Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vægbeklædninger til vådrum prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 7.00/012


Vægbeklædninger til vådrum

prøvnings- og godkendelseebetingelser

Indhold

 

 Forudsætninger      3 

 Godkendelsesordningen   4 

 Ansøgning om godkendelse 4 

 Prøvning         6 

 Krav           9 

 Mærkning         10 

 Kontrol         10 

 Bemærkninger       11 

 Gyldighed        11 

 Gebyr          11 

 Offentliggørelse     12 

FORUDSÆTNINGER

Bygningsreglement 1982, BR-82 I kap. 7.8, stk. 1 stilles der krav om, at gulv- og vægkonstruktioner omkring wc-rum med gulvafløb, bade- og vaskerum og lignende rum skal konstrueres og udføres således, at skader som følge af indtrængen af vand ikke kan forekomme. I stk. 2 stilles der krav om, at gulve og vægge skal konstrueres og udføres således, at de kan modstå normalt forekommende mekaniske og kemiske påvirkninger. I stk. 5 anføres, at vægge af uorganiske materialer skal være vandafvisende i en højde af mindst 1,7 m over gulv.

Disse vægge eller vægbeklædninger skal ikke MK-godkendes. I stk. 6 stilles der krav om, at der på vægge af organisk materiale kun må anvendes vægbeklædninger, som er i overensstemmelse med forskrifter og anvisninger godkendt af boligministeriet, eller som er i overensstemmelse med vilkårne i boligministeriets godkendelse af de enkelte fabrikater.

I SBI-anvisning 109, Bygningersbvådrum, er beskrevet en række eksempler på udførelse af vægkonstruktioner og vægbeklædninger til vådrum. SBI-anvisning 109 er godkendt af boligministeriet, og vægkonstruktioner og vægbeklædninger, som er udført i overensstemmelse hermed, skal ikke MK-godkendes.

Vægbeklædninger, der anvedes på vægge af organisk materiale, og som ikke er beskrevet i SBI-anvisning 109, skal være MK-godkendt. Specielt for malebehandlinger gælder, at de skal MK-godkendes, også selv om de krav, de skal opfylde, er indeholdt i anvisningen.

Bygningsreglement for småhuse 1985, BR-S 85 I kap. 4.6.1 anføres følgende:

Baderum samt wc-rum med gulvafløb skal opfylde følgende krav i den del af rummet, hvor der må regnes med vandpåvirkning: på gulv- og vægkonstruktioner af træ må kun anvendes vandtætte beklædninger, samlinger, herunder tilslutning mellem gulv og væg samt rørgennemføringer o.l. skal være vandtætte, gulv- og vægoverflader skal udføres, så de kan modstå normalt forekommende mekaniske og kemiske påvirkninger og i rum med gulvafløb skal gulvet have tilstrækkeligt fald mod afløbet.

Der stilles således ikke krav om, at vægbeklædninger, der anvendes i småhuse, skal være MK-godkendt.

GODKENDELSESORDNINGEN

Boligministeriets cirkulære af 20. november 1978 angiver retningslinier for godkendelsesordningen.

I det følgende beskrives de regler, som ansøgninger om godkendelse af vægbeklædninger til vådrum vil blive behandlet efter.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

Ansøgning om godkendelse skal, som anført i cirkulæret, sendes til:

Godkendelsessekretariatet for

materialer og konstruktioner

Postboks 54

DK-2970 Hørsholm

tlf. (02) 86 55 33

Ansøgningen skal indeholder følgende:

a Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Såvel producent som forhandler (agent) kan optræde som ansøger.

Godkendelsen vil normalt blive stilet til ansøgeren. Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgningen være indsendt af en forhandler, medens godkendelsen ønskes stilet til producenten. Hvis noget sådant ønskes, må det tydeligt fremgå af ansøgningen, ligesom det skal være godtgjort, fx i form af et skriftligt tilsagn, at den, som godkendelsen skal stiles til, er indforstået hermed. Det skal dog i alle tilfælde være oplyst, hvem der er producent.

b Vægbeklædningens navn og typebetegnelse.

c Producentens specifikation af vægbeklædningen, dvs. oplysninger om opbygning, materialesammensætning, tykkelse, vægt mv.

d Udførelsesvejledning på dansk indeholdende en beskrivelse af egnede underlag og en gennemgang af byggetekniske detaljer som fx tilslutning til døre og vinduer, samling mellem vægbeklædning og gulvbelægning, indad- og udadgående hjørner og rørgennemføringer.

e Prøvningsattest.

Prøvningen skal udføres på et laboratorium, som kan anerkendes af boligministeriet. I de nordiske lande anvendes normalt følgende laboratorier:

 

 I Danmark: 

 Teknologisk Institut  Statens Byggeforskningsinstitut 

 Overfladeteknik     Dr. Neergaards Vej 15 

 Gregersensvej 2     Postboks 119 

 Postboks 141      DK-2970 Hørsholm 

 DK-2630 Tåstrup    tlf. (02) 86 55 33 

 tlf. (02) 99 66 11 

 Særskilt prøvning af en vægbeklædnings sammensætning (kemisk analyse) 

  kan desuden udføres på: 

 Dantest         Nordisk Forskningsinstitut 

 Amager Boulevard 115  for maling og trykfarver 

 DK-2300 København S  Agern Allee 3 

 tlf. (01) 54 08 30   DK-2970 Hørsholm 

             tlf. (02) 57 03 55 

I Sverige:

Statens provningsanstalt

Laboratoriet før byggnadsfysik

Box 857

S-501 15 Borås

tlf. (033) 16 50 00

I Norge:

Norges Byggforskningsinstitutt

Postboks 322 Blindern

N-Oslo 3

tlf. (02) 46 98 80

I Finland:

Statens tekniska Forskningscentral

Konstruktionstekniska laboratoriet

Bulevarden 31

SF-00180 Helsinki 18

tlf. (90) 64 89 31

Resultatet af prøvningen fremstilles i form af en prøvningsattest.

Det bemærkes, at prøvningsattesten tilhører rekvirenten af prøvningen. Dette betyder bl.a., at prøvningslaboratoriet ikke automatisk sender kopi af prøvningsattesten til MK-godkendelsessekretariatet. Det betyder endvidere, at hvis ejeren af prøvningsattesten og ansøgneren af godkendelsen er to forskellige juridiske personer, kan MK-godkendelsessekretariatet forlange prøvningsattestens ejers skriftlige tilladelse til, at attesten anvendes i godkendelses-sagen.

Prøvningsattesten må normalt højst være 1 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

PRØVNING

I Almindelige vægbeklædninger

Prøvning til bestemmelse af vægbeklædningers egnethed til anvendelse i vådrum foregår i almindelighed som angivet i:

1 Nordtest method NT BUILD 058, Walls in bathrooms: Watertightness and resistance to water and moisture.

2 Nordtest method NT BUILD 063, Vertical building surfaces: Resistance to glancing blows.

3 SBI-notat 83, Vedhæftning gulvspartelmasser og lime.

Visse typer vægbeklædninger (fx beklædninger, der afsluttes med keramiske fliser) stiller særlige krav til underlagets (væggens) styrke og stivhed. Prøvning heraf foregår i henhold til:

4 Nordtest method NT BUILD 062, Partitions under horizontal static load: Strength and rigidity, og

5 Nordtest method NT BUILD 064, Partitions: Strength against dynamic forces.

Det vil sjældent være nødvendigt at tage samtlige ovennævnte prøvningsmetoder i brug ved bestemmelse af en vægbeklædnings egnethed til anvendelse i vådrum. Hvilke metoder, der er relevante, beror på arten og opbygningen af den enkelte beklædning og må aftales med prøvningslaboratoriet i hvert enkelt tilfælde. I tvivlstilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at også MK-godkendelsessekretariatet inddrages i fastsættelsen af prøvningsomfanget.

MK-godkendelsen vil normalt begrænse vægbeklædningens anvendelsesområde til underlag af den art, som blev anvendt ved prøvningen. Hvis beklædningen i praksis skal anvendes også på andre og især mere fugtfølsomme underlag, må prøvningen tilrettelægges således, at der også tages hensyn til dette forhold.

Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, kan der stilles krav om, at der udføres en supplerende prøvning. Denne prøvning kan ske ved anvendelse af såvel færdigudviklede, anerkendte metoder som metoder, der er specielt udviklet til det foreliggende tilfælde.

II Særlige vægbeklædninger

Malebehandlinger udgør en særlig gruppe. Prøvning til bestemmelse af en malebehandlings egnethed som vægbeklædning i vådrum foregår, hvis andet ikke er foreskrevet, på underlag af 13 mm gipskartonplader og i øvrigt som angivet i:

1 SBI-notat 68, Bestemmelse af vægoverfladers tæthed.

Der anvendes 3 stk. behandlede prøvelegemer (297 mm gange 210 mm).

2 ASTM E 96-80, Water vapor transmission of materials, Water method at 23 grader C (procedure B).

Der anvendes 3 stk. behandlede og 3 stk. ubehandlede prøvelegemer (Ø 175 mm).

3 ISO 4624 1978, Paints and varnishes Pull-off test for adhesion. DIN 50 017, Klimate und ihre technische Anwendung, Kondenswasser Prufklimate.

Der anvendes 6 stk. behandlede prøvelegemer (600 mm gange 400 mm, opbygget af 2 lag plader med tværgående samling midt i yderste plade. Bagside og kanter forseglet med fx 2 lag epoxytjære maling).

4 Nordtest method NT BUILD 063, Vertical building surfaces:

Resistance to glancing blows.

Der anvendes 2 stk. behandlede prøvelegemer som under 3.

Forud for prøvningerne konditioneres prøvelegemerne i 4 uger ved 23 grader C plus/minus 2 grader C og 50% RF plus/minus 5% RF.

Beklædninger med keramiske fliser opsat på gipskartonplader med et mellemliggende vandtæt lag udgør en særlig gruppe, når der er tale om traditionelle, keramiske fliser opsat med en klæber med kendte, tilfredsttillende egenskaber på en væg, der enten er udført som beskrevet i SBI-anvisning 109 (2 gange 13 mm gipskartonplader på stolper med højst 400 mm indbyrdes afstand) eller er MK-godkendt til brug i vådrum med beklædning af keramiske fliser.

Prøvning af sådanne flisebeklædninger foregår som angivet i:

5 SBI-prøvningsmetode nr. 1501. »Fugtbeskyttende evne af overfladebehandling på gipskartonplader«.

I tilknytning til de prøvninger, som er nævnt ovenfor under I og II, skal der ved beklædninger, der indeholder lag, som påføres på stedet i flydende form, og som er væsentlige for beklædningens tæthed (malebehandlinger, fugefri beklædninger, keramiske fliser med vandtæt lag m.v.), gennemføres en prøvning til bestemmelse af hovedbestandelene i dette eller disse lag (identitetsprøvning). Bestemmelsen sker ved analyse af materialerne i den tilstand, de har, inden de anvendes, og normalt ved infrarød-spektrofotometri.

KRAV

Det skal ved prøvning efter de i afsnit PRØVNING punkt I 1 5 og II 1 5 nævnte metoder eftervises, at nedenstående grænseværdier/-betingelser med samme nummer er overholdt:

 

 I 1 Beklædningen skal kunne betegnes som vandtæt og vandbetandig. 

  2 Beklædningen må ikke gennembrydes. 

  3 Værdien afhænger af konstruktionen og må vurderes i hvert enkelt 

  tilfælde. 

 4-5 Kravene afhænger af beklædningen. Vægge, der skal tjene som 

  underlag for flisebeklædninger, skal opfylde følgende krav: 

 Statisk linielast: Ingen skader ved 1000 N/m. 

           Udbøjning højst 5 mm ved 500 N/m 

           (væghøjde 2600 mm). 

 Dynamisk last:   Efter 3 gange 120 Nm: 

           Ingen skader og ingen svækkelse. 

           Efter 1 gange 240 Nm: 

           Ingen skader og ingen svækkelse. 

II 1 Vandoptagelsen må ikke overstige 200 g pr. kvadratmeter.

2 Vanddamptætheden, Z-værdien, skal være størrer eller lig 5 GPa x s x kvadratmeter pr. kg (10 PAM)

3 Malebehandlingens vedhæftning skal være:

størrer eller lig 0,4 MPa i tør tilstand

størrer eller lig 0,3 MPa efter 16 timer ved 40 grader C og 100% RF

størrer eller lig 0,4 MPa efter tørring i 7 døgn.

4 Malebehandlingen må ikke gennembrydes.

Der stilles yderligere følgende krav til malebehandlinger: Der må ikke forekomme porer, huller og revner i malebehandlingens færdige overflade. I armerede malebehandlinger skal armeringen have en minimumsvægt på 100 g pr. kvadratmeter.

5 Begyndende opfugtning udtrykt ved en pludselig, kraftig stigning i prøvelegemets elektriske ledningsevne må tidligst indtræffe 24 timer fra prøvningens påbegyndelse.

MÆRKNING

Det vil være anført i godkendelsen som et vilkår, at vægbeklædningen eller de materialer, som medgår til dens opbygning, skal leveres mærket evt. på emballagen med den betegnelse, den er godkendt under.

KONTROL

Det vil normalt være anført i godkendelsen som et vilkår, at der træffes aftale med et kontrolorgan, som kan anerkendes af boligministeriet, om løbende kontrol med vægbeklædningens egenskaber og med mærkningen. Ved beklædninger, hvor det eller de lag, der er væsentlige for beklædningens tæthed, påføres på stedet i flydende form, udføres kontrollen med sammensætningen af de materialer, der anvendes til opbygning af dette eller disse lag.

Dantest og Teknologisk Institut, Overfladeteknik, er anerkendt af boligministeriet til at føre kontrol på dette område.

Det understreges, at en kontrolftale skal være indgået inden godkendelse kan udstedes.

BEMÆRKNINGER

Beskrivelse af prøvningsmetoder kan købes hos:

 

 Teknologisk Institut   Statens Byggeforskningsinstitut 

 Overfladeteknik     Dr. Neergaardsvej 15 

 Gregersensvej 2     Postboks 119 

 Postboks 141       DK-2970 Hørsholm 

 DK-2630 Tåstrup     tlf. (02) 86 55 33 

 tlf. (02) 99 66 11 

Visse beklædninger kræver særlig faglig kunnen eller specielt udstyr for at kunne udføres tilfresstillende (malebehandlinger, fugefri beklædninger). For at begrænse ukyndiges anvendelse af disse beklædninger mest muligt vil det i MK-godkendelserne blive anført som et vilkår, at arbejdet skal forestås af ansøgeren selv eller af fimaer, som ansøgeren har autoriseret hertil.

Ved beklædninger, som ikke stiller disse særlige krav til uddannelse eller udstyr, og som derfor kan forventes at blive anvendt også af gør-det-selv-folk, vil der blive lagt vægt på, at udførelsesvejledningen er tilstrækkeligt detaljeret.

GYLDIGHED

Godkendelsen, som er bindende for bygningsmyndighederne, gives for en periode af 5 år. Efter udløbet af gyldighedsperioden kan godkendelsen forlænges for en ny 5-års periode. Ansøgning om fornyelse af godkendelsen skal indsendes til MK-godkendelsessekretariatet ca. 6 måneder førend godkendelsen udløber. MK-godkendelsessekretariatet udsender normalt en påmindelse herom.

GEBYR

Ifølge punkt IV, næstsidste afsnit i cirkulæret om godkendelsesordningerne, vil der for behandling af godkendelsesansøgninger blive opkrævet et gebyr, der fastsættes af boligministeriet.

Gebyrerne, som pristalsreguleres een gang årligt, er fastsat i gebyrklasser, der afhænger af sagernes karakter. Gebyret for godkendelse af vægbeklædninger til vådrum udgør for tiden (1986) kr. 17.200,-.

OFFENTLIGGØRELSE

Den færdige godkendelse trykkes i Byggedata og sendes til samtlige kommuner.

Opmærksomheden henledes på, at der kan bestilles et oplag af godkendelsen hos:

Byggecentrum

Vester Voldgade 94

DK-1552 København V

tlf. (01) 12 73 73

Nærmere oplysninger kan fås hos Byggecentrum.

Omtale af produktet som godkendt af boligministeriet må kun ske med angivelse af godkendelsens sagsnummer. Gengivelse af godkendelsen må kun ske med gengivelse af godkendelsen i sin helhed.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.