Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag


I medfør af § 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen er gældende for:

  • a) Alle virksomheder, der fremstiller og/ eller bearbejder papirvarer, tekstiler, tæpper, gummi, tobak eller sukker,

eller som fremstiller stearinlys, tovværk, tagpap, asfalt eller tjære, med undtagelse af virksomhed med produktionsanlæg og/ eller arbejdssteder i en eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2. To eller flere 1-etages bygninger på samme grund betragtes dog som en bygning, medmindre bygningerne enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.

  • b) Alle oplag af kolonialvarer, papirvarer, tekstiler, tæpper, tovværk, gummi, tagpap, tobak, sukker, asfalt eller tjære med undtagelse af: Oplag af kolonialvarer på indtil 5.000 m3, oplag af papirvarer, tekstiler, tæpper, tovværk, gummi eller tagpap på indtil 1.000 m3, oplag af tobak eller sukker på indtil 1.000 m3 i emballeret tilstand eller på indtil 200 m3 i uemballeret tilstand, oplag af asfalt eller tjære på indtil 100 tons og oplag i butikker.

To eller flere oplag på samme grund betragtes dog som et oplag, medmindre oplagene enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen er endvidere gældende for andre virksomheder og oplag med lignende brandbelastning og/ eller brandfaremomenter som de i stk. 1 nævnte med undtagelse af: Anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker, bearbejdning og oplagring af træ, fremstilling, bearbejdning og oplagring af korn og foderstoffer, fremstilling og oplagring af mel, fremstilling, forarbejdning og oplagring af plast, F-gasanlæg og -oplag og oplag af beholdere med komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste gasser.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt en virksomhed eller et oplag er omfattet af bekendtgørelsen, forelægger den stedlige brandmyndighed spørgsmålet for Statens brandinspektion til afgørelse.

§ 2. Bygninger og arealer i det fri med brandfarlige virksomheder og oplag skal indrettes, benyttes og være placeret på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

Stk. 2. Brandfarlige virksomheder og oplag må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse. Bygninger og arealer i det fri med sådanne virksomheder og oplag skal enten være i overensstemmelse med de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller indrettes, benyttes og være placeret på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i stk. 1 indeholdte krav.

§ 3. Af Statens brandinspektion udsendes »Tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder og oplag«, indeholdende regler om placering, indretning og benyttelse af sådanne virksomheder og oplag.

§ 4. Ansøgninger i henhold til § 2, stk. 2, skal vedlægges fornødent tegningsmateriale og beskrivelse i mindst 2 eksemplarer.

§ 5. Tilladelser kan senere tilbagekaldes, såfremt dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

§ 6. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, straffes med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1983.

Stk. 2. Virksomheder og oplag, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser og reglerne i de tekniske forskrifter for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

Justitsministeriet, den 3. december 1982

Erik Ninn-Hansen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen