Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for aftapninsarmaturer VA 1.40/DK 003


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

Bygningsreglementet, 1977

DIF's Forskrifter vedrørende Vandinstallationer, 1962

0.2 Tilsvarende udenlandske bestemmelser

Nærværende betingelser for godkendelse af aftapningsarmaturer er udarbejdet i samarbejde med va-myndigheder i de øvrige nordiske lande og stemmer således overens med tilsvarende betingelser i disse lande. Det må dog påregnes, at betingelserne i en overgangsperiode vil blive tillempet i de enkelte lande således, at der fra land til land kan være forskel på arten og omfanget af de prøvninger, der vil blive krævet udført, forinden godkendelse kan meddeles.

1.0. Funktion og udførelse

Nærværende betingelser omfatter armaturer, der, når de er forbundet til et brugsvandssystem, på brugerens foranledning, kan bringes til at varetage en eller flere af følgende funktioner:

1: at åbne og lukke for tilførsel og/eller aftapning af vand.

2: at regulere vandstrømmen til en ønsket størrelse.

3: at tilføre vand af en ønsket temperatur.

4: at tillade udstrømning af vand i en given retning og med en given strålekarakter.

Nedenstående behandler kun armaturer, hvis funktioner kan beskrives som angivet i ovenstående fire punkter og i afsnit 2.0.

Andre armaturer prøves og godkendes efter særlige betingelser, der opstilles i hvert enkelt tilfælde.

Aftapningsarmaturet prøves og godkendes som en samlet enhed. Nærværende betingelser omfatter derfor ikke de i armaturet indgående enkeltkomponenter, der skal godkendes efter de for enkeltkomponenten gældende godkendelses- og prøvningsbetingelser, såfremt enkeltkomponenten ønskes markedsført som en selvstændig komponent.

Armaturet kan være sammenbygget med en anden installationsgenstand (f.eks. en brusekabine) og godkendes da sammen med denne. Godkendelsen gives dog normalt kun, når den pågældende anden installationsgenstand tillige er godkendt efter de for denne gældende godkendelses- og prøvningsbetingelser.

Armaturet skal være udformet således, at ovennævnte funktioner kan varetages uden, at det medfører gener ved forurening af det tilsluttede brugsvandssystem, forurening af det udstrømmende vand, unødigt vandforbrug, overbelastning af brugsvandssystemet, ventetid, oversvømmelse, skoldning, lugt, støj eller berøring.

Armaturets betjeningsanordninger skal være udformet på en sådan måde, at en rimelig betjeningslethed opnås.

Armaturet skal være konstrueret og udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval. Armaturet skal på enkel måde kunne sammenbygges med relevante bygningsdele samt med andre installationsgenstande og -dele. Udskiftning og eventuel reparation skal kunne foregå på enkel vis og uden brug af specialværktøj.

2.0 Definitioner

Omstående terminologi anvendes i det følgende ved omtale af aftapningsarmaturer til brugsvandsanlæg.

Ventil: Armatur der modtager vand gennem eet tilløb og afleder det samme vand gennem eet udløb. Armaturet kan ved eet betjeningsorgan bringes til at varetage de i afsnit 1.0. nævnte funktioner 1 og eventuelt 2. Ovennævnte definition gælder uden hensyn til den konstruktionsmæssige udformning af armaturets åbne/lukkeorganer.

Tapventil: Armatur der modtager vand gennem eet tilløb og afleder det samme vand gennem eet udløb. Armaturet kan ved eet betjeningsorgan bringes til at varetage de i afsnit 1.0 nævnte funktioner 1, 2, 3 og 4.

Tapblander: Armatur der består af to ventiler med sammenkoblet fælles udløb. Armaturet kan ved to betjeningsorganer bringes til at varetage alle funktionerne 1, 2, 3 og 4.

Etgrebsblander: Armatur der kan bringes til at varetage alle funktioner 1, 2, 3 og 4 ved eet betjeningsorgan.

Flergrebsblander: Armatur der kan bringes til at varetage funktionerne 1, 2 og 4 ved eet eller flere betjeningsorganer og funktion 3 ved et andet betjeningsorgan.

Flervejsventil: Armatur med eet tilløb og flere udløb. Lukning af eet udløb kan kun ske ved samtidig åbning af et andet udløb. Ændring af strømvejen sker ved betjening af en omskifter.

Armaturer, hvis funktion kræver tilførsel af varmt og koldt vand kaldes generelt blandere. Ovenstående betegnelser anvendes i almindelighed på armaturer, hvor funktionerne 1, 2 og 3 kræver manuel betjening. Armaturer, hvor en eller flere af disse funktioner varetages af en automatisk styreanordning, opdeles efter denne styreanordnings karakter i følgende:

Trykstyret ventil: Ventil hvorigennem vandstrømmen er konstant uafhængig af trykket på tilløbssiden. (Ventilen kan være med eller uden manuelt betjeningsorgan for varetagelse af funktion 1).

Selvlukkende ventil: Ventil eller tapventil hvor lukkefunktionen sker uden manuel betjening.

Trykstyret blander: Armatur der fastholder en forudvalgt temperatur på udløbssiden uafhængigt af trykforandringer mellem de to tilløbssider.

Termostatisk blander: Armatur der fastholder en forudvalgt temperatur på udløbssiden uafhængig af tryk- og temperaturforandringer på de to tilløbssider.

Armaturer, der er sammensat af flere af ovennævnte armaturer, benævnes efter deres sammensætning.

Eks. 1. Armatur med separate greb for varmt og koldt vand og omskifter for udløb til henholdsvis badekar og bruser benævnes: »Tapblander med flervejsventil«.

Eks. 2. Armatur med eet greb og automatisk fastholdelse af vandstrøm benævnes: »Etgrebsblander med trykstyret ventil«.

3.0 Prøvning

Armaturet afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Der udføres normalt kun de prøver, der er relevante for det pågældende armatur, således som det fremgår af prøvningsbetingelserne. Resultatet indgår i en samlet vurdering af armaturets egnethed til godkendelse. Den vurdering foretages bl.a. på grundlag af de retningslinier, der er anført i forbindelse med nedenstående prøvningsbetingelser.

4.0. Kontrol

Fabrikanten (indehaveren af godkendelsen) er forpligtet til at levere armaturer, der er i overensstemmelse med de armaturer, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen.

I godkendelsesperioden udtages normalt een gang eet armatur til afprøvning. Armaturet udtages på foranstaltning af den prøvningsinstitution, der har foretaget afprøvningen hørende til godkendelsen. Udtagelsen vil normalt ske fra grossist- eller agenturlager. Afprøvningen sker for godkendelsesindehaverens regning.

Viser prøvningen, at armaturet ikke er i overensstemmelse med det godkendte armatur, kan godkendelsen tilbagekaldes.

5.0 Mærkning

Armaturet skal være forsynet med et uforgængeligt mærke, der muliggør identifikation, når armaturet er monteret i den brugsfærdige installation.

Med godkendelsen får ansøgeren tilladelse til at forsyne armaturet med godkendelsesudvalgets mærke.

6.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet. Betaling for prøvninger erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution efter regning.

PRØVNINGSBETINGELSER FOR AFTAPNINGSARMATURER

0 Alment

Prøvningerne udføres normalt på et antal af 3 armaturer, der udtages af et repræsentativt udsnit af den pågældende produktion. Udtagelsen sker efter nærmere aftale.

Det ene af prøveemnerne anvendes eventuelt til nedenstående prøvning af materiale (pkt. 2.2), medens øvrige prøvninger udføres på 1 eller 3 prøveemner som angivet efterstående under de enkelte prøvninger, se også nedenstående tabel 1. Særlig udformning eller materialevalg kan nødvendiggøre et større antal prøveemner.

Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialebeskrivelse, montagevejledning m.v.

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Prøvning            Antal  Omfattede 

                 prøve- armaturtyper 

 Va/DK nr. Egenskab       emner 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1    Udførelse        3   Alle 

 ------------------------------------------------------------------- 

 2    Materiale        1   Alle 

 ------------------------------------------------------------------- 

 3    Trykholdbarhed og    3   Alle excl. flervejsventiler 

      styrke 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.1    Tæthed - cyclusprøve  1-3  Alle excl. flervejsventiler 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.2    Tæthed - flere udløb  1   Flervejsventiler 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.3x)   Tæthed -        1   Blandere 

      overstrømningsprøve A 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.4    Tæthed -        1   Blandere med afspærring 

      overstrømningsprøve B     på den fælles vandstrøm 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.5    Tæthed -        1   Etgrebs- og flergrebsblandere 

      overstrømningsprøve C     Trykstyrede og termostatiske 

                     blandere 

 ------------------------------------------------------------------- 

 5    Strømningsmodstand   3   Alle 

 ------------------------------------------------------------------- 

 6    Støjmæssige forhold   3   Alle 

 ------------------------------------------------------------------- 

 7    Stabilitet i      1   Trykstyrede og termostatiske 

      vandstrøm og         blandere 

      vandtemperatur 

 ------------------------------------------------------------------- 

 8    Skoldningsbestyttelse  1   Armaturer med automatisk 

                     skoldningsbeskyttelse 

 ------------------------------------------------------------------- 

 9    Varmeisoleringsevne   1   Alle 

 ------------------------------------------------------------------- 

 10x)   Trykstød        1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 • x) Prøvningsbetingelser er under udarbejdelse.

Tabel 1. Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for typegodkendelse af aftapningsarmaturer.

Prøvning VA/DK nr. 1 - Udførelse

Omfattede armaturtyper: Alle

Antal prøveemner: 3

1.1 Dimensioner

Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og eventuelle standards kontrolleres.

1.2 Udvendige overflader

Armaturet skal være glat og fri for skarpe kanter og fremspring.

Det skal være let at rengøre, uden brug af særlige redskaber. Det må ikke kunne skades af almindeligt forekommende, ikke slibende rengøringsmidler.

1.3 Strålekarakter

Strålen skal have en for armaturets anvendelse hensigtsmæssig karakter. Under efterfølgende prøver iagttages og noteres eventuelle uregelmæssigheder.

1.4 Betjeningslethed

Armaturet monteres som foreskrevet af fabrikanten og/eller efter sædvanlig praksis. Det bedømmes herefter, om armaturet er udformet på en sådan måde, at en rimelig betjeningslethed er opnået. Bedømmelsen sker bl.a. på grundlag af følgende retningslinjer:

 • 1) Betjeningsorganet for varmt vand skal, set af en bruger som står vendt mod armaturet befinde sig til venstre for betjeningsorganet for koldt vand.
 • 2) Armaturet skal være forsynet med blå mærkning på eller ved betjeningsorganet for koldt vand og rød mærkning på eller ved betjeningsorganet for varmt vand. Mærkningen skal klart tilkendegive betjeningsorganets (betjeningsorganernes) anvendelse.

For armaturer med manuel indstilling af vandstrøm og/eller temperatur gælder vedrørende betjening normalt følgende:

 • 3) Betjeningsorganet er udført som et kronegreb (cirkelformet): Armaturet skal åbne eller give varmt vand, når betjeningsorganet drejes mod uret eller bevæges opad eller mod brugeren.
 • 4) Betjeningsorganet er udført med kolbegreb, vippegreb eller lignende:

1: Betjeningsbevægelsen er en drejning om en vertikal akse: Armaturet skal åbne eller give varmt vand, når enden af grebet bevæges mod venstre eller mod brugeren.

2: Betjeningsbevægelsen er en drejning om en horisontal akse parallel med væggen: Armaturet skal åbne eller give varmt vand, når enden af grebet bevæges opad.

3: Betjeningsbevægelsen er en drejning om en horisontal akse vinkelret på væggen: Armaturet skal åbne eller give varmt vand, når enden af grebet bevæges til venstre eller opad.

 • 5) Armaturet skal være udformet således, at en bevægelse af betjeningsorganet i modsat retning af de i punkterne 3) og 4) anførte bevægelsesretninger medfører lukning for vandstrømmen eller aftapning af koldt vand.
 • 6) Armaturer, hvis betjeningsorganer er udformet på anden måde end anført i ovennævnte punkter 3) og 4), bedømmes i hvert enkelt tilfælde. Bedømmelsen sker efter retningslinjer, der i princippet svarer til det i punkterne 1) - 5) anførte, således at der er rimelig sikkerhed for, at gener i form af sprøjt, skoldning m.v. ikke opstår, når armaturet betjenes.

Prøvning VA/DK nr. 2 - Materiale

Omfattede armaturtyper: Alle

Antal prøveemner: 1

2.1 Materialesammensætning

Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers kemiske, fysiske og biologiske stabilitet.

2.2 Opløsning af tunge metaller

Nedennævnte prøve udføres på 1 armatur.

Der fremstilles en eksponeringsopløsning (syntetisk brugsvand) ved, at der til jonbyttet vand tilsættes 50 mg/l NaCl og 50 mg/l CaCO3. Vandet gennemblæses med CO2, til alt CaCO3 er opløst. Der gennemblæses derefter med luft til luftmætning, og til pH er steget til 6,6. Vandets pH-værdi justeres dagligt.

Til prøvearmaturet tilpasses propper af polyethylen eller propper dækket af polyethylenfolie. Armaturet monteres dernæst i en prøvestand og gennemstrømmes 1 time med vandværksvand med den for det pågældende armatur passende vandstrøm, som angivet i bilag D.

Armaturet demonteres, og plastpropperne sættes på. Dernæst skylles armaturet med syntetisk brugsvand, hvorefter det fyldes igen med syntetisk vand, og der tilproppes. Vandet aftappes efter 1 døgn, og vandets volumen bestemmes. Derefter påfyldes syntetisk vand igen, som aftappes efter 1 døgn, og dette gentages tillige for det næstfølgende døgn. Vandprøverne fra de 3 på hinanden følgende døgn analyseres ved atomabsorption for cadmium (Cd) og bly (Pb). Resultatet angives i my-g/l, og totalmængde Cd og Pb for hver af de 3 analyser opløst fra armaturet anføres.

2.3 Øvrige materialeegenskaber

Indtil nøjere specificerede prøvemetoder er udarbejdede, undersøges øvrige materialeegenskaber på bedste måde.

Prøvning VA/DK nr. 3 - Trykholdbarhed og mekanisk styrke

Omfattede armaturtyper: Alle excl. flervejsventiler

Antal prøveemner: 3

Armaturet monteres som foreskrevet af fabrikanten og/eller efter sædvanlig praksis og tilsluttes det af de på bilag A viste prøverør, der er relevant for det pågældende armatur. Armaturet åbnes helt. Trykket foran armaturet indreguleres således, at vandstrømmen gennem armaturet bliver lig med den for armaturet passende vandstrøm (se bilag D).

Alle prøver udføres med koldt vand 5 grader C - 20 grader C. Prøverne udføres i nævnte rækkefølge.

 • 1) Armaturets betjeningsorgan påvirkes til lukning med en kraft på 30 N alternativt 1,5 Nm ved drejning. Armaturet underkastes herefter gennem vandtilgangen et tryk på 1,6 MPa (16 kp/kvadratcentimeter). Viser armaturet tegn på utilsigtet vandudtrængning, efterspændes de dele af armaturet, der kan efterspændes uden adskillelse af armaturet. Trykket fastholdes i 15 minutter.

Krav: Ovennævnte prøve udføres på alle vandtilgange på de 3 armaturer. Tegn på utilsigtet vandudtrængning må ikke forekomme i perioden efter den eventuelle efterspænding.

 • 2) Består alle 3 armaturer prøven beskrevet under 1) udføres følgende prøve på 1 armatur. Under prøven fastholdes et tryk på 1,6 MPa (16 kp/kvadratcentimeter).

Armaturet påvirkes på en række vilkårligt valgte steder med nedenstående enkeltkræfter. Påvirkningen overføres til armaturet gennem et stempel med en diameter på 25 mm med en plan endeflade beklædt med gummi i en tykkelse på 3 mm og med en hårdhed på 55 +/- 5 Shore Durometer A-enheder.

Kraftpåvirkning på armatur og befæstigelse til rørsystem:

Dele under tryk, når armaturet er lukket: 600 N

Andre dele: 100 N

Krav: Ovennævnte påvirkninger må ikke medføre brud, varige deformationer eller anden beskadigelse. Utæthed må ikke kunne konstateres.

Prøvning VA/DK nr. 4 - Tæthed ved afspærring og manøvrering

Armaturet monteres som foreskrevet af fabrikanten og/eller efter sædvanlig praksis på de på bilag A viste prøverør. Herefter udsættes det for de af efterstående prøver, der er relevante for det pågældende armatur, se også nedenstående tabel 2. Prøverne udføres med koldt vand (5-20 grader C).

 

 ------------------------------------------------------------------- 

   Prøvning         Omfattede         Antal 

               armaturtyper        prøveemner 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.1 Cyclusprøve       Alle excl.          1-3 

               flervejsventiler 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.2 Tæthed mellem to eller  Flervejsventiler        1 

   flere udløb 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.3 Overstrømningsprøve A  Blandere            1 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.4 Overstrømningsprøve B  Blandere med afspærring    1 

               på fælles strøm 

 ------------------------------------------------------------------- 

 4.5 Overstrømningsprøve C  Etgrebs- og flergrebs-     1 

               blandere, samt trykstyrede 

               og termostatiske blandere 

 ------------------------------------------------------------------- 

Tabel 2. Oversigt over prøvninger vedrørende tæthed ved afspærring og manøvrering.

Prøvning VA/DK nr. 4.1 - Tæthed, cyclusprøve

Omfattede armaturtyper: Alle excl. flervejsventiler

Antal prøveemner: 1

Nedennævnte prøver udføres på mindst 1 armatur. Armaturet skal have bestået de under VA/DK nr. 3 beskrevne prøver.

Til prøverne anvendes et apparat, som åbner og lukker armaturets betjeningsorganer ca. 20 gange i minuttet. Medens armaturet er monteret i apparatet, er dets vandtilgange tilsluttet et vandforsyningssystem, hvori trykket er 250 kPa (2,5 kp/kvadratcentimeter) - 500 kPa (5 kp/kvadratcentimeter). prøverne udføres med koldt vand (5 grader C - 20 grader C).

 • 1) Armaturet monteres i apparatet, og apparatets lukkemekanisme indstilles således, at armaturet påvirkes til lukning med en kraft på 30 N, alternativt et moment på 1,5 Nm.

Konstateres utilsigtet vandudtrængning inden for 5 minutters forløb, øges den lukkende kraft i spring på ca. 10 N alternativt ca. 0,5 Nm, indtil vandudtrængningen ophører.

Størrelsen af den nye lukkende kraft observeres.

 • 2) Armaturet åbnes og lukkes 100 gange svarende til 100 cykler i apparatet.

Det undersøges om, der sker utilsigtet vandudtrængning efter, at armaturet er lukket sidste gang. Hvis dette er tilfældet, øges den lukkende kraft i spring på ca. 10 N alternativt ca. 0,5 Nm, indtil armaturet lukker tæt. Hvis armaturet ikke har lukket tæt, inden den lukkende kraft er øget til henholdsvis 2 x 30 N = 60 N eller 2 x 1,5 Nm = 3,0 Nm, afbrydes prøven med dette eksemplar og gentages fra punkt 1) med et af de resterende eksemplarer.

 • 3) Armaturet udsættes for 30.000 cykler, og undersøgelsen og bedømmelsen beskrevet under 2) gentages.
 • 4) Armaturet udsættes for yderligere 40.000 cykler, og undersøgelsen og bedømmelsen beskrevet under 2) gentages.
 • 5) Efter i alt 100.000 cykler stoppes prøven, og undersøgelsen og bedømmelsen beskrevet under 2) gentages.
 • 6) Armaturet tæthedsprøves efter beskrivelsen i VA/DK nr. 3, 1), idet lukkekraften dog må øges til 60 N eller 3 Nm.
 • 7) Armaturet demonteres og de enkelte dele besigtiges med forstørrelsesglas. Eventuelle unormale deformationer, slitage eller lignende noteres.

1 armatur skal bestå alle prøverne 1) - 6).

Prøvning VA/DK nr. 4.2 - Tæthed mellem to eller flere udløb

Omfattede armaturtyper: Flervejsventiler

Antal prøveemner: 1

Armaturet åbnes for aftapning fra et af udløbene, hvorefter dette udløb afspærres umiddelbart ved udløbsåbningen med en prop eller lignende. Derefter udsættes armaturet for et vandtryk på 250 kPa (2,5 kp/kvadratcentimeter), og det registreres, om der trænger vand ud gennem øvrige udløb. Samme procedure gentages for alle udløb. Enkelte dråber kan tillades.

Prøvning VA/DK nr. 4.3 - Tæthed, Overstrømningsprøve A

Omfattede armaturtyper: Blandere

Antal prøveemner: 1

Prøvningsmetode og vurderingsmetode for overstrømning gennem armaturet er under udarbejdelse.

Prøvning VA/DK nr. 4.4 - Tæthed, Overstrømningsprøve B

Omfattede armaturtyper: Blandere med afspærring på den aftappede fællesvandstrøm

Antal prøveemner: 1

Armaturer beregnet for tilslutning til to brugsvandssystemer (varmt og koldt) underkastes et tryk på 1,0 MPa (10 kp/kvadratcentimeter) ved den ene tilslutning, mens den anden tilslutning holdes trykløs. Mens armaturet holdes lukket for aftapning, undersøges, om der trænger vand over i det trykløse system. Samme procedure gennemføres med ombytning af trykkene på tilslutningerne. Overstrømning må ikke finde sted.

Prøvning VA/DK nr. 4.5 - Tæthed, Overstrømningsprøve C

Omfattede armaturtyper: Etgrebs- og flergrebsblandere

Trykstyrede og termostatiske blandere

Antal prøveemner: 1

Armaturet tilsluttes to tryksystemer med henholdsvis koldt vand (5 grader C - 20 grader C) og varmt vand (75 grader C +/- 2 grader C). I begge systemer skal temperaturen kunne fastholdes +/- 1 grad C.

De to vandsystemer skal være afsluttede med prøverør som beskrevet under VA/DK nr. 5 og i bilag A. I overgangen mellem armatur og prøverør indskydes egnede termoelementer, placeret som angivet på bilag C.

Tilslutningen til varmtvandssystemet holdes afspærret ved hjælp af en afspærringsventil foran armaturet. Armaturets betjeningsorgan indstilles for tapning af størst mulig vandstrøm af koldt vand. Trykket foran armaturet indstilles til PN, således at vandstrømmen gennem armaturet bliver lig med den for armaturet passende vandstrøm qN (bilag D).

Koldtvandstemperaturen TK registreres. Trykket i varmtvandssystemet indstilles til at være lig med ovennævnte tryk PN, og armaturet tilkobles varmtvandssystemet ved åbning af afspærringsventilen foran armaturet. Trykket i varmtvandssystemet indstilles til PN + 10 kPa. Varmtvandssystemet afspærres fra armaturet. Det aftappede vands temperatur under ovennævnte til- og frakobling af varmtvandssystemet registreres. Temperaturen på det aftappede vand må ikke være steget med mere end 2 grader C under prøverne.

Prøvning VA/DK nr. 5 - Kapacitet

Omfattede armaturtyper. Alle

Antal prøveemner: 3

Armaturets kapacitet måles som beskrevet nedenfor eller som beskrevet under prøvning VA/DK nr. 6 i forbindelse med måling af de støjmæssige egenskaber.

Armaturet tilsluttes et prøverør som beskrevet på bilag A. Armaturer med to eller flere strømningsveje undersøges på hver enkelt strømvej separat. Almindelige blandearmaturer med to symmetriske strømveje undersøges dog kun for een strømvej. Prøven udføres med koldt vand (5 grader C - 20 grader C). Armaturer med automatisk temperaturregulering prøves med manøvreorganet i stilling »KOLD«.

Ved målingen bestemmes en række sammenhørende værdier af vandstrømmen gennem armaturet og trykfaldet over det. Målingen udføres med armaturets betjeningsorganer i den stilling, der svarer til helt åben. Trykfaldet over armaturet bestemmes ved en række forskellige vandstrømme, der gør det muligt at karakterisere armaturets strømningsmæssige egenskaber.

På grundlag af måleresultaterne optegnes på dobbelt logaritmisk papir armaturets karakteristik, der f.eks. kan se ud som vist på bilag E.

Ved hjælp af den optegnede karakteristik og de i bilag D givne oplysninger om passende vandstrømme i afhængighed af arten af den installationsgenstand, armaturet skal betjene, er det muligt at placere armaturet i een af følgende trykgrupper.

 

 ------------------------------------------------ 

 Trykgruppe  Trykfald delta P over armatur 

  kPa    ved passende vandstrøm, qN kPa 

 ------------------------------------------------ 

 50         delta P <= 50 

 150       50 <delta P <= 150 

 300       150 <delta P <= 300 

 500       300 <delta P <= 500 

 ------------------------------------------------ 

Armaturet skal have en sådan strømningsmodstand, at det i fuldt åben stilling giver en for formålet pasende vandstrøm.

Den passende vandstrøms størrelse er afhængig af arten af den installationsgenstand, armaturet skal betjene. På bilag D er angivet passende vandstrømme for de almindelige installationsgenstande.

Da nettrykket på de steder, hvor armaturet kan finde anvendelse, kan variere inden for vide grænser, er vandstrømmen ikke bestemt af armaturet alene, og der kan derfor ikke foreskrives bestemte, talmæssige krav til armaturets hydrauliske modstand.

For at kunne sikre, at armaturet ved dimensionering af brugsvandsanlæg kan vælges på rigtig måde ud fra nettryk og ønsket vandstrøm, må der mindst for armaturet foreligge oplysninger om dets hydrauliske modstand i fuldt åben stilling.

Oplysningerne skal foreligge i en form, der muliggør, at armaturets karakteristik kan optegnes som vist i eksempel på bilag E.

Prøvning VA/DK nr. 6 - Støjmæssige forhold (støjniveau, vandtryk og kapacitet)

Omfattede armaturtyper: Alle

antal prøveemner: 3

6.0 Alment

Armaturets tilgange tilsluttes det på bilag B viste prøverør ved hjælp af de beskrevne overgangsstykker. Prøverøret er en del af en prøveopstilling, der anvendes ved måling af støj fra aftapningsarmaturer. Metoden er beskrevet i ISO/DIS 3822/1, der svarer til DIN 52218.

Metoden tilsigter kun at bedømme den del af støjen, som overføres til brugsvandssystemet og derigennem til bygningsdele og til andre rum. For den støj, som armaturet forårsager i det rum, hvori det installeres, foreligger der endnu ikke en vedtaget prøvemetode.

Undersøgelsen udføres som en sammenligning mellem det støjniveau, som forårsages af armaturet i en specificeret prøveopstilling, og det tilsvarende støjniveau i samme opstilling hidrørende fra en standardiseret støjkilde (installationsstøjnormal), idet sidstnævnte gennemstrømmes af en vandstrøm, svarende til et trykfald over støjnormalen på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimer). Resultatet af en sådan undersøgelse benævnes armaturets differensniveau DS, hvilket er differencen mellem støjniveauet LS i dB(A) forårsaget af installations-støjnormalen og støjniveauet L i dB(A) forårsaget af armaturet.

DS = LS = L dB(A)

LS bestemmes altid ved et trykfald over støjnormalen på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimeter). L kan bestemmes ved et vilkårligt trykfald over armaturet. Armaturet kan tillige være helt eller delvis åbent. Ved angivelse af differensniveauer DS må det derfor præciseres, ved hvilket trykfald og ved hvilken armaturstilling L er bestemt.

Ved prøver efter nærværende prøvningsbetingelser bestemmes L som angivet ved de enkelte typer aftapningsarmaturer. Ved armaturer med flere udløb (f.eks. håndbruser og kartud) måles sædvanligvis kun på den mest støjende strømvej. Prøverne udføres med koldt vand (5 grader C - 20 grader C).

Sammenhørende værdier af vandstrøm, tryktab og støjniveau afbildes som vist i eksemplet på bilag E.

6.1 Strømning gennem koldtvandstilgang

L bestemmes ved helt åbent armatur og således, at vandstrømmen gennem armaturet er 0,7 qN, 1,0 qN og 1,5 qN, hvor qN er den passende vandstrøm som angivet i bilag D. Desuden udføres måling ved et trykfald på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimeter) og 500 kPa (5 kp/kvadratcentimeter) og de tilhørende vandstrømme registreres.

Ved et fastholdt strømningstryk på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimeter) bevæges armaturets betjeningsorgan mod den stilling, der svarer til lukket. Det største støjniveau LM, der fremkommer under denne lukkebevægelse registreres sammen med den tilhørende vandstrøm.

6.2 Strømning gennem varmtvandstilgang

L bestemmes ved helt åbent armatur ved et trykfald på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimeter) og 500 kPa (5 kp/kvadratcentimeter) over armaturet.

Armaturer, hvis rette funktion er betinget af tilslutning til to tryksystemer eller to temperatursystemer, prøves indtil videre efter nærværende betingelser eller efter betingelser, der fastlægges i hvert enkelt tilfælde.

6.3 Specielt for etgrebs- og flergrebsblandere samt trykstyrede og termostatiske blandere

Der udføres de ovenfor nævnte målinger med strømning gennem henholdsvis koldt- og varmtvandstilgangene hver for sig. Desuden udføres følgende målinger:

Strømning gennem koldtvandstilgang:

Ved et fastholdt strømningstryk på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimeter) bevæges armaturets betjeningsorgan mod den stilling, der svarer til lukket.

Det største støjniveau LM, der fremkommer under denne lukkebevægelse, registreres sammen med den tilhørende vandstrøm.

Strømning gennem koldt- og varmtvandstilgangene:

Ved et fastholdt strømningstryk på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimeter) og størst mulig vandstrøm, søges den stilling af temperaturreguleringsorganet, der giver det største støjniveau LM. Den samlede vandstrøm registreres. Den fundne indstilling fastholdes, og vandstrømmen ændres ved hjælp af armaturets lukkeorganer. Det største støjniveau LM registreres sammen med den tilhørende samlede vandstrøm.

Vejledning for anvendelsen af armaturer i støjmæssig henseende

Erfaringen viser, at et armaturs DS-niveau stort set er det samme i bygninger som i laboratorier. Da et armaturs DS-niveau er et differensniveau, er det imidlertid nødvendigt at indføre et referenceniveau for DS-niveauet, hvis det i praksis skal være muligt at foretage en vurdering af, om et armatur vil give anledning til støjgener, når det anvendes i en færdig installation. Til bestemmelse af dette referenceniveau LSR har man defineret et armaturs normstøjniveau LAP ved følgende udtryk:

LAP = LSR - DS db(A)

LSR er her det støjniveau i dB(A), støjnormalen forårsager i nærmeste nabolejlighed, når den monteres på armaturets plads og gennemstrømmes af en vandstrøm svarende til et trykfald på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimeter). Defineret på denne måde er LSR afhængig af de på målestedet værende bygningsmæssige og installationsmæssige forhold. LSR kan derfor også opfattes som en størrelse, der kan karakterisere en bygning og dens tilhørende installationssystem i støjmæssig henseende. Forudsætningen for den praktiske anvendelse af laboratoriemålingerne er altså kendskab til den aktuelle bygnings LSR-niveau, idet det endelige krav er bestemt af bygningsbestemmelserne (Bygningsreglementet). Målinger til bestemmelse af LSR for forskellige bygninger er endnu ikke udført. I Tyskland har man imidlertid på grundlag af talrige målinger udført i forskellige bygninger kunnet fastsætte en gennemsnitsværdi for LSR på 45 dB(A).

Med udgangspunkt i denne værdi er foretaget nedenstående vejledende opdeling i tre støjgrupper. Den vejledende opdeling er foretaget således, at der normalt er sikkerhed for, at det pågældende armatur ikke vil give anledning til støjgener i den færdige installation, idet der er tilstræbt, at armaturet anvendt på rette måde har et støjniveau, der er mindst 15 dB mindre end 45 dB(A) altså (LAP <= 30 dB(A)) eller DS >= 15 dB(A)). I alle tilfælde må der dog tages hensyn til, at brugsvandsanlægget som helhed skal være i overensstemmelse med bygningsbestemmelsernes (Bygningsreglementets) krav.

Støjgruppe 1:

DS >= 25 dB(A)

LAP <= 20 dB(A)

Normalt ingen betingelser for anvendelsen Støjgruppe 2:

DS >= 15 dB(A)

LAP <= 30 dB(A)

Kan normalt anvendes i bygninger, hvor vandinstallation, bygningskonstruktion og planløsning har en udformning, der sikrer, at støjgener ikke opstår, eller, hvor der er sikkerhed for, at vandtrykket foran armaturet ikke vil overstige 300 kPa (3kp/kvadratcentimeter).

Støjgruppe 3:

DS < 15 dB(A)

LAP > 30 dB(A)

Kan normalt anvendes i installationer, hvor vandtrykket foran armaturet ikke vil overstige den værdi, der svarer til et differensniveau DS på ca. 15 dB(A) (LAP på ca. 30 dB(A)).

Er det under målingen bestemte støjniveau LM, AP > LAP + 3 dB(A) anvendes LM, AP ved placeringen i grupper (LM, AP = LSR - (LS - LM)).

Ovennævnte støjniveauer, der bestemmer armaturets gruppeplacering, skal være beregnet på grundlag af målinger med helt åbent armatur, der gennemstrømmes af en vandstrøm svarende til et trykfald over armaturet på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimeter).

Anvendes armaturer, hvis støjniveau ligger i en af ovennævnte støjgrupper 1 og 2, har man sædvanligvis sikkerhed for, at det pågældende armatur ikke vil forårsage støjgener i den færdige installation. Det må imidlertid tilrådes altid at anvende de i godkendelsen givne oplysninger om armaturets differensniveau DS som funktion af vandstrøm og vandtryk ved dimensionering af brugsvandsanlæg. Giver det aktuelle vandtryk anledning til mindre DS-differensniveau end ca. 15 dB(A) (LAP > 30 dB(A)), er der fare for støjgener. Giver armaturet ved det aktuelle vandtryk en større vandstrøm end ønsket, kan trykket foran armaturet nedsættes ved hjælp af en støjsvag formodstand (f.eks. lange kobberrør med lille diameter), der optager det overskydende tryk. Giver armaturet ved det aktuelle vandtryk en mindre vandstrøm end ønsket, må anlægget ændres, eventuelt ved anvendelse af et andet armatur. Anvendes armaturer, hvis støjniveau ligger i støjgruppe 3, må dimensionering af brugsvandsanlægget altid ske på en sådan måde, at der er sikkerhed for, at vandtrykket foran armaturet ikke overstiger den værdi, der svarer til et DS-differensniveau på ca. 15 dB(A) (LAP på ca. 30 dB(A)).

Brugsvandsanlæg kan dimensioneres således, at de virkelige vandstrømme gennem aftapningsarmaturerne ligger i området 0,7 qN til 1,5 qN. Er anlægget dimensioneret på denne måde kan støjniveauet LAP ved vandstrømmen qN og 1,5 qN anvendes ved bedømmelse af armaturets støjmæssige egenskaber.

Det kan eventuelt være nødvendigt at foretage en støjmåling i den færdige bygning.

Prøvning VA/DK nr. 7 - Stabilitet i vandstrøm og vandtemperatur

Omfattede armaturtyper: Trykstyrede og termostatiske blandere

antal prøveemner: 1

Armaturet tilsluttes to tryksystemer med henholdsvis koldt vand 5 grader C - 20 grader C og varmt vand 93 grader C +/- 2 grader C og 53 grader C +/- 2 grader C. I begge systemer skal temperaturen kunne fastholdes +/- 1 grad C. Tilslutningerne til systemerne sker via de på bilag A beskrevne prøverør. Prøverne udføres først med varmtvandstemperaturen 93 grader C, derefter med varmtvandstemperaturen 53 grader C.

Armaturets betjeningsorganer indstilles således, at vandtemperaturen er så lav som mulig og vandstrømmen så stor som mulig. Indstillingen udføres med samme tryk på koldt- og varmtvandssiden. Ved hjælp af prøvesystemets trykreguleringsudstyr indstilles trykkene således, at vandstrømmen gennem armaturet bliver lig med den for armaturet passende vandstrøm. Trykkene på koldt- og varmtvandssiden skal være lige store. Herefter foretages følgende:

 • 1) Temperaturreguleringsorganet indstilles således, at temperaturen på det udstrømmende vand bliver 38 grader C.
 • 2) Er armaturet forsynet med temperaturskala, kontrolleres skalaens overensstemmelse med temperaturen på det udstrømmende vand.

Krav: Afvigelsen må ikke overstige +/- 3 grader C.

 • 3) Trykket P1 på koldtvandssiden aflæses. Herefter sænkes trykket på koldtvandssiden til P2 = P1 - 10 kPa.

Temperaturer, tryk- og vandstrømme registreres, når temperaturen er stabil.

 • 4) Trykket P2 på koldtvandssiden sænkes til P3 = P2 - 10 kPa.

Temperaturer, tryk- og vandstrømme registreres, når temperaturen er stabil.

 • 5) Ovenstående tryksænkninger fortsættes, indtil temperaturen på det udstrømmende vand overstiger 41 grader C, eller vandstrømmen er sunket til 70% af den for armaturet passende vandstrøm, qN.

Temperaturen, t, på det udstrømmende vand afbildes som funktion af trykket P på koldtvandstilgangen, og den fremkomne kurves tangenter kontrolleres.

Ved sænkning af koldtvandstrykket skal reguleringspunktsforskydningen udtrykt som

den numeriske værdi af delta t

----------------------------- delta P

være mindre end 0,1, når t måles i grader C og P i kPa.

 • 6) Trykket P1 på koldtvandstilgangen retableres, og temperaturen på det udstrømmende vand indreguleres til 38 grader C.
 • 7) Herefter sænkes trykket på koldtvandssiden pludselig til P1 - 30 kPa.

Temperaturen på det udstrømmende vand registreres.

Ved sænkning af koldtvandstrykket med 30 kPa (0,3 kp/kvadratcentimeter) må temperaturen på det udstrømmende vand ikke blive højere end 43 grader C på noget tidspunkt, inden en stabil temperatur er opnået. 10 sekunder efter at tryksænkningen er stabil, må temperaturen på det udstrømmende vand ikke afvige med mere end +/- 2 grader C fra den indstillede værdi.

Prøvning VA/DK nr. 8 - skoldningsbeskyttelse

Omfattede armaturtyper: Armaturer med automatisk skoldningsbeskyttelse

Antal prøveemner: 1

Armaturer med automatisk skoldningsbeskyttelse underkastes et tryk på 300 kPa (3 kp/kvadratcentimeter) såvel på varmtvandssiden som på koldtvandssiden. Temperaturerne af det vand, der føres til armaturet, skal være henholdsvis 5 grader C - 20 grader C og 75 grader C +/- 2 grader C. Temperaturen af det udstrømmende vand måles. Samme måling udføres ved et tryk på varmtvandssiden på 1,0 MPa (10 kp/kvadratcentimeter) og et tryk på koldtvandssiden på 200 kPa (2 kp/kvadratcentimeter).

Under ovennævnte prøver undersøges, om armaturet er konstrueret således, at der ikke ved umiddelbar åbning med en enkelt operation kan strømme vand ud af højere temperatur end 38 grader C. Blokering af skoldningsbeskyttelsen med henblik på aftapning af vand af højere temperatur må først kunne finde sted, når aftapningen er påbegyndt.

Prøvning VA/DK nr. 9. - Varmeisoleringsevne

Omfattede armaturtyper: Alle

Antal prøveemner: 1

Armaturet tilsluttes et varmtvandssystem, hvor der opretholdes en temperatur på 75 grader C (+/- 2 grader C). Armaturet indstilles svarende til en vandstrøm, der er lig med den for armaturet passende vandstrøm qN (bilag D). Armaturet, hvis rette funktion er betinget af tilslutning til to eller flere vandsystemer, monteres på en sådan måde, at der opnås den størst mulige temperatur på det aftappede vand.

Armaturet gennemstrømmes af vand over en periode på 180 sekunder, og herefter måles den udvendige overfladetemperatur på de dele af armaturet, der skal berøres for at åbne/lukke for vandet eller ændre vandets temperatur. Overfladetemperaturen og målepunkternes placering registreres. Temperaturen må ikke overstige 41 grader C på noget sted.

Prøvning VA/DK nr. 10 - Trykstød

Omfattede armaturtyper:

Antal prøveemner: 1

Prøvningsmetode er under udarbejdelse.

Måling af kapacitet

Målingen udføres ved hjælp af et prøverør som vist nedenfor. Der skal anvendes et prøverør, hvor armaturets tilslutninger direkte kan monteres. Trykmålingen skal udføres eller angives således, at den geometriske højdeforskel mellem trykmålepunktet og trykmåleniveauet elimineres. Måling af tryk og vandstrøm skal ske med bedre nøjagtighed end henholdsvis 5% og 3%.

Prøveopstilling

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøverør:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Passende vandstrøm         Prøverør (halvhårde kobberrør) 

 som angivet i      dimension tilhørende loddefitting for 

 bilag D 1/s    nr.  du x s  tilslutning af prøveemne 

 ------------------------------------------------------------------- 

    0,1     1  8 x 0,8  1/2'»RG overgangsnippel med 8 mm 

                  loddemuffe 

           2  8 x 0,8  1/2«»RG overgangsmuffe med 8 mm 

                  loddemuffe 

 ------------------------------------------------------------------- 

    0,2     3  10 x 0,8  1/2«»RG overgangsnippel med 10 

 mm 

                  loddemuffe 

           4  10 x 0,8  1/2«»RG overgangsmuffe med 10 

 mm 

                  loddemuffe 

 ------------------------------------------------------------------- 

  0,3 eller 0,4  5  12 x 1,0  1/2«»RG overgangsnippel med 12 

 mm 

                  loddemuffe 

           6  12 x 1,0  1/2«»RG overgangsmuffe med 12 

 mm 

                  loddemuffe 

 ------------------------------------------------------------------- 

Prøverør for armaturtilslutning ved måling af støj og kapacitet

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

På 5 (25 mm nippelgevind) monteres overgangsstykker passende til armaturets tilgange.

Armatur med vandret tilgang bagfra. GF reduktionsnippel eller -muffe, hvor den reducerende ende passer direkte til armaturets tilgange.

Armatur med lodret tilgang eller tilgang vandret fra siden: Reduktionsmuffe og 90 grader lang bøjning med dimension som armaturets tilgange.

Prøvestandens korrektionsfaktor KP (DIN 52218) målt i 1/1 oktaver ved A og B skal være lige store (+/- 1 dB).

Måling af overstrømning

De i afsnit 4.5 angivne termoelementer med tilhørende registreringsudstyr skal tillade en målenøjagtighed, der er bedre end +/- 1 grad C. Termoelementernes loddested placeres som angivet på figuren.

Se også bilag A.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Passende vandstrømme

 

 ---------------------------------------------------- 

 Installationsgenstand    Passende vandstrømme 

                qN     qN 

              Koldt vand  Varmt vand 

                l/s     l/s 

 ---------------------------------------------------- 

 Håndvask:           0,1     0,1 

 ---------------------------------------------------- 

 Køkkenvask:          0,2     0,2 

 ---------------------------------------------------- 

 Badekar:          0,3/0,4   0,3/0,4 

 ---------------------------------------------------- 

 Brusebad:           0,2     0,2 

 ---------------------------------------------------- 

 Bidet:            0,1     0,1 

 ---------------------------------------------------- 

 Rengøringsvask:        0,2     0,2 

 ---------------------------------------------------- 

 Vaskerende pr. m:       0,1     0,1 

 ---------------------------------------------------- 

 Vaskerum (spulehane):     0,2     0,2 

 ---------------------------------------------------- 

Afbildning af karakteristik og støjniveau

Eksempel

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Den optegnede karakteristik tænkes at gælde for et armatur beregnet for montage ved køkkenvask.

Bilag D giver den passende vandstrøm: 0,2 l/s.

Den optegnede karakteristik viser, at det pågældende armatur ved en vandstrøm på 0,2 l/s har et tryktab på 140 kPa (1,4 kp/kvadratcentimeter). Ifølge ovenstående tilhører armaturet da trykgruppe 150 og dimensionering af det brugsvandsanlæg, hvortil armaturet hører, kan da ske udfra den forudsætning, at armaturet yder den passende vandstrøm ved et trykfald på 150 kPa (1,5 kp/kvadratcentimeter). Dimensioneringen må dog ske under hensyntagen til det i VA/DK nr. 6 anførte om støjmæssige forhold.

Karakteristikken er målt som angivet i VA/DK nr. 5 ved hjælp af et prøverør nr. 3 som vist på bilag A. Den kan også måles ved hjælp af det på bilag B viste prøverør i forbindelse med måling af de støjmæssige egenskaber.

På kurven er endvidere angivet armaturets støjniveau LAP i dB(A) målt som angivet i VA/DK nr. 6.

Støjniveauet er målt efter DIN 52218 med et prøverør som vist på bilag B. Armaturet er direkte tilsluttet prøverørets 25 mm nippel ved hjælp af et overgangsstykke +GF+ med 25 mm muffegevind og 15 mm nippelgevind.

Måleresultater:

x Støjmåling ved vandstrømmen 0,14 l/s, 0,2 l/s og 0,3 l/s.

. Støjmåling ved tryktabene 300 kPa og 500 kPa (3 kp/kvadratcentimeter og 5 kp/kvadratcentimeter) aflæst på prøverør som angivet i bilag B. Ved afbildning er anvendt de registrerede vandstrømme som indgangsværdi på kurven.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.