Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandklosetter med vandlås VA 2.50/DK 009


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

Bygningsreglementet 1977.

DIF's norm vedrørende afløbsinstallationer, 1974.

DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer.

0.2 Gyldighedsområde

Nærværende betingelser omfatter klosetskåle med tilhørende vandlåse, hvor udskylning sker med vand fra cisterne eller skylleventil således, at fækalier transporteres gennem vandlåsen til en afløbsledning.

Betingelserne omfatter ikke vandklosetter med mekanisk lukkeanordning.

1.0 Funktion

Vandklosetter skal være udformet således, at en enkelt skylning kan skylle skålen og vandlåsen ren uden generende støj og uden vandsprøjt ud over klosetskålens rand, og således at vandlukkehøjden i vandlåsen efter endt skylning er mindst 50 mm. Skylningen skal endvidere være tilstrækkelig til at føre skålens indhold ind i afløbsledningen, uden af fækalier aflejres eller sætter sig fast, men uden at den nødvendige skyllevandstrøm giver anledning til unødvendig store trykvariationer i afløbsinstallationen.

1.1 Udførelse

Vandklosetter skal være konstrueret og udført med en sådan bestandighed overfor normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

Klosettets overflader skal på alle tilgængelige steder og i vandlåsens indre være glatte og bestandige over for påvirkninger af spildevand og almindeligt anvendte rengøringsmidler. Klosetskåle af sanitetsporcelæn skal være glaseret på alle synlige steder.

Klosetter skal være udført således, at opstilling og evt. samling kan udføres uden brug af specialværktøj og således, at der ved opstilling på gulv eller ophængning på væg kan etableres en sikker og stabil forbindelse. For klosetter, der fastgøres til gulv ved hjælp af skruer, anses, at en sikker og stabil opstilling kan etableres med mindst 3 skruer, når klosettet er udført med en kredsrund støtteflade, og der ved skruehullerne er en »godstykkelse« på mindst 9 mm.

Klosetskålens udløbstud skal have en udvendig diameter i overensstemmelse med CEN-normerne på 102 +/- 5mm (* 1) og en cylindrisk længde på min. 40 mm.

Klosetskålen skal over det normale vandspejl mindst kunne rumme den maksimale skyllevandmængde.

Klosetskålen kan være sammenbygget med en anden installationsgenstand (fx. en cisterne) og godkendes da sammen med denne. Godkendelsen gives dog normalt kun, når den pågældende installationsgenstand tillige er godkendt efter de for installationsgenstanden gældende godkendelses- og prøvningsbetingelser.

2.0 Definitioner

Under udarbejdelse.

3.0 Prøvning

Vandklosetter afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på et af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt laboratorium eller prøvningsinstitution. Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af klosettets egnethed til godkendelse.

4.0 Kontrol

Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at levere klosetskåle og eventuelle tilhørende installationsgenstande, der er i overensstemmelse med de komponenter, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen.

Væsentlige ændringer af fremstillingsmetode eller udgangsmateriale skal omgående meddeles boligministeriets va-godkendelsesudvalg, som derefter meddeler, om der skal udføres supplerende afprøvninger. Viser den eksterne fremstillingskontrol, at komponenterne ikke er i overensstemmelse med de godkendte komponenter, kan godkendelsen tilbagekaldes.

Kontrollen omfatter en intern fremstillingskontrol af den løbende produktion samt en ekstern fremstillingskontrol udført af en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution.

4.1 Intern fremstillingskontrol (produktionskontrol)

For klosetskåle af sanitetsporcelæn skal producenten 1 gang ugentlig for hver ovn udføre prøvning af vandabsorptionsevnen i overensstemmelse med prøvning VA/DK nr. 2.

Der skal dagligt føres kontrol med mål og tolerancer på klosetskålene.

Afprøvningerne protokolføres. Protokollerne skal være tilgængelige for kontrolinstitutionen.

4.2 Ekstern fremstillingskontrol (kvalitetskontrol)

Prøvningsinstitutionen udfører normalt 1 gang i godkendelsesperioden kvalitetskontrol ved afprøvning af 1 stk. klosetskål i overensstemmelse med prøvningerne VA/DK nr. 1, 3, 4 og 5.

Prøvningsinstitutionen udarbejder prøverapport, som uanset prøvningsresultatet tilsendes boligministeriets va-godkendelsesudvalg og producenten.

Kontrol med fabrikkens interne produktionskontrol udføres efter nærmere aftale med godkendelsesudvalget.

Kontrol og kontrolafprøvninger udføres for godkendelsesindehaverens regning.

5.0 Mærkning

Klosetskåle og eventuelle cisterner skal på et let synligt sted være forsynet med et uforgængeligt fabrikantmærke, der muliggør identifikation efter monteringen. Med godkendelsen får ansøgeren tilladelse til at forsyne klosetskålen med godkendelsesudvalgets mærke.

6.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet. Gebyr for prøvning betales særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER FOR VANDKLOSETTER

7.0 Alment

Prøvningerne udføres normalt på et antal af 4 vandklosetter, der udtages af et repræsentativt udsnit af den pågældende produktion. Udtagelsen sker efter nærmere aftale.

Det ene af prøveemnerne anvendes til nedenstående prøvning af materiale (prøvning nr. 2), medens de øvrige prøvninger udføres på 1 eller 3 prøveemner, som angivet under de efterstående prøvninger mærket VA/DK nr. 1 til 6, se også nedenstående tabel 1.

Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialbeskrivelse, montagevejledning m.v.

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Egenskab            Prøvning      Bemærkninger 

                     antal 

              afsnit   prøveemner 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Udførelse        VA/DK nr. 1    3 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Materiale        VA/DK nr. 2    1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Bæreevne         VA/DK nr. 3    1    Kun for væghængte 

                          klosetskåle 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Skylleevne        VA/DK nr. 4    3 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Vandlåsens resistens 

 mod overtryk       VA/DK nr. 5    1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Støj           VA/DK nr. 6    1    Prøvningsmetode 

                          under udarbejdelse 

 ------------------------------------------------------------------- 

Tabel 1. Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for typegodkendelse af vandklosetter med tilhørende vandlåse.

Prøvning VA/DK nr. 1 - Udførelse

1.1 Dimensioner

Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger, eventuelle standards samt målkrav og krav til udførelse i foranstående godkendelsesbetingelser kontrolleres.

Klosetskålens rumindhold kontrolleres ved måling eller beregning.

Geometrisk vandlukkehøjde bestemmes ved måling.

1.2 Overfladebeskaffenhed

Alle klosetskålens synlige overflader og alle vandberørte overflader besigtiges.

For sanitetsporcelån besigtiges overfladen i overensstemmelse med reglerne i svensk standard SIS 822002 eller norsk standard NS 1509 eller efter de regler, som er udarbejdet af Federation Europeenne des Ceramistes Sanitairs, FECS.

Overfladerne skal være jævne og glatte og uden synlige porer, ridser, revner, knaster, blærer, huller eller andre fejl.

Prøvning VA/DK nr. 2 - Materiale

Klosetskåle af sanitetsporcelån prøves efter svensk standard SIS 822002 eller norsk standard NS 1508 eller efter de regler, som er udarbejdet af Federation Europeenne des Ceramistes sanitairs, FECS.

Prøvningsbetingelser for klosetskåle af andet materiale er under udarbejdelse.

Prøvning VA/DK nr. 3 - Bæreevne

Væghængte klosetskåle

Væghængte klosetskåle monteres i en stabil opstilling med de af fabrikanten medleverede fastgørelsesanordninger.

Opstillingen skal bestå af en tilstrækkelig stor, mindst 10 mm tyk, plan stålplade.

Der lægges en 0,1 x 0,1 m træbjælke over klosetskålens midte parallelt med væggen.

Træbjælken belastes en time med 400 kp over klosetskålens midte.

Beskadigelse af klosetskålen og fastgørelsesanordningerne må ikke forekomme.

Prøvning nr. VA/DK nr. 4 - Skylleevne

4.0 Prøveopstilling

Sammenhørende klosetskåle og skylleindretninger prøves altid sammen. Separate klosetskåle prøves med en standardcisterne i en opstilling som vist på fig. 1 i efterfølgende bilag 1.

Klosetter beregnet til montage på gulv opstilles på et plant og vandret underlag. Klosetter beregnet for vægmontage ophænges på en plan og lodret væg, således at et waterpas placeret parallelt med væggen hvilende på klosettets siddeflade er i vage.

Alle klosetter prøves med udstrømning fra udløbstuden direkte til et åbent kar.

Klosettets skylleindretning sluttes til et vandforsyningssystem, hvor et konstant vandtryk kan opretholdes i den tid, det tager at udføre en skylleoperation. Trykket måles foran skylleindretningens vandtilgang i en afstand, der svarer til 10 x d, hvor d er den indvendige diameter i vandtilgangen, og i en højde, der svarer til vandtilgangens højde.

Skyllevandmængde

Forinden prøvning af klosettets udskylningsevne indstilles skyllevandmængden ved et vandtryk på 200 kPa.

Ved skyllvandmængden forstås den totale vandmængde, der registreres forbrugt, fra en skylleoperation starter, til en ny kan begyndes.

For seperate klosetskåle udføres prøvning med en skyllevandmængde på 9 l.

For sammenhørende klosetskåle og skylleindretninger udføres prøvning med den af fabrikanten angivne skyllevandmængde, der dog skal være mindst 6 l og højst 9 l, og den skal for kombinationsklosetter svare til vandstandsmærket i cisternen.

4.1 Skyllevandstrøm ved klosetudløb

Klosetskål med tilhørende skylleindretninger eller standard cisterne monteres.

Ved hjælp af målekar og vandtrykmåleudstyr fx. som vist på fig. 2 i bilag 1, registreres vandstrømmen fra klosettets udløb i afhængighed af tiden.

Prøvningen udføres 3 gange for hver skål.

Krav: Skyllevandstrømmen ved klosettets udløb må ikke i tidsintervaller af mere end 1,5 sekunders varighed være større end 2,0 l/s.

4.2. Renskylleevne

Klosetskålens indvendige overflade fra vandspejl til vulst fugtes og overstryges med tørt savsmuld, 15-20 g. Ved skylning med den aktuelle skylleindretning afgøres, om skålens indvendige overflader skylles helt rene med den aktuelle vandmængde. Hver prøve udføres 5 gange.

Krav: Ved mindst 4 af de 5 prøver skal al savsmuld over vandlåsen være skyllet bort i en sådan grad, at man kan konstatere, at alle indvendige overflader bliver vandberørte.

4.3 Udskiftning af vandlåsens vandindhold

Der fremstilles en opløsning bestående af ca. 1 g anilinblåt i 1 liter vand. 50 ml af denne opløsning blandes i vandet i klosetskålen, og skylleindretningens udløsermekanisme aktiveres.

Efter afsluttet udskylning observeres, om der forekommer synlige spor af farvestoffet i klosetskålens vandlås.

Prøven udføres 1 gang for hver skål.

Krav: Der må ikke forekomme synlige spor af farvestoffet i vandlåsen.

4.4 Udskylning af faste partikler

4.4.1 Prøvning med svampe

Ved prøvningerne anvendes natursvampe (hestesvampe) af ensartet kvalitet og med huller, der ikke er større end ca. 8 mm. Af natursvampene fremstilles cylindriske prøveemner med diameter 30 mm og længde 100 mm. Prøveemnerne fremstilles ved gennemlokning af vandmættede natursvampe med et lokkebor, der under rotation føres gennem svampen.

Ved skylleprøven anvendes 4 stk. prøveemner, som opbevares neddykkede i vand og ved prøvningen tages op enkeltvis. Placeringen i klosetskålen sker ved, at man lader 1 prøveemne ad gangen falde fra et niveau, der svarer til klosettets siddeflade. Når 4. prøveemne på denne måde er placeret i klosetskålen, aktiveres skylleindretningens udløseranordning, og en skylleoperation igangsættes.

Efter afsluttet udskylning observeres, hvor mange af de 4 svampe, der er tilbage i skålen. Prøvningen og observationen gentages i alt 5 gange for hver skål.

Krav: Se nedenfor.

4.4.2 Prøvning med kugler

Ved prøvningen anvendes kugler med 2 forskellige densiteter, nemlig 850 kg/kubikmeter og 1050 kg/kubikmeter. Kuglerne er udført med en skal af kunststof og med en ydre diameter på 0,018 m. Densiteten er opnået ved fyldning af kuglernes hulrum med en væske, hvis densitet på forhånd er fastlagt.

Ved skylleprøven anvendes 30 stk. kugler med densiteten 850 kg/kubikmeter og 10 kugler med densiteten 1050 kg/kubikmeter. Alle kuglerne placeres i klosetskålen, og klosettets skylleindretning aktiveres til udskylning. Når udskylningen er afsluttet, observeres hvor mange kugler med densiteten 850 kg/kubikmeter, der er tilbage i klosetskålen. Antallet af udskyllede kugler med densitet 1050 kg/kubikmeter registreres ikke.

Prøvningen og observationen gentages i alt 5 gange for hver skål.

Krav: Se nedenfor.

4.4.3 Prøvning med papir

For at eliminere de tilfældige udsving i afprøvningsresulaterne som er en følge af forskelle i toiletpapirkvaliteten udføres prøvninger med 3 forskellige papirkvaliteter, som angivet nedenstående. Absorptionsevnen bestemmes ved hjælp af den såkaldte Basket-metode (* 2).

Papirtype I

Enkelt-papir, bladstørrelse ca. 105 x 150 kvadratmillimeter og en masse pr. fladeenhed på ca. 30 g/m2. Absorptionstiden efter Basket-metoden skal være ca. 170 sekunder. Tilladelig afvigelse på absorptionstid og vægt pr. fladeenhed er +/-5 .

Papirtype II

Dobbelt-papir med bladstørrelse ca. 105 x 150 kvadratmillimeter og en masse pr. fladeenhed på ca. 42 g/m2. Absorptionstiden skal være ca. 70 sekunder. Tilladelige afvigelser som for papirtype I.

Papirtype III

Dobbelt-papir med bladstørrelse ca. 105 x 150 kvadratmillimeter og en masse pr. fladeenhed på ca. 42 g/m2. Absorptionstiden skal være ca. 25 sekunder. Tilladelige afvigelser som for papirtype I.

På vandoverfladen placeres inden for 60 sekunder 12 stk. let sammenkrøllede toiletpapirblade af type I. Et blad papir ad gangen afrives fra en rulle, sammenkrølles i en hånd og placeres i klosetskålen ved fald fra et niveau, der svarer til klosetets siddeflade.

Efter placering af det 12. blad papir ventes i 15 sekunder, hvorefter skylleindretningens udløsermekanisme aktiveres til udskylning.

Efter afsluttet udskylning observeres, hvor mange af de i klosetskålen placerede blade, der er udskyllet. Prøven og observationen gentages for hver skål i alt 5 gange med hver af papirtyperne I, II og III.

Krav: Se nedenfor.

Krav til udskylninsevne

Bedømmelse af et klosets evne til at udskylle faste partikler baseres på resulaterne af prøvningerne 4.4.1, 4.4.2 og 4.4.3. Hver af prøverne udføres for hver kloset 5 gange, og resultaterne registreres f.eks. i et skema som vist i bilag C. Vurderingen af klosettets udskylningsevne sker ved hjælp af følgende pointsystem.

Svampemetoden (4.4.1)

4 svampe udskylles af klosettet: 100 point

3, 2, 1 eller 0 svampe udskylles af klosettet: 0 point

Kuglemetoden (4.4.2)

30 kugler med densitet 850 kg/kubikmeter

udskylles af klosettet: 100 point

n kugler med densitet 850 kg/kubikmeter

udskylles af klosettet: n x 3,33 point

Papirmetoden (4.4.3)

12 blade toiletpapir udskylles af klosettet 100 point

11-0 blade papir udskylles af klosettet 0 point

Resultaterne af prøvningerne og de beregnede point indføres i skemaerne på bilag 2.

For den enkelte prøvning er minimumpointtallet 300 (ved kuglemetoden 350) svarende til, at en given prøve skal bestås 3 ud af 5 gange. Hvis ikke det fastlagte minimum opnås, kan videre prøvning indstilles. For alle skylleprøverne (svampemetoden, kuglemetoden og papirmetoden med papirtype I, II og III) er minimumpointtallet 1850 point.

Minimumpointtallene skal opnås for alle 3 klosetter.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 1. Prøveopstilling for vandklosetter uden selvstændig skylleindretning. Skylleindretningen indreguleres således, at skyllevandstrømmen ved skyllerørets udløb uden tilslutning af klosetskål er 2,0 +0,1 -0 1/s.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 2. Måleopstilling for registrering af vandstrømmen fra klosetudløb i afhængighed af tiden.

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 AFPRØVNING AF KLOSET: fabrikat....................type............... 

 ------------------------------------------------------------------- 

          Udskyllede prøveemner 

            i forsøg nr. 

 Prøvemetode    1  2  3  4  5  Bemærkninger 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.4.1 Svampe 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.4.2 Kugler 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.4.3 Type I 

    ------------------------------------------------------------- 

 Papir Type II 

    ------------------------------------------------------------- 

    Type III 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Papirkvalitet  Absorption  m2 - vægt  1 x b  Fabrikat og 

         sekunder    kg/m2   mm x mm  bemærkninger 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Papirtype I 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Papirtype II 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Papirtype III 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

 VURDERING AF KLOSET: fabrikat .....................type ............. 

 ------------------------------------------------------------------- 

          Point i forsøg nr.   Opnåede  Minimum  Bemærk 

                      point i  point   ninger 

 Prøvemetode   1  2  3  4  5  5 forsøg 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.4.1 Svampe                     300 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.4.2 Kugler                     350 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.4.3 Type I                     300 

    ------------------------------------------------------------- 

 Papir Type II                     300 

    ------------------------------------------------------------- 

    Type III                    300 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Opnåede point i alt: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Minimum for godkendelse           1850 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Maksimalt opnåeligt             2500 

 ------------------------------------------------------------------- 

4.4.4 Kontrol af vandlukkehøjde

Efter hver skylning under prøvningerne 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2 og 4.4.3 kontrolleres vandlukkehøjden, der skal være mindst 50 mm.

4.4.5 Kontrol af oversprøjt

Skyllevandet må ikke ved nogen af forsøgene under prøvningerne 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2 og 4.4.3 sprøjte ud over klosetskålens rand.

For klosetskåle tilsluttet standardcisterne udføres 5 ekstra skylleforsøg uden prøveemner, men med en skyllevandstrøm fra cisterne på 2,5 l/s, se godkendelses- og prøvningsbetingelser for cisterner. Ved disse forsøg må der heller ikke forekomme sprøjt ud over klosetskålens rand.

prøvning VA/DK nr. 5 - Vandlåsens resistens mod overtryk

Klosetskålens vandlås fyldes med vand, hvorefter den på udløbssiden påføres et undertryk på 0,4 kN/kvadratmeter (40 mm VS). Vandet, der herved evakueres fra låsen, bortledes, således at tilbagestrømning til vandlåsen ikke kan finde sted, når undertrykket fjernes.

Efter at undertrykket er fjernet, reduceres vandspejlets højde med 8 mm. På udløbssiden påføres vandlåsen så stort et overtryk, at luftgennemgang netop opstår. Det påførte overtryk registreres.

Krav: Vandlåsens resistens mod overtryk er tilstrækkelig, hvis det registrerede overtryk er >= 0,4 kN/kvadratmeter (40 mm VS).

Officielle noter

(* 1) I en overgangsperiode tolereres, at klosetterne er udført med en udløbstud med udvendig diameter 105 +/- 5 mm.

(* 2) Metoden er nærmere beskrevet i en rapport om »Klosetters udskylningsevne«, som er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark i 1975.

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.