Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygningsdrift vedrørende arbejder omfattet af § 69 a, stk. 2 , i lov om byfornyelse og boligforbedring


I medfør af § 69 b, stk. 10, i lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 11. august 1993, fastsættes:

§ 1 Bekendtgørelsen gælder for ombygninger/udbedringer, der er omfattet af Byggeskadefonden vedrørende byfornyelsesforanstaltninger, jf. § 69 a, stk. 2, i lov om byfornyelse og boligforbedring.

§ 2 Bygningsdrift skal gennemføres således, at ombygningen/udbedringen i overensstemmelse med god driftsskik opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand.

§ 3 Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af ombygningen/udbedringen og dennes installationer.

§ 4 Bygningsejeren skal udarbejde og følge en plan for driften af ombygningen/udbedringen.

Stk. 2. Planen skal foreligge ved ombygningens/udbedringens færdiggørelse (skæringsdatoen).

Stk. 3. Projektmateriale, dokumentation for ombygningen/udbedringen, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos bygningsejeren.

Stk. 4. Planen revideres efter behov af bygningsejeren, særligt med henblik på at modvirke skader i det ombyggede/udbedrede.

§ 5 I driftsplanen angives:

  • 1) de nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner,
  • 2) tidspunkter for vedligeholdelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdelsestilstand ombygningen/udbedringen skal have, og hvornår ombygnings- og/eller udbedringsdele og installationer påregnes udskiftet, og
  • 3) de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen.

Stk. 2. Driften skal dokumenteres således, at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse.

§ 6 Det er et vilkår for offentlig støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring, at der udarbejdes en plan for driften af ombygningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at der ved godkendelsen af det endelige byggeregnskab ved ombygningens færdiggørelse, foreligger en driftsplan. Komunalbestyrelsen fremsender driftsplanen til Byggeskadefonden vedrørende byfornyelsesforanstaltninger.

§ 7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1993 og har virkning for ombygnings-/udbedringsarbejder, der udbydes den 1. oktober 1993 eller senere.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 22. september 1993

Birthe Lehmann

/ Bent Fjord

Officielle noter

Ingen