Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel


I medfør af § 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen er gældende for alle virksomheder, der fremstiller mel, og for alle oplag af mel med undtagelse af:

  • a) Virksomhed i en eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2. To eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m2 på samme grund betragtes dog som en bygning, medmindre bygningerne enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.
  • b) Oplag på indtil 200 m3 i uemballeret tilstand eller på indtil 1.000 m3 i emballeret tilstand. To eller flere oplag på samme grund betragtes dog som et oplag, medmindre oplagene enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.
  • c) Oplag i butikker.

§ 2. Virksomheder, der fremstiller mel, og oplag af mel skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

Stk. 2. Virksomheder, der fremstiller mel, og oplag af mel må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og skal enten være i overensstemmelse med de i § 3 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i stk. 1 indeholdte krav.

§ 3. Af Statens brandinspektion udsendes »Tekniske forskrifter for brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel«, indeholdende regler om placering, indretning og benyttelse af virksomheder, der fremstiller mel, og oplag af mel.

§ 4. Ansøgninger om tilladelser i henhold til § 2, stk. 2, skal vedlægges fornødent tegningsmateriale og beskrivelse i mindst 2 eksemplarer.

§ 5. Tilladelser kan senere tilbagekaldes, hvis dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

§ 6. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, straffes med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1983.

Stk. 2. Virksomheder, der fremstiller mel, og oplag af mel, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

Justitsministeriet, den 3. december 1982

Erik Ninn-Hansen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen