Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vacuumventiler (rørafbrydere) til brugsvandsanlæg VA 1.50/DK 005


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

Bygningsreglementet, 1972

DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer, 1962

Vandinstallationer skal udføres således, at vandet ikke kan komme i forbindelse med sådanne faste, flydende eller luftformige stoffer, som kan forårsage eller medvirke til kemisk, fysisk eller bakteriologisk forurening af vandet på en sådan måde, at kravene til drikkevandsbeskaffenhed ikke kan opfyldes. Herved skal risikoen for tilbagesugning, indstrømning samt extern og intern blanding iagttages.

En vacuumventil skal normalt monteres direkte på en vandførende ledning således, at afstanden mellem højeste vandstand i underliggende installationsgenstand og vacuumventilens indløb i den vandførende ledning er mindst 300 mm. Vacuumventiler, der er fast indbygget i et apparat eller armatur som en del af dette, tillades dog monteret i en højde på mindst 200 mm over højeste vandstand i underliggende installationsgenstand. Åbne vacuumventiler, herunder vacuumventiler efter ejektorprincippet, skal anbringes mindst 20 mm over højeste vandoverflade i underliggende installationsgenstand. Da sikringseffekten er stærkt afhængig af den konstruktive udførelse, må der i vandinstallationer kun anvendes godkendte vacuumventiler.

1.0 Funktion og udførelse

En vacuumventil er en tilbagesugningssikring, som ved undertryk i vandledningen åbner forbindelse til yderluften, så udstrømmet væske hindres i at blive suget tilbage i systemet. Opstår undertryk i rørsystemet åbner vacuumventilen og slipper luft ind i systemet, hvorved væskesøjlen brydes.

Vacuumventiler skal være konstrueret og udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

Vacuumventilens indvendige overflader skal være glatte og fri for ujævnheder, grater o.lign.

Indsugningsåbningerne for luften skal være udformet og placeret således, at forurening og tilstoppelse undgås.

Materialer, der kommer i berøring med det gennemstrømmende vand, må ikke give anledning til forurening af vandet.

Vacuumventiler med bevægeligt svømmerlegeme og konstrueret således, at luften ved åbning af vacuumventilen frit kan strømme igennem, skal være udført således, at der gennem vacuumventilen kan indstrømme mindst de i nedenstående tabel angivne luftmængder med et trykfald over vacuumventilen på maks. 225 mm VS (ca. 2,2 kN/kvadratmeter).

 

 ---------------------------------- 

 vacuumventilens  luftmængde 

 dimension 

 ---------------------------------- 

  <15 mm      2,5 l/s 

   15 -      4,0 - 

   20 -      7,0 - 

   25 -      14,0 - 

 ---------------------------------- 

Vacuumventiler - fast indbygget i et apparat eller armatur som en del af dette - der installeres i den i henhold til forskrifterne angivne monteringshøjde på 200 mm, skal præstere de ovenfor angivne mindste luftmængder med et trykfald over vacuumventilen på maks. 150 mm VS (ca. 1,5 kN/kvadratmeter).

Tilbagesugningssikringer, hvor en eventuel vacuumventilfunktion virker i forbindelse med en kontraventilfunktion, afprøves efter »Foreløbig prøvningsmetode for indbyggede, specielle tilbagesugningssikringer, august 1974«.

2.0 Prøvning

Vacuumventiler afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normal højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af vacuumventilens egnethed til godkendelse.

3.0 Kontrol

Fabrikanten (indehaveren af godkendelsen) er forpligtet til at levere vacuumventiler, der er i overensstemmelse med de vacuumventiler, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen.

Typegodkendte vacuumventiler underkastes en kontrol, der udføres enten som en »egenkontrol« eller som en »løbende kontrol«.

Forinden tilladelse til egenkontrol gives, skal fabrikanten (importøren) oprette aftale med et af va-godkendelsesudvalget anerkendt, uvildigt laboratorium eller prøvningsinstitution. For tiden er Jydsk Teknologisk Institut (JTI) anerkendt.

Der skal til såvel va-godkendelsesudvalget som til JTI afleveres 1 stk. vacuumventil som norm for den godkendte. Den skal være mærket som angivet under pkt. 4.0.

a. Egenkontrol

Egenkontrol udføres som en intern produktionskontrol samt en statistisk kvalitetskontrol udført af JTI efter følgende retninglinier.

1 Intern kontrol (produktionskontrol)

Hver enkel vacuumventil skal, inden den forlader fabrikken, underkastes en afprøvning for tæthed ved et vandtryk på højst 10 kN/kvadratmeter (ca. 1 m VS) i mindst 20 sekunder.

Prøvningen udføres med koldt vand. Den skal ved en sådan prøve være tæt.

Der skal føres protokol over prøvningerne. Protokoller skal findes tilgængelige og kontrolleres af JTI ved nedennævnte eksterne kontrol.

2 Ekstern kontrol (kvalitetskontrol)

Fabrikkens prøvearrangement skal godkendes af JTI, forinden tilladelse til egenkontrol gives. Prøvearrangementet skal normal endvidere kontrolleres mindst een gang om året.

JTI udfører endvidere statistisk kvalitetskontrol af fabrikationen. Udtagning af stikprøver foretages på fabrikken (hos importøren) og/eller fra grossist- eller agenturlager.

Antallet af stikprøver pr. år fremgår af nedenstående skema, som er et uddrag af MIL-STD-105D (Military standard). Den såkaldte AQL-værdi er sat til 1% (maks. fejlprocent), med stikprøveplan efter niveau II, enkelt prøveplan.

Stikprøveemnernes udførelse kontrolleres og sammenlignes med det typegodkendte normeksemplar.

Samtlige stikprøveemner afprøves for luftmængdekapacitet i overensstemmelse med pkt. 6.3 og tæthedsprøvning ved et vandtryk på 10 kN/kvadratmeter (ca. 1 m VS) på udløbssiden. Trykket fastholdes mindst 20 sekunder. Prøvningerne udføres med koldt vand af ca. 10 grader C og kun 1 gang på hvert prøveemne.

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Antal solgte ventiler  Stikprøvestørrelse  Maks. antal tilladelige 

 pr. år         /år         fejl i stikprøven 

 ------------------------------------------------------------------- 

    0-300            30           1 

   301-500            50           1 

   501-1.200           80           2 

  1.201-3.200          125           3 

  3.201-10.000          200           5 

 10.001-35.000          315           7 

 35.001-150.000         500          10 

 150.001-500.000         800          14 

 over 500.000          1.250          21 

 ------------------------------------------------------------------- 

b. Løbende kontrol

Hver enkelt vacuumventil skal indsendes til JTI for afprøvning af luftmængdekapacitet i overensstemmelse med pkt. 6.3 og tæthedsprøvning ved et vandtryk på 10 kN/kvadratmeter (ca. 1 m VS) på udløbssiden. Begge prøvninger udføres med koldt vand af ca. 10 grader C, og trykkene skal fastholdes mindst 20 sekunder.

Prøvningerne udføres kun 1 gang på hvert prøveemne.

JTI udarbejder i begge tilfælde prøverapport som tilsendes va-godkendelsesudvalget.

Såfremt det ved kontrollen eller stikprøveudtagningen konstateres, at vacuumventilerne eller fabrikkens prøvearrangement ikke opfylder de stillede krav, kan godkendelsen tilbagekaldes. Misbrug af godkendelsesmærket til stempling af ikke-typegodkendte armaturer medfører tilbagekaldelse af tilladelsen til egenkontrol.

4.0 Mærkning

Vacuumventiler skal være forsynet med et uforgængeligt mærke, der muliggør identifikation efter, at vacuumventilen er monteret.

De enkelte vacuumventiler, der løbende afprøves med tilfredsstillende resultat af en anerkendt prøvningsinstitution eller fabrikanten selv, som angivet i pkt. 3,0 kontrol, stemples med godkendelsesudvalgets mærke - va

Højden af bogstaver og tal skal være mindst 3 mm for de mindste dimensioner og kan forøges for de større dimensioners vedkommende. Mærket kan enten være istøbt huset eller være istemplet.

5.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet.

Gebyr for såvel prøvning som egenkontrol eller løbende kontrol betales særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER

6.0 Alment

Prøvningerne udføres på et antal af 4 vacuumventiler, der udtages af et repræsentativt udsnit af den pågældende produktion. Udtagelsen sker efter nærmere aftale.

Efter deres funktionsmåde skelnes der ved prøvningerne mellem følgende konstruktionsformer:

Åben vacuumventil

Luftindsugningsåbningen står til stadighed åben. Åbne vacuumventiler installeres efter tapventilen og har direkte vandudstrømning gennem det med luftindsugningsåbning forsynede rør.

Lavtryksvacuumventil

Luftindsugningsåbningerne er lukket, når ledningen står under tryk. Lavtryksvacuumventiler er vacuumventiler, der ikke til stadighed påregnes udsat for fuldt ledningstryk. Lavtryksvacuumventiler installeres derfor mellem en ventil og den derefter følgende rørlednings frie udløb.

Højtryksvacuumventil

Luftindsugningsåbningerne er lukket, når ledningen står under tryk. Højtryksvacuumventiler er vacuumventiler, der kan tåle fuldt ledningstryk og installeres derfor før tapventilen.

6.1 Udførelse

Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og eventuelle standards kontrolleres.

6.2 Tæthed og trykholdbarhed

Udføres for højtryks- og lavtryksvacuumventiler.

a. Prøveemnerne prøves for tæthed i grænseområdet tryk/undertryk. Vacuumventilerne monteres i et vandfyldt system og bringes i funktion ved at variere trykket fra et overtryk på ca. 500 mm VS til et undertryk på ca. 500 mm VS.

Ved en vilkårlig hastighed for dette trykskifte skal vacuumventilen være tæt for vandudtrængning, dog tillades udtrængning af enkelte dråber ved skiftet mellem overtryk og undertryk.

Prøvningerne udføres 10 gange for hvert prøveemne, og kravet om tæthed skal i alle tilfælde være opfyldt.

Et eksempel på en godtagen prøveopstilling er vist i bilag 1.

b. Prøveemnerne udsættes i 10 minutter for et vandtryk på 1600 kN/kvadratmeter (16 kp/kvadratcentimeter). Under prøvningen skal vacuumventilen forblive tæt for vandudtrængning. Deformationer eller andre uregelmæssigheder må ikke forekomme.

6. Luftmængdekapacitet

Udføres for højtryks- og lavtryksvacuumventiler.

For samtlige prøveemner bestemmes trykfaldet over vacuumventilen for den i forskrifterne angivne luftmængde.

 

 ------------------------------ 

 Vacuumventilens  luftmængde 

 dimension 

 ------------------------------ 

  <15 mm     2,5 l/s 

   15 -      4,0 - 

   20 -      7,0 - 

   25 -     14,0 - 

 ------------------------------ 

Trykfaldet over vacuumventilen kan bestemmes ved at måle sugehøjden i et prøvearrangement som beskrevet i bilag 2, idet trykfaldet svarer til sugehøjden. Prøvningen udføres 3 gange for hvert prøveemne. Den største sugehøjde (svarende til største trykfald over vacuumventilen) for samtlige prøver må maks. være 225 mm.

Tilsvarende prøvning udføres på vacuumventiler, der ifølge forskrifterne kan tillades monteret i en højde af 200 mm. Den største sugehøjde må her højst være 150 mm.

Åbne vacuumventiler monteres 20 mm over vandoverfladen. Ved de angivne luftmængder må vandet ikke nå vacuumventilen.

6.4 Igangsætningshøjde

Udføres for højtryks- og lavtryksvacuumventiler.

For samtlige prøveemner bestemmes det undertryk, som åbner vacuumventilen for luftindstrømning. Undertrykket kan bestemmes ved at måle sugehøjden (igangsætningshøjden) i et prøvearrangement som beskrevet i bilag 2.

Ved langsomt at øge undertrykket bestemmes den maksimale højde, vandsøjlen stiger til, inden den igen falder, når vacuumventilen åbner.

Prøvningen udføres 3 gange på hvert prøveemne. Den største højde må maks. være 100 mm.

6.5 Langtidsprøvning

Højtryksvacuumventiler

Prøveemnerne 1 og 2 monteres i et vandfyldt system således, at rørafbryderen er påvirket af et overtryk på ca. 500 mm VS. Prøveemne 3 monteres i et vandfyldt system således, at vacuumventilen er påvirket af et overtryk på 60 m VS.

Prøveemne 4 monteres i et varmtvandssystem.

a. Prøveemne 1 bringes ikke i funktion i 30 dage.

b. Prøveemne 2 bringes i funktion 6 gange dagligt i 30 dage.

c. Prøveemne 3 monteres i en koldtvandsledning og holdes konstant påvirket af et tryk på 60 m VS i 30 dage.

d. prøveemne 4 monteres i en varmtvandsledning og påvirkes i 30 dage af 90 grader C varmt vand.

e. Efter udløbet af 30-dagesperioden gentages prøvning af igangsætningshøjde for alle prøveemnerne. Igangsætningshøjden må ikke afvige mere end 20 mm fra den oprindelige værdi og største højde må maks. være 100 mm.

f. Til sidst gentages prøvning af kapaciteten. Kravene skal alle være opfyldt.

Lavtryksvacuumventiler

Prøvning som for højtryksrørafbrydere, dog undlades c. I stedet udføres d. for prøveemne 3.

Bilag 1

Opstilling til afprøvning af tæthed

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Vandtilstrømningen indreguleres således, at vacuumventilen ved sænkning af den gennemsigtige slange træder i funktion.

Bilag 2

Opstilling til afprøvning af kapacitet

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fra en vacuumpumpe suges luft gennem den ledning, hvorpå vacuumventilen, som skal prøves, monteres. Ledningen ender med et glasrør neddykket i en beholder med vand. I ledningen er indskudt en luftmængdemåler og desuden er ledningen forsynet med en afgrening med afspærringsventil anbragt før måleren. Ved at regulere på denne ventil, hvorved der suges mere eller mindre luft ind direkte fra atmosfæren, kan man således få forskellige luftmængder gennem vacuumventilen og måleren, og de tilsvarende tryktab (sugehøjder) aflæses ved glasrøret. I stedet for en luftmængdemåler kan der f.eks. anvendes måleblende og differensmanometer.

Officielle noter

Ingen