Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forlængelse af frikommuneregulativer nr. 2, 3, 4 og 5 for Odense kommune


I medfør af §§ 3 og 5 og § 16, stk. 4, i byggeloven, jf.

lovbekendtgørelse nr. 357 af 3. juni 1993, fastsættes:

§ 1. I bygningsreglement 1982 og bygningsreglement for småhuse 1985 indføjes følgende frikommuneregulativer, gældende for Odense kommune:

  • 1) Nr. 2 om ændring af bestemmelserne i bygningsreglement 1982 og i bygningsreglement for småhuse 1985 om indretning af friarealer (legeområder og parkeringsarealer) i forbindelse med boligbyggeri.
  • 2) Nr. 3 om ændring af bestemmelserne i bygningsreglement 1982 om indretning af etageboliger.
  • 3) Nr. 4 om fravigelse af bestemmelserne i bygningsreglement 1982 om modulprojektering ved muret byggeri samt ved fastsættelse af etagehøjder.
  • 4) Nr. 5 om at undlade at medtage tagetager og kældre ved beregning af bebyggelsesprocenten for bygninger, der er omfattet af bygningsreglement for småhuse 1985.

§ 2. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ nr. 2 indebærer, at følgende bestemmelser i bygningsreglement 1982 og bilag B i bygningsreglement for småhuse 1985 ændres: Kap. 2.1.2, stk. 6 (om legeområder) og kap. 2.1.3, stk. 2, 3 og 5 (om parkeringsarealer).

Stk. 2. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ nr. 3 indebærer, at følgende bestemmelser i bygningsreglement 1982 ændres: Kap. 4.3.1-4.3.4 (om etageboligers indretning).

Stk. 3. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ nr. 4 indebærer, at bestemmelserne i bygningsreglement 1982 kap. 5.1 (om modulprojektering) ændres.

Stk. 4. Det i § 1 nævnte frikommuneregulativ nr. 5 indebærer, at bestemmelserne i bygningsreglement for småhuse 1985 bilag A 2.2.3 (om beregning af bebyggelsesprocenten) ændres.

§ 3. De i § 1 nævnte frikommuneregulativer træder i kraft den 1. januar 1995 og gælder indtil bygningsreglement 1982 ophæves og nyt bygningsreglement på området træder i kraft og bygningsreglement for småhuse 1985 ophæves og nyt bygningsreglement for småhuse træder i kraft.

Stk. 2. De i § 1 nævnte frikommuneregulativer vil være fremlagt de samme steder som kommunalbestyrelsens mødedagsordener, jf. § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 15. december 1994

Rud Werborg

/ Ella Blousgaard

Officielle noter

Ingen