Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for brusekabiner VA 2.50/DK


GODKENDELSESBETINGELSER

Gældende forskrifter

DIF's forskrifter vedrørende afløb fra ejendomme, udgave A, 1961.

DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer, 1962.

Bygningsreglementet - 1972.

Funktion og udførelse

Nærværende betingelser omfatter brusekabiner, hvis hovedformål er anvendelse i forbindelse med kropsvask ved hjælp af vand tilført fra brugsvandssystem og afledt til et afløbssystem.

Brusekabiner skal være udformet således, at spildevandet kan afledes uden, at det medfører gener ved ventetid, oversvømmelse, lugt eller støj.

Brusekabinen skal være udformet således, at en høj selvrensningsevne opnås. Brusekabinen må ikke indeholde skjulte hulrum og lignende, hvor der kan henstå opsprøjtet spildevand, der ikke fornys, når brusekabinen er i brug. Eventuel rensning og rengøring skal kunne udføres gennem let demonterbare anordninger.

Brusekabinens vandtilførsel skal være udformet således, at der ikke opstår gener i form af oversvømmelse, tilbagesugning til brugsvandssystemet, støj eller utilstrækkelig vandstrøm.

Brusekabiner skal godkendes i installationsfærdig tilstand. Slager og koblinger, der er nødvendige for at gøre brusekabinen funktionsfærdig, godkendes og prøves sammen med brusekabinen. Godkendelse gives dog normalt kun, når de i brusekabinen indgående komponenter (vandlåse, bundventiler, rør, aftapningsventiler, slanger m.v.) tillige er godkendt efter de for komponenterne gældende godkendelses- og prøvningsbetingelser.

Brusekabiner skal være konstruerede og udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

Prøvning

Brusekabiner afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets Va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Prøvningsresulatet indgår i en samlet vurdering af brusekabinens egnethed til godkendelse.

Mærkning

Brusekabinen skal på et let synligt sted være forsynet med et uforgængeligt fabrikantmærke, der muliggør identifikation. Med godkendelsen får ansøgeren tilladelse til at forsyne brusekabinen med godkendelsesudvalgets mærke.

Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet. Betaling for prøvning erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER FOR BRUSEKABINER

Alment

Prøvningerne udføres på et antal af 4 brusekabiner, der udtages efter nærmere aftale. Det ene af prøveemnerne anvendes eventuelt til nedenstående prøvning af materiale (pkt. 2), medens øvrige prøvninger udføres på de 3 andre prøveemner. Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialebeskrivelse, montagevejledning, brugsvejledning m.v.

Brusekabinen skal ved fremsendelse til prøvning være komplet færdig til brug. Alle nødvendige slanger, armaturer m.v. skal derfor medfølge.

Udførelse

1. Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og eventuelle standards kontrolleres.

2. Materiale

For tiden ingen prøve.

Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers kemiske, fysiske og biologiske stabilitet.

3. Temperaturbestandighed

Prøveemnet monteres i den på fig. 1, bilag A, viste prøveopstilling og underkastes følgende prøve på den eller de dele, der er beregnet for opsamling og afledning af spildevand. Spildevandet afledes under prøven gennem brusekabinens afløb svarende til fabrikantens montagevejledning.

1 30 l +/- 3 l varmt vand (93 grader C +/- 2 grader C) i løbet af 60 sec.

2 Pause i 60 sec.

3 30 l +/- 3 l koldt vand (10 grader C +/- 5 grader C) i løbet af 60 sec.

4 Pause i 60 sec.

1, 2, 3 og 4 udføres 1500 gange.

Efter prøven må brusekabinen og de dertil hørende dele ikke udvise tegn på skade.

Ovenstående udføres inden den under 4 angivne prøve for styrke og inden de under 5 angivne prøver for tæthed.

Prøven udføres kun på brusekabiner, hvis materialesammensætning og/eller komponentsammensætning ikke tidligere er prøvet.

4. Styrke

Prøveemnet monteres efter fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. Den påvirkes herefter på en række vilkårligt valgte steder med en enkeltkraft på 60 kp (600 N). Kraften overføres til prøveemnet gennem et stempel med en diameter på 25 mm og en plan endeflade beklædt med gummi i en tykkelse på 3 mm og en hårdhed på 55 +/- 5 shore Durometer A-enheder.

Ved prøven må der ikke opstå blivende ændringer i brusekabinen og de dertil hørende dele. Den del af brusekabinen, der betrædes ved brug, må ikke udvise større nedbøjning end 3 mm, når den påvirkes med ovennævnte kraft.

Foranstående udføres inden de under 5 angivne prøver for tæthed.

5. Tæthed

5a Spildevandssiden

Brusekabinen prøves for tæthed efter nedenstående procedure:

1 Brusekabinens indløb lukkes tæt. Alle demonterbare dele efterspændes svarende til sædvanlig praksis ved montage.

2 Gennem udløbets fjerneste ende underkastes brusekabinen med tilhørende enkeltdele et vandtryk på 0,4 kp/kvadratcentimeter (40 kN/kvadratmeter) i 60 sec. Brusekabiner med pumper prøves tilsvarende med et vandtryk lig med pumpens max. tryk + 0,4 kp/kvadratcentimeter.

3 Brusekabinen og de dertil hørende enkeltdele undersøges for lækager og deformationer.

4 brusekabinen frakobles det påførte vandtryk.

5 Renseanordninger demonteres. Brusekabiner, der kan adskilles i flere enkeltdele for rensning eller flytning, demonteres fuldstændigt svarende til fabrikantens brugsvejledning.

6 Renseanordninger monteres igen. Adskilte brusekabiner samles.

7 Punkterne 1, 2 og 3 gentages.

Derefter gennemføres følgende prøvninger:

1 Brusekabinens udløb lukkes tæt.

2 Brusekabinens kar fyldes til randen med 93 grader C (+/- 2 grader C) varmt vand og henstår i 10 min. ved stuetemperatur (20 grader C +/- 5 grader C).

3 Karret undersøges for lækager og deformationer.

Under ovenstående prøvninger må ikke forekomme lækager eller deformationer.

5b Brugsvandssiden

Brusekabiner med fast monteret godkendt aftabningsarmatur prøves ikke, såfremt tilslutning til brugsvandsnettet sker med permanente rørforbindelser.

Brusekabiner, der forbindes med brugsvandsnettet via slanger til et kabinen uvedkommende aftaningsarmatur, prøves efter nedenstående:

1 Slangens ene ende monteres på kabinen svarende til fabrikantens anvisning.

2 Slangens anden ende monteres på et vandforsyningssystem med varmt vand (80 grader C) og et tryk (under vandstrømning) på 5 kp/kvadratcentimeter (500 kN/kvadratmeter).

3 Gennem slangen tilføres vand til brusekabinen i 60 sekunder.

4 Eventuel vandafspærringsventil i brusekabinen lukkes i 60 sekunder. Lukningen skal ske svarende til normal betjening.

5 Vandforsyningen ved forskningsnettets aftapningsarmatur afbrydes derefter i 60 sekunder.

6 Slangen demonteres svarende til fabrikantens brugsvejledning.

7 Punkterne 1, 2, 3, 4 og 5 gentages 5 gange. Under prøvningerne må ikke forekomme lækager eller blivende deformationer på nogen del af brusekabinen med tilhørende slanger, koblinger m.v.

6 Kapacitet

6a Brugsvandssiden

Brusekabiner med fast monteret godkendt aftapningsarmatur prøves ikke, såfremt tilslutning til brugsvandsnettet sker med permanente rørforbindelser.

Brusekabiner, der forbindes med brugsvandsnettet via slanger til et kabinen uvedkommende aftabningsarmatur, prøves efter nedenstående:

Brusekabinens vandtilslutning forbindes med et vandforsyningssystem i overensstemmelse med fabrikantens montagevejledning. I vandforsyningssystemet opretholdes et tryk på 0,5 kp/kvadratcentimeter (50 kN/kvadratmeter), når brusekabinens bruseanordning er i funktion.

Vandstrømmen q (l/s) gennem bruseanordningen måles. q skal ligge inden for følgende grænser: q max. q min.

Vandstrøm 0,6 l/s 0,15 l/s

6b Spildevandssiden

Brusekabinens afløb forbindes til afløbssystemet efter fabrikantens brugsvejledning. Eventuel pumpe startes.

Brusekabinens bundkar tilføres en vandstrøm, der indreguleres således, at vandspejlet i bundkarret konstant har højden 50 mm under karrets laveste kant.

Vandstrømmen skal holdes konstant i 10 min.

Den således indregulerede vandstrøm skal ligge inden for de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

            q max.      q min. 

 Afløbsstrøm      1,5 l/s     0,6 l/s 

7 Oversvømmelse (sikkerhed mod oversvømmelse)

7a Alle brusekabiner

Brusekabinen må ikke være forsynet med prop eller anden form for lukke, hvormed bundkarrets udløb kan blokeres.

7b Brusekabiner med pumpe

Brusekabinen forbindes med brugsvandssystem og afløbssystem i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.

1 Det undersøges, om vandaftapning kun kan finde sted, når afløbspumpen er i funktion.

2 Det undersøges, om brusekabinen ikke kan få tilført mere vand, end bundkarret kan rumme uden at løbe over.

Mindst eet af disse krav skal kunne opfyldes.

8 Sikring mod forurening af brugsvandsnettet

Brusekabinen og dens vandforsyning skal være således indrettet, at forurening af brugsvandet ikke kan forekomme.

Brusekabinen og dens vandforsyning skal være indrettet således, at overstrømning fra varmtvandsnettet til koldtvandsnettet og omvendt ikke kan finde sted.

Vedrørende ovennævnte forhold henvises til DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.