Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afspærringsarmaturer i jord VA 1.50/DK 017


Indhold

 

         GODKENDELSES- OG PRØVNINGSBETINGELSER 

                 FOR 

         MANUELT BETJENTE AFSPÆRRINGSARMATURER 

         TIL BRUGSVANDSINSTALLATIONER I JORD 

               JANUAR 1982 

 0.1  Gældende forskrifter 

   Bygningsreglementet, 1977. 

   DIF's norm for vandinstallationer, 1978, DS 439. 

 1.0  Funktion og udførelse 

   Nærværende betingelser omfatter armaturer, der, når de er 

   monteret i et brugsvandssystem i jord, på brugerens foranledning 

   kan bringes til at varetage den ene af følgende to funktioner 

   eller dem begge: 

   1: åbne eller lukke for gennemstrømning af vand. 

   2: åbne for udstrømning af vand (tømning). 

   Såfremt armaturerne er udbygget med eller er forberedt for 

   funktioner ud over de under pkt. 1 og 2 nævnte, prøves og 

   godkendes de efter særlige betingelser, der opstilles i hvert 

   enkelt tilfælde. 

   Et armatur godkendes og prøves som en samlet enhed. Nærværende 

   betingelser omfatter derfor ikke de i armaturet indgående 

   enkeltkomponenter, der skal godkendes efter de for 

   enkeltkomponenten gældende godkendelses- og 

   prøvningsbetingelser, såfremt enkeltkomponenten ønskes 

   markedsført som en selvstændig komponent. 

   Armaturet skal være udformet således, at ovennævnte funktioner 

   kan varetages, uden at det medfører gener ved forurening af det 

   tilsluttede brugsvandssystem, lugt, støj, berøring eller 

   skadelige trykstød. (* 1) 

   Armaturets betjeningsanordninger skal være udformet på en sådan 

   måde, at en rimelig betjeningslethed kan opnås. 

   Armaturet skal være konstrueret og udført med en sådan 

   bestandighed overfor normalt forekommende påvirkninger af 

   mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende 

   funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt 

   udskiftningsinterval. 

   Armaturet skal på enkel måde kunne sammenbygges med relevante 

   installationskomponenter (rør og formstykker). 

   Armaturet skal være udformet således, at dets funktion ikke 

   forhindres af eventuelle urenheder og fremmedlegemer i vandet, 

   ved at disse aflejres eller fastholdes i armaturet. 

 2.0  Definitioner 

 2.01 Afspærringsarmatur: Armatur, der kan bringes til at åbne/lukke 

   ------------------- for tilførsel af vand fra een del af et 

              rørsystem til en anden del. 

 2.02 Tømmearmatur:    Armatur, der kan bringes til at åbne/lukke 

   -------------    for aftapning af vand fra rørsystemet. 

 3.0  Prøvning 

   Armaturet afprøves i henhold til nedenstående 

   prøvningsbetingelser på en af Boligministeriet anerkendt 

   prøvningsinstitution. Der udføres normalt kun de prøver, der er 

   relevante for det pågældende armatur, således som det fremgår af 

   prøvningsbetingelserne. Resultatet indgår i en samlet vurdering 

   af armaturets egnethed til godkendelse. Denne vurdering 

   foretages bl.a. på grundlag af de retningslinier, der er anført 

   i forbindelse med nedenstående prøvningsbetingelser. 

 4.0  Kontrol 

   Fabrikanten (indehaveren af godkendelsen) er forpligtet til at 

   levere armaturer, der er i overensstemmelse med de armaturer, 

   der er afprøvet som grundlag for godkendelsen. 

   I godkendelsesperioden udtages normalt een gang eet armatur til 

   afprøvning. Armaturet udtages på Boligministeriets 

   foranstaltning og normalt af den prøvningsinstitution, der har 

   foretaget afprøvningen hørende til godkendelsen. Udtagelsen vil 

   normalt ske fra grossist- eller agenturlager. Afprøvningen sker 

   for godkendelsesindehaverens regning. Viser prøvningen, at 

   armaturet ikke er i overensstemmelse med det godkendte armatur, 

   kan godkendelsen tilbagekaldes. 

 5.0  Mærkning 

   Armaturet skal være forsynet med et uforgængeligt mærke, der 

   muliggør identifikation. Armaturet skal være forsynet med 

   dimensionsbetegnelse. 

   Såfremt armaturets funktion er betinget af en bestemt 

   gennemstrømningsretning, skal denne være tydeligt angivet med en 

   pil på armaturet. 

   Med godkendelsen kan ansøgeren få tilladelse til at forsyne 

   armaturet med godkendelsesmærket va. 

 6.0  Gebyr 

   For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som 

   fastsættes af Boligministeriet. Betaling for prøvninger og 

   kontrol erlægges særkskilt til den pågældende 

   prøvningsinstitution efter regning. 

 PRØVNINGSBETINGELSER FOR MANUELT BETJENTE AFSPÆRRINGSARMATURER TIL 

   BRUGSVANDSINSTALLATIONER I JORD: 

 0   Alment 

   Prøvningerne udføres normalt på et antal af 3 armaturer, der 

   udtages af et repræsentativt udsnit af den pågældende 

   produktion. Udtagelsen sker efter nærmere aftale med 

   VA-Godkendelsessekretariatet. 

   Det ene af prøveemnerne anvendes eventuelt til nedenstående 

   prøvning af materiale (pkt. 2.2), medens øvrige prøvninger 

   udføres på 1 eller 3 prøveemner som angivet efterstående under 

   de enkelte prøvninger, se også nedenstående tabel 1. Særlig 

   udformning eller materialevalg kan nødvendiggøre et større antal 

   prøveemner. Ved afprøvning af en serie armaturer i samme 

   udførelse - men med forskellige dimensioner - kan antallet af 

   prøvninger reduceres efter nærmere aftale med 

   VA-Godkendelsessekretariatet. Vejledende for omfanget af 

   prøvninger vil være de i tabel 2 angivne retningslinier. 

   Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen 

   oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og 

   materialebeskrivelser, montagevejledning m.v. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Prøvning             Antal 

 VA/DK nr.  Egenskab       prøveemner   Bemærkninger 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1     Udførelse        3 

 -------------------------------------------------------------------- 

  2     Materiale        1 

 -------------------------------------------------------------------- 

  3     Trykholdbarhed og    3 

       mekanisk styrke 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4     Strømningsmodstand   1      Ikke tømmearmaturer 

 -------------------------------------------------------------------- 

  5     Trykstød        1      Ikke tømmearmaturer 

 -------------------------------------------------------------------- 

  6     Selvrensning      1 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel 1. Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for 

     typegodkendelser af manuelt betjente afspærringsarmaturer 

     til brugsvandsinstallationer i jord. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Prøvning 

 VA/DK nr.   Egenskab    Antal prøveemner 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1     Udførelse   1 af hver dimension (dog mindst 3 ialt) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  2     Materiale   1 (største dimension i området 

               3/4 tomme - 2 tommer) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  3     Trykholdbarhed 1 af hver dimension (dog mindst 3 ialt) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4     Strømnings-  1 af hver dimension i området 

               3/4 tomme - 2 tommer 

        modstand 

 -------------------------------------------------------------------- 

  5     Trykstød    1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

  6     Selvrensning  1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel 2. Vejledende retningslinier for omfanget af nødvendige 

     afprøvninger af manuelt betjente afspærringsarmaturer til 

     brugsvandsinstallationer i jord, når armaturerne indgår i en 

     serie med samme konstruktion - men med forskellige 

     dimensioner. 

 Prøvning VA/DK nr. 1 - udførelse 

 Antal prøveemner: 3 

 ------------------ 

 1.1  Dimensioner 

   Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og 

   eventuelle standarder kontrolleres. 

 1.2  Udvendige overflader 

   Armaturet skal være glat og fri for skarpe kanter og fremspring, 

   der kan være til fare eller ulempe for installatør eller bruger. 

 1.3  Betjeningslethed 

   Nedenstående prøver udføres på 1 armatur. 

   Armaturet monteres som foreskrevet af fabrikanten og/eller efter 

   sædvanlig praksis. Det bedømmes derefter, om armaturet er 

   udformet på en sådan måde, at en rimelig betjeningslethed er 

   opnået. Bedømmelsen sker bl.a. efter følgende retningslinier: 

   Generelt 

   ------- 

   Ved armaturer, hvor betjeningsgrebet er udformet som et håndhjul 

   eller tilsvarende, skal en drejning af grebet i retning med uret 

   medføre lukning af armaturet. 

 Armaturet skal være udformet således, at en bevægelse af 

   betjeningsorganet i modsat retning af den i punkt 1 anførte 

   bevægelsesretning medfører åbning for vandstrømmen. 

   Armaturer, for hvilke stillingerne fuldt åben og fuldt lukket 

   ikke umiddelbart kan erkendes, skal være forsynet mekanisk stop 

   og iøvrigt udformet på en sådan måde, at der kan manøvreres med 

   spindelstang og almindelig T-nøgle med firkanthul. 

   Armaturer, der betjenes på anden måde end anført i ovennævnte 

   punkter, bedømmes i hvert enkelt tilfælde. Bedømmelsen sker 

   efter retningslinier, der i princippet svarer til ovennævnte 

   punkter. 

 Prøvning VA/DK nr. 2 - Materiale 

 Antal prøveemner: 1 

 ------------------ 

 2.1  Materialesammensætning 

   Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers 

   kemiske, fysiske og biologiske stabilitet. 

   Armaturer, for hvilke armaturhus, kegle og spindel er 

   fremstillet af afzinkningsbestandigt messing eller rødgods, 

   anses at opfylde kravene til korrosionsbestandighed. 

   Pakninger og øvrigt tætningsmateriale skal være bestandige 

   overfor brugsvand. 

   Andre materialers egenskaber undersøges efter nærmere aftale i 

   hvert enkelt tilfælde. 

 2.2  Opløsning af tunge metaller 

   Prøven udføres på 1 armatur (fabriksnyt). 

   Prøveopløsning 

   ------------- 

   Der fremstilles en prøveopløsning (syntetisk brugsvand) ved, at 

   der til destilleret eller demineraliseret vand tilsættes 50 mg/1 

   NaC1, 50 mg/1 Na2SO4 og 50 mg/1 CaCO3 (analyserene reagenser). 

   Vandet gennemblæses under omrøring med CO2, til alt CaCO3 er 

   opløst. Der gennemblæses derefter med luft under stadig 

   omrøring, til pH er steget til 7,0 +/- 0,1. CaCO3 opløses meget 

   langsomt, og det er vigtigt at sikre sig, at alt er opløst, før 

   man gennemblæser med luft, idet opløsningen ellers ikke er 

   stabil. 

   Prøveopløsningen kan også fremstilles ved, at der til 

   destilleret eller demineraliseret vand tilsættes 50 mg/1 NaC1, 

   50 mg/1 Na2SO4 og 37 mg/1 Ca(OH)2 (analyserene reagenser). Når 

   saltene er opløst, gengemblæses vandet med CO2 under omrøring, 

   til pH er mindre end 5. Der gennemblæses derefter med luft under 

   stadig omrøring, til pH er steget til 7,0 +/- 0,1. Ved denne 

   fremstillingsmetode er det lettere at opløse de tilsatte 

   stoffer, men da Ca(OH)2 er vandsugende, må der udvises 

   påpasselighed med hensyn til korrekt opbevaring af kemikaliet. 

   Det må endvidere tilses, at urenhedsniveauet i Ca(OH)2 er 

   tilfredsstillende lavt. 

   Blindprøve udtages. Det syntetiske brugsvand fremstilles frisk 

   umiddelbart forud for hver 10 dages test. 

   Propper 

   ------ 

   propper af farveløs polyethylen eller propper dækket af 

   poliethylenfolie. Der kan eventuelt anvendes andet materiale, 

   som ikke afgiver cadmium eller bly. 

   Analyseudstyr 

   ------------ 

   Atomabsorptionsapparat, apparat til potentiometrisk stripping 

   eller andet analyseudstyr med stor følsomhed. Acceptable 

   detektionsgrænser: 0,5 My g Cd/1 og 5 My g Pb/1. 

   procedure 

   -------- 

   Til prøvearmaturet tilpasses propper. Emnet affedtes i ren 

   methanol. Armaturet monteres dernæst i en prøvestand og 

   gennemstrømmes 1 time med vandværksvand. Vandstrømmen skal have 

   en sådan størrelse, at trykfaldet over armaturet er ca. 10 kPa. 

   Armaturet demonteres, og nogle af plastpropperne sættes på. 

   Armaturet skylles umiddelbart efter med syntetisk brugsvand ved, 

   at armaturet fyldes halvt med vand, tilproppes og rystes ca. et 

   halvt munut, hvorefter vandet hældes bort. Straks efter fyldes 

   armaturet omhyggeligt helt op med syntetisk brugsvand, idet der 

   sørges for, at der ikke står luftfyldte hulrum noget sted i 

   armaturet. Der tilproppes. 

   Vandet henstår 1 døgn og udskiftes efter rumfangsbestemmelse 

   påny med syntetisk brugsvand. Udskiftningen forsætter således, 

   at der foretages vandskift efter 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. og 

   10 døgn. Det kontrolleres, at den aftappede vandmængde er 

   konstant (+/- 10%). 

   Vandprøverne fra døgn 9 og 10 analyseres for cadmium (Cd) og bly 

   (Pb). Resultatet angives i my g/1. Det beregnes endvidere, hvad 

   totalmængden af opløst Cd og Pb har været fra armaturet ved 

   eksponeringen i 9. og 10. døgn. Det oplyses, hvor stort rumfang 

   vand armaturet rummede. 

 2.3  Afzinkningsbestandighed 

   prøven udføres på 1 armatur. 

   Armaturer afprøves efter SMS 3226. Armaturer udført af en 

   kobberlegering, der er godkendt som afzinkningsbestandig efter 

   denne prøve, afprøves ikke særskilt. 

 2.4  Øvrige materialeegenskaber 

   Indtil nøjere specificerede prøvemetoder er udarbejdet, 

   undersøges øvrige materialeegenskaber på bedste måde. 

 Prøvning VA/DK nr. 3 - Trykholdbarhed og mekanisk styrke 

 Antal prøveemner: 3 

 ------------------ 

 1 Trykpåvirkning 

  Armaturet monteres i en opstilling som vist på fig. 1. 

   a Armaturet lukkes. Udløbsåbningen skal være åben. Der 

     trykprøves med et tryk på 1600 kPa i mindst 900 sekunder. 

     Vandtemperatur 5 - 20 grader C. 

   b Armaturet åbnes. Udløbsåbningen lukkes med tæt prop eller 

     slutmuffe. Der trykprøves først med et højt tryk på 1699 kPa 

     i mindst 900 sekunder. Der trykprøves desuden med et lavt 

     tryk på 20 kPa. Trykket opretholdes i 900 sekunder. 

     Vandtemperatur 5 - 20 grader C. 

  krav 

  --- 

  Under prøvningerne a og b skal armaturet være helt tæt. For 

  godkendelse må tilspændingsmomentet ved lukning højst være: 

   20 Nm for armaturer med dim. 20-50 mm 

   40 Nm for armaturer med dim. 63-100 mm 

   80 Nm for armaturer med dim. 150-350 mm 

  120 Nm for armaturer med dim. >= 400 mm 

 2 Momentpåvirkning 

  Armaturerne monteres med de rør, som de er beregnet for. Rørene 

  fastspændes. Armaturets udløbsåbning skal være lukket. Ved et tryk 

  i røret på 800 kPa drejes armaturets spindel til lukning og 

  derefter til åbning med følgende drejemoment: 

  100 Nm for armaturer med dim. 20-50 mm 

  200 Nm for armaturer med dim. 63-100 mm 

  400 Nm for armaturer med dim. 150-350 mm 

  600 Nm for armaturer med dim. >= 400 mm 

  prøvningen udføres 100 gange på hvert armatur. Derefter lukkes 

  armaturet med et moment, som højst har en værdi, som angivet under 

  pkt. 1 Trykpåvirkning. 

  Krav 

  --- 

  Når udløbsåbningen herefter åbnes, må armaturet ikke vise synlig 

  lækage, deformationer eller andre væsentlige skader. 

   Prøveopstilling 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

 Fig. 1. Opstilling for prøvning af tæthed og trykholdbarhed. 

 prøvning VA/DK nr. 4 - Strømningsmodstand 

  Prøvning udføres kun for armaturer med dim <= 50 mm og ikke 

  for tømmearmaturer. 

  Antal prøveemner: 1 

  ------------------ 

  Armaturet monteres i en opstilling som vist på fig. 2. Armaturer 

  med valgfri strømningsretning undersøges kun for den ene 

  strømningsretning. Prøverne udføres med koldt vand (5 - 20 grader 

  C). 

  Ved målingen bestemmes en række sammenhørende værdier af 

  vandstrømmen gennem armaturet og tryktabet over det. 

  Prøveopstillingens tryktab delta P1 bestemmes som angivet i 

  nedenstående afsnit: »Måling af strømningsmodstand«. 

  med fuldt åbent gennemløb foretages ialt 5 målinger af 

  sammenhørende værdier af tryktab og vandstrøm. Afhængigt af 

  armaturets dimension foretages måling af sammenhørende værdier af 

  tryktab og vandstrøm efter følgende skema: 

     Armaturets     Vandstrøm 

     dimension      l/s 

      >= 32 mm    5 >= q >= 0,05 

       25 mm    3 >= q >= 0,03 

       20 mm    2 >= q >= 0,02 

  Der foretages mindst 5 målinger i de anførte intervaller, idet der 

  tilstræbes en jævn fordeling i intervallerne. For 

  armaturdimensioner større end 32 mm foretages en supplerende 

  måling for en vandstrøm, der er større end 5 l/s. 

  Måling af vandstrømme skal foretages med en nøjagtighed på +/- 3% 

  og af tryk med +/- 5%. 

  På grundlag af måleresultaterne optegnes armaturets karakteristik 

  på dobbelt-logaritmisk papir, fx som vist på fig. 3. 

   Måling af strømningsmodstand 

  Prøveopstilling 

  -------------- 

  Vandforsyningen (pos. 7 pumpe) skal kunne yde 50% mere end den 

  største vandstrøm, der kræves ved prøven. 

  Prøvearmaturer monteres i en lige rørstrækning (punkteret på fig. 

  2). Rørets diameter skal mindst være som angivet i følgende tabel: 

  Armaturets nom. diam., tommer: 3/4 1  1 1/4  1 1/2 2 

  Armaturets nom. diam., mm  : 20  25  32  40  50 

  Rørets indv. diam.,  mm : 20  26  33  40  51 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

  Fig. 2 Prøveopstilling for måling af strømningsmodstand 

  Prøvningens udførelse 

  -------------------- 

  For at eleminere tryktabet i rørstykkerne mellem målehovederne i 

  beregningerne bestemmes dette først ved at indsætte et rørstykke 

  med længden L 1 + L 2 og med samme diameter som det rør, der 

  indgår i prøveopstillingen. Tryktabet delta p 1 bestemmes ved 

  mindst 5 forskellige, men vilkårligt valgte vandstrømme, og de 

  målte værdier indtegnes på et dobbelt-logaritmisk papir. 

  Prøvearmaturet monteres i forsøgsopstillingen, og tryktabet delta 

  P 2 mellem målehovederne bestemmes ved 5 forskellige, men 

  vilkårligt valgte vandstrømme, og de målte værdier indtegnes på et 

  dobbelt-logaritmisk papir. 

   Afbildning af strømningsmodstand 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=
 

  Fig. 3 Afspærringsarmatur. Strømningsmodstand for fuldt åbent 

  armatur. 

   Prøvning VA/DK nr. 5 - Trykstød 

  Prøvningsmetode er under udarbejdelse. 

   Prøvning VA/DK nr. 6 - Selvrensning 

  Indtil nærmere specificerede prøvningsbetingelser foreligger, 

  foretages en almen bedømmelse af risikoen for, at armaturets 

  funktion forringes, ved at urenheder eller fremmedlegemer i vandet 

  fastholdes eller aflejres i armaturet. 

Officielle noter

(* 1) Indtil prøvningsmetode for trykstød foreligger, godkendes hurtiglukkende armaturer (fx kuglehaner) kun monteret som afspærringsarmaturer i stikledninger og i fordelingsledninger til eenfamiliehuse eller tilsvarende og kun i dimensioner til og med 1 1/4 tomme, medmindre armaturerne er udført med indbygget forsinkelse af lukningen.

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.