Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gummitætningsringe VA 1.20/DK 016 VA 2.20/DK 016


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter Bygningsreglementet, 1977 DIF's norm vedrørende vandinstallationer, 1978 DIF's norm vedrørende afløbsinstallationer, 1974

0.2 Gyldighedsområde Nærværende betingelser vedrører elastiske tætningsringe af vulkaniseret gummi anvendt i samlinger i godkendte rørsystemer til vandforsyning eller afløbssystemer for husspildevand og regnvand. Gummiringssamlinger godkendt efter nærværende betingelser kan anvendes i afløbssystemer til bortførelse af industrispildevand eller fremføring af spilevand i trykrørssystemer - i den udstrækning systemerne er bestandige over for de forekommende tryk- og temperaturpåvirkninger og kemiske påvirkninger.

1.0 Funktion og udførelse

1.1 Alment Gummitætningsringene skal sikre såvel vand- som lufttætte samlinger ved de tryk, som kan forventes at forekomme i det pågældende system. Gummitætningsringe skal være udført med en sådan bestandighed over for de til anvendelsesformålet normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval. Gummitætningsringe til vandforsyningsstystemer må ikke give anledning til forurening af vandet ved afgivelse af tungmetaller eller andre stoffer i sådanne mængder, at vandets anvendelse som drikkevand ændres. Gummitætningsringene til afløbssystemer skal være udført således, at det forekommende medium kan afledes i takt med tilløbet og således, at gummitætningsringen ikke giver anledning til dannelse af aflejringer. Samlinger i vandforsynings- og afløbssystemer skal være således udformet, at de kan modstå den kraft, som fremkommer ved den valgte tætningsrings kompression, samt kræfter fra de tryk, der fremkommer ved efterfølgende afprøvninger. Samlinger skal endvidere kunne modstå kræfter hidrørende fra tværaksiale forskydninger, som kan opstå under ledningens brug, og som rørene i øvrigt er dimensioneret for. Samlinger skal være således udformet, at den valgte tætningsring ikke trykkes ud af eller ind i rørene, når rørene udsættes for differenssætninger. Såfremt samlingerne anvendes i trykledninger, skal de endvidere kunne modstå indvendigt vandtryk incl. eventuelt trykstød, herunder undertryk.

1.2 Program Til et godkendt rørsystem skal der normalt forefindes ensartede gummiringe til samtlige de dimensioner, som er omfattet af rørsystemets godkendelse. Såfremt et rørsystem er godkendt til flere forskellige uensartede væsketransportforhold (kemiske - termiske - hygiejniske), som kræver gummitætningsringe af forskellige materialer, skal rørsystemets godkendelsesindehaver være leveringsdygtig i samtlige materialetyper og dimensioner.

1.3 Udskiftelighed Gummitætningsringe skal, udover at give fornøden tæthed i forbindelse med rør og formstykker inden for det rørsystem, de er godkendt til, også kunne give tæthed med spidsender på rør og formstykker fra andre afløbssystemer af tilsvarende materiale.

1.4 Monteringsvejledning Til hvert rørprogram skal være en monteringsvejledning, som foruden at give alle nødvendige oplysninger om korrekt anvendelse og montering af alle enkeltkomponenter, også skal give alle nødvendige oplysninger om gummitætningsringens opbevaring, lagring, isætning og anvendelse af egnede smøremidler. Endvidere skal det tydeligt fremgå, hvorledes man sikrer sig via gummitætningsringens mærkning, at den pågældende gummitætningsring er anvendelig til et nærmere defineret anvendelsesformål (fx oliebestandighed kontra ikke-oliebestandighed).

2.0 Definitioner

2.1 Samlinger Stikmuffesamling En stifmuffesamling er en bevægelig rørsamling, hvor tætheden er opnået ved hjælp af et elastisk tætningsmiddel mellem en rørspidsende og en rørmuffe. Spændesamling En spændesamling er en bevægelig rørsamling, hvor tætheden er opnået ved hjælp af en gummimanchet, der spænder over de rørender, der skal samles.

2.2 Tætningsmidler Elastiske tætningsmidler Et elastisk tætningsmiddel er et tætningsmiddel, som bliver anbragt i tætningsfugen under elastisk sammenpresning. Tætheden er afhængig af den ved sammnpresning af tætningsmidlet opståede trykspænding. Tætningsmidlet er her en gummiring.

2.3 Fastsiddende gummitætningsringe En fastsiddende gummitætningsring er et tætningselement, der er fast monteret i det tilhørende rør eller formstykke fra rør-eller formstykkeproducentens side, og som ikke umiddelbart kan fjernes uden anvendelse af værktøj eller brug af vold.

3.0 Mærkning Hver enkelt gummitætningsring hørende til det typegodkendte rørsystem skal normalt være tydeligt og bestandigt mærket med følgende oplysninger:

 

   1 Gummiringsfabrikant, mærke eller navn. 

   2 Rørfabrikant, mærke eller navn (indtil videre kun for 

    gummiringe til plastrørssystemer). 

   3 Rørsystem (fx PVC-AFLØB). 

   4 Dimension (rørdimension). 

   5 Evt. klasse eller evt. begrænsning i anvendelsen. 

   6 Fremstillingstidspunkt i klar tekst eller kode (inden for 

    højst et kvartal). 

   7 Godkendelsesmærke eller registreret standardmærke. 

Fastsiddende gummiringe skal ikke nødvendigvis mærkes med oplysningerne 2, 3, 4 og 7, og oplysninger 5 kan anbringes på røret eller formstykket.

4.0 Prøvning Gummitætningsringe afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution. Der udføres prøvning af gummitætningsringene således, som det fremgår af tabel 1. En oversigt over nødvendige afprøvninger for typegodkendelse af gummitætningsringe er angivet i tabel 2. Den udarbejdede prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Prøvningsresultaterne indgår i en samlet vurdering af gummitætningsringenes egnethed i forbindelse med det pågældende rørsystem. Denne vurdering foretages på grundlag af nærværende godkendelses- og kontrolbetingelser, de for de pågældende rørsystemer gældende prøvnings- og kontrolbetingelser samt de under de enkelte prøvninger (VA/DK nr. 1-15) angivne krav eller retningslinier.

5.0 Kontrol Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at levere gummitætningsringe, der er i overensstemmelse med de komponenter, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen. Ændringer af fremstillingsmetode eller udgangsmateriale skal omgående meddeles boligministeriets VA-godkendelsessekretariat, som derefter meddeler, om der skal udføres supplerende afprøvninger. Viser den eksterne fremstillingskontrol, at komponenterne ikke er i overensstemmelse med de godkendte komponenter, kan godkendelsen tilbagekaldes. Kontrollen omfatter normalt en intern fremstillingskontrol af den løbende produktion samt en ekstern fremstillingskontrol udført af en af boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution. For partier kan der aftales en kombineret typeafprøvning og stikprøvekontrol i stedet for en løbende kontrol. Omfang og stikprøveplan aftales i hver enkelt tilfælde. Ved parti (batch) forstås her en specificeret mængde emner fremstillet af een producent og deklaret af denne som værende fremstillet under ens produktionsbetingelser.

5.1 Besigtigelse Forinden typegodkendelse kan meddeles, udfører en af boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution besigtigelse af producentens produktions- og laboratorieudstyr samt journalføring for bedømmelse af, om fabrikkens tekniske og personalemæssige ressourcer er tilstrækkelige for på eget laboratorium at gennemføre de afprøvninger, som forskrives under punkt 5.2, Intern fremstillingeksontrol.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VA/DK Egenskab             Bemærkninger 

 nr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1  Dimensioner 

 -------------------------------------------------------------------- 

  2  Udseende og snitflader 

 -------------------------------------------------------------------- 

  3  Materiale 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4  Hårdhed 

 -------------------------------------------------------------------- 

  5  Trækstyrke 

 -------------------------------------------------------------------- 

  6  Brudforlængelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7  Blivende deformation i varme 

 -------------------------------------------------------------------- 

  8  Blivende deformation i kulde 

 -------------------------------------------------------------------- 

  9  Vandabsorption og volumenændring 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10  Varmeældning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 11  Kuldeældning           Kun for oliebestandige ringe 

 -------------------------------------------------------------------- 

 12  Sammenføjningsbrudstyrke 

 -------------------------------------------------------------------- 

 13  Toksicitet            Kun for ringe til vandforsy 

                    ningssystemer 

 -------------------------------------------------------------------- 

 14  Kemikalieresistens 

 -------------------------------------------------------------------- 

 15  Spændingskorrosion 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel 1. Prøvning for gummitætningsringe til 

     vandforsynings- eller afløbsstystemer. 

 (1. del af tabel 2.) 

 VA/DK Egenskab              Typeprøvning 

 nr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1  Dimensioner            5 ringe pr. cavitet 

 --------------------------------------- 

  2  Udseende og snitflader       pr. dim. pr. type (* 2) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  3  Materiale (* 3) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4  Hårdhed 

 -------------------------------------- 

  5   Trækstyrke            5 ringe 

 -------------------------------------- 

  6  Brudforlængelse          pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7  Deformation i varme        1 ring pr. cavitet, 

                     pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

  8  Deformation i kulde        3 ringe 

 -------------------------------------- 

  9  Vandabsorption og volumenændring 

                     pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10  Varmeældning            5 ringe 

 -------------------------------------- 

 11  Kuldeældning            pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

 12  Sammenføjningsbrudstyrke      10 ringe 

                     pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

 13  Toksicitet             1 ring 

                     pr. blandingsrecept 

 -------------------------------------------------------------------- 

 14  Kemikalieresistens         1 ring (* 4) 

                     pr. blandingsrecept 

 -------------------------------------------------------------------- 

 15  Spændingskorrosion         6 ringe 

                     pr. blandingsrecept 

 -------------------------------------------------------------------- 

 (2. del af tabel 2.) 

 VA/DK Egenskab              Afprøvningskrekvens (* 1) 

 nr.                   Intern fremstillingskontrol 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1  Dimensioner            1 ring pr. presse, 

 -------------------------------------- 

  2  Udseende og snitflader       pr. skift 

 -------------------------------------------------------------------- 

  3  Materiale (* 3) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4  Hårdhed              1 ring pr. presse, pr. skift 

 ------------------------------------- 

  5  Trækstyrke             10 ringe pr. kvartal, 

                     pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------- 

  6  Brudforlængelse 

 ------------------------------------------------------------------- 

  7  Deformation i varme        1 ring pr. presse, 

                     pr. skift 

 -------------------------------------------------------------------- 

  8  Deformation i kulde        10 ringe pr. kvartal 

 -------------------------------------- 

  9  Vandabsorption og volumenændring 

                     (tilfældigt udtagne) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10  Varmeældning 

 -------------------------------------- 

 11  Kuldeældning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 12  Sammenføjningsbrudstyrke      3 ringe pr. skift 

                     (tilfældigt udtagne) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 13  Toksicitet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 14  Kemikalieresistens 

 -------------------------------------------------------------------- 

 15  Spændingskorrosion 

 ------------------------------------------------------------------- 

 (del 3. af tabel 2) 

 VA/DK Egenskab              Ekstern fremstillingskontrol 

 nr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1  Dimensioner            5 ringe pr. år, 

 -------------------------------------  pr. cavitet, pr. dim. 

  2  Udseende og snitflader       pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

  3  Materiale (* 3) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4  Hårdhed 

 ------------------------------------- 

  5  Trækstyrke             5 ringe pr. år, 

 ------------------------------------- 

  6  Brudforlængelse          pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7  Deformation i varme        1 ring pr. år, 

                     pr. cavitet, pr. dim., 

                     pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

  8  Deformation i kulde 

                     3 ringe pr. år, 

 ------------------------------------- 

  9  Vandabsorption og volumenændring  pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10  Varmeældning            5 ringe pr. år, 

 -------------------------------------- 

 11  Kuldeældning            pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

 12  Sammenføjningsbrudstyrke      10 ringe pr. år, 

                     pr. dim., pr. type 

 -------------------------------------------------------------------- 

 13  Toksicitet             1 ring pr. blandingsrecept 

 -------------------------------------------------------------------- 

 14  Kemikalieresistens 

 -------------------------------------------------------------------- 

 15  Spændingskorrosion         1 gang pr. godkendelses 

                     periode med 6 ringe 

                     pr. blandingsrecept 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel 2. Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for 

     typegodkendelse og kontrol af gummitætningsringe til 

     vandforsynings- og afløbsstystemer. 

 5.2 Intern fremstillingskontrol (produktionskontrol) 

   Hos producenten skal de i tabel 2 angivne afprøvninger udføres og 

   protokolføres. 

   Også underkendte prøver skal protokolføres. 

   Protokoller skal findes tilgængelige og kontrolleres af 

   prøvningsinstitutionen ved den eksterne fremstillingskontrol 

   iflg. punkt 5.3. 

 5.3 Ekstern fremstillingskontrol) 

   Forinden typegodkendelse kan meddeles, skal producenten have 

   indgået aftale med en af boligministeriet anerkendt 

   prøvningsinstitution om ekstern fremstillingskontrol. 

   Prøvningsinstitutionen udfører normalt 1 gang årligt kontrol med 

   fabrikken interne produktionskontrol samt kvalitetskontrol ved 

   udførelse af de i tabel 2 angivne prøvninger. 

   Prøvningsinstitutionen udarbejder prøvningsrapport, som uanset 

   prøvningsresultatet tilsendes såvel VA-godkendelsessekretariatet 

   som producenten. 

   Kontrollen skal alt efter det godkendte produkts 

   anvendelsesområde omfatte de i tabel 1 nævnte egenskaber. For 

   kontrol af egenskaber i henhold til VA/DK nr. 4, VA/DK nr. 5, 

   VA/DK nr. 6, VA/DK nr. 7 og 

    Tilladelig fejlfraktion:   0,10 

    Signifikationsniveau:    0,75 

   Stikprøveplan og valg mellem alternativ og variabel kontrol 

   fastlægges i kontrolaftalen efter accept fra 

   VA-godkendelsessekretariatet. 

 6.0 Gebyr 

   For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som 

   fastsættes af boligministeriet. Betaling for prøvninger og 

   kontrol erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution 

   efter regning. 

 7.0 PRØVNINGSBETINGELSER 

 7.1 Alment 

   Prøvningsbetingelserne for gummitætningsringe er angivet i 

   eftersående prøvninger mærket VA/DK nr. 1 til 15. 

   Omfanget af de nødvendige afprøvninger for typegodkendelse af 

   gummitætningsringe fremgår af tabel 2. 

   Omfanget af de nødvendige afprøvninger for kontrol af 

   VA-godkendte gummitætningsringe fremgår ligeledes af tabel 2. 

   En oversigt over relevante standarder for prøvninger VA/DK nr. 1 

   til 15 er angivet i tabel 3. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VA/DK Egenskab                   Standard 

 nr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1  Dimensioner                 DS 421.2 

                          SIS 367611 

 -------------------------------------------------------------------- 

  2  Udseende og snitflader            DS 2125 

                          DS 421.2 

 -------------------------------------------------------------------- 

  3  Materiale                  DS 421.2 

                          SIS 367612 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4  Måling af Hårdhed              SIS 162201 

 -------------------------------------------------------------------- 

  5  Trækstyrke                  SIS 162202 

 -------------------------------------------------------------------- 

  6  Brudforlængelse               SIS 162202 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7  Blivende deformation i varme         SIS 162204 

 -------------------------------------------------------------------- 

  8  Blivende deformation i kulde         SIS 162204 

 -------------------------------------------------------------------- 

  9  Vandabsorption og volumenændring       DS 421.2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10  Varmeældning                 SIS 162205 

 -------------------------------------------------------------------- 

 11  Kuldeældning                 SIS 367612 

 -------------------------------------------------------------------- 

 12  Sammenføjningsbrudstyrke           SIS 367611 

 -------------------------------------------------------------------- 

 13  Toksicitet                  DS 972-1977 

 -------------------------------------------------------------------- 

 14  Kemikalieresistens              DIN 4060 

                          DIN 53521 

 -------------------------------------------------------------------- 

 15  Spændingskorrosion 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel 3. Oversigt over relevante standarder for afprrøvning af 

     gummitætningsringe til vandforsynings- eller afløbssystemer. 

Prøvning VA/DK nr. 1 - Dimensioner

Prøvningen tager sigte på at fastslå, at mål og tolerancer ligger

inden for de af henholdsvis producenten og relevante standarder

angivne grænser således, at nødvendig tæthed i samlingerne kan opnås.

Relevante standarder

DS 421.2, DS 421.1, SIS 367611 og SIS 367612.

Målingernes udførelse

Målingerne udføres i overensstemmelse med DS 2125.

Krav

Diametre, tværsnitsmål og tolerancer skal normalt opfylde de krav,

som er angivet ovenfor.

 

   For massive gummitætningsringe gælder normalt, at samlingen skal 

   være således udformet, dimensioneret og udført, at 

   tætningsringens kompression på intet sted overstiger 50% eller 

   bliver mindre end 15%. Dette krav skal også være opfyldt, når 

   rørene, der indgår i samlingen forskydes og/eller drejes i 

   henhold til de relevante afprøvninger af de aktuelle 

   rørsystemer. 

   Kompressioner lavere end den nedre grænse vil ikke give 

   tilfredsstillende sikkerhed mod indsivning eller udsivning af 

   vand, og tætningstrykket vil ikke være tilstrækkeligt til at 

   hindre trærødder i at trænge ind i rørene. 

   Kompressioner højere end den øvre grænse kan svække 

   tætningsringens holdbarhed på længere sigt. 

Prøvning VA/DK nr. 2 - Udseende og snitflader

Prøvningen tager sigte på at fastslå, at gummitætningsringenes overflader er af en sådan beskaffenhed, at tætte samlinger kan opnås, og skadelige eller generende aflejringer ikke kan forekomme i normalt udførte og normalt benyttede rørsystemer.

Relevante standarder

DS 2125 og DS 421.2, pkt. 4.2.

Krav

Ved besigtigelse og evt. måling som foreskrevet i DS 2125 og DS 421.2, pkt. 4.2 skal gummiringene være jævne, glatte og uden synlige overfladefejl og grater af betydning for anvendelsen.

Prøvning VA/DK nr. 3 - Materiale

Materialesammensætningen af gummisætningsringene opgives af gummiringsfabrikanten til godkenddelsesmyndigheden.

Prøvningerne VA/DK nr. 4-10 tilsigter at fastslå, at der anvendes sådanne mnaterialer, at forventede egenskaber og forventet stabilitet hos den færdige gummiring kan påregnes.

Relevante standarder

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Type  Egenskab                     Standard 

 -------------------------------------------------------------------- 

  A  Ikke-oliebestandige gummitætningsringe      DS 421.2 

                             SIS 367611 

 -------------------------------------------------------------------- 

  B  Oliebestandige gummitætningsringe        SIS 367612 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Krav 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Prøv- Materiale-             Krav 

 ning egenskab           A           B 

 VA/DK            Ikke-oliebestandige  Oliebestandige 

 nr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4 Hårdhed, oIRH     Deklareret hårdhed   Deklareret hårdhed 

               (i området       (i området 

               40-60 +/- 5 OIRH)   40-60 +/- 5 OIRH 

 -------------------------------------------------------------------- 

  5 Trækbrudgrænse, MPa    min. 12,5       min. 10,5 

 -------------------------------------------------------------------- 

  6 Brudforlængelse, %    min. 400        min. 300 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7 Blivende defor-      max. 20        max. 30 

    mation i varme, % 

 -------------------------------------------------------------------- 

  8 Blivende deforma-     max. 30        max. 40 

    tion i kulde, % 

 -------------------------------------------------------------------- 

 9.1 Vandabsorption, %     max. 10        max. 20 

 -------------------------------------------------------------------- 

 9.2 Volumenændring i                 -10/+15 

    i olie nr. 1 

    ved 100 grader C, % 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10.1 Hårdhedsforøgelse     max. 8         max. 8 

    efter varmeældning, 

    OIRH 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10.2 Formindskelse af     max. 25        max. 20 

    trækbrudgrænsen 

    efter varmeældning, % 

  ------------------------------------------------------------------ 

 10.3 Formindskelse af     max. 30        max. 35 

    brudforlængelsen 

    efter varmeælding, % 

  ------------------------------------------------------------------ 

Prøvning VA/DK nr. 4 - Hårdhed.

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummimaterialets hårdhed opfylder de under materialekrav VA/DK nr. 3 angivne værdier med dertil hørende tolerancer.

Relevante standarder

SIS 162201.

Prøvningens udførelse

Prøvningen udføres på en færdig gummitætningsring i overensstemmelse med SIS 162201, idet apparat for normalprøvning skal anvendes. Prøvningen udføres ved en temperatur på 23 grader C +/- 2 grader C. Dersom ringen ikke opfylder de under VA/DK nr. 3 angivne krav for hårdhed, bestemmes hårdheden på ny på prøvelegeme, som udtages af ringen som angivet i SIS 367611 eller DS 421.2. Denne sidste hårdhedsbestemmelse er da afgørende.

Prøvning VA/DK nr. 5 - Trækstyrke

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummimaterialets trækbrudgrænse opfylder de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier.

Relevante standarder

SIS 162202.

Prøvningens udførelse

Prøvningen udføres for gummitætningsringe i overensstemmelse med SIS 162202.

KRAV

Gummitætningsringene skal overholde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne krav.

Prøvning VA/DK nr. 6 - Brudforlængelse

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummitætningsringsmaterialet opfylder de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne elastiske egenskaber.

Relevante standarder

SIS 162202.

Prøvningens udførelse

Prøvningen udføres for gummitætningsringe i overensstemmelse med SIS 162202

Krav

Gummitætningsringe skal overholde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier.

Prøvning VA/DK nr. 7 - Blivende deformation i varme

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummitætningsringenes materiale opfylder de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier med hensyn til deformation efter varmepåvirkning.

relevante standarder

SIS 162204.

Prøvningens udførelse

Den blivende deformation bestemmes i princippet efter SIS 162204 på 3 stk. 75 mm lange prøvelegemer, som udtages af færdige ringe eller dele heraf (SIS 367611 eller DS 421.2). Tykkelsen måles midt på prøvelegemerne med en nøjagtighed på 0,01 mm, hvorefter de trykkes sammen mellem to plane stålplader til halvdelen af oprindelig tykkelse. Under sammentrykning opbevares de ved 70 +/- 1 grader C (oliebestandige gummiringe ved 100 +/- 1 grader C) i 22 - 24 timer. Efter aflastning og konditionering i luft ved 23 +/- 2 grader C i 30 minutter måles tykkelsen påny, som angivet ovenfor. Prøvelegemer, som ikke har cirkulært tværsnit, skal belastes i samme retning og på samme overflader som ved belastningen i rørsamlingen.

Krav

Gummitætningsringene skal opfylde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier.

Prøvning VA/DK nr. 8 - Blivende deformation i kulde

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummitætningsringenes materiale opfylder de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier med hensyn til blivende deformation efter kuldepåvirkning.

Relevante standarder

SIS 162204.

Prøvningens udførelse

Prøvningeen udføres som VA/DK nr. 7, men temperaturen under opbevaring, konditionering og måling skal være -20 +/- 1 gracer C (for oliebestandige gummiringe: -5 +/- 1 grader C).

Krav

Gummitætningsringen skal opfylde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier.

Prøvningen VA/DK nr. 9 - Vandabsorption og volumenændring

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummitætningsringene kan opfylde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier med hensyn til absorption af vand.

Relevante standarder

DS 421.2.

Prøvningens udførelse

 

 A   Vandabsorption 

   Vægtforøgelsen bestemmes på et 10 mm langt prøveemne fra færdig 

   ring, (se DS 421.2 eller SIS 367611). Prøvelegemet vejes, koges 

   70-72 timer i destilleret vand, køles 5-10 minutter i 

   destilleret vand ved 23 +/- 2 grader C, aftørres og vejes på ny. 

   Vægtforøgelsen angives i procent. 

 B   Volummenændring (oliebestandige gummitætningsringe) 

   Volumenændringen bestemmes for oliebestandige gummitætningsringe 

   i overnsstemmelse med SIS 162208, men på 2-3 mm lange 

   prøvelegemer, som tages fra færdig ring. Prøvelegemerne 

   opbevares 70-72 timer i olie nr. 1 henholdsvis nr. 3 ved 100 +/ 

   1 grader C. 

Krav

Gummitætningsringene skal opfylde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier, alt efter gummitætningsringenes anvendelsesformål.

Prøvning VA/DK nr. 10 - Varmeældning

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummitætæningsringenes materiale kan opfylde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier med hensyn til hårdhedsforøgelse, trækbrudgrænse og brudforlængelse efter varmeældning.

Relevante standarder

SIS 162205.

Prøvningens udførelse

Hårdhed, trækbrudgrænse og brudforlængelse bestemmes på ring eller prøvelegeme, som angivet under VA/DK nr. 4, 5 og 6 efter opbevaring ved 70 +/- 1 grader C i el-ovn eller varmeskab i 7 døgn ifølge SIS 162205.

Krav

Resultaterne bedømmes i forhold til de opnåede resultater for ikke-varmeeældede ringe eller prøvelegemer. Gummitætningsringene skal opfylde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier.

Prøvning VA/DK nr 11 - Kuldeældning (kun for oliebestandige

 • gummiringe)

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummitætningsringens materiale kan opfylde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier med hensyn til hårdhedsforøgelse efter kuldeældning.

Relevante standarder

SIS 367612, pkt. 6.2.

Prøvningens udførelse

Hårdheden bestemmes som angivet i VA/DK nr. 4.

Ringen eller prøvelegemet opbevares 30 minutter i luft ved en temperatur på 70 grader C +/- 1 grader C og derefter i 168 timer (7 døgn) i luft ved en temperatur på 0 grader C +/- 0,5 grader C. Herefter bestemmes hårdheden atter i.h.t. VA/DK nr. 4 ved en temperatur på 0 grader C +/- 0,5 grader C.

Prøvningsudstyret til måling af hårdhed skal befinde sig i luft med en temperatur på 0 grader C +/- 0,5 grader C i mindst 30. inden samt under den sidste målings udførelse.

Krav

Gummitætningsringen skal opfylde de under materialekrav, VA/DK nr. 3, angivne værdier.

Prøvning VA/DK nr. 12 - Sammenføjningsbrudstyrke

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummitætningsringe fremstillet ved samling af en gummiprofil har en tilstrækkelig styrke.

En gummitætningsring, fremstillet ved samling af en gummiprofil, skal kunne udvides (forlænges) 100% uden at udvise nogen defekt.

Relevante standarder

SIS 367611, pkt. 5 eller DS 421.2, pkt. 4.3.

Prøvningens udførelse

På et prøvelegeme fra en færdig gummitætningsring opmærkes symmetrisk over sammenføjjningen en 100 mm lang målestrækning (se SIS 367611 eller DS 421.2).

Ved strækning til den dobbelte længde (200-205 mm) undersøges - stadig under belastning - målestrækningen efter 1 minut.

Krav

Den ovenfor nævnte målestrækning inklusive samlingen må ikke udvise synlig beskadigelse.

Prøvning VA/DK nr. 13 - Toksicitet

Prøvningen tilsigter at fastslå, hvorvidt gummitætningsringene afgiver i vand extraherbare, giftige- eller på anden måde uhensigtsmæssige (farlige) stoffer, fx antimon, bly, kobber, kviksølv, selen, mangan, bly, cadium og tin.

Relevante standarder

DS 972, pkt. 4,8.

Prøveemne

En hel - ubrugt- gummiring, fx dimension 110 mm diameter, afvasket i æter i max. 60 sekunder.

Prøvningsmedium

Destilleret vand gennemblæst med CO2 til en PH-værdi på 4,5 +/- 0,1.

Antal ekstraktioner, varighed og temperatur

Antal estraktioner: 3 stk. a 24 timer.

Prøvningstemperatur: 23+/- 2 grader C (296 grader K).

Prøvningsudstyr

Syrerensede glasbeholdere (250 ml).

Polyethylenfilm.

Prøvnings udførelse

Prøveemnerne vægtbestemmes med en nøjagtighed på 0,1 gram.

For hvert prøveemne påfyldes en syrerenset glasbeholder prøvningsmedium i en vægtmængde svarende til seks gange prøveemnets vægt (g/ml).

Prøveemnet nedsænkes helt i prøvningsmediet. Efter 24 timer tages prøveemnet op, aftørres og nedsænkes på ny i en syrerenset glasbeholder påfyldt frisk prøvningsmedium.

Efter afslutning af tredie ekstrationsperiode undersøges ekstrationsvæsken for indhold af metaller, primært følgende: Barium - cadmium - tin - zink - antimon - bly kobber - kviksølv - mangan - selen.

Undersøgelsen foretages ved atomabsorptionspektrofotometri.

Som vejledende forundersøgelse kan en gummitætningsring eller et prøvelegeme heraf undersøges ved hjælp af energidispersiv røntgenfluoroscensspektrofotometri for en hurtig konstatering om tilstedeværelsen af spor af nogen af de ovenfor omtalte tungmetaller. Koncentrationerne angives i mg/dm3 (* 5).

Krav

 

 A  Bly, kobber og mangan - max. 0,3 mg/dm3 for hver ved tredie 

   ekstrahering. 

 B  Tin - max. 0,02 mg/dm3 ved tredie ekstrahering 

 C  Barium max. 0,05 mg/dm3 

 D  Antimon, kviksølv, selen og cadmium max. 0,01 mg/dm3 for hver. 

Prøvning VA/DK nr. 14 - Kemikalieresistens

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummitætningsringe til vandforsynings- eller afløbssystemer er holdbare over for'de i brugsvand eller spildevand normalt forekommende kemikalier.

Relevante standarder

DIN 4060, Teil 1, pkt. 4.6.5, marts 1976 og DIN 53521, februar 1959, pkt. 7.2.

Prøvningens udførelse

6 prøvelegemer af gummitætningsmaterialet, udformet som ringdele af 50 mm længde, volumenbestemmes.

2 prøvelegemer eksponeres i fortyndet svovlsyre, pH = 2, 2 prøvelegemer eksponeres i natronlud, pH = 12, og 2 prøvelegemer eksponeres i en 3% vandig opløsning af natriumhypochlorit i en periode på 168 timer (7 døgn) og ved en temperatur på 23 +/- 2 grader C. Efter eksponeringstidens udløb renses og besigtiges prøveemnerne og en fornyet volumenbestemmelse foretages.

Krav

Prøveemnernes overflade skal være fri for synlige revner og blærer.

Volumenændring: max. 5%.

Prøvning VA/DK nr. 15 - Spændingskorrosion

Prøvningen tilsigter at fastslå, at gummitætningsringe i plastrørssystemer ikke indeholder bestanddele (fx blødgørere (* 6), hjælpestoffer i forbindelse med fremstillingen, stabilisatorer m.v.), der har en skadelig indflydelse på plastmaterialet.

Prøveemner

6 stk. prøveemner (tværsnit som vist på fig 1) tildannes i demension 110 mmØ ved samling med den relevante gummiringstype.

De anvendte muffer og spidsender skal være af den i tabel 1 angivne klasse.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

               dim.   klasse 

               mmØ 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Vandtrykrør         110    PN 10 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Afløbsrør i jord       110    kl.S 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Afløbsrør i bygning     110    ISO/B 

 -------------------------------------------------------------------- 

Tabel 1 Klasse og dimension for muffer og spidsender i prøveemnerne.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning

Før samling opmåles gummiringens aktuelle hårdhed i oIRH. 3 af prøveemnerne monteres i et prøvningsudstyr, jf. fig. 2, således at der påføres en kraft svarende til den linielast, der medfører en deformation på 12% +/- 0,5% på et rørsegment med samme diamter og trykklasse S. Rørsegmentet skal have en længde på X mm +/- 1 mm (se fig. 1).

+++FIGUR++

Samtlige 6 prøveemner (3 stk. belastede og 3 stk. ubelastede) anbringes i et lystæt og ozonfrit rum i en periode af 2000 timer ved en temperatur på 23 +/- 2 grader C.

Efter udløbet af dette tidsrum udtages prøveemnerne, og disse skilles ad.

Gummiringenes aktuelle hårdhed (oIRH) opmåles.

Rør og muffeparter undersøges ved mikroskopering (100 x forstørrelse) af mikrotom snit.

Krav

Den målte hårdhed på samme gummiring før og efter prøvning må ikke variere mere end +/- 2 oIRH.

De undersøgte rørdele må ikke vise tegn på revnedannelse.

Officielle noter

(* 1) Angivet antal ringe skal forstås som antal ringe til hver prøvningsmetode.

(* 2) Type = produkttype.

(* 3) Materialesammensætningen opgives af gummiringsfabrikanten til godkendelsesmyndigheden.

(* 4) Evt. 2 eller flere ringe for fremstilling af det nødvendige antal prøveemner.

(* 5) mg/dm3 mg metal pr. dm3 ekstrationsvæske.

(* 6) Eksempelvis dioktylphtalat i gummiringe i forbindelse med PVC.

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.