Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afspærringsarmaturer i bygninger VA 1.50/DK 011


Indhold

 

        GODKENDELSES- OG PRØVNINGSBETINGELSER 

                 FOR 

     MANUELT BETJENTE AFSPÆRRINGS- OG REGULERINGSARMATURER 

        TIL BRUGSVANDSINSTALLATIONER I BYGNINGER 

                MAJ 1981 

0.1 Gældende forskrifter Bygningsreglementet, 1977. DIF's norm for vandinstallationer, 1978.

1.0 Funktion og udførelse Nærværende betingelser omfatter armaturer, der, når de er monteret i et brugsvandssystem i en bygning, på brugerens foranledning kan bringes til at varetage den ene af følgende to funktioner eller dem begge:

 

   1: at åbne eller lukke for gennemstrømning af vand 

     (afspærringsarmatur). 

   2: at udgøre en strømningsmodstand af ønsket størrelse 

     (reguleringsarmatur). 

   I henhold til nedenstående godkendelses- og prøvningsbetingelser 

   godkendes armaturerne efter deres funktion og anvendelsesområde 

   som et af følgende: 

   -  afspærringsarmatur for koldt brugsvand 

   -  afspærringsarmatur til koblingsledninger for koldt brugsvand 

   -  afspærringsarmatur for koldt og varmt brugsvand 

   -  afspærringsarmatur til koblingsledninger for koldt og varmt 

     brugsvand 

   -  reguleringsarmatur for koldt brugsvand 

   -  reguleringsarmatur for koldt og varmt brugsvand 

   -  afspærrings- og reguleringsarmatur for koldt brugsvand 

   -  afspærrings- og reguleringsarmatur for koldt og varmt 

     brugsvand 

   -  tømmearmatur for koldt brugsvand 

   -  tømmearmatur for koldt og varmt brugsvand 

   Såfremt armaturerne er udbygget med eller er forberedt for 

   funktioner ud over de under pkt. 1 og 2 nævnte, prøves og 

   godkendes de efter særlige betingelser, der opstilles i hvert 

   enkelt tilfælde. 

   Et armatur godkendes og prøves som samlet enhed. Nærværende 

   betingelser omfatter derfor ikke de i armaturet indgående 

   enkeltkomponenter, der skal godkendes efter de for 

   enkeltkomponenten gældende godkendelses- og 

   prøvningsbetingelser, såfremt enkeltkomponenten ønskes 

   markedsført som en selvstændig komponent. 

   Armaturet kan være sammenbygget i en enhed sammen med 

   komponenter for andre funktioner (fx et sikkerhedsaggregat) og 

   godkendes da sammen med disse. Godkendelsen gives dog normalt 

   kun, når de indgående komponenter tillige er godkendt efter de 

   for disse gældende godkendelses- og prøvningsbetingelser. 

   Armaturet skal være udformet således, at ovennævnte funktioner 

   kan varetages, uden at det medfører gener ved forurening af det 

   tilsluttede brugsvandssystem, lugt, støj, berøring eller 

   skadelige trykstød. (* 1) 

   Armaturets betjeningsanordninger skal være udformet på en sådan 

   måde, at en rimelig betjeningslethed kan opnås. 

   Armaturet skal være konstrueret og udført med en sådan 

   bestandighed overfor normalt forekommende påvirkninger af 

   mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende 

   funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt 

   udskiftningsinterval. 

   Armaturet skal på enkel måde kunne sammenbygges med relevante 

   installationskomponenter (rør og formstykker). Udskiftning og 

   eventuel reparation skal kunne foregå på enkel vis og uden brug 

   af andet end almindeligt håndværktøj. 

   Armaturet skal være udformet således, at dets funktion, under 

   hensyntagen til dets anvendelse, ikke forhindres af eventuelle 

   urenheder og fremmedlegemer i vandet, ved at disse aflejres 

   eller fastholdes i armaturet. 

 2.0  Definitioner 

 2.01 Afspærringsarmatur: Armatur, der kan bringes til at åbne/lukke 

              for tilførsel af vand fra een del af et 

              rørstystem til en anden del. 

 2.02 Reguleringsarmatur: Armatur, hvortil der hører et redskab 

              (skala, kurveblad osv.), der gør det muligt 

              at indstille armaturet således, at det ved 

              en given vandstrøm kan udgøre en fast 

              forudvalgt modstand. 

 2.03 Afspærrings- og   Reguleringsarmatur, der kan virke som 

   reguleringsarmatur: afspærringsarmatur. 

 2.04 Tømmearmatur:    Armatur, der kan bringes til at åbne/lukke 

              for aftapning/tilførsel af vand fra eet 

              rørsystem til et andet ved hjælp af en 

              ikke-fast forbindelse. 

 3.0  Prøvning 

   Afspærringsarmaturet afprøves i henhold til nedenstående 

   prøvningsbetingelser på en af Boligministeriet anerkendt 

   prøvningsinstitution. Der udføres normalt kun de prøver, der er 

   relevante for det pågældende armatur, således som det fremgår af 

   prøvningsbetingelserne. Den udarbejdede prøverapport må ved 

   ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. 

   Prøveresultatet indgår i en samlet vurdering af armaturets 

   egnethed til godkendelse. Denne vurdering foretages bl.a. på 

   grundlag af de retningslinier, der er anført i forbindelse med 

   nedenstående prøvningsbetingelser. 

 4.0  Kontrol 

   Fabrikanten (indehaveren af godkendelsen) er forpligtet til at 

   levere armaturer, der er i overensstemmelse med de armaturer, 

   der er afprøvet som grundlag for godkendelsen. 

   I godkendelsesperioden udtages normalt een gang eet armatur til 

   afprøvning. Armaturet udtages på Boligministeriets 

   foranstaltning og normalt af den prøvningsinstitution, der har 

   foretaget afprøvningen hørende til godkendelsen. Udtagelsen vil 

   normalt ske fra grossist- eller agenturlager. Afprøvningen sker 

   for godkendelsesindehaverens regning. 

   Viser prøvningen, at armaturet ikke er i overenstemmelse med det 

   godkendte armatur, kan godkendelsen tilbagekaldes. 

 5.0  Mærkning 

   Armaturet skal være forsynet med et uforgængeligt mærke, der 

   muliggør identifikation, når armaturet er monteret i den 

   brugsfærdige installation. 

   Såfremt armaturets funktion er betinget af en bestemt 

   gennemstrømningsretning, skal denne været tydeligt angivet med 

   en pil på armaturet. 

   Med godkendelsen kan ansøgeren få tilladelse til at forsyne 

   armaturet med godkendelsesmærket va. 

 6.0  Gebyr 

   For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som 

   fastsættes af Boligministeriet. Betaling for prøvninger og 

   kontrol erlægges særskilt til den pågældende 

   prøvningsinstitution efter regning. 

AFSPÆRRING- OG

REGULERINGSARMATUER

VA/DK nr. 0

ALMENT

 

 PRØVNINGSBETINGELSER FOR MANUELT BETJENTE AFSPÆRRINGS- OG 

   REGULERINGSARMATURER TIL BRUGSVANDSINSTALLATIONER I BYGNINGER. 

 0   Alment 

   Prøvningerne udføres normalt oå et antal af 3 armaturer, der 

   udtages af et repræsentativt udsnit af den pågældende 

   produktion. Udtagelsen sker efter nærmere aftale med 

   VA-Godkendelsessekratariatet. 

   Det ene af prøveemnerne anvendes eventuelt til nedenstående 

   prøvning af materiale (pkt. 2.2), medens øvrige prøvninger 

   udføres på 1 eller 3 prøveemner som angivet eftersående under de 

   enkelte prøvninger, se også nedenstående tabel 1. Særlig 

   udformning eller materialevalg kan nødvendiggøre et større antal 

   prøveemner. Ved afprøvning af en serie armaturer i samme 

   udførelse - men med forskellige dimensioner - kan antallet af 

   prøvninger reduceres efter nærmere aftale med 

   VA-Godkendelsessekretariatet. Vejledende for omfanget af 

   prøvninger vil være de i tabel 2 angivne retningslinier. 

   Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen 

   oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og 

   materialbeskrivelser, montagevejledning m.v. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Prøvning            Antal 

 VA/DK nr. Egenskab       Prøveemner   Omfattede armaturtyper 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1   Udførelse        3      Alle 

 -------------------------------------------------------------------- 

  2   Materiale        1      Alle 

 -------------------------------------------------------------------- 

  3   Trykholdbarhed og    3      Alle 

     mekanisk styrke 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4   Tæthed -         1      Alle excl. regulerings 

     cyklusprøve             armaturer og tømmearma 

                        turer 

 -------------------------------------------------------------------- 

  5   Strømningsmodstand    1      Alle excl. tømmearmatu 

                        rer 

 -------------------------------------------------------------------- 

  6   Støjmæssige forhold   1      Alle excl. tømmearmatu 

                        rer 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7   Trykstød         1      Alle excl. regulerings 

                        armaturer og tømmearma 

                        turer 

 -------------------------------------------------------------------- 

  8   Selvrensning       1      Alle 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel 1. Oversigt over omfanget af nødvendige afprøvninger for 

     typegodkendelser af manuelt betjente afspærrings- og 

     reguleringsarmaturer til brugsvandsinstallationer i 

     bygninger. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Prøvning 

 VA/DK nr. Egenskab     Antal prøveemner 

 -------------------------------------------------------------------- 

  1   Udførelse     1 af hver dimension (dog mindst 3 ialt) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  2   Materiale     1 (største dimension i området 

 3/8'-»2«) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  3   Trykholdbarhed  1 af hver dimension (dog mindst 3 ialt) 

 -------------------------------------------------------------------- 

  4   Tæthed-      1 (1/2' eller mindste forekommende 

     cyklusprøve     dimension større end 1/2') 

 -------------------------------------------------------------------- 

  5   Strømnings-    1 af hver dimension i området 3/8'-2' 

     modstand 

 -------------------------------------------------------------------- 

  6   Støjmæssige    1 af hver dimension i området 3/8'-1' 

     forhold 

 -------------------------------------------------------------------- 

  7   Trykstød     1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

  8   Selvrensning   1 af hver dimension 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel 2. Vejledende retningslinier for omfanget af nødvendige 

     afprøvninger af manuelt betjente afspærringsarmaturer til 

     brugsvandsinstallationer i bygninger, når armaturerne indgår 

     i en serie med samme konstruktion - men med forskellige 

     dimensioner. 

 AFSPÆRRINGS- OG 

 REGULERINGSARMATURER 

 VA/DK nr. 1 

 UDFØRELSE 

 Prøvning VA/DK nr. 1 - Udførelse 

 Omfattede armaturtyper: Alle 

 Antal prøveemner: 3 

 1.1  Dimensioner 

   Prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og 

   eventuelle standarder kontrolleres. 

 1.2  Udvendige overflader 

   Armaturet skal være glat og fri for skarpe kanter og fremspring, 

   der kan være til fare eller ulempe for installatør eller bruger. 

   Det skal være let at rengøre, uden brug af særlige redskaber. 

   Det må ikke kunne skades af almindeligt forekommende, ikke 

   slibende rengøringsmidler. 

 1.3  Betjeningslethed 

   Nedenstående prøver udføres på 1 armatur. 

   Armaturet monteres som foreskrevet af fabrikanten og/eller efter 

   sædvanlig praksis. Det bedømmes derefter, om armaturet er 

   udformet på en sådan måde, at en rimelig betjeningslethed er 

   opnået. Bedømmelsen sker bl.a. efter følgende retningslinier: 

   1 Generelt 

     Ved armaturer, hvor betjeningsgrebet er udformet som et 

     håndhjul eller tilsvarende, skal en drejning af grebet i 

     retning med uret medføre lukning af armaturet, alternativt 

     etablering af en større strømningsmodstand. 

     Armaturer, for hvilke stillingerne fuldt åben og fuldt lukket 

     ikke er markeret ved et mekanisk stop, skal være mærket på en 

     sådan måde, at armaturets indstilling umiddelbart kan 

     erkendes, fx ved at et eventuelt betjeningsgreb er forsynet 

     med en pil, eller at spindelen er forsynet med en kraftig 

     kærv. 

     Armaturet skal være udformet således, at en bevægelse af 

     betjeningsorganet i modsat retning af den i punkt 1 anførte 

     bevægelsesretning medfører åbning for vandstrømmen, 

     alternativt etablering af mindre strømningsmodstand. 

   2 For afspærringsarmaturer gælder: 

     Afspæringsarmaturer skal være udformet på en sådan måde, at 

     der opnås rimelig betjeningslethed uden anvendelse af 

     specialværktøj. Som eksempel på værktøj, der kan accepteres, 

     kan nævnes: skruetrækker, unbrako-nøgle eller skruenøgle. 

   3 For reguleringsarmaturer gælder: 

     Reguleringsarmaturer skal være udformet på en sådan måde, at 

     indstilling til ønsket strømningsmodstand er rimelig let, 

     idet specialværktøj kan tillades. Armaturets indstilling skal 

     kunne aflæses. Der skal foreligge en af fabrikanten 

     udarbejdet vejledning på dansk i indstilling af armaturet. 

   4 For regulerings- og afspærringsarmaturer gælder: 

     Armaturer med såvel afspærrings- som reguleringsfunktion skal 

     være udformet på en sådan måde, at de under pkt. 2 og 3 

     anførte krav er opfyldt. 

     Såfremt der til indstilling af ønsket strømningsmodstand 

     kræves specialværktøj, må udførelse af afspærringsfunktion 

     ikke ændre modstandsindstillingen. 

   5 Strømningsmodstand 

     Armaturer, der betjenes på anden måde en anført i ovennævnte 

     punkter, bedømmes i hvert enkelt tilfælde. Bedømmelsen sker 

     efter retningslinier, der i princippet svarer til det i 

     punkterne 1 - 4 anførte. 

 AFSPÆRRINGS- OG 

 REGULERINGSARMATURER 

 VA/DK nr. 2 

 Materiale 

 Prøvning-VA/DK nr. 2 - Materiale 

 Omfattede armaturtyper: Alle 

 Antal prøveemner: 1 

 2.1  Materialesammensætning 

   Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers 

   kemiske, fysiske og biologiske stabilitet. 

 2.2  Opløsning af tunge metaller 

   Prøven udføres på 1 armatur (fabriksnyt). 

   Prøveopløsning 

   Der fremstilles en prøveopløsning (syntetisk brugsvand) ved, at 

   der til destilleret eller demineraliseret vand tilsættes 50 mg/1 

   NaC1, 50 mg/1 Na2SO4 og 50 mg/1 CaCO3 (analyserene reagenser). 

   Vandet gennemblæses under omrøring med CO2, til alt CaCO3 er 

   opløst. Der gennemblæses derefter med luft under stadig 

   omrøring, til pH er steget til 7,0 +/- 0,1. CaCO3 opløses meget 

   langsomt, og det er vigtigt at sikre sig, at alt er opløst, før 

   man gennemblæser med luft, idet opløsningen ellers ikke er 

   stabil. 

   Prøveopløsningen kan også fremstilles ved, at der til 

   destilleret eller demineraliseret vand tilsættes 50 mg/1 NaC1, 

   50 mg/1 Na2SO4 og 37 mg/1 Ca(OH)2 (analyserene reagenser). Når 

   saltene er opløst, gennemblæses vandet med CO2 under omrøring, 

   til pH er mindre end 5. Der gennemblæses derefter med luft under 

   stadig omrøring, til pH er steget til 7,0 +/- 0,1. Ved denne 

   fremstillingsmetode er det lettere at opløse de tilsatte 

   stoffer, men da Ca(OH)2 er vandsugende, må der udvises 

   påpasselighed med hensyn til korrekt opbevaring af kemikaliet. 

   Det må endvidere tilses, at urenhedsniveauet i Ca(OH)2 er 

   tilfredsstillende lavt. 

   Blindprøve udtages. Det syntetiske brugsvand fremstilles frisk 

   umiddelbart forud for hver 10 dages test. 

 Propper 

   Propper af farveløs polyethylen eller propper dækket af 

   polyethylenfolie. Der kan eventuelt anvendes andet materiale, 

   som ikke afgiver cadmium eller bly. 

 Analyseudstyr 

   Atomabsorptionsapparat, apparat til potentiometrisk stripping 

   eller andet analyseudstyr med stor følsomhed. Acceptable 

   detektionsgrænser: 0,5 my g Cd/1 og 5 my g Pb/1. 

 Procedure 

   Til prøvearmaturet tilpasses propper. Emnet affedtes i ren 

   methanol. Armaturet monteres dernæst i en prøvestand og 

   gennemstrømmes 1 time med vandværksvand. Vandstrømmen skal have 

   en sådan størrelse, at trykfaldet over armaturet er ca. 10 kPa. 

   Armaturet demonteres, og nogle af plastpropperne sættes på. 

   Armaturet skylles umiddelbart efter med syntetisk brugsvand ved, 

   at armaturet fyldes halvt med vand, tilproppes og rystes ca. et 

   halvt minut, hvorefter vandet hældes bort. Straks efter fyldes 

   armaturet omhyggeligt helt op med syntetisk brugsvand, idet der 

   sørges for, at der ikke står luftfyldte hulrum noget sted i 

   armaturet. Der tilproppes. 

   Vandet henstår 1 døgn og udskiftes efter rumfangsbestemmelse 

   påny med syntetisk brugsvand. Udskiftningen fortsætter således, 

   at der foretages vandskift efter 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. og 

   10. døgn. Det kontrolleres, at den aftappede vandmængde er 

   konstant (+/- 10%). 

   Vandprøverne fra døgn 9 og 10 analyseres for cadmium (Cd) og bly 

   (Pb). Resultatet angivs i myg/1. Det beregnes endvidere, hvad 

   totalmængden af opløst Cd og Pb har været fra armaturet ved 

   eksponeringen i 9. og 10. døgn. Det oplyses, hvor stort rumfang 

   vand armaturet rummede. 

 2.3  Afzinkningsbestandighed (* 2) 

   Prøven udføres på 1 armatur. 

   Armaturer afprøves efter SMS 3226. Armaturer udført af en 

   kobberlegering, der er godkendt som afzinkningsbestandig efter 

   denne prøve, afprøves ikke særskilt. 

 2.4  Øvrige materialeegenskaber 

   Indtil nøjere specificerede prøvemetoder er udarbejdet, 

   Undersøges øvrige materialeegenskaber på bedste måde. 

AFSPÆRRINGS- OG

REGULERINGSARMATURER

VA/DK nr. 3

Trykkholdbarhed Prøv

ning VA/DK nr. 3 - Trykkholdbarhed og mekanisk styrke

Omfattede armaturtyper: Alle

Antal prøveemner: 3

Armaturet monteres i en opstilling som vist på fig. 1

Armaturer for koldt vand:

 

 1  Armaturet lukkes med et tilspændingsmoment på 1,5 Nm for 

   ventiler <= 25 mm og 2,5 Nm for ventiler >= 32 mm på 

   tilgangsdimensionen. Udløbsåbningen skal være åben. Der 

   trykprøves med et tryk på 1600 kPa i mindst 60 sekunder. 

   Under prøven skal armaturet være helt tæt. Konstateres utæthed 

   kan tilspændingsmomentet øges til maksimum 3 Nm henholdsvis 5 

   Nm. Vandtemperatur 5 - 20 grader C. 

 2  Armaturet åbnes. Udløbsåbningen lukkes med tæt prop eller 

   slutmuffe. Der trykprøves først med et højt tryk på 1600 kPa i 

   mindst 900 sekunder. Der trykprøves desuden med et lavt tryk på 

   20 kPa. Trykket opretholdes i 900 sekunder. Vandtemperatur 5 - 

   20 grader C. 

   Under prøven skal armaturet være helt tæt. 

 Armaturer for koldt og varmt vand: 

 3  Samme prøve som under 1. Vandets temperatur ved prøvens 

   begyndelse skal være 93 +/- 2 grader C. Prøveemnet skal under 

   prøven have konstant temperatur. Prøven gentages med koldt vand 

   som angivet under 1. 

 4  Samme prøve som under 2. Vandets temperatur ved prøvens 

   begyndelse skal være 93 +/- 2 grader C. Prøveemnet skal under 

   prøven have konstant temperatur. Prøven gentages med koldt vand 

   som angivet under 2. 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

AFSPÆRRINGS- OG

REGULERINGSARMATURER

VA/DK nr. 4

Tæthed ved afspærring

og manøvrering Prøv

ning VA/DK nr. 4 - Tæthed ved afspærring og manøvrering

 

 Omfattede armaturer: Alle excl. reguleringsarmaturer 

           Kun dimensioner mindre eller lig 50 mm 

Antal prøvelegemer: 1

Armaturet monteres som foreskrevet af fabrikanten og/eller efter

sædvanlig praksis i den i fig. 1 (VA/DK nr. 3) viste prøveopstilling

(uden slutprop). Ved prøvningen anvendes ikke det ved afprøvning af

materiale (VA/DK nr. 3) anvendte armatur.

Armaturer for koldt vand:

 

 1  Følgende procedure gennemføres ialt 10.000 gange. Vandtemperatur 

   5 - 25 grader C. 

   - armaturet åbnes helt 

   - armaturet holdes åbent i 5 sek. 

   - armaturet lukkes tæt med en omdrejningshastighed på ca. 0,5 

     rotationer pr. sekund og et konstant tilspændingsmoment på 

     mindst 1,5 Nm og hæjst 2,5 Nm. Momentet påføres armaturets 

     betjeningsgreb 

   - der etableres et vandtryk på 400 kPa på tilløbssiden 

   - armaturet holdes lukket i 5 sek. 

   Tilspændingsmomentet ved lukning til tæthed efter cyklusprøven 

   må højst have følgende størrelse: 

   - 2,5 Nm for armaturer med dimension mindre eller lig 25 mm 

   - 5 Nm for armaturer med dimension større end 25 mm 

   Under prøvningen gælder følgende: 

   - prøvningen tillades afbrudt et kort øjeblik 

   - proceduren kan ikke ændres 

   - pakdåser og lign. tillades efterspændt 

   Efter gennemførelse af denne procedure prøves armaturet for 

   trykholdbarhed som angivet i VA/DK nr. 3. 

   For armaturer, hvor den lukkede stilling ikke er markeret ved et 

   mekanisk stop, bortfalder kravet om konstant vridningsmoment. 

   Vridningsmomentet under manøvrering af armaturet må dog ikke 

   overstige ovennævnte størrelser. 

 Armaturer for koldt og varmt vand: 

 2  Samme prøve som under 1. Vandtemperatur 93 +/- 2 grader C. 

   Såfremt godkendelsessekretariatet skønner det nødvendigt, kan 

   sekretariatet forlange at prøve 1 udføres med såvel koldt som 

   varmt vand. 

AFSPÆRRINGS- OG

REGULERINGSARMATURER

VA/DK nr. 5

Strømningsmodstand

side 1 af 3 sider

Prøvning VA/DK nr. 5 - Strømningsmodstand

Omfattede armaturer: Alle armaturer med dim. mindre eller lig 50 mm

excl. tømmearmaturer

 

 1.  Afspærringsarmaturer: 

   Antal prøveemner: 1 

   Armaturet monteres i en opstilling som vist på fig. 2. Armaturer 

   med valgfri strømningsretning undersøges kun for den ene 

   strømningsretning. Prøverne udføres med koldt vand 

   (5 - 20 grader C). 

   Ved målingen bestemmes en række sammenhørende værdier af 

   vandstrømmen gennem armaturet og tryktabet over det. 

   Prøveopstillingens tryktab delta p1 bestemmes som angivet under 

   pkt. 3. 

   Med fuldt åbent gennemløb foretages ialt 5 målinger af 

   sammenhørende værdier af tryktab og vandstrøm. Afhængigt af 

   armaturets dimension foretages måling af sammenhørende værdier 

   af tryktab og vandstrøm efter følgende skema, såfremt andet ikke 

   er aftalt: 

    Armaturets             Vandstrøm 

    dimension               l/s 

    >= 32 mm              5 >= q >= 0,05 

     25 mm              3 >= q >= 0,03 

     20 mm              2 >= q >= 0,02 

     15 mm              1 >= q >= 0,01 

     10 mm             0,6 >= q >= 0,006 

   Der foretages mindst 5 målinger i de anførte intervaller, 

   idet der tilstræbes en jævn fordeling i intervallerne. For 

   armaturdimensioner større end 32 mm foretages en 

   supplerende måling for en vandstrøm, der er større end 5 

   l/s. 

   Måling af vandstrømme skal foretages med en nøjagtighed på 

   +/- 3% og af tryk med +/- 5%. 

   På grundlag af måleresultaterne optegnes armaturets 

   karakteristik på dobbelt-logaritmisk papir, fx som vist 

   på fig. 3. 

 2.  Reguleringsarmaturer og afspærrings- og reguleringsarmaturer: 

   Antal prøveemner: 1 

   Samme prøve som under pkt. 1 suppleret med følgende: 

   For reguleringsarmaturer med skala udføres tryktabs- og 

   vandstrømsmålinger ved de relevante skalainddelinger, med mindre 

   andet er aftalt. 

   For reguleringsarmaturer uden skala udføres fra fuldt åben 

   stilling en vinkeldrejning af spindelen svarende til 0,2 x n, 

   hvor n er den samlede vinkeldrejning fra fuldt åben til helt 

   lukket stilling. Herefter udføres - afhængigt af armaturets 

   dimension - tryktabsmålinger ved de i tabellen angivne 

   vandstrømmme. Analoge målinger udføres for følgende 

   vinkeldrejninger af spindelen: 0,4 x n, 0,6 x n og 0,8 x n. 

   På grundlag af resultaterne optegnes på dobbelt-logaritmisk 

   papir armaturets karakteristik for hver af de ovennævnte 

   vinkeldrejninger af spindelen. Såfremt armaturet er udstyret med 

   en skala, der angiver spindelens stilling, noteres denne på de 

   til de enkelte vinkeldrejninger svarende karakteristik. Se fig. 

   4. 

 3.  Måling af strømningsmodstand. 

   Prøveopstilling 

   Vandforsyningen (pos. 7 pumpe) skal kunne yde 50% mere end den 

   største vandstrøm, der kræves ved prøven. 

   Prøvearmaturet monteres i en lige rørstrækning (punkteret på 

   fig. 2). Rørets diameter skal mindst være som angivet i følgende 

   tabel: 

   Amaturets nom.diam.,tommer: 3/8 1/2 3/4 1  1 1/4 1 1/2  2 

   -     -  -   mm  : 10  15  20  25  32   40  50 

   Rørets indv. diam., mm  : 10  13  20  26  33   40  51 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= Prøvningens udførelse for at eliminere tryktabet i rørstykkerne mellem målehovederne i beregningerne bestemmes dette først ved at indsætte et rørstykke med længden L1 + L2 og med samme diameter som det rør, der indgår i prøveopstillingen. Tryktabet delta P1 bestemmes ved mindst 5 forskellige, men vilkårligt valgte vandstrømme, og de målte værdier indtegnes på et dobbelt-logaritmisk papir. Prøvearmaturet monteres i forsøgsopstillingen, og tryktabet delta P2 mellem målehovederne bestemmes ved 5 forskellige, men vilkårligt valgte vandstrømme, og de målte værdier indtegnes på et dobbelt-logaritmisk papir.

AFSPÆRRINGS- OG

REGULERINGSARMATURER

VA/DK nr. 5

Strømningsmodstand

og støjniveau, eksempel på

afbildning

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

AFSPÆRRINGS- OG

REGULERINGSARMATURER

VA/DK nr. 6

Støjmæssige forhold

 

 Prøvning VA/DK nr. 6 - Støjmæssige forhold 

            (støjniveau, vandtryk og kapacitet) 

 Omfattede armaturtyper: Alle armaturer med dimension mindre 

             eller lig 25 mm, excl. tømmearmaturer 

 Antal prøvemner: 1 

 6.0 Alment 

   Armaturets tilgang tilsluttes det på bilag A viste prøverør ved 

   hjælp af de beskrevne overgangsstykker. Prøverøret er en del af 

   en prøveopstilling, der anvendes ved måling af støj fra 

   aftapningsarmaturer. Metoden er beskrevet i ISO/DIS 3822/1, dere 

   svarer til DIN 52218. 

   Armaturets afgang forbindes med en ca. 2 m lang slange, der i 

   den anden ende er forsynet med en støjsvag modstand. Slangen 

   skal i dimension være minimum 25 mm. Den støj, som forårsages af 

   slangen og den støjsvage modstand, når disse er forbundet til 

   prøverøret og gennemstrømmes af en vandstrøm, skal mindst ligge 

   10 db under støjniveauet forårsaget af armaturet, som skal 

   prøves. 

   Metoden tilsigter kun at bedømme den del af støjen, som 

   overføres til brugsvandssystemet og derigennem til bygningsdele 

   og til andre rum. For den støj, som armaturet forårsager i det 

   rum, hvori det installeres, foreligger der endnu ikke en 

   vedtaget prøvemetode. 

   Undersøgelsen udføres som en sammenligning mellem det 

   støjniveau, som forårsages af armaturet i en specificeret 

   prøveopstilling, og det tilsvarende støjniveau i samme 

   opstilling hidrørende fra en standardiseret støjkilde 

   (installationsstøjnormal), idet sidstnævnte gennemstrømmes af en 

   vandstrøm, svarende til et trykfald over støjnormalen på 300 kPa 

   (3 kp/kvadratcentimeter). Resultatet af en sådan undersøgelse 

   benævnes armaturets differensniveau DS, hvilket er differencen 

   mellem støjniveauet LS i dB(A) forårsaget af 

   installationsstøjnormalen og støjniveauet L i dB(A) forårsaget 

   af armaturet. 

        DS = LS - L dB(A) 

   LS bestemmes altid ved et trykfald over støjnormalen på 300 kPa 

   (3 kp(kvadratcentimeter). L kan bestemmes ved en vilkårlig 

   vandstrøm gennem armaturet. Armaturet kan tillige være helt 

   eller delvis åbent. Ved angivelse af differensniveauer DS må det 

   derfor præciseres, ved hvilken vandstrøm og ved hvilken 

   armaturstilling L er bestemt. 

   Ved prøver efter nærværende prøvningsbetingelser bestemmes 

   støjniveauet som angivet ved de enkelte ventiltyper. 

   Prøverne udføres med koldt vand med en maksimal temperatur på 25 

   grader C. 

 6.1  Afspærringsarmaturer 

   1 Prøvningen gennemføres med fuldt åbent armatur. 

   2 Trykket foran prøveemnet (prøverørets trykudtag) fastholdes 

     på henholdsvis 300 kPa og 600 kPa. 

   3 Ved hvert af disse tryktrin indstilles eftermodstanden, 

     således at vandstrømmen gennem armaturet bliver lig med den 

     for den pågældende dimension angivne vandstrøm q'. 

        Armaturets          Vandstrøm 

        dimension            q' 

         25 mm             3  l/s 

         20 -              2  - 

         15 -              1  - 

         10 -              0,6 - 

         8 -              0,3 - 

   4 Når vandstrømmen er konstant og lig q', måles 

     differensniveauet DS,q'. 

     Samhørende værdier af q' og DS,q' indtegnes på den under 

     VA/DK nr. 5, omtalte afbildning. 

 6.2  Reguleringsarmaturer og afspærrings- og reguleringsarmaturer 

   1 Prøven gennemføres for fuldt åbent armatur og for følgende 

     vinkeldrejninger af betjeningsorganet 0,2 x n, 0,4 x n, 0,6 x 

     n og 0,8 x n, hvor n er den samlede vinkeldrejning fra fuldt 

     åben til helt lukket stilling. 

   2 Ved fuldt åbent armatur udføres de under afsnit 6.1 nævnte 

     målinger. 

   3 Ved hver af de nævnte vinkeldrejninger og ved det tryktrin 

     under prøvning 2 (300 kPa eller 600 kPa), der gav mindst 

     DS-niveau og eftermodstanden instillet permanent som fundet 

     under prøvning 2 bestemmes vandstrømmen q og 

     differensniveauet DS. De målte værdier afbildes som omtalt 

     under prøvning VA/DK nr. 5. 

Vejledning for anvendelsen af armaturer i støjmæssig henseende

Erfaringen viser, at et aftapningsarmaturs DS-niveau stort set er det samme i bygninger som i laboratorier. Da et aftapningsarmaturs DS-niveau er et differensniveau, er det imidlertid nødvendigt at indføre et referenceniveau for DS-niveaueet, hvis det i praksis skal være muligt at foretage en vurdering af, om et armatur vil give anledning til støjgener, når det anvendes i en færdig installation. Til bestemmelse af dette referenceniveau LSR har man defineret et armaturs normstøjniveau LAP ved følgende udtryk:

 

          LAP = LSR - DS dB(A) 

LSR er her det støjniveau i dB (A), støjnormalen forårsager i nærmeste nabolejlighed, når den monteres på armaturets plads og gennemstrømmes af en vandstrøm svarende til et trykfald på 300 kPa. Defineret på denne måde er LSR afhængig af de på målestedet værende bygningsmæssige og installationsmæssige forhold. LSR kan derfor også opfattes som en størelse, der kan karakterisere en bygning og dens tilhørende installationssystem i støjmæssig henseende. Forudsætningen for den praktiske anvendelse af laboratoriemålingerne er altså kendskab til den aktuelle bygnings LSR- niveau, idet det endelige krav er bestemt af bygningsbestemmelserne. Målinger til bestemmele af LSR for forskellige bygninger er endnu ikke udført.

I Tyskland har man imidlertid på grundlag af talrige målinger udført i forskellige bygninger kunnet fastsætte en gennemsnitsværdi for LSR på 45 dB(A). Disse målinger er udelukkende udført med henblik på bestemmelse af støjniveauet forårsaget af aftapningsarmaturer, og resultaterne kan der for ikke umiddelbart overføres til andre armaturtyper.

Ved prøvninger efter nærværende betingelser er bestemt et differensstøjniveau DS,q' og den tilhørende vandstrøm q'. Armaturets støjniveau DS ved en anden vandstrøm q kan tilnærmelsesvis bestemmes af følgende formel:

 

     DS,q' - DS,q lig med 60 (10g q - 10g q') 

     D indsættes i dB(A) og q indsættes i l/s 

I de fleste tilfælde vil det være af interesse at vide, om armaturet kan give anledningen til støjgener, når det er installeret i en bygning. Erfaringsmæssigt vil der være for støjgener, når DS er mindre ved 15 dB(A), når det drejer sig om aftapningsarmaturer. Antages det samme at være tilfældet for afspærringsarmaturer har man brug for at kende den vandstrøm, der giver DS = 15 dB(A). Af ovenstående formel kan q ved DS = 15 dB(A) beregnes, når DS,q' og q' er målt. q ved DS = 15 db(A) vil normalt være angivet i VA-godkendelserne.

For afspærrings- og reguleringsarmaturer er overnfor angivet, hvorledes man tilnærmelsesvis kan bestemme den vandstrøm (og dermed det tryktab), der giver DS = 15 dB(A), svarende til LAP = 45 - DS = 30 dB(A). Gennemstrømmes armaturet af en vandstrøm, der er mindre end denne, vil man, under forudsætning af normale bygnings- og installationsforhold og rigtig anvendelse af armaturet, kunne forvente, at armaturet ikke vil give anledning til støjgener. Det kan dog være nødvendigt at foretage en støjmåling i den færdige bygning.

Prøverør for armaturtilslutning ved måling af støj og kapacitet

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

På A (25 mm nippelgevind) monteres overgangsstykker passende til armaturets tilgange.

 

 Armatur med vandret tilgang bagfra: GF reduktionsnippel eller -muffe, 

                   hvor den reducerede ende passer 

                   direkte til armaturets tilgange. 

 Armatur med lodret tilgang eller  Reduktionsmuffe og 90 grader lang 

 tilgang vandret fra siden:     bøjning med dimension som 

                   armaturets tilgange. 

Under prøvningen bestemmes sammenhørende værdier af vandstrøm og støjniveau. Det vil normalt være nødvendigt at tilslutte en støjsvag eftermodstand (2 m blød slange og reguleringsventil) på prøvearmaturet.

AFSPÆRRINGS- OG

REGULERINGSARMATURER

VA/DK nr. 7

Trykstød

Prøvning VA/DK nr. 7 - Trykstød

Omfattede armaturtyper: Alle excl. reguleringsarmaturer og tømmearmaturer

Antal prøvelegemer: 1

Prøvningsmetode er under udarbejdelse.

AFSPÆRRINGS- OG

REGULERINGSARMATURER

VA/DK nr. 8

Selvrensning

Prøvning VA/DK nr. 8 - Selvrensning

Omfattede armaturtyper: Alle

Antal prøveemner: 1

Indtil nærmere specificerede prøvningsbestingelser foreligger, foretages en almen bedømmelse af risikoen for, at armaturets funktion forringes, ved at urenheder eller fremmedlegemer i vandet fastholdes eller aflejres i armaturet.

Officielle noter

(* 1) Indtil prøvningsmetoder for trykstød foreligger, godkendes hurtiglukkende armaturer (fx kuglehaner) kun monteret som afspærringsarmaturer i i koblingsledning til et enkelt tapsted samt i fordelingsledninger i enfamiliehuse, enkelte lejligheder eller tilsvarende og kun i dimensioner til og med 1 1/4'.

(* 2) For tiden er denne prøvning ikke en betingelse for godkendelse i Danmark.

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.