Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Prøvningsmetode for indbyggede, specielle tilbagesugningssikringer VA 1.57/DK


FORELØBIG

PRØVNINGSMETODE FOR INDBYGGEDE, SPECIELLE TILBAGESUGNINGSSIKRINGER

MARTS 1977

Prøven har til formål at kontrollere, om indbyggede tilbagesugningssikringer kan forhindre tilbagesugning af forurenet vand gennem tilbagesugningssikringen ved undertryk i vandinstallationen.

Prøven anvendes på andre tilbagesugningssikringer end kontraventiler eller vacuumventiler, som det ikke er relevant at afprøve efter godkendelses- og prøvningsbetingelser for disse.

Prøvningens udførelse

På tilbagesugningssikringerne herunder luftgab, hvis dimensioner ikke kan bestemmes, udføres følgende prøve:

Prøveobjektet, hvori tilbagesugningssikringen er indbygget, tilsluttes et system ved hjælp af hvilket, prøveobjektet kan tilsluttes enten vandtilførsel med et tryk på mindst 600 kN/kvadratmeter (6 kp/kvadratcentimeter) målt ved tilslutningspunktet ved maksimal vandstrøm eller vacuum med et undertryk på 80 kN/kvadratmeter (0,8 kp/kvadratcentimeter), se fig. 2. I tilslutningen er der så tæt ved prøveobjektet som muligt indsat et stykke transparent rør.

Systemet skal være konstrueret således, at vandtrykket synker til 0 på højest 0,1 sek., og undertrykket når sit maksimum på højest 0,1 sek.

Hvis tilbagesugningssikringen består af flere sikringer, der kan fungere uafhængigt af hinanden, prøves hver enkelt med de andre ude af funktion.

Specielt for apparater

1 Hvis tilbagesugningssikringen er indbygget i et apparat, der under brugen er helt eller delvist fyldt med vand, startes apparatet, indtil maksimal vandstand er nået, hvorefter vandet farves.

Specielt for armaturer

Er prøveobjektet et armatur, tilsluttes dette systemet. Udløbet, hvorigennem tilbagesugning kan finde sted, (f.eks. udløbstud eller tilslutning til bruserslange) forbindes til en tranparent slange, som dykkes i farvet vand.

2 Er armaturet forsynet med mere end eet udløb, (f.eks. kar/bruser armatur) monteres dette således, at laveste udløb, hvorigennem luft kan indsuges, er placeret 20 mm over overfladen af det farvede vand.

3 Er armaturet forsynet med eet udløb (f.eks. tapventil med slangeforskruning), monteres dette over overfladen af det farvede vand, således at man er i stand til at måle en opsugningshøjde på mindst 400 mm.

Prøvningen for objekter under pkt. 1 og 2 udføres ved, at vandtilførslen til prøveobjektet afbrydes, og 2 plus/minus 0,2 sek. efter, at trykket er sunket til 0, tilsluttes prøveobjektet vacuumsystemet, fig. 1. Undertrykket skal være mindst 50 kN/kvadratmeter (0,5 kp/kvadratcentimeter) i mindst 5 sek.

Endvidere udføres prøvning ved langsomt at øge undertrykket fra 0 til 20 kN/kvadratmeter (0,2 kp/kvadratcentimeter). Indgår der i tilbagesugningssikringen bevægelige dele, skal disse aktiveres før denne prøvning.

For objekter under pkt. 3 udføres prøven kun med tilslutning af vacuum uden forudgående vandtilførsel.

Undertrykket måles i det rør, som forbinder prøveobjektet med vacuumsystemet og så nær prøveobjektet som muligt. Røret, som forbinder prøveobjektet med vacuumsystemet, må ikke begrænse luftstrømmen gennem prøveobjektet. For at kontrollere dette, sammenholdes trykket ved manometret P1 med trykket ved manometret P 2 på vacuumtanken. Forbindelsesrøret anses kun for at være acceptabelt, hvis undertrykket målt ved P1 og P2 falder på samme måde, fig. 3. Hvis trykket P1 og P2 ikke falder på samme måde, f.eks. som fig. 4, kan forbindelsesrøret ikke accepteres.

Krav

For prøveobjekter under pkt. 1 og 2 anses kravet til sikkerhed med tilbagesugning at være opfyldt, hvis der ikke suges farvet vand tilbage gennem tilbagesugningssikringen og over i det transparente rør under eller efter prøven.

For prøveobjekter under pkt. 3 anses kravet til sikkerhed mod tilbagesugning at være opfyldt, hvis den maksimale opsugningshøjde af væske ikke overstiger 300 mm (spidsvædi).

Denne prøve er for prøveobjekter under pkt. 1 overensstemmende med Appendix 1 til CEE (311/321 - W.G. Water Supply) Secr. 14 og med prøve i - Regler før Typgodkænnande av Diskmaskiner och Tvættmaskiner med tilhørande Anordningar, december 1973. For prøveobjekter under pkt. 3 er prøven overensstemmende med - DVGW Arbeitsblatt W 377, juli 1967, Richtlinien fuer Bau, Betrieb und Prufueng von Rohrbelueftern, Teil 11 stk. 5.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.