Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, som ændret ved EF-direktiv om ændring af bl.a. EF-direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser


I medfør af § 9 og § 24, stk. 2 i lov nr. 251 af 6. maj 1993 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, fastsættes følgende:

§ 1. Herved gennemføres direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser »Lavspændingsdirektivet« (* 1), som ændret ved Rådets direktiv 93/68/EØF af 22. juli 1993, for elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1000 V for så vidt angår vekselstrøm og på mellem 75 og 1500 V for jævnstrøm, med undtagelse af det materiel og de påvirkninger, der er anført i bilag II til direktiv 73/23/EØF.

Stk. 2. Direktivet med senere ændringer er medtaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2. Med bøde straffes den, der

 • 1) markedsfører materiel, der er omfattet af denne bekendtgørelse og som ikke opfylder sikkerhedskravene i direktivet, jf. bilaget til denne bekendtgørelse, eller
 • 2) anvender CE-mærkningen i strid med reglerne herfor i direktivet, jf. artikel 8 i bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 3. Forældelsesfristen for strafansvaret er 10 år.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 2. Med virkning fra den 1. januar 1995 ophæves § 1, stk. 2 og § 2 i bekendtgørelse nr. 18 af 19. januar 1978 om sikkerheds- og kontrolbestemmelser for elektrisk materiel.

Stk. 3. Det er indtil den 1. januar 1997 tilladt at markedsføre og ibrugtage produkter, der er mærket i overensstemmelse med de mærkningsregler, der var gældende før den 1. januar 1995.

Boligministeriet, den 30. august 1994

Flemming Kofod-Svendsen

/ Lisbeth Jordan

BILAG

RÅDETS DIREKTIV

73/23/EØF af 19. februar 1973

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, som ændret ved Rådets direktiv 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af bl.a. EF-direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser1)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR 2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det europæiske Parlament,

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

De bestemmelser, der er i kraft i medlemsstaterne med henblik på at yde sikkerhed ved benyttelse af elektrisk materiel, der anvendes inden for visse spændingsgrænser, har forskellig udformning, hvilket bevirker, at samhandelen hæmmes;

i nogle medlemsstater findes der i lovgivningen om visse former for elektrisk materiel ufravigelige forskrifter om forebyggende foranstaltninger og straffeforanstaltninger for at opnå denne sikkerhed;

i andre medlemsstater findes der i lovgivningen for at nå samme mål henvisninger til tekniske normer, der er udarbejdet af standardiseringsinstitutter; dette system frembyder den fordel, at der kan ske en hurtig tilpasning til de tekniske fremskridt, uden at sikkerhedskravene derved tilsidesættes;

i visse medlemsstater skal der ske en administrativ godkendelse af normerne; denne godkendelse berører ikke på nogen måde normernes tekniske indhold og begrænser heller ikke deres anvendelsesbetingelser; en sådan godkendelse kan derfor ikke ændre de virkninger, der på fællesskabsplan er knyttet til en harmoniseret og offentliggjort norm;

der bør inden for Fællesskabet kunne finde fri omsætning af elektrisk materiel sted, når dette opfylder bestemte sikkerhedskrav, der er godkendt i alle medlemsstaterne; bevis for, at disse krav overholdes, kan opnås ved henvisning til harmoniserede normer, der præciserer disse betingelser, men dette udelukker dog ikke anvendelse af andre bevisligheder;

disse harmoniserede normer bør opstilles efter fælles overenskomst af organer, som hver medlemsstat anmelder ved meddelelse til de øvrige medlemsstater og Kommissionen, og normerne skal offentliggøres i videst muligt omfang; en sådan harmonisering skal gøre det muligt i samhandelen at fjerne de ulemper, der følger af forskelle i de nationale normer;

uden at udelukke andre bevisligheder kan formodning for det elektriske materiels overensstemmelse med disse harmoniserede normer sikres ved anbringelse eller udstedelse af mærker eller attester under de kompetente organers ansvar eller, i mangel heraf, ved en af fabrikanten afgiven erklæring om overensstemmelse; medlemsstaterne skal dog for at lette fjernelse af handelshindringer anerkende disse mærker eller attester eller nævnte erklæring som bevis; i dette øjemed skal disse mærker eller attester gøres offentligt bekendt, navnlig ved offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende;

for så vidt angår elektrisk materiel, for hvilket der endnu ikke findes harmoniserede normer, kan den fri omsætning som overgangsforanstaltning sikres ved anvendelse af de sikkerhedsmæssige normer og bestemmelser, der allerede er udarbejdet af andre internationale organer eller af et af de organer, der fastlægger de harmoniserede normer;

det kan forekomme, at et elektrisk materiel bringes i fri omsætning, selv om det ikke opfylder sikkerhedskravene; som følge heraf er det formålstjenligt at fastsætte egnede bestemmelser for at imødegå denne fare;

ved afgørelse 90/683/EØF fastlægges modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering;3)

valget af procedurer må ikke føre til en forringelse af det sikkerhedsniveau for elektrisk materiel, der allerede er fastlagt i hele Fællesskabet -3)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -4)

under henvisning til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

Rådet har allerede udstedt en række direktiver med sigte på fjernelse af tekniske handelshindringer, baseret på principperne i Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder; hvert enkelt af disse direktiver indeholder bestemmelser om anbringelse af »EF-mærket«; for at forenkle og samordne fællesskabslovgivningen bør disse forskellige bestemmelser erstattes med ensartede forskrifter, navnlig for de produkter, der kan henhøre under flere af disse direktivers anvendelsesområder;

Kommissionen har i sin meddelelse af 15. juni 1989 om en global metode i forbindelse med certificering og prøvning foreslået indført en fælles ordning med en »CE-overensstemmelsesmærkning« i een enkelt grafisk udformning; Rådet har i sin resolution af 21. december 1989 om en global metode for overensstemmelsesvurdering godkendt som ledende princip, at der anvendes en sådan sammenhængende metode for anvendelsen af »CE-mærkningen«;

de to grundlæggende elementer i den nye metode, som skal finde anvendelse, er de væsentlige krav og procedurerne for overensstemmelsesvurdering;

denne harmonisering af bestemmelserne vedrørende anbringelse og anvendelse af »CE-mærkningen« gør det nødvendigt at foretage en detaljeret ændring af de allerede vedtagne direktiver, så der kan tages hensyn til den nye ordning -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ved elektrisk materiel forstås i dette direktiv alt elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1000 V for så vidt angår vekselstrøm og på mellem 75 og 1500 V for jævnstrøm, med undtagelse af det materiel og de påvirkninger, der er anført i bilag II.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til sikring af, at det elektriske materiel kun kan bringes i handelen, såfremt det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsforskrifter, der er gældende i Fællesskabet, og ved korrekt installation og vedligeholdelse samt anvendelse i overensstemmelse med dets formål ikke bringer sikkerheden for personer, husdyr og ejendom i fare.

2. I bilag I findes en oversigt over de vigtigste af de i stk. 1 omhandlede sikkerhedskrav.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at der ikke af sikkerhedsmæssige grunde skabes hindringer for den fri omsætning inden for Fællesskabet af elektrisk materiel, dersom dette på de betingelser, der er fastsat i artiklerne 5, 6, 7 eller 8, opfylder bestemmelserne i artikel 2.

Artikel 4

Medlemsstaterne drager omsorg for, at el-leverandørerne ikke gør tilslutning til nettet og forsyning til forbrugerne afhængig af strengere sikkerhedskrav til det elektriske materiel end forudsat i artikel 2.

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at deres kompetente administrative myndigheder med henblik på den i artikel 2 omhandlede markedsføring eller den i artikel 3 omhandlede fri omsætning navnlig betragter det elektriske materiel, der hvad angår sikkerhedsbestemmelserne opfylder de harmoniserede normer, som svarende til bestemmelserne i artikel 2.

Normerne betragtes som harmoniseret, så snart de er fastlagt efter fælles overenskomst af de organer, medlemsstaterne har anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 11, og er blevet offentliggjort i henhold til den nationale fremgangsmåde. De skal føres a jour i takt med de teknologiske fremskridt samt udviklingen af de tekniske sikkerhedsforskrifter.

Listen over de harmoniserede normer og disses referencer offentliggøres til underretning i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

1. For så vidt de harmoniserede normer i den i artikel 5 anførte betydning endnu ikke er fastlagt og offentliggjort, træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for at deres kompetente administrative myndigheder med henblik på den i artikel 2 omhandlede markedsføring eller den i artikel 3 omhandlede fri omsætning ligeledes betragter elektrisk materiel, der er i overensstemmelse med de sikkerhedsbestemmelser, som er fastlagt af »Commission Internationale des Reglementations en vue de l'approbation de l'equipement electrique« (CEE-el) (Den internationale Kommission for godkendelsesregler for elektrisk materiel) eller af »International Electrotechnical Commission« (IEC) (Den internationale elektrotekniske Kommission), og i henseende til hvilken den i stk. 2 og 3 fastsatte offentliggørelsesprocedure er iagttaget, som svarende til bestemmelserne i artikel 2.

2. Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om de i stk. 1 omhandlede sikkerhedsbestemmelser straks ved dette direktivs ikrafttræden, samt så snart disse bestemmelser er offentliggjort. Efter samråd med medlemsstaterne angiver Kommissionen de bestemmelser og navnlig de varianter, den anbefaler til offentliggørelse.

3. Medlemsstaterne fremsætter inden for en frist af 3 måneder over for Kommissionen de indsigelser, de måtte have mod de således meddelte bestemmelser, og anfører de sikkerhedsmæssige grunde, der er til hinder for deres godkendelse af de enkelte bestemmelser.

De sikkerhedsbestemmelser, angående hvilke der ikke er fremsat indsigelser, offentliggøres til underretning i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

For så vidt der endnu ikke findes harmoniserede normer i den i artikel 5 anførte betydning eller sikkerhedsbestemmelser offentliggjort i overensstemmelse med artikel 6, træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for, at deres kompetente administrative myndigheder med henblik på den i artikel 2 omhandlede markedsføring eller den i artikel 3 omhandlede fri omsætning ligeledes betragter elektrisk materiel, der er fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i de normer, der anvendes i den medlemsstat, i hvilken det er fremstillet, som opfyldende bestemmelserne i artikel 2, såfremt der herved ydes en sikkerhed svarende til den, der kræves på deres eget område.

Artikel 8 5)

1. Inden det i artikel 1 omhandlede elektriske materiel markedsføres, skal det forsynes med den i artikel 10 nævnte »CE-mærkning«, som angiver, at det opfylder bestemmelserne i dette direktiv, herunder også den i bilag IV beskrevne procedure for overensstemmelsesvurdering.

2. Såfremt der foreligger uenighed, kan fabrikanten eller importøren fremlægge en rapport vedrørende det elektriske materiels overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, udarbejdet af et organ, der er anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 11.

3. 6) a) Når elektrisk materiel omfattes af andre direktiver, der vedrører andre aspekter, og som indeholder bestemmelser om anbringelse af »CE-mærkning«, angiver denne mærkning, at materiellet ligeledes anses for at opfylde bestemmelserne i disse andre direktiver.

 • b) Hvis fabrikanten i henhold til et eller flere af disse direktiver kan vælge, hvilken ordning han vil anvende i en overgangsperiode, viser »CE-mærkningen« imidlertidig kun, at det elektriske materiel opfylder de direktiver, som fabrikanten har anvendt. I så fald skal referencerne vedrørende disse direktiver, som offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, anføres på de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kræves i henhold til disse direktiver, og som ledsager det pågældende elektriske materiel.

Artikel 9

1. Såfremt en medlemsstat af sikkerhedsmæssige grunde forbyder, at en type elektrisk materiel bringes i handelen, eller af sikkerhedsmæssige grunde hindrer dens fri omsætning, underretter den straks de øvrige berørte medlemsstater og Kommissionen, idet den anfører begrundelsen for sin beslutning og især angiver;

- om uoverensstemmelsen med artikel 2 skyldes en mangel i de i artikel 5 omhandlede harmoniserede normer, i de i artikel 6 omhandlede bestemmelser eller de i artikel 7 omhandlede normer;

- om uoverensstemmelsen skyldes urigtig anvendelse af nævnte normer eller publikationer eller skyldes, at de i artikel 2 nævnte tekniske forskrifter ikke er blevet overholdt.

2. Såfremt andre medlemsstater rejser indsigelser imod den i stk. 1 nævnte beslutning, foranstalter Kommissionen omgående et samråd med de pågældende medlemsstater.

3. Såfremt der inden for en frist af tre måneder fra datoen for den i stk. 1 fastsatte meddelelse ikke er opnået enighed, indhenter Kommissionen udtalelse fra et af de organer, der er anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 11, som har sæde uden for de berørte medlemsstaters område, og som ikke har medvirket inden for rammerne af fremgangsmåden i artikel 8. Det skal af udtalelsen fremgå, i hvilket omfang bestemmelserne i artikel 2 ikke er opfyldt.

4. Kommissionen videresender udtalelsen fra det nævnte organ til alle medlemsstaterne; disse kan inden for en frist af en måned meddele Kommissionen deres bemærkninger. Kommissionen gør sig samtidig bekendt med de berørte parters bemærkninger vedrørende ovennævnte udtalelse.

5. Efter at have gjort sig bekendt med disse bemærkninger fremsætter Kommissionen i påkommende tilfælde egnede henstillinger eller udtalelser.

Artikel 10 7)

1. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer den i bilag III omhandlede »CE-mærkning« på det elektriske materiel eller på emballagen, brugsanvisningen eller garantibeviset på en måde, så den er synlig og letlæselig og ikke kan slettes.

2. Det er forbudt at anbringe anden mærkning på det elektriske materiel, som kan vildlede tredjemand med hensyn til »CE-mærkningens« betydning og grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på det elektriske materiel, emballagen, brugsanvisningen eller garantibeviset, forudsat at dette ikke gør »CE-mærkningen« mindre synlig eller letlæselig.

3. Med forbehold af artikel 9:

 • a) er fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant - hvis en medlemsstat konstaterer, at »CE-mærkningen« er blevet anbragt uberettiget - forpligtet til at sørge for, at produktet bringes til at opfylde bestemmelserne om »CE-mærkning«, og at overtrædelsen bringes til ophør på de betingelser, som medlemsstaten har fastsat,
 • b) skal medlemsstaten, såfremt produktet fortsat ikke opfylder kravene, træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde markedsføring af det pågældende produkt eller sikre, at det trækkes tilbage fra markedet efter fremgangsmåden i artikel 9.

Artikel 11 8)

Hver medlemsstat meddeler de øvrige medlemsstater og Kommissionen:

- en fortegnelse over de i artikel 5 omhandlede organer;

- en fortegnelse over de organer, som udfærdiger mærker og attester i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10;

- en fortegnelse over de organer, som udarbejder en rapport i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 eller afgiver en udtalelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9;

- stedet for den i artikel 5, stk. 2, omhandlede offentliggørelse.

Artikel 12

Dette direktiv anvendes ikke på elektrisk materiel bestemt til udførsel til tredjelande.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten måneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom.

For Danmarks vedkommende er denne frist dog på 5 år.

2. Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen ordlyden af de væsentligste nationale retsforskrifter, som de varetager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 14 i Direktiv 93/68/EØF af 22. juli 1993 er sålydende:

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. juli 1994 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen derom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 1995.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Da nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tillader indtil den 1. januar 1997 markedsføring og ibrugtagning af produkter, som er i overensstemmelse med de mærkningsregler, der var gældende før den 1. januar 1995.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

-------------------------

 • 1) Bilaget er en sammenskrivning af direktiv 73/23/EØF og direktiv 93/68/EØF (præamblen, artikel 13 og 14)
 • 2) Præamblen i direktiv 73/23/EØF
 • 3) Betragtninger tilføjet ved direktiv 93/68/EØF
 • 4) Præamblen i direktiv 93/68/EØF
 • 5) Artikel 8, stk. 1, er ændret i forhold til direktiv 73/23/EØF, hvori artikel 8, stk. 1, har følgende ordlyd:

1. Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger for, at deres kompetente administrative myndigheder ligeledes tillader den i artikel 2 omhandlede markedsføring eller den i artikel 3 omhandlede fri omsætning af elektrisk materiel, der, selv om det ikke er i overensstemmelse med de i artikel 5 nævnte harmoniserede normer eller med bestemmelserne i artiklerne 6 og 7, opfylder bestemmelserne i artikel 2.'

 • 6) Artikel 8, stk. 3. a) og b), er et nyt stykke til direktiv 73/23/EØF, artikel 8.
 • 7) Artikel 10 er ændret i forhold til direktiv 73/23/EØF, hvori artikel 10 har følgende ordlyd:

1. Uden at udelukke anvendelse af andre bevismidler træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for, at deres kompetente administrative myndigheder betragter anbringelse af et mærke om overensstemmelse på det elektriske materiel eller udstedelse af en attest om overensstemmelse, eller i mangel heraf, navnlig i tilfælde af industrielt materiel den af fabrikanten afgivne erklæring om overensstemmelse, som forordning for overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne 5, 6 og 7.

2. Mærkerne eller attesterne udfærdiges - særskilt eller efter fælles overenskomst - af de organer, der er anmeldt ved meddelelse i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 11. Symboler og formularer til disse mærker eller attester offentliggøres af disse organer og, til underretning, i De Europæiske Fællesskabers Tidende.'

 • 8) Artikel 11 er ændret i forhold til direktiv 73/23/EØF, hvori 2. led - som har følgende ordlyd - udgår:

»Hver medlemsstat giver de øvrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om enhver ændring af disse oplysninger.«

 • 9) Bilag III og IV er indsat ved direktiv 93/68/EØF.

BILAG I

VIGTIGSTE SIKKERHEDSKRAV

FOR ELEKTRISK MATERIEL BESTEMT TIL

ANVENDELSE INDEN FOR VISSE SPÆNDINGSGRÆNSER

1. Almindelige betingelser

 • a) På det elektriske materiel eller, hvis dette ikke er muligt, i en medfølgende beskrivelse anføres de væsentligste data til hvilke kendskabet, og hvis overholdelse, er en betingelse for, at materiellet kan anvendes i overensstemmelse med dets formål og uden fare.
 • b) Fabriksmærket eller varemærket anbringes tydeligt på det elektriske materiel eller, såfremt dette ikke er muligt, på emballagen.
 • c) Det elektriske materiel såvel som dets enkelte dele udføres således, at det kan tilsluttes på sikker og forsvarlig måde.
 • d) Det elektriske materiel udformes og fremstilles på en sådan måde, at der er sikret beskyttelse mod de farer, som er anført under punkt 2 og 3 i dette bilag, under forudsætning af, at det anvendes efter dets formål og vedligeholdes forsvarligt.

2. Beskyttelse mod farer, som kan hidrøre fra det elektriske materiel Der er fastsat tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1, således at:

 • a) personer og husdyr beskyttes på forsvarlig måde mod farer for legemsbeskadigelse eller andre skader, der kan forårsages af direkte eller indirekte berøring;
 • b) der ikke kan opstå temperaturer, lysbuer eller udstrålinger, som vil kunne fremkalde fare;
 • c) personer, husdyr og ting på tilstrækkelig god måde beskyttes mod farer af ikke-elektrisk art, som erfaringsmæssigt hidrører fra det elektriske materiel;
 • d) isoleringen tilpasses forudseelige påvirkninger.

3. Beskyttelse mod farer, der kan forårsages af ydre påvirkninger af det elektriske materiel

Der er fastsat tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1, således at:

 • a) det elektriske materiel opfylder de stillede mekaniske krav, således at personer, husdyr og ting ikke udsættes for fare,
 • b) det elektriske materiel kan modstå ikke-mekaniske påvirkninger under de forudseelige omgivelsesforhold, således at personer, husdyr og ting ikke udsættes for fare;
 • c) det elektriske materiel ikke udsætter personer, husdyr og ting for fare under de forudseelige overbelastningsforhold.

BILAG II

MATERIEL OG PÅVIRKNINGER,

DER IKKE OMFATTES AF DIREKTIVETS ANVENDELSESOMRÅDE

Elektrisk materiel, bestemt til anvendelse i en eksplosionsfarlig atmosfære.

Elektro-radiologisk og elektromedicinsk materiel.

Elektriske dele i elevatorer og vareelevatorer.

Elektricitetsmålere.

Stikkontakter og stikpropper i boliger.

Spændingsgivere af elektriske hegn.

Radiofoni- og fjernsynsforstyrrelser.

Særligt elektrisk materiel, bestemt til anvendelse om bord på skibe, i flyvemaskiner og ved jernbanerne, som svarer til de sikkerhedsbestemmelser, der er udfærdiget af de internationale organer, som medlemsstaterne er tilknyttet.

BILAG III 9)

»CE-OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING« OG

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

A. »CE-overensstemmelsesmærkning«-

»CE-overensstemmelsesmærkningen« består af bogstaverne »CE« i følgende udformning:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

- Hvis »CE-mærkningen« mindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

- De forskellige dele, der indgår i »CE-mærkningen«, skal så vidt muligt være af samme højde, og denne skal mindst være 5 mm.

B. EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæringen skal omfatte følgende:

- navn og adresse på fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

- beskrivelse af det elektriske materiel

- henvisning til de harmoniserede standarder

- eventuelt henvisning til de specifikationer, som overensstemmelseserklæringen vedrører

- identifikation af den person, som har fuldmagt til at forpligte fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

- de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor »CE-mærkningen« blev anbragt.

BILAG IV 9)

INTERN FABRIKSKONTROL

1. Den interne fabrikskontrol er den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, der opfylder forpligtelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at det elektriske materiel opfylder de krav i direktivet, der gælder for det. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer »CE-mærkningen« på hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3, og fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal på Fællesskabets område kunne stille den til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på inspektion i mindst ti år fra datoen for ophøret med fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller hans repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler denne pligt den person, som er ansvarlig for markedsføringen af det elektriske materiel i Fællesskabet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere det elektriske materiels overensstemmelse med kravene i dette direktiv. Dokumentationen skal i det omfang, der er nødvendigt for vurderingen, dække det elektriske materiels konstruktion, fremstilling og funktion. Den omfatter følgende:

- en almindelig beskrivelse af det elektriske materiel

- konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb osv. ...

- de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt det elektriske materiels funktion

- en liste over de standarder, som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde sikkerhedskravene i dette direktiv i de tilfælde, hvor der ikke er anvendt standarder

- resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser osv., ...

- prøverapporter.

4. Fabrikanten eller dennes repræsentant opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelseserklæringen.

5. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med den i punkt 2 omhandlede tekniske dokumentation og med de krav i dette direktiv, der gælder for dem.

BERIGTIGELSER . . . . . . . . . . . .

Berigtigelse til Rådets direktiv af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel, bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 77 af 26. marts 1973)

Artikel 2, stk. 1, artikel 3, artikel 5 første led, artikel 6, stk. 1 og artikel 7:

I stedet for: »nødvendige foranstaltninger«

læses: »egnede foranstaltninger«.

Bilag I punkt 2 d):

I stedet for: »isoleringen«

læses: »isolation«.

Bilag II 5. linje:

I stedet for: »Stikkontakter og stikpropper i boliger«

læses: »Stikkontakter og stikpropper til brug i boliger«.

Bilag II 6. linje:

I stedet for: »Spændingsgivere af elektriske hegn«

læses: »Spændingsgivere til elektriske hegn«.

Officielle noter

(* 1) Direktivet er trådt i kraft den 1. februar 1978