Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gulvafløb VA 2.40/DK 018


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

Bygningsreglementet, 1977.

DIF's norm vedrørende afløbsinstallationer, 1974, DS 432.

0.2 Tilsvarende udenlandske bestemmelser

Nærværende betingelser for godkendelse af gulvafløb er hovedsagelig udarbejdet i samarbejde med VA-myndighederne i de øvrige nordiske lande og stemmer således i overvejende grad overens med tilsvarende betingelser i disse lande. Det må dog påregnes, at betingelserne i en overgangsperiode vil blive tillempet i de enkelte lande, således at der fra land til land kan være forskel på arten og omfanget af de prøvninger, der vil blive krævet udført, forinden godkendelse kan meddeles.

0.3 Gyldighedsområde

Nærværende betingelser vedrører afløbsskåle med tilhørende vandlås og eventuelle forhøjningsringe beregnet for opsamling og bortledning af husspildevand i bygninger.

Afløbsskålene godkendt efter nærværende betingelser kan indgå i afløbssystemet for bortledning af industrispildevand i den udstrækning, systemet er bestandigt overfor de temperaturer og kemiske påvirkninger, som forekommer i de aktuelle tilfælde.

1.0 Funktion og udførelse

1.1 Alment

Gulvafløbet skal være udført således, at spildevandet kan afledes, uden at det medfører gener ved ventetid, oversprøjt, oversvømmelse, lugt eller støj og således, at der ikke kan forekomme generende aflejringer eller generende overskylninger til tilsluttede afløbsinstallationer.

Gulvafløbet skal være udformet således, at en høj selvrensningsevne opnås. Gulvafløbet må ikke indeholde hulrum o.lign., der ikke gennemskylles, når installationen er i brug.

Rensning skal kunne udføres, eventuelt gennem let demonterbare anordninger. Eventuelle demonterbare dele skal slutte tæt efter genmonteringen.

Gulvafløb skal være konstruerede og udført med en sådan bestandighed overfor normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

Gulvafløbets vandlås skal være udformet således, at vandlukket selv efter nogen tids udtørring ikke brydes af de over- eller undertryk, der kan opstå i afløbsinstallationen.

Gulvafløb skal være udformet således, at de ikke er selvudsugende.

Gulvafløbet og/eller eventuelle forhøjningsringe skal kunne tilsluttes tæt mod det gulv, det er beregnet for.

Gulvafløbet skal være forsynet med en rist, som kan tilbageholde genstande og urenheder, der vil kunne forstyrre afløbssystemets funktion.

Eventuelle tilslutningsstudse eller sideindløb skal være forsynet med let demonterbare lukkeanordninger.

2.0 Definitioner

Gulvafløb: Afløbsskål incl. eventuelle forhøjningsringe og med tilhørende vandlås monteret i gulv og beregnet for opsamling og bortledning af spildevand.

Oversprøjt: Utilsigtet udtrængning af vand ved tilledning af spildevand under rist, fx gennem sideindløb.

Husspildevand: Ved husspildevand forstås det fra almindelige husholdninger forekommende spildevand, herunder afløb fra vandklosetter.

Temperaturen på husspildevand kan diskontinuerligt (maks. 2 minutters varighed) nå op på 95 - 100 grader C.

Husspildevand kan påregnes at forekomme ved boliger, kontorer, alderdomshjem, hoteller, skoler, offentlige lokaler o.lign.

3.0 Mærkning

Gulvafløbet skal være forsynet med et uforgængeligt fabrikantmærke, der muliggør identifikation, når gulvafløbet er monteret i en færdig installation.

Med godkendelsen kan ansøgeren få tilladelse til at forsyne gulvaføbet med godkendelsesmærket va.

4.0 Prøvning

Gulvafløb afprøves i henhold til efterstående prøvningsbetingelser på en af Boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution. Der udføres normalt kun de prøvninger, der er relevante for det pågældende gulvafløb, således som det fremgår af prøvningsbetingelserne. Den udarbejdede prøvningsattest eller prøvningsrapport må ved ansøgningen om godkendelse højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af gulvafløbets egnethed til godkendelse. Denne vurdering foretages bl.a. på grundlag af de krav og retningslinier, der er anført i forbindelse med nedenstående prøvningsbetingelser.

5.0 Kontrol

Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at levere gulvafløb, der er i overensstemmelse med de emner, der afprøvet som grundlag for godkendelsen. Væsentlige ændringer af fremstillingsmetode eller udgangsmateriale skal omgående meddeles Boligministeriets VA-Godkendelsessekretariat, som derefter meddeler, om der skal udføres supplerende afprøvninger. Viser den eksterne fremstillingskontrol, at komponenterne ikke er i overensstemmelse med de godkendte komponenter, kan godkendelsen tilbagekaldes.

Kontrollen omfatter en intern fremstillingskontrol af den løbende produktion samt en ekstern fremstillingskontrol udført af en af Boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution.

5.1 Intern fremstillingskontrol (produktionskontrol)

Hos producenten skal de i tabel 2 angivne afprøvninger udføres og protokolføres. Også underkendte prøvningsresultater skal protokolføres.

5.2 Ekstern fremstilling (kvalitetskontrol)

Forinden typegodkendelse kan meddeles, skal producenten have indgået aftale med en af Boligministeriet anerkendt prøvningsinstitution om ekstern fremstillingskontrol.

Prøvningsinstitutionen udfører normalt en gang årligt kvalitetskontrol ved udførelse af de i tabel 2 angivne afprøvninger.

Prøvningsinstitutionen udarbejder prøvningsrapport, som uanset prøvningsresultatet tilsendes såvel VA-Godkendelsessekretariatet som producenten.

Viser kontrollen, at emnet ikke er i overensstemmelse med det godkendte emne, kan godkendelsen tilbagekaldes.

6.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af Boligministeriet. Betaling for prøvninger og kontrol erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution efter regning.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Prøvning Egenskab       Antal   Antal prøveemner for flere 

 VA/DK nr.           prøveemner dimensioner 

                (een dim.) (vejledende retningslinier) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1     Udførelse        3   3 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2     Materiale        1   1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3     Mekanisk styrke     1    1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4.1    Tæthed mod lugt     1   1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4.2    Tæthed mellem gulv    1   1 af hver dimension 

      og gulvafløb 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5.1 (* 1) Temperaturbestandig-   1   1 (største dimension) 

      hed af materiale 

      og konstruktioner 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5.2    bestandighed og     1   1 (største dimension) 

      tæthed efter temperatur- 

      påvirkning af indstøbt 

      eller monteret gulv- 

      afløb 

 -------------------------------------------------------------------- 

 6     Kapacitet        1   1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

 7     Selvudsugning      1   1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

 8     Tilbagestrømning af   1   1 (største dimension) 

      afløbsvand til 

      gulvafløbet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 9     Rensningsegnethed    1   1 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10    Modstand mod tryk-    1   1 af hver dimension 

      påvirkning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 11    Selvrensningsevne    1   1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel 1 Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for 

  typegodkendelse af gulvafløb. For gulvafløb, der indgår i en serie 

  i samme udførelse, men med forskellige udløbsdimensioner, er 

  angivet vejledende retningslinier for valg af antal prøveemner. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Prøvning Egenskab         Afprøvningsfrekvens 

 VA/DK nr.           Intern kontrol Ekstern kontrol 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1     udførelse      Løbende  1 gang pr år pr dim 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2     Materiale      Løbende  1 gang pr år pr dim 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3     Mekanisk styrke 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4.1    Tæthed mod lugt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4.2    Tæthed mellem gulv 

      og gulvafløb 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5.1 (* 1) Temperaturbestandig-       1 gang pr 2 år 

      hed af materiale og       på største dim 

      konstruktioner 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5.2    Bestandighed og tæthed 

      efter temperaturpåvirk- 

      ning af indstøbt eller 

      monteret gulvafløb 

 -------------------------------------------------------------------- 

 6     Kapacitet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 7     Selvudsugning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 8     Tilbagestrømning af 

      afløbsvand til gulv- 

      afløbet 

 -------------------------------------------------------------------- 

 9     Rensningsegnethed 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10    Modstand mod tryk- 

      påvirkning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 11    Selvrensningsevne 

 -------------------------------------------------------------------- 

Tabel 2 Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for kontrol af typegodkendte gulvafløb.

PRØVNINGSBETINGELSER FOR GULVAFLØB

0 Alment

Prøvningerne udføres normalt på 3 gulvafløb, der udtages af et repræsentativt udsnit af den pågældende produktion. Udtagelsen sker efter nærmere aftale med VA-Godkendelsessekretariatet.

Prøvningerne udføres på 1 eller 3 prøveemner, somangivet efterstående under de enkelte prøvninger og i tabel 1. Særlig udformning eller materialevalg kan nødvendiggøre et større antal prøveemner.

Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialebeskrivelser, montagevejledning m.v.

Forhøjningsringe til gulvafløb afprøves, når de er monteret på det tilhørende gulvafløb og i henhold til nærværende prøvningsbetingelser.

Ved afprøvning af en serie gulvafløb i samme udførelse, men med forskellige udløbsdimensioner, kan antallet af prøvninger reduceres efter nærmere aftale med VA-Godkendelsessekretatiatet. Vejledende for omfanget af prøvninger vil være de i tabel 1 angivne retningslinier.

Prøvning VA/DK nr. 1 - Udførelse

Antal prøveemner: 3

1.1 Dimensioner

Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og eventuelle standarder kontrolleres.

1.2 Udvendige overflader

Gulvafløbet skal være fri for skarpe kanter og fremspring, der kan være til fare eller ulempe for installatør eller bruger.

1.3 Vandlukkehøjde

Vandlukkets højde bestemmes ved måling af niveauforskellen mellem højden af vandspejlet på vandlåsens indløbsside, når vandlåsen er helt fyldt med vand, og højden af vandspejlet, når der netop står så meget vand i vandlåsen, at der kan etableres luftgennemgang. Krav Vandlukkehøjden skal være større eller lig 50 millimeter.

1.4 Rist

Ristens hulstørrelse måles eller kontrolleres ved hjælp af en kugle med 9 millimeter diameter. Ristens eventuelle fastgørelse til gulvafløbsskålen kontrolleres. Krav Ristens huller - cirkulære eller fitkantede - må ikke have dimensioner, der tillader en kugle med 9 millimeter diameter at gå egennem hullerne.

Prøvning VA/DK nr. 2 - Materiale

Antal prøveemner: 1

2.1 materialesammensætning

Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers kemiske, fysiske og biologiske stabilitet. Krav Gulvafløbet skal være udført af sådanne materialer, at forventede egenskaber og stabilitet hos det færdige gulvafløb kan påregnes bibeholdt i en passende levetid. For gulvafløb udført af plast skal plastmaterialets egenskaber være veldokumenterede for anvendelse til afløbssystemer i plast, fx plastmaterialer, som angivet i Boligministeriets »Godkendelses og prøvningsbetingelser for afløbssystemer af plast, VA 2.10/DK 007, januar 1981«. I de tilfælde, hvor der anvendes andre plastmaterialer end de i VA 2.10/VA 2.10/DK 007 nævnte, påhviler det producenten af gulvafløbene at bevise plastmaterialets anvendelighed til formålet.

Prøvning VA/DK nr. 3 - Mekanisk styrke

Antal prøveemner: 1

Gulvafløbet monteres efter fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis i en kasse, som beskrevet i bilag A eller Bilag B.

Den påvirkes herefter med en enkeltkraft på 1500 N (150 kp). Gulvafløbet belastes midt på risten yderligere 3 andre steder, der efter montering kan betragtes som udsatte for punktbelastning.

Kraften overføres til prøveemnet gennem et stempel med en diameter på 25 millimeter og en plan endeflade beklædt med gummi i en tykkelse på 3 millimeter og en hårdhed på 55 +/- 5 shore Durometer A-enheder. Prøvningen udføres før de under VA/DK nr. 4 angivne prøver for tæthed.

Krav

Ved prøvningen må der ikke optræde blivende ændringer eller andre skader på nogen del af gulvafløbet.

Prøvning VA/DK nr. 4 - Tæthed

Antal prøveemner: 1

4.1 Tæthed mod lugt

Gulvafløbet tilsluttes en tæt røropstilling med et volumen på ca. 20 liter.

Gulvafløbets vandlås fyldes med vand og gennem udløbet påføres gulvafløbet et lufttryk på 200 Pa (- 20 mmVS). Lufttilførslen afspærres.

Under prøven skal gulvafløb, røropstilling og vandindhold have samme temperatur (+/- 2 grader C) som rumtemperaturen i prøvelokalet. krav

Efter 0,25 h må trykket ikke være sunket mere end 10% (20 Pa).

4.2 Tæthed af samling mellem gulvafløb og gulvoverfladebelægning

For gulvafløb som er beregnet til gulve med plastbelægning udføres prøvningen på et gulvafløb, som er monteret i en kasse som vist i bilag A. For gulvafløb som er beregnet til indstøbning i betongulve, udføres prøvningen på et gulvafløb, som er indstøbt i en kasse som vist i bilag B. Prøvningens udførelse

Gulvafløbets udløb lukkes. Kassen fyldes med koldt vand til 100 millimeter over rist. Efter 24 timer besigtiges kasse eller betonplade for tegn på utæthed, fugtpletter eller vanddråber. Krav

Fugt må ikke væretrængt igennem til kassens underside.

Prøvning VA/DK nr. 5 - temperaturbestandighed

Antal prøveemner: 1

5.1 Temperaturbestandighed af materiale og konstruktion

Denne prøvning anvendes i stedet for nedenstående prøvning 5.2, hvis eftervisning af bestandighed og tæthed efter temperaturpåvirkning af indstøbt eller monteret gulvafløb ikke er påkrævet. Denne prøvning udføres inden de under VA/DK nr. 3 - Mekanisk styrke og VA/DK nr. 4.1 - Tæthed mod lugt angivne prøver.

 

   Prøvningens udførelse 

  Gulvafløbet tilføres vand under rist direkte på afløbsskålens 

  indvendige sider. Hvis skålen er med sideindløb anvendes et af 

  disse. Gulvafløbet skal under prøven være tilsluttet et passende 

  rørstykke på udløbssiden. 

  Vandet tilføres således: 

  1) 0,5 l/s varmt vand 93 grader C +/- 2 grader C i 60 sekunder 

  2) Pause i 60 sekunder 

  3) 0,5 l/s koldt vand 10 grader C +/- 5 grader C i 60 sekunder 

  4) Pause i 60 sekunder. 

  Denne cyclus 1) - 4) udføres 1500 gange (100 timer). Derefter 

  tilføres gulvafløbet 0,5 l/s varmt vand 93 grader C +/- 2 grader C 

  i 900 sekunder. Denne sidste prøve kræves for tiden ikke udført 

  for gulvafløb, der udelukkende skal anvendes i baderum i boliger 

  o.lign. 

  Herefter udføres prøvning VA/DK nr. 4.1 - Tæthed mod lugt og VA/DK 

  nr. 3 - Mekanisk styrke, idet gulvafløbet dog ikke monteres i 

  kasse, men afprøves i den anvendte prøveopstilling. 

   Krav 

  Efter prøverne må gulvafløbet og de dertil hørende dele ikke 

  udvise tegn på skade, og kravene til prøvningerne VA/DK nr. 3 og 

  nr. 4.1 skal være opfyldt. 

 5.2 Bestandighed og tæthed efter temperaturpåvirkning 

   af indstøbt eller monteret gulvafløb 

  Denne prøvning udføres inden de under VA/DK nr. 3 - Mekanisk 

  styrke og VA/DK nr. 4.1 - Tæthed mod lugt angivne prøver. 

   Prøvningens udførelse 

 Gulvafløbets udløb lukkes. Kassen fyldes med koldt vand til 100 

  millimeter over rist. Efter 24 timer besigtiges kasse eller 

  betonplade for tegn på utæthed, fugtpletter eller vanddråber. 

 a) Gulvafløb til gulve af beton 

  Gulvafløbet tilføres vand under rist direkte på afløbsskålens 

  indvendige sider. Hvis skålen er med sideindløb anvendes dette. 

  Gulvafløbet skal under prøven være tilsluttet rørstykke på 

  udløbssiden. 

  Vandet tilføres således: 

  1) 0,5 l/s varmt vand 93 grader C +/- 2 grader C i 60 sekunder 

  2) Pause i 60 sekunder 

  3) 0,5 l/s koldt vand 10 grader C +/- 5 grader C i 60 sekunder 

  4) Pause i 60 sekunder 

  Denne cyclus 1) - 4) udføres 1500 gange (100 timer). Derefter 

  tilføres gulvafløbet 0,5 l/s varmt vand 93 grader C +/- 2 grader C 

  i 900 sekunder. Denne sidste prøve kræves for tiden ikke udført 

  for gulvafløb, der udelukkende skal anvendes i baderum i boliger 

  o.lign. 

  Herefter udføres prøvning VA/DK nr. 3 - Mekanisk styrke, VA/DK nr. 

  4.1 - Tæthed mod lugt og VA/DK nr. 4.2 - Tæthed mellem gulv og 

  gulvafløb. 

 b) Gulvafløb til gulve med plastbelægning 

  Gulvafløbet tilføres vand over »gulv« (Alt. A i bilag A). 

  Vandet tilføres således: 

  1) 0,5 l/s varmt vand 60 grader C +/- 2 grader C i 60 sekunder 

  2) Pause i 60 sekunder 

  3) 0,5 l/s koldt vand 10 grader C +/- 5 grader C i 60 sekunder 

  4) Pause i 60 sekunder. 

  Denne cyclus 1) - 4) udføres 1500 gange (100 timer). Under 

  cyclusprøvningen afspærres gulvafløbets udløb i perioden med 

  vandudledning og åbnes i pauserne. Herved forårsages en opstuvning 

  i kassen. Derefter tilføres gulvafløbet 0,5 l/s varmt vand 93 

  grader C +/- 2 grader C i 900 sekunder. Denne sidste prøve kræves 

  for tiden ikke udført for gulvafløb, der udelukkende skal anvendes 

  i baderum i boliger o.lign. 

  Herefter udføres prøvning VA/DK nr. 3 - Mekanisk styrke, VA/DK nr. 

  4.1 - Tæthed mod lugt og VA/DK nr. 4.2 - Tæthed mellem gulv og 

  gulvafløb. 

 c) Gulvafløb til andre gulve eller belægninger 

  Der henvises til specielle funktionsafprøvninger udarbejdet af 

  Statens Byggeforskningsinstitut. 

   Krav 

  Efter prøverne må gulvafløbet og de dertil hørende dele ikke 

  udvise tegn på skader, og kravene til prøvningerne VA/DK nr. 3, 

  VA/DK nr. 4.1 og VA/DK nr. 4.2 skal være opfyldt. 

 Prøvning VA/DK nr. 6 - Kapacitet 

 Antal prøveemner: 1 

 Gulvafløbet monteres i en kasse, som vist i bilag C, og afprøves i 

  henfhold til skema 1. 

 6.1 Vandstrøm gennem rist (qgulv) tilledes, som vist i bilag C. 

  Den maksimale vandstrøm gennem rist måles ved en stabil 

  vandspejlshøjde over risten på 20 millimeter. 

 6.2 Vandstrøm gennem sideindhold (qside) tilledes (regnet i 

  vandstrømmens retning) via en 90 grader bøjning og et min. 200 

  millimeter langt rør, begge af dim. 32 millimeter. 

  Tilførselsledningens placering i gulvafløbet skiftes således, at 

  det for vandstrømmen ugunstigst placerede sideindløb findes. 

  Tilgang gennem udskæring i rist betegnes som et sideindløb, og 

  ugunstigst placering af risten registreres, og vandstrømmen måles. 

  Den maksimale vandstrøm gennem et sideindløb bestemmes som 

  vandstrømmen, når oversvømmelse eller oversprøjt netop observeres. 

Skema 1 Gulvafløb. Prøvninger og krav for kapacitet.

Det for vandstrømmen ugunstigst placerede sideindløb betegnes 1.

Tilgang gennem udskæring i rist regnes som et sideindløb.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning VA/DK nr. 7 - Selvudsugning

Den under VA/DK nr. 6 - Kapacitet beskrevne opstilling benyttes ved prøvning af gulvafløbets resistens mod selvudsugning.

Gulvafløbet gennemstrømmes af maksimal vandstrøm som bestemt under VA/DK nr. 6 gennem sideindløb (evt. under rist gennem udskæring i rist). Vandstrømmen afbrydes pludselig, og vandlukkets højde registreres, når stilstand i gulvafløbet er opnået.

Krav

Vandlukkehøjden må ikke være mindre end 90% af det under VA/DK nr. 1 bestemte.

Prøvning VA/DK nr. 8 - Tilbagestrømning af afløbsvand til

gulvafløbet

Antal prøveemner: 1

Gulvafløbet monteres i en opstilling, som vist i bilag D. Der anvendes 9 l skyllevandmængde fra klosettet, og prøvningen udføres 5 gange.

Prøvningen udføres i henhold til en af følgende metoder:

 • a) Vandspejlet i gulvafløbet sænkes 10 millimeter. Vandspejlsniveauetmåles før og efter hvert skyl. Krav Ingen niveauforøgelse af vandspejlet tillades.
 • b) Skyllevandet i cisterne og klosetskål farves. Efter hvert skyl kontrolleres evt. farvning af vandet i gulvafløbet.

Krav Intet farvet vand må være trængt ind i gulvafløbet.

Prøvning VA/DK nr. 9 - Rensningsegnethed

 

 Antal Prøveemner: 1 (Der anvendes normalt det gulvafløb, 

            som har gennemgået VA/DK nr. 5 - 

            Temperaturbestandighed) 

Prøvningen udføres på gulvafløb, som kan demonteres eller adskilles for rensning af gulvafløb eller efterfølgende afløbsledning.

Efter udførelse af prøvning VA/DK nr. 5 - Temperaturbestandighed demonteres eller adskilles gulvafløbet i nødvendigt omfang. Delene monteres påny.

Prøvninger og registreringer beskrevet under VA/DK nr. 4.1 - Tæthed mod lugt gentages.

Krav

Som angivet under VA/DK nr. 4.1. Prøv

ning VA/DK nr. 10 - Modstand mod trykpåvirkninger

Antal prøveemner: 1

10.1 Modstand mod overtryk fra afløbsinstallationen Gulvafløbets vandlås fyldes med vand, hvorefter gulvafløbet på udløbssiden påføres et undertryk på 400 Pa (40 mmVS). Vandet der herved evakueres fra vandlåsen bortledes således, at tilbagestrømning til vandlåsen ikke kan finde sted, når undertrykket fjernes. Efter at undertrykket er fjernet, reduceres vandspejlets højde med 8 millimeter. På udløbssiden påføres vandlåsen så stort et overtryk, at luftgennemgang netop opstår. Det påførte overtryk registreres. Krav Det registrerede overtryk skal være større end eller = 400 Pa.

10.2 Modstand mod trykvariationer Gulvafløbet monteres i en opstilling, som beskrevet i bilag E, og vandlåsen fyldes med vand. Klappen lukkes, og undertrykket P indstilles med by-pass ventilen til 400 Pa. Klappen åbnes, og vandlåsen fyldes med vand. klappen udløses til lukning og åbnes efter ca. 5 sekunder langsomt. Dette gentages, indtil vandlåsen ikke yderligere taber vand, dog maksimalt 5 gange. Herefter fjernes 8 millimeter svarende til en reduktion af vandlukkehøjden ved fordampning i en ubenyttet periode. På udløbssiden påføres vandlåsen så stort et overtryk, at luftgennemgang netop opstår. Overtrykket registreres. Krav Det registrerede overtryk skal være større end eller = 400 Pa.

Prøvning VA/DK nr. 10 - Selvrensningsevne

Antal prøveemner: 1

Denne prøvning udføres normalt kun på gulvafløb med vandlåse, der ikke er udformet med cirkulært tværsnit i hele strømningsretningen eller ikke kan adskilles for rensning.

 

  Gulvafløbet monteres i den i bilag C beskrevne kasse. I karret 

  udledes koldt vand (10 grader C +/- 5 grader C) med en vandstrøm q 

  = 0,3 l/s i 60 sekunder. 

  200 kubikcentimeter glaskugler med ca. 5 millimeter diameter og en 

  massefylde på ca. 3,0 g/kubikcentimetertilføres gulvafløbet i 

  løbet af de første 30 sekunder. 

  Forsøget udføres 3 gange. Den udskyllede mængde glaskugler 

  angives. 

   Krav 

  Mindst halvdelen af de anvendte glaskugler skal være udskyllet af 

  gulvafløbet. 

Bilag A

Prøveopstilling for temperaturbestandighed og for

tæthed mellem gulvafløb og gulve med plastbelægning

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Hele kassens indvendige overflade påsættes derefter en belægning af PVC i den tykkelse, gulvafløbsfabrikenten angiver, at afløbsskålen er konstrueret for. Er gulvafløbsskålen beregnet til flere tykkelser PVC, kan det være nødvendigt at foretage flere afprøvninger. Ved påsætning af PVC-belægning følges PVC-leverandørens forskrifter. Kassen påføres nedefra en fugtindikator i udskæringen for gulvafløbsskålen og placeres herefter på et fugtindikerende underlag.

Prøveopstilling for temperaturbestandighed og for

tæthed mellem gulvafløb og gulve af beton

Gulvafløbet indstøbes i en betonplade 800 x 800 x 120 millimeter med to ringbøjler, fx tentor 10, som armering, således at udløbet er fri af pladen. Støbningen foretages uden at vibrere betonen. Hvis emner med vandret udløb er så lave, at bunden skjules i betonpladen, indstøbes en prop mellem bund og underside af betonplade. Proppen fjernes før prøvningens udførelse, således at der er dannet dræn for lækvand. Indstøbningen foretages iøvrigt efter ansøgerens anvisning, afløbsskålen skal væreudført således, at indstøbningen kan foretages, uden at der på stedet skal tages specielle forholdsregler for at sikre tæthed.

Betonkvalitet: Karakteristisk trykstyrke: mindst 15 MN/kvadratmeter, der fx kan opnås med blandingsforhold efter vægt på 1:2:3 (henholdsvis cement, sand, sten).

Stenstørrelse: maks: 16 mm

Sætmål:6 - 10 cm

Før prøvningerne udføres, hærder betonen i mindst 14 dage, når der er anvendt hurtighærdende cement, og mindst 28 døgn, når der er anvendt alm. hærdende cement, (Portlandcement).

Ved udførelse af den efter temperaturcyclusprøven foreskrevne tæthedsprøve anvendes en ramme af stål, aluminium eller lign. med dimension 600 x 600 x 200 mm. Rammen anbringes på betonpladen i en tætningsmasse, og der fuges til tæthed mellem ramme og betonplade.

Bilag C

Prøveopstilling til måling af gulvafløbs afløbskapacitet

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Afløbet fra gulvafløbet udføres med:

1 stk. 87 1/2 graders bøjning og efterfølgende 1000 mm liggende ledning, begge i samme dimension som gulvafløbets udløb. Afløbet lægges med 20 o/oo fald og føres ind på en 90 mm udluftet stående ledning.

Bilag D

Prøveopstilling for tilbagestrømning af vand til gulvafløb

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fald på grenledning: 0 o/oo

Kombinationskloset: Gustavsberg G 315

Skyllevandsmængde: 9 l (jf. Boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser VA/DK 009 - Vandklosetter med vandlås, januar 1977«).

Bilag E

Prøveopstilling for måling af trykpåvirkninger

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Forsøgsopstilling til bestemmelse af vandlåses tab ved gentagne ens belastninger.

Med lukket klap kan det ønskede undertryk indstilles med by-pass ventilerne og aflæses på manometret. Følerne i vandlåsen er tilsluttet udskrivningsudstyret. Ved at vende ventilatoren og låse klappen i lukket stilling, kan opstillingen anvendes til måling af resistens mod overtryk. Ved en hurtig lukning af klappen etableres det ønskede undertryk på mindre end 1/100 sekund.

Officielle noter

(* 1) Denne prøvning anvendes, hvor eftervisning af anvendte materialers bestandighed mod temperaturpåvirkning er påkrævet.

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.