Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for friktionssvejste rør og formstykker af plast VA 2.10/DK


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

Bygningsreglementet, 1977.

DIF's norm vedrørende afløbsinstallationer, 1974.

DIF's norm for afløbsledninger af PEL, PEH og stift PVC i jord, 1973.

Nærværende betingelser vedrører friktionssvejste rør og formstykker af termoplastisk matriale og forsynet med elastiske samlinger anvendt i godkendte afløbssystemer af plast. Friktionssvejste rør og formstykker skal derfor tillige være udført i overensstemmelse med boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afløbssystemer af plast, august 1978« (VA 2.10/DK 007) og opfylde samtlige betingelser for prøvning og kontrol som angivet for formstykker.

1.0 Funktion og udførelse

Nærværende betingelser omfatter rør og formstykker for afløbssystemer, i hvilke der indgår en friktionssvejsning.

Svejsningen må ikke medføre tværsnitsændringer, som kan medvirke til dannelsen af generende aflejringer. Som følge heraf må rørets/formstykkets tværsnitsdiameter ikke reduceres med mere end 1% og maximalt med 4,0 mm, for rør og formstykker med diameter < 50 mm tillades dog en reduktion på 0,5 mm.

Herudover gælder betingelserne som anført i VA 2.10/DK 007, august 1978, pkt. 1.0.

2.0 Definition

Såvel et rør som et formstykke, hvori der indgår en samling udført med friktionssvejsning, betragtes prøvningsmæssigt som et formstykke.

3.0 Mærkning

Friktionssvejste rør og formstykker og de dertil hørende gummitætningsringe skal være mærket i overensstemmelse med kravene som anført i VA 2.10/DK 007, august 1978, pkt. 3.0.

4.0 Prøvning

Friktionssvejste rør og formstykker til anvendelse i afløbssystemer af plast skal afprøves således, som det fremgår af pkt. 7.0, prøvningsbetingelser i VA 2.10/DK 007, august 1978 for formstykker.

Herudover skal friktionssvejste rør og formstykker afprøves i henhold til efterstående prøvningsbetingelser VA/DK 1-4. Prøvningerne udføres på en af boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution. Den udarbejdede prøvningsattest eller prøvningsrapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel.

5.0 Kontrol

Friktionssvejste rør og formstykker er med hensyn til kontrol omfattet af betingelserne i VA 2.10/DK 007, august 1978, pkt. 5.0, 5.1, 5.2 og 5,3, idet de friktionssvejste rør og formstykker indgår i det godkendte afløbssystem på linie med systemets øvrige formstykker.

6.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastlægges af Boligministeriet. Betaling for prøvninger og kontrol erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution efter regning.

7.0 Alment

Et friktionssvejst rør eller formstykke af plast klassificeres som et formstykke og skal derfor opfylde samtlige krav til formstykker. Endvidere skal friktionssvejste rør og formstykker opfylde et antal særlige prøvninger, som er beskrevet i nærværende betingelser, som prøvning VA/DK nr. 1-4.

Omfanget af de nødvendige afprøvninger for typegodkendelse og kontrol af friktionssvejste rør og formstykker fremgår i øvrigt af tabel 2 i VA 2.10/DK 007, august 1978, samt i nærværende tabel 1.

En oversigt over de relevante standarder for prøvningerne VA/DK nr. 1-14 fremgår af tabel 1 i VA 2.10/DK 007, august 1978.

I oversigtstabellen er anvendt følgende forkortelser og betegnelser:

 

 pr. mat.   = pr. materialetype 

 pr. dim.   = alle dimensioner 

 pr. dim.grp. = 1 dimension fra hver dimensionsgruppe, hvorved 

        forstås følgende inddeling: 

 ------------------------------------------------------ 

 Dimensionsgruppe   1    2     3     4 

 ------------------------------------------------------ 

 Nominel yder-   <= 40  > 40  > 90  > 200 

 diameter, mm        >=90  <=200  <=400 

 ------------------------------------------------------ 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Tabel 1. Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for typegodkendelse og kontrol af fiktionssvejste rør og formstykker af plast til afløb.

 • x) Kun for de i perioden producerede rør og formstykker.

Prøvning VA/DK nr. 1 - Bøjeprøve

Prøvningen tilsigter at fastslå, at den udførte friktionssvejsning er af en sådan kvalitet, at den besidder tilstrækkelig modstand mod bøjning.

Prøvningens udførelse

Prøvningen udføres for friktionssvejste rør og formstykker af plastmateriale godkendt til afløbssystemer.

Prøvningen udføres på et antal emner, som fremgår af tabel 2.

 

 Udvendig  Antal hele emner  Antal udskæringer  Antal prøveemner 

 diameter             pr. emne 

  mm       stk.        stk.       i alt stk. 

 ---------------------------------------------------------------- 

 <= 90     16         4       16 X 4 = 64 

 ---------------------------------------------------------------- 

 > 90      8         8        8 X 8 = 64 

 <=200 

 ---------------------------------------------------------------- 

 > 200      4         16        4 X 16 = 64 

 <=400 

 ---------------------------------------------------------------- 

Tabel 2. Prøveemner for bøjeprøvning.

Prøveemnerne udskæres parallelt med rørets/formstykkets centerakse.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 1. Eksempel på udskæring af prøveemner med dimension 110 mmØ.

De udskårne prøveemner anbringes i en prøveopstilling, f.eks. som vist i fig. 2.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 2. eksempel på prøveopstilling for bøjeprøve.

Prøveemnet anbringes i prøveopstillingen på en sådan måde, at den friktionssvejste samling kommer så tæt som muligt på fastgøringen, og uden at prøveemnet deformeres.

Prøvningstemperaturen skal være 23+/- 2 grader C. Prøveemnet påvirkes med en kraft P tilstrækkelig til at give en vinkelændring på max. 90grader eller til brud opnås.

Krav

Der må ikke forekomme brud i svejseoverfladen.

Prøvning VA/DK nr. 2 - Udmattelsesprøvning

Prøvningen tilsigter at fastslå, at der er anvendt et sådant materiale og en sådan fremstillingsmetode, at den udførte samlingsmetode ved friktionssvejsning besidder en tilstrækkelig modstand mod gentagne afvinklingspåvirkninger.

Prøvestykker

Til bestemmelse af brudbelastning anvendes prøvestykker i nødvendigt antal. Den endelige prøvning udføres på 3 stk. prøveemner pr. rør eller formstykker i omfang som angivet i tabel 1.

Prøvningens udførelse

Prøvningen udføres f.eks. i en prøveopstilling som vist på fig. 3.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 3. Udmattelsesprøvning. eksempel på prøveopstilling.

Den anvendte dorn skal have en diameter og tilladelig tolerance lig med rørets/formstykkets udvendige diameter i spidsenden.

Prøvningstemperaturen skal være 23 +/- 2 graderC.

Et prøvestykke påføres et moment tilstrækkelig til brud opstår.

På grundlag af den opnåede brudmomentværdi påføres et nyt prøvestykke en forbelastning svarende til 25% af den opnåede brudmomentværdi. Herefter påføres prøvestykket over en periode på 6 sekunder en stigende belastning op til 80% af den opnåede brudmomentværdi.

Herefter reduceres belastningen over en tidsperiode på 6 sekunder til den angivne forbelastning.

Den ovenfor anførte belastningscyklus gentages indtil brud opstår.

Brud skal opstå ved min. 1000 cykler og max. 4000 cykler.

Såfremt brud opstår ved et antal cykler større end 4000 cykler eller mindre end 1000 cykler gentages prøvningen på et nyt prøvestykke med forøget - respektive formindsket - maximumbelastning.

En belastning, der fremkalder brud mellem 1000 og 4000 cykler, danner grundlag for den endelige prøvning af de 3 prøveemner.

Prøvningskrav

Der må ikke forekomme brud i svejsefladen.

Prøvning VA/DK nr. 3 - Revnedannelse

Prøvningen tilsigter at fastslå, at rør/formstykker i hvilke der indgår en samling udført ved friktionssvejsning, til stadighed kan tåle at blive udsat for gennemstrømninger af skiftevis koldt og varmt vand uden, at der opstår lækage i samlinger, betydelige formændringer eller at andre skader opstår.

Relevante standarder: SFS 3148.

Prøvestykker

Prøvningen udføres på 20 prøveemner pr. dimension og type.

Der udtages i alt 40 prøveemner pr. dimension og type, således at prøvningen om nødvendigt kan gentages på et komplet antal prøveemner.

Prøvningens udførelse

Prøvningen udføres i en opstilling som vist i fig. 4.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 4. Opstilling for prøvning af revnedannelse.

For diametre >= 40Ø mm <= 160 mm udføres opstillingen med 10 emner i såvel øverste - som nederste liggende ledning.

For diametre >= 200Ø mm udføres opstillingen med 5 emner i såvel øverste - som nederste liggende ledning.

Prøveemnerne monteres med et fald på 2 grader (alpha) med horisontalt plan.

Herefter udføres prøvningen som anført i SFS 3148.

Efter afsluttet prøvning underkastes 3 emner fra henholdsvis øverste og nederste liggende ledning den i VA/DK nr. 1, Bøjeprøvning, anførte prøvning.

Krav

Tre tværsnit gennem svejsningen poleres og undersøges under polariseret lys i mikroskop. Revnedannelser må ikke overstige en dybde på 20 pct. af godstykkelsen i spidsenden.

Prøvningen VA/DK nr. 4 - Blødgøringstemperatur

Ved prøvning udført i overensstemmelse med VA 2.10/DK 007, august 1978 - prøvning VA/DK nr. 6, skal det sikres, at forskellen mellem blødgøringstemperaturen på muffe og rør - udover de i VA 2.10/DK 007 anførte krav - ikke afviger mere end 4,0 grader C.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.