Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for fleksible slange-sæt VA 1.10/DK 006


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

Bygningsreglementet, 1972.

DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer, 1962.

1.0 Funktion og udførelse

Nærværende betingelser omfatter rør af plast, gummi eller lignende, hvor der i begge ender fast er monteret anordninger (koblinger), der muliggør, at et aftapningsarmatur eller en maskine eller apparat kan tilsluttes brugsvandssystemet med en fleksibel forbindelse.

Sammensætningen af rør og koblinger kaldes et slange-sæt. I det følgende kaldes slange-sættets fleksible del for slangen og fastgøringsanordningerne for koblingerne.

Slange-sættet skal være bestandig over for de påvirkninger, som kan forekomme, herunder hydrostatisk tryk og trykimpulser. Endvidere skal slange-sæt, som ikke er metalomvundne, kunne tåle knækning.

Slange-sættet må ikke give anledning til forurening af vandet og skal være udført af materialer med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende hygiejne kan påregnes i hele levetiden.

Slange-sæt godkendes til koldt vand med maksimal temperatur 25 grader C eller varmt vand med maksimal temperatur 95 grader C.

2.0 Prøvning

Slange-sættet afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af slange-sættets egnethed til godkendelse. Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel.

3.0 Kontrol

Fabrikanten (indehaveren af godkendelsen) er forpligtet til at levere slangesæt, der er i overensstemmelse med de slange-sæt, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen.

I godkendelsesperioden udtages een gang eet slange-sæt til afprøvning. Slangesættet udtages på foranstaltning af den prøvningsinstitution, der har foretaget afprøvningen hørende til godkendelsen. Udtagelsen vil normalt ske fra grossist- eller agenturlager.

Viser prøvningen, at slange-sættet ikke er i overensstemmelse med det godkendte slange-sæt, kan godkendelsen tilbagekaldes.

4.0 Mærkning

Slange-sættet skal være forsynet med et uforgængeligt mærke, der muliggør identifikation, når slange-sættet er monteret i den brugsfærdige installation.

Slange-sæt beregnet udelukkende til koldt vand skal desuden være mærket med »25 grader C maks.«

Med godkendelsen får ansøgeren tilladelse til at forsyne slange-sættet med godkendelsesudvalgets mærke va

5.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet. Betaling for prøvninger erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution efter regning.

PRØVNINGSBETINGELSER FOR SLANGE-SÆT

6.0 Alment

Prøvningerne udføres normalt på 1 slange-sæt, der udtages fra den færdige produktion. Udtagelsen sker efter nærmere aftale. Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger og materialebeskrivelse.

Det skal fremgå af beskrivelser m.v., hvilke installationsgenstande slange-sættet kan tilsluttes.

6.1 Udførelse

Prøveemnets overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og eventuelle standards kontrolleres.

6.2 Materiale

Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers kemiske, fysiske og biologiske stabilitet. Indtil nøjere specificerede prøvemetoder er udarbejdede, undersøges materialeegenskaber på bedste måde.

6.3 Knækning

Prøven udføres kun på slange-sæt, hvor røret ikke er metalomvundet.

Slangen foldes 180 grader og presses til en total højde svarende til den ydre diameter af slangen, som vist på fig. 1.

Slangen holdes sammenpresset i 5 sekunder, hvorefter den udstrækkes og forbliver udstrakt i 1 minut.

Prøven udføres 10 gange, idet slangen foldes samme sted og i samme retning.

Prøven udføres ved stuetemperatur. Efter prøven skal slange-sættet underkastes den hydrostatiske prøve beskrevet i punkt 6.4.

6.4 Trykholdbarhed

Prøven udføres med vand af temperatur:

15 +/- 5 grader C for slanger beregnet til koldt vand

93 +/- 2 grader C for slanger beregnet til varmt vand

Slange-sættet forbindes til vandledningsnettet og fyldes med vand, der er varmet op til prøvningstemperaturen. Eventuel luft i slangen fjernes gennem ventilen eller slutproppen i den frie ende. Derpå lukkes ventilen, og et hydrostatisk tryk påføres med en ensartet stigning på min. 75 kN/kvadratmeter (0,75 kp/kvadratcentimeter) pr. sekund og maks. 175 kN/kvadratmeter (1,75 kp/kvadratcentimeter) pr. sekund, indtil et tryk på 3000 kN/kvadratmeter (30 kp/kvadratcentimeter) er nået.

Trykket skal fastholdes i 1 minut. Under prøven må slangen ikke briste eller udvise revner eller buler og må ikke skille sig fra slangeniplen.

6.5 Tryksvingninger

Slange-sættet forbindes til den på fig. 2 viste prøveopstilling og påvirkes med 25.000 impulser med et minimumtryk på 1000 kN/kvadratmeter (10 kp/kvadratcentimeter) og et maksimumtryk på 2000 kN/kvadratmeter (20 kp/kvadratcentimeter). Antallet af impulser er svarende til en frekvens på 1/2 Hz (30 pr. minut), der forløber som vist på fig. 3.

Under prøven må slangen ikke briste eller udvise revner eller buler og må ikke skille sig fra slangeniplen.

6.6 Koblinger

Gevindkoblinger skal have mindst 4 fulde gevind.

6.7 Bestandighed mod ældning og ozon

1 Slange-sættet opbevares i 7 x 24 timer i et varmeskab ved en temperatur på:

70 +/- 2 grader C for slanger beregnet til koldt vand

93 +/- 2 grader C for slanger beregnet til varmt vand

Derefter tages prøveobjektet ud af varmeskabene og afkøles til stuetemperatur.

Efter denne behandling skal slange-sættet underkastes prøven beskrevet i punkt 6.4, Trykholdbarhed.

2 Yderenden af slange-sættet bestående af en længde på 100 mm slange forsynet med kobling opbevares i et lukket prøverum indeholdende ozoniseret luft med en temperatur på 40 +/- 2 grader c. Ozonkoncentrationen skal være 0,50 +/- 0,05 ppm. Slangestykket bøjes til en krumningsradius, som er 6 gange slangens inderdiameter.

Forholdet mellem det totale eksponerede areal af prøvestykket i kvadratcentimeter og volumenet af prøverummet i kubikcentimeter må ikke overstige 1:10.

Efter 96 timer tages prøvestykket ud af prøvekammeret og må derefter ikke udvise revner, når der anvendes et 7 x forstørrelsesglas.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 1. Knækning af slange

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 2. Afprøvning af slange-sæts bestandighed mod tryksvingninger

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 3. Tryksvingninger

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.