Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal i henhold til boligstøtteloven


I medfør af §§ 77 og 79, stk. 1, i lov om individuel boligstøtte, jf. lov nr. 376 af 6. juni 1991 med senere ændringer, fastsættes følgende:

§ 1. Boligens areal opgøres som bruttoetagearealet. Bruttoetagearealet er defineret som boligens samlede areal medregnet ydervægge og andel i adgangsarealer, jf. stk. 2.

Stk. 2. Bruttoetagearealet opgøres som arealet i vandret plan målt til ydersiden af de begrænsende ydervægge.

Stk. 3. Arealet af de enkelte boliger, eller fællesboligarealer afgrænses mod omgivne boliger, fællesboligarealer eller erhvervslokaler ved halvdelen af skillevægge til disse. Skillevægge til adgangsarealer henregnes dog fuldt ud til boligen.

Stk. 4. Den i stk. 1-3 nævnte definition på bruttoetagearealet gælder med følgende begrænsninger og tilføjelser:

  • 1) Ved fællesboligarealer forstås arealer, der opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesbygninger, og hvor der samtidig er adgang for samtlige beboere. Fællesboligarealer fordeles med lige store andele på de boliger, der har ret til at benytte de nævnte arealer.
  • 2) Adgangsarealer, herunder trapper, korridorer, altangange, elevatorer m.v., fordeles for en opgang med lige store andele på de tilliggende boliger (dvs. uanset disses størrelse). Ved »tilliggende« forstås, at lokalet har dørforbindelse til adgangsarealet.

For bygninger med altangang fordeles adgangsarealet på alle boliger, dvs. også på enheder i stueetagen.

Er der indrettet boliger, erhvervslokaler eller fællesboligarealer i kælder og/eller tagetage, medregnes det dertil knyttede adgangsareal i det fælles adgangsareal, der skal fordeles.

Er der fælles adgang til boliger/erhvervslokaler/fællesboligarealer og »udenomsrum« jf. nr. 4, medregnes kun halvdelen af dette areal til det samlede fælles adgangsareal, der skal fordeles. Bruttoetagearealet opgøres i dette tilfælde incl. den mod »udenomsrummene« vendende side af fælles mure eller skillevægge.

  • 3) Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner, åbne indgangspartier og porte medregnes ikke.
  • 4) Arealet af »udenomsrum«, beliggende adskilt fra boligen - såsom vaskerum, varmecentraler, pulterrum, cykel- og barnevognsrum og lignende - medregnes ikke.
  • 5) I tagetager opgøres boligareal som arealet målt i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til ydersiden af tagbeklædningen.
  • 6) Indgår der i en bolig arealer i kælderetage, medregnes dette, hvis det er sammenhængende med det øvrige areal via en indvendig trappe.
  • 7) Arealet af »supplementsrum«, der hører til en bolig, men er beliggende adskilt herfra, medregnes til boligen som boligareal. Dette gælder f.eks. arealet af rum til beboelsesformål, beliggende på andre etager og med særskilt indgangsdør (og adresse).
  • 8) Anvendes en bolig til både bolig- og erhvervsformål, medregnes alene boligarealet.
  • 9) Arealet af »enkeltværelser til beboelse« (dvs. boliger uden eget køkken) medregnes ikke, medmindre det er omfattet af § 9, stk. 1, 2. punktum, i lov om individuel boligstøtte.

§ 2. Ved beregning af boligstøtte lægges den leje til grund, som skal betales for boligens bruttoetageareal i henhold til § 1, jf. § 10, stk. 1, i lov om individuel boligstøtte.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 839 af 10. december 1986 om beregning af boligens bruttoetageareal i henhold til boligstøtteloven ophæves.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 8. juli 1992

H. E. Rasmussen

/ Anne Marie Thalund

Officielle noter

Ingen