Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendeles- og prøvningsbetingelser for cisterner VA 1.90/DK


GODKENDELSESBETINGELSER

Gældende forskrifter

DIF's forskrifter vedrørende afløb fra ejendomme, udgave A, 1961.

DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer, 1962.

Funktion og udførelse

Nærværende betingelser omfatter cisterner, der forbundet med et brugsvandssystem har det formål at tilføre, opbevare og udskylle vand til renskylning af en eller flere sanitetsgenstande tilsluttet et afløbssystem.

Nedenstående behandler kun anordninger, der varetager alle tre ovennævnte funktioner i forbindelse med renskylning af klosetter eller urinaler.

Cisterner godkendes og prøves som en samlet enhed. Nærværende betingelser omfatter derfor ikke de i cisternen indgående enkeltkomponenter, der skal godkendes efter de for enkeltkomponenten gældende godkendelses- og prøvningsbetingelser, såfremt de ønskes markedsført som enkeltkomponenter. Cisternen kan være sammenbygget med en anden installationsgenstand (f.eks. et WC) og godkendes da sammen med denne. Godkendelsen gives dog normalt kun, når den pågældende installationsgenstand tillige er godkendt efter de for installationsgenstanden gældende godkendelses- og prøvningsbetingelser.

Cisternen skal være udformet således, at tilførsel, opbevaring og udskylning af vand kan ske uden, at det medfører gener ved forurening af det tilsluttede brugsvandssystem, unødigt vandforbrug, overbelastning af brugsvandssystemet, ventetid, oversvømmelse, lugt eller støj. Udskylningen skal tillige ske således, at der er sikkerhed for, at den installationsgenstand, hvortil cisternen er beregnet, renskylles uden fare for oversprøjt, oversvømmelse eller overbelastning af afløbssystemet.

Cisternens udløseranordning skal være udformet på en sådan måde, at en rimelig betjeningslethed opnås.

Beholdere, der er beregnet for indbygning i bygningskonstruktioner, skal være udført således, at der ikke kan forekomme kondensvand på beholderens yderside under normale driftsforhold.

Cisterner skal være konstruerede og udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, et en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

Cisterner må ikke indeholde hulrum, hvor de kan henstå opsprøjtet vand, der ikke fornys, når cisternen er i brug, Eventuel rensning og reparation af cisternens enkeltdele skal kunne foretages ved let demonterbare anordninger, der er frit tilgængelige.

Prøvning

Cisternen afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets VA-godkendelsesudvalg anerkendt prøvninsinstitution. Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af cisternens egnethed til godkendelse.

Mærkning

Cisternen skal på et let synligt sted være forsynet med et uforgængeligt fabrikantmærke, der muliggør identifikation. Endvidere skal cisternen være forsynet med et uforgængeligt mærke, der angiver vandspejlshøjden ved den aktuelle skyllvandmængde, der maksimalt må andrage 8 l.

Med godkendelen får ansøgeren tilladelse til at forsyne cisternen med godkendelsesudvalgets mærke.

Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet. Betaling for prøvning erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER FOR CISTERNER

Alment

Prøvningerne udføres på et antal af 4 cisterner, der udtages efter nærmere aftale. Det ene af prøveemnerne anvendes eventuelt til nedenstående prøvning af materiale (pkt. 2), medens øvrige prøvninger udføres på de 3 andre prøveemner. Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialebeskrivelse, montagevejledning m.v.

Det skal fremgå af beskrivelser m.v., hvilke installationsgenstande cisternen kan tilsluttes. Eventuelt skyllerør og koblinger for tilslutning til cisterne og installationsgenstand skal medfølge.

Alle cisterner skal være forsynet med et uforgængeligt mærke, der angiver vandspejlshøjden ved skyllevandmængden 8 l.

Ønskes cisternen afprøvet med en mindre skyllevandmængde end 8 l, anføres den ønskede skyllevandmængde. Cisternen skal da være mærket ved vandspejlshøjden svarende til denne skyllevandmængde.

Udførelse

1. Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og eventuelle standards kontrolleres.

2. Materiale

For tiden ingen prøve.

Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers kemiske, fysiske og biologiske stabilitet.

For cisterner, hvor beholderen er af sanitetsporcelæn, udført efter svenske standards SIS 822001 og SIS 822002, eller norske standards 1509 og 1509 eller FECS-standards, udg. 1961, gælder, at beholderen regnes at opfylde kravene til form-, kemikalie-, vand og temperaturbestandighed. For beholdere af sanitetsporcelæn udført efter andre regler eller af andet materiale og for øvrige indgående dele i cisternen, forbeholder godkendelsesudvalget sig ret til at opstille særlige regler i hvert enkelt tilfælde.

3. Overløb

Cisternen monteres svarende til fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. Fyldeventilen fastgøres i den stilling, der svarer til maximal åbning. Gennem cisternens anordning for tilslutning til brugsvandsnettet, tilføres cisternen en vandstrøm svarende til et trykfald på 10 kp/kvadratcentimeter (1000 kN/kvadratmeter) over fyldeventilen. Overløbet skal kunne aflede hele den tilførte vandmængde, uden at vandspejlet i cisternen stiger højere end 15 mm over overløbsrørets øverste kant, når vandtilførslen fortsætter i 5 min. efter, at overløbsrøret er trådt i funktion.

Overløbsrørets indløb skal ligge minst 20 mm over vandspejlet svarende til den maksimale skyllevandmængde.

4. Tilbagesugning

Ved måling konstateres, om alle dele af vandtilførselsarrangementet, der er placeret i beholderen, ligger højere end 20 mm over overløbsrørets øverste kant.

Er dette ikke tilfældet forbeholder godkendelsesudvalget sig ret til at opstille særlige regler i hvert enkelt tilfælde, f.eks. ved krav om sikring med vacuumventil eller luftgab.

5. Skyllevandmængde (vandforbrug)

Cisternen monteres svarende til fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. Gennem cisternens tilgangsstuds tilføres en vandstrøm, der indreguleres svarende til et trykfald over fyldeventilen (helt åben) på 2 kp/kvadratcentimeter (200 kN/kvadratmeter).

Cisternen indreguleres således, at fyldning sker til vandstandsmærket (se ALMENT). Herefter prøves efter nedenstående procedure, idet den tilførte vandmængde måls ved hjælp af en vandmængdemåler (+/ 3%).

a Cisternen udløses

b Cisternen fyldes (vandtilførsel ophørt)

c Vandmængdemåleren aflæses til V1 (1)

d Cisternen udløses

e Cisternen fyldes (vandtilførsel ophørt)

f Vandmængdemåleren aflæses til V2 (1)

g V2 - V1 (1) beregnes

Ovenstående udføres 5 gange, og skyllevandmængden bestemmes som middelværdien af de under punkt g beregnede værdier.

Ingen af enkeltværdierne må afvige mere end 0,2 l fra middelværdien, og middelværdien skal ligge inden for de i omstående tabel angivne grænser.

 

                      Skyllevandmængde 

                      Min.    max. 

 Cisterner for vandklosetter        6 l     8 l 

 Cisterner for urinaler (pr. stand)     3 l     8 l 

Cisterner for automatisk skylning af urinaler skal være forsynet med reguleringsanordninger, der kan sikre, at skyllevandmængden pr. stand ikke overstiger 20 l pr. time, og at cisternen automatisk holdes aflukket uden for benyttelsestiden.

6. Skyllevandstrøm

Cisternen fyldes til vandstandsmærket (se ALMENT). Fra den fyldte cisterne fjernes 1 liter vand og vandspejlets højde H markeres på cisternen. Yderligere 4 liter vand fjernes fra cisternen, og den nye vandspejlshøjde H2 markeres. Efter at disse vandspejlshøjder er fastlagt, fyldes cisternen med vand til det oprindelige vandstandsmærke (se ALMENT).

Cisternen udløses og den tid (sec.), der forløber, fra vandspejlet

 

  har 

 højden H1, til den har højden H2, måles.        4 

 Skyllevandstrømmen                 q = - (l/s) 

                             T 

beregnes. Prøven udføres 5 gange, og middelværdien skal ligge inden for de under 6 b og 6 c angivne værdier. Under prøven skal cisternen være monteret som nedenfor anført. Cisternen må ikke være tilsluttet vandforsyningsnettet.

a Cisterner sammenbygget med klosetskål

Der udføres ingen særskilt prøve for cisternen, men kombinationen cisterne - klosetskål bedømmes efter VA 2.50 DK »Foreløbige godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandklosetter med vandlås«.

b Cisterner for montage over klosetskåle

Cisternen monteres efter fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. Cisterner, der leveres med tilhørende skyllerør, prøves med dette monteret. Cisterner uden tilhørende skyllerør prøves med et skyllerør som beskrevet i VA 2.50/DK »Foreløbige godkendelses og prøvningsbetingelser for vandklosetter med vandlås«, bilag 1.

Skyllerørene skal udmunde frit over kar eller lignende.

 

                    q min.     q max. 

 Skyllevandstrøm:            1,6 l/s     2,8 l/s 

c Cisterner for urinalskylning

Cisternen monteres efter fabrikantens avisning og/eller sædvanlig praksis. Cisternen prøves med tilhørende skyllerør.

 

                    q min.     q max. 

 Skyllevandstrøm pr. skyllested:    0,3 l/s     1,8 l/s 

7. Ventetid for fyldning

Under prøven beskrevet under punkt 5 - Skyllevandmængde måles den tid (sekunder), der forløber fra cisternen udløses (punkt d) til vandtilførslen ophører (vandmængdemåleren stopper). Målingen udføres 5 gange svarende til prøveantallet under punkt 5, og middeltiden T beregnes. T skal ligge inden for de i nedenstående tabel angivne grænser.

 

                    T       T 

                   min.      max. 

                   sec.      sec. 

 Cisterner for vandklosetter     45       90 

 Cisterner for urinaler        45       ingen 

8. Tæthed

Nedenstående prøver for tæthed udføres efter, at de under punkterne 3, 4, 5, 6 og 7 beskrevne prøvninger er udført.

a Beholder

Cisternen monteres svarende til fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. Overløbsrøret lukkes tæt, og fyldeventilen åbnes helt. Cisternen fyldes med vand til en højde af 20 mm over overløbsrørets øverste kant og henstilles i 24 timer. Under prøven må der intet sted trænge vand ud af cisternen.

b Fyldeventil

Cisternen monteres svarende til fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis og tilsluttes et vandforsyningssystem, hvor der opretholdes et vandtryk på 15 kp/kvadratcentimeter (1500 kN/kvadratmeter). Cisternen udløses og fyldes svarende til en normal operation. Efter 10 min. undersøges fyldeventilen. Den skal lukke tæt og må ikke udvise tegn på skade.

Ovenstående udføres 5 gange.

Herefter gentages hele proceduren ved følgende tryk:

a 0,5 kp/kvadratcentimeter (50 kN/kvadratmeter)

b 2,0 kp/kvadratcentimeter (200 kN/kvadratmeter)

c 5,0 kp/kvadratcentimeter (500 kN/kvadratmeter)

d 10,0 kp + kvadratcentimeter (1000 kN/kvadratmeter)

c Tømmeanordning

Under ovenstående prøvninger a og b må der ikke strømme vand ud gennem tømmeanordningen i stilstandsperioden (10 min.).

9. Betjening af udløseranordning

Skylningen fra en fyldt cisterne skal kunne udløses ved en trækkraft på højst 30 N (ca. 3 kp) for en håndbetjent trækanordning eller en trykkraft på højst 45 N (ca. 4,5 kp) for en håndbetjent trykanordning eller en trykkraft på højst 150 N (ca. 15 kp) for en fodbetjent trykanordning.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.