Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vaske- og opvaskemaskiner VA 3.40/DK 001


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

DIF's norm vedrørende afløbsinstallationer, 1974.

DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer, 1962.

Bygningsreglementet-1972.

0.2 Godkendelsens gyldighed

Godkendelse efter disse betingelser meddeles for vaske- og opvaskemaskiner, som er beregnet tilsluttet brugsvandssystemer, og vedrører kun maskinernes va-tekniske egenskaber. Godkendelse af elektriske detaljer meddeles af DEMKO (Danmarks Elektriske Materielkontrol).

Godkendelse indebærer, at godkendte maskiner, udført, opstillet og tilsluttet i overensstemmelse med godkendelsesbetingelserne, opfylder gældende bestemmelser om beskyttelse mod forurening af drikkevandet, forurening fra afløbsinstallationen og beskyttelse mod oversvømmelse.

0.3 Tilsvarende udenlandske bestemmelser

Nærværende betingelser for godkendelse af vaske- og opvaskemaskiner er udarbejdet i samarbejde med va-myndigheder i de øvrige nordiske lande og stemmer således overens med tilsvarende betingelser i disse lande. Det må dog påregnes, at betingelserne i en overgangsperioe vil blive tillempet i de enkelte lande således, at der fra land til land kan være forskel på arten og omfanget af de prøvninger, der vil blive krævet udført, forinden godkendelse kan meddeles.

1.0 Funktion og udførelse

Nærværende betingelser omfatter apparater, hvis hovedformål er rengøring af tøj eller service ved hjælp af vand tilført fra et brugsvandssystem og afledt til et afløbssystem.

Apparaternes vandtilførsel skal være udformet således, at der ikke opstår gener i form af oversvømmelse, tilbagesugning til brugsvandssystemet, utilstrækkelig vandstrøm, trykstød eller støj.

Apparaterne skal være udformet således, at spildevandet kan afledes uden, at det medfører gener ved ventetid, oversvømmelse, lugt eller støj.

Apparaterne godkendes normalt i installationsfærdig tilstand. Slanger med tilhørende koblinger godkendes og prøves sammen med apparaterne, såfremt tilslutningsanordningerne ikke er godkendt særskilt.

Apparaterne med tilbehør skal være konstruerede og udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

2.0 Definitioner

Tilbagesugningssikring. Anordning, der sikrer drikkevandsinstallationen mod forurening fra det i maskinen forekommende forurenede vand.

tilslutningsanodning. Rør eller slange med tilhørende koblinger som forbinder vaske- eller opvaskemaskiner med vand- eller afløbsinstallation.

Luftgab. En fri afstand mellem vandindløbets munding inde i maskinen og den højeste tænkelige vandoverflade.

Åben rørafbryder. En rørdel, hvortil luften permanent har adgang.

Kontraventil. En ventil, der sikrer at væsken kun kan strømme i een bestemt retning under alle trykforhold.

Vacuumventil (lukket rørafbryder). En anordning, som ved undertryk i vandledningen åbner forbindelse til den fri atmosfære og derved forhindrer tilbagesugning.

Overløb. En anordning, der fungerer som udløb fra maskinen i tilfælde af, at det normale udløb er helt eller delvist blokeret.

Højeste tænkelige vandoverflade. Den vandstand der nås i maskinen, når ligevægt er opnået, med maskinen i drift under fejlforhold.

3.0 Vejledninger

Med hver maskine skal ved leveringen følge såvel en monterings- som en driftsvejledning på dansk med oplysninger, mindst som angivet i det følgende.

3.1 Monteringsvejledning

Monteringsvejledningen skal indeholde de nødvendige oplysninger for korrekt montering af maskinen. Blandt andet skal angives:

- I hvilke rum maskinen må opstilles ifølge godkendelsen.

- Hvilken vandledning maskinen kan tilsluttes med angivelse af nødvendigt mindste og højeste vandtryk samt højeste tilladelige vandtemperatur.

- Mindste monteringshøjde for afløbsledningens udløb.

- Største løftehøjde for afløbspumpen.

- Hvorledes tilslutning skal ske til såvel vand som afløb. Det angives om afspærringsventiler, tilbagesugningssikringer m.m. kræves monteret før maskinen (slangen).

- Hvad der skal iagttages, inden maskinen sættes i drift.

3.2 Driftsinstruktion

Driftsinstruktionen skal indeholde de nødvendige oplysninger for maskinens drift og vedligeholdelse. Blandt andet skal angives:

- Hvad der skal iagttages for at forhindre oversvømmelse.

- Hvilke forholdsregler, der skal iagttages ved drift og vedligeholdelse af eventuelt blødgøringsanlæg.

- Hvilke risici der foreligger ved fejlagtig betjening af maskinen, f.eks. ved anvendelse af forkert vaskemiddel.

- Oplysning om slangernes begrænsede levetid og formodede udskiftningsinterval.

4.0 Godkendelse

Godkendelsen vil normalt indeholde oplysninger om følgende:

Anvendelsesområde: Her angives om maskinen er beregnet for vask eller opvask, for husholdningsbrug eller andet formål, samt om maskinen er stationær eller flytbar.

Tilslutning til vandledning: Her angives om maskinen er beregnet tilsluttet vandinstallationen ved hjælp af slange eller fast rørforbindelse, eller om begge muligheder foreligger, samt om tilslutning skal ske til koldt eller varmt vand.

Krav om tilbagesugningssikring: Her angives om installationen skal forsynes med tilbagesugningssikring før maskinen.

Tilslutning til afløb: Her angives om afløbsvandet skal ledes til afløbssystemet ved selvfald eller ved hjælp af indbygget pumpe, samt om maskinen er beregnet tilsluttet afløbsinstallationen ved hjælp af slange eller fast rørforbindelse, eller om begge muligheder foreligger.

5.0 Prøvning

Vaskemaskiner og opvaskemaskiner afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Den udarbejdede prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af maskinernes egnethed til godkendelse.

6.0 Kontrol

Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at overvåge, at leverede maskiner opfylder nærværende godkendelsesbetingelser og er i overensstemmelse med den maskine, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen.

7.0 Mærkning

Maskinerne skal på et let synligt sted være forsynet med et uforgængeligt mærke, der muliggør identifikation, når maskinen er monteret.

Med godkendelsen kan ansøgeren få tilladelse til at forsyne maskinen med godkendelsesudvalgets mærke.

8.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet.

Betaling for prøvninger erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER

9.0 Alment

Prøvningerne udføres på 1 stk. vaske- eller opvaskemaskine, der udtages efter nærmere aftale. Særlig udformning, materialevalg eller tilbehør kan nødvendiggøre et større antal prøveemner. Sammen med prøveemnet fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialebeskrivelse, monteringsvejledning m.v.

Maskinen skal ved fremsendelse til prøvning være komplet færdig til brug.

Alle nødvendige slanger, armaturer m.v. skal derfor medfølge.

Prøvningsmetoder og retningslinier for godkendelse er angivet i tabel 1.

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Egenskab m.m.  Prøve  Retningslinier for godkendelse 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Udførelse    ingen  Prøveemnerne skal være i overensstemmelse 

             med beskrivelse og tegninger 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Materiale    ingen  Fabrikanten skal give oplysning om kemisk, 

             fysisk og biologisk stabilitet hos materia 

             ler, som kommer i kontakt med vand og spil 

             devand 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Vandstrøm    ingen  Fabrikanten skal give oplysning om vand 

             strømmens størrelse i det nærmere angivne 

             trykområde 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Vandforbrug   ingen  Fabrikanten skal give oplysning om vandfor 

             bruget ved maskinens forskellige programmer 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Afløbsstrøm   ingen  Fabrikanten skal give oplysning om afløbs 

             strømmens størrele med angivelse af den 

             tilsvarende løftehøjde 

 ------------------------------------------------------------------- 

 El-tilslutning ingen  Fabrikanten skal give oplysning om strøm 

 og varme        art, varmeeffekt og energiforbrug ved ma 

             skinens forskellige programmer 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Sikkerhed mod  9.1   Som angivet i 9.1 

 oversvømmelse 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Sikkerhed mod  9.2   Som angivet i 9.2 

 tilbagesugning 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Magnetventiler 9.3   Som angivet i 9.3 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Slange     9.4   Som angivet i 9.4 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Støj      for   Største tilladelige lydniveau i forskellige 

         tiden  lokaler er angivet i Bygningsreglementet, 

         ingen  BR 1972 kap. 9. 

 ------------------------------------------------------------------- 

Tabel 1. Prøvningsmetoder og retningslinier for godkendelse af vaske og opvaskemaskiner.

9.1 Sikkerhed mod oversvømmelse

Denne prøvning skal kontrollere, om maskinen er udstyret med anordninger, som forhindrer oversvømmelse ved

1. Ukontrolleret vandstrøm til maskinen

2. Blokeret afløb fra maskinen

Forudsætninger ved prøvning

Statisk vandtryk før tilslutningsanordning skal ved åben ventil være mindst 600 kN/kvadratmeter (6 kp/kvadratcentimeter).

Tilgangsvandets temperatur ved maskiner for koldtvandstilslutning: < 20 grader C.

Tilgangsvandets temperatur ved maskiner for varmtvandstilslutning: 65 +/- 5 grader C.

Afløbet udføres efter fabrikantens anvisninger. For maskiner, hvor afløbet påregnes ført over en installationsgenstands overkant for at blive udledt i installationsgenstanden, skal løftehøjden over maskinens opstillingsplan under prøvningen være den højeste tilladte løftehøjde, som angives i monteringsvejledningen.

Prøvningernes varighed er 8 timer, medmindre maskinen forinden har afbrudt vandtilførslen.

Prøvningernes udførelse

1. Ukontrolleret vandstrøm til maskinen: Maskinen startes, og det derpå følgende vaske- eller opvaskemoment køres færdigt. Når magnetventilen efter impuls fra programværket åbner næste gang, låses magnetventilen fast i åben tilstand. Dersom et andet moment i programmet bedømmes at være mere kritisk, låses magnetventilen fast ved dette moment. I tvivlstilfælde om hvad, der er mest kritisk, kan det blive nødvendigt at udføre to prøvninger.

2. Blokeret afløb fra maskinen: Afløbsledningen fra maskinen tilproppes, hvorefter maskinen startes. Dersom et andet moment i programmet bedømmes at være mere kritisk, udføres prøvningen ved dette moment. I tvivlstilfælde om, hvad der er mest kritisk, kan det blive nødvendigt at udføre to prøvninger.

Krav:

Ved prøvningerne må der højst forekomme 0,5 l utilsigtet vandudtrængning.

9.2 prøvning af sikkerhed mod tilbagesugning

9.2.1 Alment

Ved tilslutning af vaske- og opvaskemaskiner til drikkevandsinstallationer kræves sikkerhed mod forurening af drikkevandet fra det i maskinerne forekommende forurenede vand. Prøvningen tager sigte på at kontrollere, om maskinen er konstrueret eller udstyret med anordninger, som på betryggende måde forhindrer tilbagesugning af forurenet og/eller behandlet vand fra maskinen ved undertryk i vandinstallationen.

For vaske- og opvaskemaskiner til husholdningsbrug kræves, at de skal være betryggende sikret mod tilbagesugning, uden at der ved opstillingen skal monteres ekstra sikkerhedsanordninger.

For vaske- og opvaskemaskiner til erhverv o.lign. stilles der ikke krav om indbygget tilbagesugningssikring. Kravet om sikkerhed mod tilbagesugning anses at være opfyldt, dersom forbindelsen mellem brugsvandsinstallationen og maskinen er forsynet med en kontraventil og en vacuumventil af godkendt type.

Vaske- og opvaskemaskiner anses at opfylde kravet om sikkerhed mod tilbagesugning uden komplettering af nogen art, dersom sikringen er udført på een af følgende måder:

 • 1) Luftgab på mindst 20 mm (se pkt. 9.2.2).
 • 2) Åben rørafbryder (se pkt. 9.2.3), der opfylder kravene ved tilbagesugningsprøve efter pkt. 9.2.7.
 • 3) To af hinanden uafhængige, typegodkendte tilbagesugningssikringer.

Herved forudsættes de to tilbagesugningssikringer at være monteret i overensstemmelse med respektive gældende godkendelsesbetingelser. Angiver betingelserne visse mindste monteringshøjder over højeste vandstand, menes der hermed den højeste vandstand i maskinen og/eller højeste punkt på et eventuelt indbygget vandbehandlingsanlæg.

 • 4) To af hinanden uafhængige tilbagesugningssikringer.

Herved forudsættes, at de to tilbagesugninssikringer enten hver for sig opfylder kravene i eventuelle gældende typegodkendelsesbetingelser eller, hvis der ikke findes godkendelsesbetingelser for de pågældende anordninger - kravene ved tilbagesugningsprøve efter pkt. 9.2.7. Er den ene tilbagesugningssikring udført som vacuumventil, skal denne være monteret mindst 200 mm over højeste vandstand i maskinen og/eller mindst 200 mm over det højeste punkt på et eventuelt indbygget vandbehandlingsanlæg.

For maskiner med indbyggede blødgøringsanlæg forudsættes sikkerheden mod tilbagesugning at være placeret før filtret.

9.2.2 Luftgab

Et luftgab skal udgøre en integreret del af maskinen og skal være udført således, at dets funktion ikke kan ændres.

Maskinen sættes i drift under fejlbetingelser, indtil højest muligt vandstand er nået.

Undersøgelse skal vise, at længden af luftgabet er mindst 20 mm.

Dersom luftgabet ikke kan måles, kontrolleres luftgabets sikkerhed mod tilbagesugning ved hjælp af tilbagesugningsprøven beskrevet nedenstående (pkt. 9.2.7). Undersøgelse skal vise, at væske ikke er blevet suget tilbage under og efter prøven.

9.2.3 Åben rørafbryder

En åben rørafbryder skal være udført således, at dels funktion ikke kan ændres.

Åbne rørafbrydere skal være udført således, at luftåbningen eller åbningerne er permanent åbne og ikke forsynet med bevægelige eller elastiske dele. Ingen luftåbning må have mindre dimension end 3 mm.

Åbne rørafbrydere skal være fremstillet af materialer, som ikke kan korrodere under de mest ugunstige betingelser ved normalt brug.

Maskinen underkastes nedenstående tilbagesugningsprøve (pkt. 9.2.7). Prøvningen skal vise, at væske under og efter prøven ikke er blevet suget tilbage til sådant et niveau, at væsken har nået den åbne rørafbryders luftåbninger.

9.2.4 Kontraventil

Kontraventiler skal være udført og afprøvet i overensstemmelse med de af boligministeriets va-godkendelsesudvalg udarbejdede godkendelses- og prøvningsbetingelser for kontraventiler til brugsvandsanlæg.

9.2.5 Vacuumventiler

Vacuumventiler skal være udført og afprøvet i overensstemmelse med de af boligministeriets va-godkendelsesudvalg udarbejdede godkendelses- og prøvningsbetingelser for vacuumventiler i vandinstallationer.

9.2.6 Forudsætninger ved prøvning

Normale driftsbetingelser

1. Maskinen er i drift uden tekstiler, service, sæbe, skyllemidler og lign.

2. Maskinen er tilsluttet et vandsystem med et vandtryk på mindst 600 kN/kvadratmeter (6 kp/kvadratcentimeter) målt ved maskinens tilslutning til vandledningsnettet, når vandstrømmen til maskinen er størst mulig.

3. Maskinen er anbragt på et vandret plan.

4. Eventuelt overløb er ikke blokeret.

Simulerede fejlbetingelser

1. Kanalen mellem beholder for sæbe, skyllemiddel eller lign. og andre dele af maskinen blokeres, dersom en sådan blokering kan tænkes at forekomme ved normal anvendelse. Hvis denne kanal har et fri, cirkulært areal på mindst 10 kvadratcentimeter, kan der ses bort fra risikoen for blokering af denne.

2. Eventuelt overløb, som let kan blokeres ved uheld eller ved hjælp af en prop med cirkulært tværsnit, tilproppes.

3. enhver ventil eller kombination af ventiler, som findes foran et luftgab eller en åben rørafbryder, holdes åben.

9.2.7 Tilbagesugningsprøve

Maskinen anbringes i den mest ugunstige position for normalt brug i en vinkel med vandret på op til 5 grader. Enhver anordning (f.eks. en kontraventil eller en vacuumventil) som ikke indgår i maskinens anordninger til sikring mod tilbagesugning, og som kan medføre, at maskinen opfylder prøvekravet på grund af denne anordnings funktion, skal sættes ud af funktion ved prøvning af luftgab, åben rørafbryder og lign.

Maskinen, hvori tilbagesugningssikringen er indbygget, tilsluttes et system ved hjælp af hvilket, maskinen kan tilsluttes enten vandtilførsel med et tryk på mindst 600 kN/kvadratmeter (6 kp/kvadratcentimeter) målt ved tilslutningspunktet ved maksimal vandstrøm eller vacuum med et undertryk på 80 kN/kvadratmeter (0,8 kp/kvadratcentimeter), se fig. 2. I tilslutningen er der så tæt ved prøveobjektet som muligt indsat et stykke transparent rør.

Systemet skal være konstrueret således, at vandtrykket synker til 0 på højest 0,1 sek., og undertrykket når sit maksimum på højest 0,1 sek.

Maskinen sættes i drift under simulerede fejlbetingelser, indtil højeste vandstand er nået. Vandet farves. Derefter lukkes for vandtilførslen og 2 +/- 0,2 sekunder efter, at vandtrykket er faldet til 0, forbindes maskinen til vacuumsystemet (fig. 1). Undertrykket skal være mindst 50 kN/kvadratmeter (0,5 kp/kvadratcentimeter) i mindst 5 sekunder.

Undertrykket måles i det rør, der forbinder maskinen med vacuumsystemet, så nær maskinen som muligt. Røret, der forbinder prøveemnet med vacuumsystemet, må ikke begrænse luftstrømmen gennem prøveemnet. For at kontrollere dette, sammenlignes trykket ved trykmåleren P1 med trykket ved trykmåleren P2 på vacuumbeholderen. Forbindelsesrøret er kun tilfredsstillende, hvis undertrykket målt ved P1 og P2 falder på samme måde, (fig. 3). hvis trykkene ved P1 og P2 ikke falder på samme måde, f.eks. som fig. 4, kan forbindelsesrøret ikke accepteres.

Krav

Væske må ikke være suget tilbage gennem tilbagesugningssikringen under eller efter prøven.

9.3 Godkendeles- og prøvningsbetingelser for magnetventiler til vaske- og opvaskemaskiner

9.3.1 Tæthed og trykholdbarhed

Magnetventiler, der tilsluttes vandinstallationer, skal være udført således, at de tåler et konstant arbejdstryk på mindst 1000 kN/kvadratmeter (10 kp/kvadratcentimeter).

Prøvning

Ventilen tilsluttes et system med koldt vand. På indløbssiden holdes et vandtryk på 1600 kN/kvadratmeter (16 kp/kvadratcentimeter) i 5 minutter.

Det undersøges, om ventilen er tæt, og at der ikke opstår lækager, formændringer eller andre skader.

9.3.2 Trykvariationer ved åbning og lukning

Magnetventiler, der tilsluttes vandinstallationer, skal være udført således, at de ikke forårsager ekstraordinære trykfald ved åbning eller ekstraordinære trykstød ved lukning.

Prøvning

Magnetventilen monteres i en opstilling som vist på fig. 5.

Det statiske tryk ved lukket ventil indstilles til 600 kN/kvadratmeter (6 kp/kvadratcentimeter).

Når ventilen åbnes må trykket ikke synke under 50% af det konstante strømningstryk.

Når ventilen lukkes, må trykket ikke stige mere end 200 kN/kvadratmeter (2 kp/kvadratcentimeter) over det ved begyndelsen indstillede statiske tryk ved lukket ventil (600 kN/kvadratmeter).

9.3.3 Temperaturbestandighed

Magnetventiler, der tilsluttes vandinstallationer, skal være udført således, at de er bestandige over for de konstante påvirkninger, der forårsages af tryk og temperatur.

Prøvning

Prøvemetode er under udarbejdelse.

9.4 Prøvning af slanger til vaske- og opvaskemaskiner

Slanger med tilhørende koblinger skal være udført og afprøvet i overensstemmelse med de af boligministeriets va-godkendelsesudvalg udarbejdede godkendelses- og prøvningsbetingelser for slanger til vandinstallationer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.