mod enhver forskelsbehandling grundet på nationalitet, etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser, samt med Fællesskabets internationale forpligtelser.

2. Stk. 1 berører ikke anvendelsen af artikel 29, stk. 4.

Artikel 29b

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de i artikel 29, stk. 4, og artikel 29a, omhandlede nationale bestemmelser samt om de nærmere retningslinjer for deres gennemførelse.

2. De pågældende medlemsstater fremsender hvert år en rapport til Kommissionen om, hvorledes de nævnte foranstaltninger finder anvendelse. Disse rapporter forelægges for Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler.

AFSNIT V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 30

Beregning af fristen for modtagelse af bud eller modtagelse af anmodninger om deltagelse sker i henhold til Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af de regler, der finder anvendelse på tidsfrister, datoer og terminer.

Artikel 30a

1. For at kunne bedømme resultatet af direktivets anvendelse skal medlemsstaterne til Kommissionen fremsende en statistisk opgørelse over de kontrakter, der er indgået af de ordregivende myndigheder, senest den 31. oktober 1993 for det foregående år og derefter den 31. oktober hvert andet år.

For så vidt angår den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik erstattes datoen den 31. oktober 1993 dog med datoen den 31. oktober 1995.

2. I denne opgørelse skal mindst angives antallet og værdien af de kontrakter, der er indgået af hver ordregivende myndighed eller kategori ordregivende myndigheder over tærskelbeløbet, så vidt muligt opdelt efter udbudsform, kategori af bygge- og anlægsarbejde og den entreprenørs nationalitet, som har fået arbejdet overdraget og i tilfælde af udbud efter forhandling opdelt i henhold til artikel 5 med angivelse af antallet og værdien af de arbejder, der er overdraget entreprenører i hver medlemsstat og i tredjelande.

3. Kommissionen fastlægger efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler arten af eventuelle yderligere statistiske oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv.

Artikel 30b

1. Kommissionen ændrer bilag I, hvis det navnlig på baggrund af meddelelser fra medlemsstaterne viser sig at være nødvendigt

 • a) at lade de offentligretlige organer, der ikke længere opfylder kriterierne i artikel 1, litra b), udgå af bilag I
 • b) at opføre offentligretlige organer, der opfylder disse kriterier, i samme bilag.

2. Kommissionen ændrer bilag I efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler.

Udvalgets formand forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter, i givet fald ved afstemning.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at få sin holdning indført i mødeprotokollen.

Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

3. Ændringer til bilag I offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 31 ophæves.

Artikel 32, 33 og 34 er udeladt her.

Artikel 2, 3, 4 og 5 i direktiv 89/440/EØF er udeladt her.

BILAG I

FORTEGNELSE OVER DE I ARTIKEL 1, LITRA b), OMHANDLEDE OFFENTLIG~ RETLIGE ORGANER OG KATEGORIER AF ORGANER

I. BELGIEN

- le Fonds des Routes 1955-1969 - het Wegenfonds 1955-1969

- la regie des voies seriennes, - de Regie der Luchtwegen

- l'office regulateur de la navigation interieure - de Dienst voor Regeling van de Binnenvaart

- la regie des services frigorifiques de l'Eetat belge - de Regie der Belgische Rijkskoel - en Vriesdiensten

Kategorier:

- les centres publics d'aide sociale (offentlige forsorgscentre)

- les fabriques d'»eglise (kirkeråd)

II. DANMARK

Organer:

- Københavns Havn

- Danmarks Radio

- Det Landsdækkende Fjernsyn TV 2

- Danmarks Nationalbank

- Storebæltsforbindelsen A/S

- Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab

- Jydsk Telefon-Aktieselskab

- Fyns Telefon

- Kommunedata

- Datacentralen I/S

- Kommunekemi.

Kategorier:

- De Kommunale Havne

- Andre forvaltningssubjekter.

III. TYSKLAND

Kategorier:

Offentligretlige instanser, institutioner og fonde, som er oprettet af staten, »Lænder« eller lokale myndigheder, samt ikke-kommercielle organer, der er undergivet kontrol fra statens side, og som virker i offentlighedens interesse.

IV. GRÆKENLAND

Kategorier:

Andre juridiske personer, hvis offentlige indkøbsaftaler er undergivet statens kontrol.

V. SPANIEN

Kategorier:

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (administrative myndigheder og fælles institutioner inden for social- og sundhedssektoren)

- Organismos Autonomos de la Administracion del Estado (uafhængige organer under centraladministrationen)

- Organismos Autonomos de las Comunidades Autonomas (uafhængige organer under autonome områder)

- Organismos Autonomos de las Entidades Locales (uafhængige organer under lokale myndigheder)

- Otras entidades sometidas a la legislacion de contratos del Estado espanol (andre enheder, der er undergivet den spanske stats lovgivning om indkøbsaftaler).

VI. FRANKRIG

Organer:

1. Statslige offentlige institutioner:

1.1 af videnskabelig, kulturel og erhvervsmæssig karakter:

- college de France

- conservatoire national des arts et metiers

- observatoire de Paris

1.2 af videnskabelig og teknologisk karakter:

- centre national de la recherche scientifique - (CNRS)

- institut national de la recherche agronomique

- institut national de la sante et de la recherche medicale

- ORSTOM - institut francais de recherche scientifique pour le developpement en cooperation

1.3 af administrativ karakter:

- agence nationale pour l'emploi

- caisse nationale des allocations familiales

- caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries

- caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries

- office nationale des anciens combattants et victimes de la guerre

- agences financieres de bassins.

Kategorier:

1. Statslige offentlige institutioner:

- universites (universiteter)

- ecoles normales d'instituteurs (lærerseminarier og - højskoler)

2. Offentlige institutioner af administrativ karakter på regionalt, departementalt eller lokalt plan:

- colleges (højere skoler)

- lycees (gymnasier)

- etablissements publics hospitaliers (offentlige hospitaler)

- offices publics d'habitation a loyer modere (OPHLM) (administration af socialt boligbyggeri)

3. Sammenslutninger af territoriale enheder:

- syndicats de communes (kommunesammenslutninger)

- districts (distrikter)

- communautes urbaines (bysammenslutninger)

- institutions interdepartementales et interregionales (institutioner, der er fælles for flere departmenter og regioner).

VII. IRLAND

Organer:

- Shannon Free Airport Development Company Ltd

- Local Government Computer Services Board

- Local Government Staff Negotiations Board

- Coras Trachtala (Irish Export Board)

- Industrial Development Authority

- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods)

- Coras Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board)

- Bord Failte Eireann (Irish Tourism Board)

- Udaras na Gaeltachta (Delvelopment Authority for Gaeltacht Regions)

- An Bord Pleanala (Irish Planning Board).

Kategorier:

- Third Level Educational Bodies of a Public character (offentlige højere uddannelsesinstitutioner)

- National training, Cultural or Research Agencies (statslige videreuddannelses-, kultur- eller forskningsorganer)

- Hospital Boards of a public character (offentlige hospitalsmyndigheder)

- National Health & Social Agencies of a public character (statslige sundheds- og socialmyndigheder med offentlig karakter)

- Central & Regional Fishery Boards (centrale og regionale fiskerimyndigheder).

VIII. ITALIEN:

Organer:

- agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno.

Kategorier:

- enti portuali e aeroportuali (havne- og lufthavnsmyndigheder)

- consorzi per le opere idrauliche (vandbygningskonsortier)

- le universita statali, gli instituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita (statsuniversiteter, statslige universitetsinstitutter, konsortier for udbygning af universiteter)

- gli instituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (højere videnskabelige og kulturelle institutter, observatorier for astronomi, astrofysik, geofysik og vulkanologi)

- enti di ricerca e sperimentazione (organer for forskning og eksperimentelle aktiviteter)

- le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (offentlige velfærds- og velgørenhedsinstitutioner)

- enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (forvaltningsorganer for obligatoriske socialsikringsordninger)

- consorzi di bonifica (konsortier for grundforbedringsarbejder)

- enti di sviluppo o di irrigazione (udviklings- og vandingsforetagender)

- consorzi per le aree industriali (konsortier for industriområder)

- comunita montane (sammenslutninger af kommuner i bjergområder)

- enti preposti a servizi di pubblico interesse (organer, der yder tjenesteydelser i offentlighedens interesse)

- enti pubblici proposti ad attivita di spettacolo, sportivo, turistiche e del tempo libero (offentlige organer, der beskæftiger sig med underholdnings-, sports-, turist- og fritidsaktiviteter)

- enti culturali e di promozione artistica (organer, der virker til fremme af kulturelle og kunstneriske aktiviteter).

IX. LUXEMBOURG

Kategorier:

- Les etablissements publics de l'Eetat places sous la surveillance d'un membre du Gouvernement (statslige offentlige institutioner under tilsyn af et medlem af regeringen)

- Les etablissements publics places sous la surveillance des communes (offentlige institutioner under kommunernes tilsyn)

- Les syndicats de communes crees en vertu de la loi du 14 fevrier 1900 telle qu'elle a eete modifiee a la suite (kommunesammenslutninger som oprettet i henhold til lov af 14. februar 1900 med senere ændringer).

X. NEDERLANDENE

Organer:

- de Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Kategorier:

- de waterschappen (vandbygningsvæsen)

- de instellingen van wetenschappelijk ondervijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (videnskabelig uddannelsesinstitutioner, som anført i artikel 8 i loven om videnskabelig uddannelse (1985) (Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs) (1985), universitetshospitaler).

XI. PORTUGAL

Kategorier:

- Estabelecimentos Publicos de Ensino, Investigaeocao Cientifica e Saude (offentlige organer for uddannelse, videnskabelig forskning og sundhed)

- Institutos Publicos sem caracter comercial ou industrial (offentlige institutioner uden erhvervsmæssig karakter)

- Fundacoes Publicas (offentlige fonde)

- Administracoes Gerais e Juntas Autonomas (generelle myndigheder og uafhængige råd).

XII. DET FORENEDE KONGERIGE

Organer:

- National Rivers Authority

- National Research Development Corporation

- Universities Funding Council

- Polytechnics and Colleges Funding Council

- Central Blood Laboratory Service

- Health and Safety Executive

- Northern Ireland Housing Executive

- Public Health Laboratory Service

- Scottish Homes

- Commission for the New Towns

- Design Council

- Arbitration, Conciliation and Advisory Service

- Cardiff Bay Development Corporation

- Development Board for Rural Wales

- London Docklands Development Corporation

- Merseyside Development Corporation

- English Industrial Estates Corporation

- Scottish Development Agency

- Urban Development Corporation

- Welsh Development Agency.

Kategorier:

- Education Authorities (uddannelsesmyndigheder)

- Research Councils (forskningsråd)

- National Health Service Authorities (myndigheder under den statslige sundhedstjeneste (National Health Service))

- New Town Corporations (byplanlægningsmyndigheder)

- Fire Authorities (brandmyndigheder)

- Police Authorities (politimyndigheder).

BILAG II

LISTE OVER FORMER FOR ERHVERVSVIRKSOMHED

svarende til den systematiske fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber

 

 -------------------------------------------------------------------~ 

 Klasser Grupper Undergrupper       Beskrivelse 

          og positioner 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 50                 BYGGE-OG ANLÆGSVIRKSOMHED 

      500           Bygge- og anlægsvirksomhed (uden 

                  specialisering) og nedrivning 

            500.1    Bygge- og anlægsvirksomhed (uden 

                  specialisering) 

            500.2    Nedrivning 

      501           Opførelse af bygninger (til 

                  beboelse eller andet) 

            501.1    Byggeentreprenørvirksomhed (uden 

                  specialisering) 

            501.2    Tagdækning 

            501.3    Bygning af skorstene og 

                  industriovne 

            501.4    Isolering mod vand og fugt 

            501.5    Restaurering og istandsættelse af 

                  facader 

            501.6    Stilladsbygning 

            501.7    Anden specialiseret virksomhed i 

                  forbindelse med opførelse af 

                  bygninger, herunder tømrerarbejde 

      502           Anlægsvirksomhed (bygning af veje 

                  broer, jernbaner osv.) 

            502.1    Anlægsentreprenørvirksomhed (uden 

                  specialisering) 

            502.2    Jordentreprenører 

            502.3    Bygning af broer, tunneler og 

                  mineskakter; dybdeboring 

            502.4    Anlægsvirksomhed i forbindelse med 

                  floder, kanaler, havne, sluser og 

                  dæmninger 

            502.5    Vejbygning (herunder specialiseret 

                  bygning af flyvepladser og 

                  landingsbaner) 

            502.6    Foretagender specialiseret i 

                  overrislingsanlæg, dræning, 

                  udledning af spildevand, 

                  rensningsanlæg 

            502.7    Foretagender specialiseret i anden 

                  anlægsvirksomhed 

      503           Installationsvirksomhed 

            503.1    Installationsentreprenørvirksomhed 

                  (uden specialisering) 

            503.2    Installation af gas, vand og 

                  sanitet 

            503.3    Installation af opvarmnings- og 

                  ventilationsanlæg (centralvarme-, 

                  klima- og udluftningsanlæg) 

            503.4    Isolering mod kulde, varme, lyd og 

                  vibrationer 

            503.5    Elektroinstallation 

            503.6    Installation af antenner, 

                  lynafledere, telefoner mv. 

      504           Færdiggørelse af bygninger 

            504.1    Almindelig færdiggørelse (uden 

                  specialisering) 

            504.2    Stukkatørarbejde og gipsning 

            504.3    Bygningssnedkerier, hvis aktivitet 

                  hovedsagelig består i montering af 

                  bygningssnedkerartikler; lægning 

                  af parketgulve 

            504.4    Glarmesterarbejde, lakering, 

                  maling og tapetsering 

            504.5    Opsætning, lægning og klæbning af 

                  plader, fliser og anden mur- og 

                  gulvbelægning 

            504.6    Ovnsætning samt anden 

                  færdiggørelse 

 --------------------------------------------------------------------~ 

BILAG III

DEFINITION AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER

I dette direktiv forstås ved

1. »Tekniske specifikationer«, samtlige tekniske forskrifter, navnlig sådanne, der findes i udbudsbetingelserne, som fastlægger krævede egenskaber for et bygge- og anlægsarbejde eller et materiale, og hvorved disse objektivt kan beskrives således, at de opfylder kravene for den anvendelse, som den ordregivende myndighed har bestemt dem til. Disse egenskaber omfatter kvalitetsniveau, brugsegenskaber, sikkerhed, dimensioner, herunder forskrifter for materialet, kvalitetssikring, terminologi, symboler, afprøvning og afprøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering. De omfatter ligeledes regler for udformning og beregning, betingelser for afprøvning, kontrol og godkendelse samt konstruktionsteknik og konstruktionsmetoder samt alle andre tekniske forhold, som den ordregivende myndighed ved almindelige eller særlige bestemmelser kan fastsætte vedrørende de færdige arbejder og de materialer, der indgår deri.

2. »Standard«, den tekniske specifikation, som er godkendt af et anerkendt standardiseringsorgan til gentagen eller konstant anvendelse, men hvis overholdelse normalt ikke er obligatorisk;

3. »Europæisk standard«, de standarder, der er godkendt af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) eller af Den Europæiske Komite for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC), som »europæisk standard (EN)» eller som »harmoniseringsdokumenter (HD)» i henhold til de fælles regler for disse organisationer.

4. »Europæisk teknisk godkendelse«, godkendelse af et materiales egnethed til anvendelse på grundlag af den tekniske bedømmelse, som bygger på, at materialet opfylder de væsentlige krav, der gælder for bygge- og anlægsarbejder, til grund for hvilke lægges materialets iboende egenskaber og de forskrifter, der gælder for dets ibrugtagning og anvendelse. Europæisk godkendelse udstedes af et organ, der er godkendt hertil af medlemsstaten.

5. »Fælles teknisk specifikation«, teknisk specifikation udarbejdet efter en af medlemsstaterne godkendt procedure for at sikre ensartet anvendelse i alle Fællesskabets medlemsstater og offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

6. »Væsentlige krav«, krav om sikkerhed, sundhed og visse andre forhold vedrørende almenvellet, som bygge- og anlægsarbejder eventuelt skal overholde.

BILAG IV

MODELLER FOR UDBUDSBEKENDTGØRELSER

A. Forhåndsmeddelelse

1. Navn, adresse, telefonnummer, telegramadresse, telex- og telefaxnummer på den ordregivende myndighed:

2. a) Udførelsessted:

 • b) Ydelsernes art og omfang samt, hvis bygge- og anlægsarbejdet er opdelt i flere delarbejder, en kort beskrivelse af disse delarbejder, og hvorledes de indgår i det samlede projekt:
 • c) De skønnede beløbsrammer for de påtænkte ydelser, hvis disse beløbsrammer foreligger:

3. a) Foreløbig dato for iværksættelsen af procedurerne vedrørende overdragelsen af det eller de pågældende arbejder:

 • b) Foreløbig dato for arbejdets påbegyndelse, hvis den kendes:
 • c) Foreløbig tidsplan for arbejdets gennemførelse, hvis den foreligger:

4. Betingelserne vedrørende arbejdets finansiering og prisregulering og/eller henvisninger til de eventuelt foreliggende forskrifter, hvoraf disse betingelser fremgår:

5. Andre oplysninger:

6. Datoen for bekendtgørelsens afsendelse:

7. Datoen for de Europæiske Fællesskabers Publikationskontors modtagelse af bekendtgørelsen:

B. Offentligt udbud

1. Navn, adresse, telefonnummer, telegramadresse, telex- og telefaxnummer på den ordregivende myndighed:

2. a) Den valgte udbudsform:

 • b) Den type entreprise, der udbydes:

3. a) Udførelsessted:

 • b) Ydelsernes art og omfang, almindelig beskrivelse af arbejdet:
 • c) Hvis arbejdet er opdelt i flere delarbejder, størrelsesordenen af de forskellige delarbejder og muligheden for at afgive bud på et, flere eller samtlige delarbejder
 • d) Angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når denne også omfatter projektering:

4. Eventuelt fastsat udførelsesfrist:

5. a) Navn og adresse på den myndighed, til hvilken anmodning om udbudsbetingelserne og supplerende dokumenter kan rettes:

 • b) I givet fald det beløb, der skal erlægges for at modtage disse dokumenter, samt betalingsbetingelser:

6. a) Sidste frist for modtagelse af bud:

 • b) Den adresse, hvortil de skal sendes:
 • c) Det eller de sprog, de skal være affattet på:

7. a) I givet fald hvem, der har adgang til at overvære åbningen af buddene:

 • b) Dato, klokkeslæt og sted for buddenes åbning:

8. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

9. De vigtigste finansierings- og betalingsbestemmelser og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf disse fremgår:

10. I givet fald den retlige form, som den sammenslutning af entreprenører, til hvilken arbejdet overdrages, skal have:

11. Økonomiske og tekniske minimumskrav, som entreprenøren skal opfylde:

12. Periode, i hvilken den bydende er forpligtet til at vedstå sit bud:

13. Kriterier, der vil blive lagt til grund for overdragelse af arbejdet. Andre kriterier end den laveste pris skal nævnes, når de ikke er angivet i udbudsbetingelserne:

14. I givet fald forbud mod alternative bud:

15. Andre oplysninger:

16. Datoen for offentliggørelsen af forhåndsmeddelelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende eller angivelse af, at der ikke er offentliggjort forhåndsmeddelelse:

17. Datoen for bekendtgørelsens afsendelse:

18. Datoen for De Europæiske Fællesskabers Publikationskontors modtagelse af bekendtgørelsen:

C. Begrænset udbud

1. Navn, adresse, telefonnummer, telegramadresse, telex- og telefaxnummer på den ordregivende myndighed:

2. a) Den valgte udbudsform:

 • b) I givet fald begrundelse for anvendelsen af den særlige fremgangsmåde i hastetilfælde:
 • c) Den type entreprise, der udbydes:

3. a) Udførelsessted:

 • b) Ydelsernes art og omfang, almindelig beskrivelse af arbejdet:
 • c) Hvis arbejdet er opdelt i flere delarbejder, størrelsesordenen af de forskellige delarbejder og muligheden for at afgive bud på et, flere eller samtlige delarbejder:
 • d) Angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når denne også omfatter projektering:

4. Eventuelt fastsat udførelsesfrist:

5. I givet fald den retlige form, som den sammenslutning af entreprenører, til hvilken arbejdet overdrages, skal have:

6. a) Sidste frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse:

 • b) Den adresse, hvortil de skal sendes:
 • c) Det eller de sprog, de skal være affattet på:

7. Sidste frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud:

8. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

9. De vigtigste finansierings- og betalingsbestemmelser og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf de fremgår:

10. Oplysninger om entreprenørens forhold samt de økonomiske og tekniske minimumskrav, han skal opfylde:

11. Kriterier, der vil blive lagt til grund ved udvælgelsen af bud, når de ikke er anført i opfordringen til at afgive bud:

12. I givet fald forbud mod alternative bud:

13. Andre oplysninger:

14. Datoen for offentliggørelsen af forhåndsmeddelelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende eller angivelse af, at der ikke er offentliggjort forhåndsmeddelelse:

15. Datoen for bekendtgørelsens afsendelse:

16. Datoen for De Europæiske Fællesskabers Publikationskontors modtagelse af bekendtgørelsen:

D. Udbud efter forhandling

1. Navn, adresse, telefonnummer, telegramadresse, telex- og telefaxnummer på den ordregivende myndighed:

2. a) Den valgte udbudsform:

 • b) I givet fald begrundelse for anvendelsen af den særlige fremgangsmåde i hastetilfælde:
 • c) Den type entreprise, der udbydes:

3. a) Udførelsessted:

 • b) Ydelsernes art og omfang, almindelig beskrivelse af arbejdet:
 • c) Hvis arbejdet er opdelt i flere delarbejder, størrelsesordenen af de enkelte delarbejder og muligheden for at afgive bud på et, flere eller samtlige delarbejder:
 • d) Angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når denne også omfatter projektering:

4. Eventuelt fastsat udførelsesfrist:

5. I givet fald den retlige form, som den sammenslutning af entreprenører, til hvilken arbejdet overdrages, skal have:

6. a) Sidste frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse:

 • b) Den adresse, hvortil de skal sendes:
 • c) Det eller de sprog, de skal være affattet på:

7. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

8. De vigtigste finansierings- og betalingsbestemmelser og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf de fremgår:

9. Oplysninger om entreprenørens forhold samt de oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for en vurdering af de økonomiske og tekniske minimumskrav, som denne skal opfylde:

10. I givet fald forbud mod alternative bud:

11. I givet fald navne og adresser på de leverandører, der allerede er valgt af de ordregivende myndigheder:

12. I givet fald datoen for de forudgående offentliggørelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende:

13. Andre oplysninger:

14. Datoen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende af forhåndsmeddelelsen:

15. Datoen for bekendtgørelsens afsendelse:

16. Datoen for De Europæiske Fællesskabers Publikationskontors modtagelse af bekendtgørelsen:

E. Indgåede kontrakter

1. Navn og adresse på den ordregivende myndighed:

2. Den valgte udbudsform:

3. Datoen for arbejdets tildeling:

4. Kriterierne for tildelingen af entreprisen:

5. Antallet af modtagne bud:

6. Navn og adresse på den/de valgte entreprenører:

7. Ydelsernes art og omfang, almindelig karakteristik af entreprenørarbejdet:

8. Betalt pris (evt. aftale minimums-/maksimumspriser):

9. Eventuelt hvilken del af kontrakten, der vil kunne gives i underentreprise, samt værdien af denne del:

10. Andre oplysninger:

11. Datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende:

12. Datoen for afsendelsen af nærværende bekendtgørelse:

13. Datoen for De Europæiske Fællesskabers Publikationskontors modtagelse af bekendtgørelsen:

BILAG V

MODEL FOR BEKENDTGØRELSE OM KONCESSIONER FOR OFFENTLIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

1. Navn, adresse, telefonnummer og telegramadresse samt telex- og telefaxnummer på den ordregivende myndighed:

2. a) Udførelsessted:

 • b) Koncessionens genstand, ydelsernes art og omfang:

3. a) Sidste frist for indsendelse af ansøgninger:

 • b) Den adresse, hvortil de skal sendes:
 • c) Det eller de sprog, de skal være affattet på:

4. Personlige, tekniske og finansielle krav, som ansøgeren skal opfylde:

5. Kriterier, der vil blive lagt til grund ved kontrakttildelingen:

6. Mindste procentsats for de arbejder, der overdrages tredjemand:

7. Andre oplysninger:

8. Datoen for bekendtgørelsens afsendelse:

9. Datoen for De Europæiske Fællesskabers Publikationskontors modtagelse af bekendtgørelsen.

BILAG VI

MODEL FOR BEKENDTGØRELSE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER SOM

UDBYDES AF KONCESSIONSINDEHAVEREN

1. a) Udførelsessted:

 • b) Ydelsernes art og omfang, almindelig beskrivelse af arbejdet:

2. Eventuelt fastsat udførelsesfrist:

3. Navn og adresse på det organ, til hvilket anmodning om udbudsbetingelser og supplerende dokumenter kan rettes:

4. a) Sidste frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse og/eller modtagelse af bud:

 • b) Den adresse, hvortil de skal sendes:
 • c) Det eller de sprog, de skal være affattet på:

5. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

6. Økonomiske og tekniske betingelser, som entreprenøren skal opfylde:

7. Kriterier, der vil blive lagt til grund ved tildeling af kontrakten:

8. Andre oplysninger:

9. Datoen for bekendtgørelsens afsendelse:

10. Datoen for De Europæiske Fællesskabers Publikationskontors modtagelse af bekendtgørelsen:

Officielle noter

(* 1) Bilaget er en sammenskrivning af direktiv 71/305/EØF og direktiv 89/440/EØF.

Følgende artikler er ændret i forhold til direktiv 71/305/EØF:

Art. 1, 3, stk. 4 og 5, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 og 29, stk. 4-5.

Følgende artikler er nye:

Art. 1a, 1b, 4a, 5a, 15a, 15b, 20a, 20b, 22a, 29a, 29b, 30a og 30b.

Følgende artikler er ophævet:

Art. 2, 3, stk. 1-3, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 29, stk. 3 og 31.

Følgende artikler er uændret:

Art. 6, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, stk. 1-2, 30, 32, 33 og 34.