Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samordning af pensioner, der er omfattet af den nordiske pensionsoverenskomst

 

I medfør af § 19, stk. 2, i lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 16. januar 2003 fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på tjenestemænd, der har pensionsrettigheder fra ansættelse i stillinger, der er omfattet af overenskomst af 1. juni 2001 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samordning af pensionsrettigheder ifølge statslige pensionsordninger.

§ 2. Ansættelse i et andet nordisk land sidestilles med hensyn til bestemmelserne om tidsmæssige krav i tjenestemandspensionslovens § 2, stk. 1, tjenestemandspensionslovens § 7, stk. 2, og tjenestemandspensionslovens § 24, stk. 1, med ansættelse med tjenestemandspensionsret i Danmark.

§ 3. Ved direkte overgang fra en stilling i et andet nordisk land til ansættelse med tjenestemandspensionsret kan bestemmelsen i tjenestemandspensionslovens § 7, stk. 2, ikke gøres gældende, hvis retten til pension i det andet nordiske land ikke var forbundet med begrænsninger af helbredsmæssige årsager.

§ 4. Uanset bestemmelserne i tjenestemandspensionslovens §§ 31, stk. 2, og 24, stk. 3, har en tjenestemand ret til at få udbetalt svagelighedspension og opsat pension på grundlag af afgørelse i et af de andre nordiske lande om, at der kan udbetales sygdomspension.

§ 5. En tjenestemand, der pensioneres på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed fra et andet nordisk land, har uanset bestemmelsen i tjenestemandspensionslovens § 7, stk. 1, normalt alene ret til pension fra sin danske ansættelse på grundlag af den faktisk optjente pensionsalder.

§ 6. Finansministeren kan i særlige tilfælde træffe bestemmelse om, at der sker en nødvendig tilpasning ved udbetaling af pension til tjenestemænd, som er omfattet af overenskomsten.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2004 og har virkning for personer, der har pensionsrettigheder fra ansættelse i stillinger, der er omfattet af overenskomst af 1. juni 2001 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samordning af pensionsrettigheder ifølge statslige pensionsordninger, og som ved overenskomstens ikrafttræden den 1. marts 2002 endnu ikke er bevilget pension, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 541 af 28. juni 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på personer, som i henhold til overenskomstens overgangsordning vælger at få deres pension beregnet efter den tidligere gældende overenskomst af 18. december 1973, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 541 af 28. juni 2002.

Finansministeriet, den 14. januar 2004

Thor Pedersen

/Grete Pihl