Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Gulvbelægninger til vådrum prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 7.00/011


Indhold

 

 Forudsætninger........................... 3 

 Godkendelsesordningen.................... 4 

 Ansøgning om godkendelse................. 4 

 Prøvning................................. 6 

 Krav..................................... 7 

 Mærkning................................. 8 

 Kontrol.................................. 8 

 Bemærkninger............................. 8 

 Gyldighed................................ 9 

 Gebyr.................................... 9 

 Offentliggørelse......................... 10 

FORUDSÆTNINGER

Bygningsreglement 1982, BR-82 I kap. 7.8, stk. 1 stilles der krav om, at gulv- og vægkonstruktioner omkring wc-rum med gulvafløb, bade- og vaskerum og lignende rum skal konstrueres og udføres således, at skader som følge af indtrængen af vand ikke kan forekomme. I stk. 2 stilles der krav om, at gulve og vægge skal konstrueres og udføres således, at de kan modstå normalt forekommende mekaniske og kemiske påvirkninger. I stk. 3 anføres, at på etageadskillelser af uorganisk materiale, fx beton, kan anvendes gulvbelægninger af såvel organiske, fx PVC, som uorganiske materialer, fx keramiske fliser og terrazzo.

Gulvbelægninger, som er omfattet af denne bestemmelse, skal ikke MK-godkendes. I stk. 4 stilles der krav om, at der på etageadskillelser af organisk materiale, fx træbjælkelag, kun må anvendes gulvbelægninger, som er i overensstemmelse med forskrifter og anvisninger godkendt af boligministeriet, eller som er i overensstemmelse med vilkårene i boligministeriets godkendelse af de enkelte fabrikater.

I SBI-anvisning 109, Bygningers vådrum, er beskrevet en række eksempler på udførelse af gulvkonstruktioner og gulvbelægninger til vådrum. SBI-anvisning 109 er godkendt af boligministeriet, og gulvkontruktioner og gulvbelægninger, som er udført i overensstemmelse hermed, skal ikke MK-godkendes.

Gulvbelægninger, der anvendes på etageadskillelser af organisk materiale, og som ikke er beskrevet i SBI-anvisning 109, skal være MK-godkendt.

Bygningsreglement for småhuse 1985, BR-S 85 I kap. 4.6.1 anføres følgende:

Baderum samt wc-rum med gulvafløb skal opfylde følgende krav i den del af rummet, hvor der må regnes med vandpåvirkning: på gulv- og vægkonstruktioner af træ må kun anvendes vandtætte beklædninger, samlinger, herunder tilslutning mellem gulv og væg samt rørgennemføringer o.l. skal være vandtætte, gulv- og vægoverflader skal udføres, så de kan modstå normalt forekommende mekaniske og kemiske påvirkninger og i rum med gulvafløb skal gulvet have tilstrækkeligt fald mod afløbet.

Der stilles således ikke krav om, at gulvbelægninger, der anvendes i småhuse, skal være MK-godkendt.

GODKENDELSESORDNINGEN

Boligministeriets cirkulære af 20. november 1978 angiver retningslinier for godkendelsesordningen.

I det følgende beskrives de regler, som ansøgninger om godkendelse af gulvbelægninger til vådrum vil blive behandlet efter.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

Ansøgning om godkendelse skal, som anført i cirkulæret, sendes til:

Godkendelsessekretariatet for

materialer og konstruktioner

Postboks 54

DK-2970 Hørsholm

tlf. (02) 86 55 33

Ansøgningen ska indeholde følgende:

a Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Såvel producent som forhandler (agent) kan optræde som ansøger.

Godkendelsen vil normalt blive stilet til ansøgeren. Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgningen være indsendt af en forhandler, medens godkendelsen ønskes stilet til producenten. Hvis noget sådant ønskes, må det tydeligt fremgå af ansøgningen, ligesom det skal være godtgjort, fx i form af et skriftligt tilsagn, at den, som godkendelsen skal stiles til, er indforstået hermed. Det skal dog i alle tilfælde være oplyst, hvem der er producent.

b Gulvbelægningens navn og typebetegnelse.

c Producentens specifikation af gulvbelægningen, dvs. oplysninger om opbygning, materialesammensætning, tykkelse, vægt mv.

d Udførelsesvejledning indeholdende en beskrivelse af egnede underlag, angivelse af anvendelige gulvafløb (fabrikat), samt en gennemgang af byggetekniske detaljer som fx tilslutning til gulvafløb, samling mellem gulvbelægning og vægbeklædning(er), indad- og udadgående hjørner og rørgennemføringer.

e Prøvningsattest.

Prøvningen skal udføres på et laboratorium, som kan anerkendes af boligministeriet. I de nordiske lande anvendes normalt følgende laboratorier:

 

 I Danmark: 

 Teknologisk Institut       Statens Byggeforskningsinstitut 

 Overfladeteknik         Dr. Neergaards Vej 15 

 Gregersensvej 2         Postboks 119 

 Postboks 141           DK-2970 Hørsholm 

 DK-2630 Tåstrup         tlf. (02) 86 55 33 

 tlf. (02) 99 66 11 

 Særskilt prøvning af en gulvbelægnings sammensætning (kemisk analyse) 

  kan desuden udføres på: 

 Dantest             Nordisk Forskningsinstitut 

 Amager Boulevard 115       for maling og trykfarver 

 DK-2300 København S       Agern Alle 3 

 tlf. (01) 54 08 30        DK-2970 Hørsholm 

                 tlf. (02) 57 03 55 

I Sverige:

Statens Provningsanstalt

Laboratoriet for byggnadsfysik

Box 857

S-501 15 Borås

tlf. (033) 16 50 00

I Norge:

Norges Byggforskningsinstitutt

Postboks 322 Blindern

N-Oslo 3

tlf. (02) 46 98 80

I Finland:

Statens tekniska Forskningscentral

Konstrukstekniska laboratoriet

Bulevarden 31

SF-00180 Helsinki 18

tlf. (90) 64 89 31

Resultatet af prøvningen fremstilles i form af en prøvningsattest.

Det bemærkes, at prøvningsattesten tilhører rekvirenten af prøvningen. Dette betyder bl.a., at prøvningslaboratoriet ikke automatisk sender kopi af prøvningsattesten til MK-godkendelsessekretariatet. Det betyder endvidere, at hvis ejeren af prøvningsattesten og ansøgeren af godkendelsen er to forskellige juridiske personer, kan MK-godkendelsessekretariatet forlange prøvningsattestens ejers skriftlige tilladelse til, at attesten anvendes i godkendelsessagen.

Prøvningsattest må normalt højst være 1 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

PRØVNING

Prøvning til bestemmelse af gulvbelægningers egnethed til anvendelse i vådrum foregår som angivet i:

1 Nordtest method NT BUILD 230, Bathroom floors: Watertightness.

2 Nordtest method NT BUILD 065, Floors in bathrooms: Watertightness.

3 SBI-notat 83, Bestemmelse af gulvbelægningers modstandsevne mod gennemhulning.

4 SBI-notat 83, Vedhæftning af gulvspartelmasser og lime.

Det vil sjældent være nødvendigt at tage samtlige ovennævnte prøvningsmetoder i brug ved bestemmelsen af en gulvbelægnings egnethed til anvendelse i vådrum. Hvilke metoder, der er relevante, beror på arten og opbygningen af den enkelte belægning og må aftales med prøvningslaboratoriet forud for prøvningen i hvert enkelt tilfælde. I tvivlstilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at også MK-godkendelsessekretariatet inddrages i fastsættelsen af prøvningsomfanget.

Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, kan er stilles krav om, at der udføres en supplerende prøvning. Denne prøvning kan ske ved anvendelse af såvel færdigudviklede, anerkendte metoder som metoder, der er specielt udviklet til det foreliggende tilfælde.

I tilknytning til de prøvninger, som er nævnt ovenfor under 1 4, skal der ved belægninger, der indeholder lag, som påføres på stedet i flydende form, og som er væsentlige for belægningens tæthed (fugefri belægninger, keramiske fliser med vandtæt lag m.v.) gennemføres en prøvning til bestemmelse af hovedbestanddelene i dette eller disse lag (identitetsprøvning). Bestemmelsen sker ved analyse af materialerne i den tilstand, de har, før de anvendes, og normalt ved infrarød-spektrofotometri.

KRAV

Det skal ved prøvning efter de i afsnit PRØVNING punkt 1 til 4 nævnte metoder eftervises, at nedenstående grænseværdier/-betingelser med samme nummer er overholdt:

1 Gulvbelægningen skal kunne betegnes som vandtæt og vandbestandig.

2 Gulvbelægningen skal kunne betegnes som vandtæt.

3 Gulvbelægningen skal kunne betegnes som vandtæt efter mindst 150 påvirkninger.

4 Værdien afhænger af konstruktionen og må vurderes i hvert enkelt tilfælde.

MÆRKNING

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at gulvbelægningen eller de materialer, som medgår til dens opbygning, skal leveres mærket evt. på emballagen med den betegnelse, den er godkendt under.

KONTROL

Det vil normalt være anført i godkendelsen som et vilkår, at der træffes aftale med et kontrolorgan, som kan anerkendes af boligministeriet, om løbende kontrol med gulvbelægningens egenskaber og med mærkningen. Ved gulvbelægninger, hvor det eller de lag, der er væsentlige for belægningens tæthed, påføres på stedet i flydende form, udføres kontrollen med sammensætningen af de materialer, der anvendes til opbygning af dette eller disse lag.

Dantest og Teknologisk Institut, Overfladeteknik, er anerkendt af boligministeriet til at føre kontrol på dette område.

Det understreges, at en kontrolaftale skal være indgået inden godkendelse kan udstedes.

BEMÆRKNINGER

Beskrivelse af prøvningsmetoder kan købes hos:

 

 Teknologisk Institut       Statens Byggeforskningsinstitut 

 Overfladeteknik          Dr. Neergaardsvej 15 

 Gregersensvej 2          Postboks 119 

 Postboks 141           DK-2970 Hørsholm 

 DK-2630 Tåstrup          tlf. (02) 86 55 33 

 tlf. (02) 99 66 11 

Visse belægninger kræver særlig faglig kunnen eller specielt udstyr for at kunne udføres tilfredsstillende (fx fugefri belægninger). For at begrænse ukyndiges anvendelse af disse belægninger mest muligt vil det i MK-godkendelserne blive anført som et vilkår, at arbejdet skal forestås af ansøgeren selv eller af firmaer, som ansøgeren har autoriseret hertil.

Ved belægninger, som ikke stiller disse særlige krav til uddannelse eller udstyr, og som derfor kan forventes at blive anvendt også af gør-det-selv folk, vil der blive lagt vægt på, at udførelsesvejledningen er tilstrækkeligt detaljeret.

GYLDIGHED

Godkendelsen, som er bindende for bygningsmyndighederne, gives for en periode af 5 år. Efter udløbet af gyldighedsperioden kan godkendelsen forlænges for en ny 5-års periode. Ansøgning om fornyelse af godkendelsen skal indsendes til MK-godkendelsessekretariatet ca. 6 måneder førend godkendelsen udløber. MK-godkendelsessekretariatet udsender normalt en påmindelse herom.

GEBYR

Ifølge punkt IV, næstsidste afsnit i cirkulæret om godkendelsesordningerne, vil der for behandling af godkendelsesansøgninger blive opkrævet et gebyr, der fastsættes af boligministeriet.

Gebyrerne, som pristalsreguleres een gang årligt, er fastsat i gebyrklasser, der afhænger af sagernes karakter. Gebyret for godkendelse af vægbeklædninger til vådrum udgør for tiden (1986) kr. 17.200,-.

OFFENTLIGGØRELSE

Den færdige godkendelse trykkes i Byggedata og sendes til samtlige kommuner.

Opmærksomheden henledes på, at der kan bestilles et oplag af godkendelsen hos:

Byggecentrum

Vester Voldgade 94

DK-1552 København V

tlf. (01) 12 73 73

Nærmere oplysninger kan fås hos Byggecentrum.

Omtale af produktet som godkendt af boligministeriet må kun ske med angivelse af godkendelsens sagsnummer. Gengivelse af godkendelsen må kun ske med gengivelse af godkendelsen i sin helhed.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.