Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandlåse (lugtlukker) VA 2.40/DK


GODKENDELSESBETINGELSER

Gældende forskrifter

DIF's forskrifter vedrørende afløb fra ejendomme, udgave A, 1961.

Funktion og udførelse

Nærværende betingelser omfatter anordninger, hvis hovedformål er at danne lugtuigennemtrængelig afspærring på afløbsledninger. Nedenstående behandler kun anordninger, hvor lugtlukket er etableret ved hjælp af vand - såkaldte vandlåse.

Vandlåsen kan være sammenbygget med en installationsgenstand og godkendes da sammen med denne. Godkendelsen gives dog normalt kun, når den pågældende installationsgenstand tillige er godkendt efter de for installationsgenstanden gældende godkendelses- og prøvningsbetingelser.

I det følgende deles vandlåse i tre grupper:

a: Selvstændige vandlåse

b: Vandlåse sammenbyggede med afløbsskåle

c: Vandlåse sammenbyggede med andre installationsgenstande

Vandlåse skal være udformet således, at spildevandet fra den installationsgenstand, hvortil vandlåsen er beregnet, kan afledes, uden at det medfører gener ved ventetid, oversvømmelse, lugt eller støj.

Vandlåse, der er sammenbyggede med installationsgenstande, prøves sammen md installationsgenstanden.

Vandlåsen skal være udformet således, at en høj selvrensningsevne opnås. Vandlåsen og dermed sammenbyggede genstande må ikke indeholde hulrum o.lign., der ikke gennemskylles, når installationen er i brug. Eventuel rensning skal kunne udføres gennem let demonterbare anordninger.

Eventuelle tilslutningsstudse eller sideindløb skal være forsynet med let demonterbare lukkeanordninger.

Vandlåse skal være konstruerede og udført med en sådan bestandighed over for normalt forekommende påvirkninger af mekanisk, kemisk og termisk art, at en tilfredsstillende funktion og hygiejne kan påregnes i et rimeligt udskiftningsinterval.

Prøvning

Vandlåse afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets VA-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Den udarbejdede prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af vandlåsens egnethed til godkendelse.

Mærkning

Vandlåse skal på et let synligt sted være forsynet med et uforgængeligt fabrikantmærke, der muliggør identifikation. Med godkendelsen får ansøgeren tilladelse til at forsyne vandlåsen med godkendelsesudvalgets mærke.

Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet. Betaling for prøvning erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER FOR VANDLÅSE

Alment

Prøvningerne udføres på et antal af 3 vandlåse, der udtages efter nærmere aftale. Det ene af prøveemnerne anvendes eventuelt til nedenstående prøvning af materiale (pkt. 2), medens øvrige prøvninger udføres på alle 3 prøveemner. Sammen med prøveemnerne fremsendes til prøvningsinstitutionen oplysninger i form af tegninger, konstruktions- og materialebeskrivelse, montagevejledning m.v.

Det skal fremgå af beskrivelser m.v., hvilke installationsgenstande vandlåsen kan tilsluttes.

Udførelse

1. prøveemnernes overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og eventuelle standards kontrolleres. Vandlukkets højde bestemmes ved måling af det undertryk, vandlåsens udløbsside skal påvirkes med for netop at give luftgennemgang i vandlåsen. Det således bestemte undertryk målt i mm H2O skal være numerisk >= vandlukkets geometriske lukkehøjde.

2. Materiale

Ingen prøve.

Fabrikanten skal give oplysning om de anvendte materialers kemiske, fysiske og biologiske stabilitet.

3. Temperaturbestandighed

Prøveemnet monteres i en prøveopstilling, hvor det underkastes følgende prøve:

1. 30 1+/- 3 l varmt vand (93 grader C +/- 2 grader C) i løbet af 60 sec.

2. Pause i 60 sec.

3. 30 l +/- 3 l koldt vand (10 grader C +/- 5 grader C) i løbet af 60 sec.

4. Pause i 60 sec.

1, 2, 3 og 4 udføres 1500 gange.

Vandet skal strømme gennem hele vandlåsen.

Efter prøven må vandlåsen og de dertil hørende dele ikke udvise tegn på skade.

Ovenstående udføres inden den under 4 angivne prøve for styrke og inden de under 5 angivne prøver for tæthed.

Prøven udføres kun på vandlåse, hvis materialesammensætning ikke tidligere er prøvet.

4. Styrke

Prøveemnet monteres efter fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. Den påvirkes herefter på en række vilkårligt valgte steder med en enkeltkraft på 60 kp (600 N). Kraften overføres til prøveemnet gennem et stempel med en diameter på 25 mm og en plan endeflade beklædt med gummi i en tykkelse på 3 mm og en hårdhed på 55 +/- 5 shore Durometer A-enheder.

Ved prøven må der ikke optræde blivende ændringer i vandlåsen og de dertil hørende dele.

Foranstående udføres inden de under 5 angivne prøver for tæthed.

5. Tæthed

5a Selvstændige vandlåse

Vandlåsen prøves for tæthed efter nedenstående procedure:

1. Vandlåsens indløb lukkes tæt. Alle demonterbare dele efterspændes svarende til sædvanlig praksis ved montage. Eventuelle tilslutningsstudse for overløb eller vaske- og opvaskemaskinetilslutning lukkes tæt.

2. Gennem udløbet underkastes vandlåsen et vandtryk på 0,4 kp/kvadratcentimeter (40 kN/kvadratmeter) i 60 sec.

3. Vandlåsen og de dertil hørende enkeltdele undersøges for lækager og deformationer.

4. Vandlåsen frakobles det påførte vandtryk.

5. Renseanordninger demonteres. Vandlåse, der skal adskilles i flere enkeltdele for rensning, demonteres fuldstændigt.

6. Renseanordninger monteres igen. Adskilte vandlåse samles.

7. Punkterne 1, 2 og 3 gentages.

5b. Vandlåse sammenbyggede med afløbsskåle

Vandlåsen og den dermed sammenbyggede afløbsskål prøves for tæthed efter nedenstående procedure:

1. Afløbsskålens indløb lukkes tæt. Eventuelle tilslutningsstudse og sideindløb lukkes tæt efter fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis.

2. Gennem udløbet underkastes afløbsskål og vandlås et vandtryk på 0,4 kp/kvadratcentimeter (40 kN/kvadratmeter) i 60 sec.

3. Afløbsskålen med eventuelle sideindløb samt vandlås og dertil hørende enkeltdele undersøges for lækager og deformationer.

4. Gulvafløbsskål og vandlås frakobles det påførte vandtryk.

5. Renseanordninger demonteres. Vandlåse, der skal adskilles i flere enkeltdele for rensning, demonteres fuldstændigt.

6. Renseanordninger monteres igen. Adskilte vandlåse samles.

7. Punkterne 1, 2 og 3 gentages.

8. Afløbsskålens indløb lukkes tæt. Eventuelle sideindløb i afløbsskålen forsynes med et 10 mm langt tilløbsrør af materiale, dimension og udformning efter fabrikantens anvisning og/eller sædvanlig praksis. Røret lukkes tæt i den frie ende.

Punkterne 2 og 3 gentages.

Er afløbsskålen eller vandlåsen forsynet med renseanordning, der ikke kan tæthedsprøves efter ovenstående, udføres yderligere følgende prøve:

9. Vandlåsen fyldes med vand, og gennem udløbet underkastes vandlåsen et lufttryk på 0,002 kp/kvadratcentimeter (0,2 kN/kvadratmeter).

Lufttilførslen afspærres. Efter 15 min. må trykket ikke være sunket mere end 10%. Under prøven skal vandlås med vandindhold have samme temperatur (med tolerance +/- 2 grader C) som rummet, hvori prøven foregår. Rumtemperaturen skal holdes konstant (med tolerance +/- 2 grader C).

5c. Vandlåse sammenbyggede med installationsgenstande

Vandlåse sammenbyggede med andre installationsgenstande prøves efter samme procedure som beskrevet under 5a - Selvstændige vandlåse.

6. Kapacitet

6a. Selvstændige vandlåse

Vandlåsen monteres i den på fig. 1 og fig. 2, bilag A, viste prøveopstilling. Den målte afløbsstrøm må ikke være mindre end den i fig. 3, bilag B, angivne minimumsværdi.

6b. Gulvafløbsskåle og vandlåse sammenbyggede med gulvafløbsskåle

Vand fra sideindløb

Prøveemnet monteres i den på fig. 4, bilag C, viste prøveopstilling og afløbsstrømmen indreguleres til 1,2 l/s. Alle tilslutningsmuligheder gennem sider og rist prøves.

Under prøven, må der ikke trænge vand op gennem risten eller ristens tilslutning til skålen. Det observeres om, der nogen steder i skålen og tilhørende enkeltdele henstår opsprøjtet vand efter prøvens afslutning.

Vand fra gulv

Prøveemnet monteres i den på fig. 5, bilag d, viste opstilling. Med monteret rist skal afløbsstrømmen q gennem prøveemnet ligge inden for de i nedenstående tabel angivne grænser, når vandspejlet over målepunktet holdes konstant 20 mm over karrets bund.

 

              Vandlås med skål     Skål alene 

 Udløbsendens ud-     q max.    q min.   q max.  q min. 

 vendige diameter      l/s     l/s     l/s    l/s 

 ca. 50 mm         1,5     1,2     1,8    1,5 

 ca. 75 mm         1,8     1,5     2,5    1,8 

 ca. 110 mm         2,5     1,8     3,0    2,5 

6c. Vandlåse sammenbyggede med andre installationsgenstande

Vandlåse, der er sammenbyggede med en anden installationsgenstand, prøves sammen med denne. Prøven udføres svarende til den under 6a beskrevne prøve for selvstændige vandlåse. I stedet for karret anvendes den med vandlåsen sammenbyggede installationsgenstand. Højden h1, q max. og q min. bestemmes efter fig. 6, bilag E.

7 Resistens mod selvudsugning

Den under 6a og 6c beskrevne opstilling til bestemmelse af maximal afløbsstrøm benyttes for selvstændige vandlåse og vandlåse sammenbyggede med andre installationsgenstande.

Karret eller installationsgenstanden tømmes helt under prøven beskrevet i 6a og 6c.

Vandtilgangen afbrydes ved prøverne beskrevet i 6b.

Vandlukket kontrolleres. Højden af vandlukket må i intet tilfælde være mindre end 90% af det under 1 bestemte.

8. Resistens mod overtryk

Vandlåsen fyldes med vand, hvorefter den på udløbssiden påføres et undertryk på 0,004 kp/kvadratcentimeter (0,4 kN/kvadratmeter). Vandet, der herved evakueres fra låsen, bortledes, således at tilbagestrømning til vandlåsen ikke kan finde sted, når undertrykket fjernes.

Efter at undertrykket er fjernet, reduceres vandspejlets højde med 8 mm. På udløbssiden påføres vandlåsen så stort et overtryk, at luftgennemgang netop opstår. Det påførte overtryk registreres. Vandlåsens resistens mod overtryk er tilstrækkelig, hvis det registrede overtryk er >= 0,004 kp/kvadratcentimeter (0,4 kN/kvadratmeter).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Huller for bundventiler kan placeres i diagonalerne på den fuldt optrukne del.

Fig. 1. Kar for etablering af vandstrøm til vandlåse.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 2. Prøveopstilling ved måling af afløbsstrømmen gennem selvstændige vandlåse.

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Vandlås beregnet for      h1   h2     Afløbsstrøm q 

 tilslutning til:            max.    min.   max. 

                 mm   mm     l/s    l/s 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Urinaler     1)       100  200    0,8 

 Køkkenvask    2)       100  300    0,8 

 Badekar             300  450    1,1 

 Vaskerende    3)       100  300    0,6 

 Bidet              100  250    0,6 

 Urinal      4)       100  200     - 

 Fodbadekar           100  250    0,6 

 Brusekabine           100  250    0,6 

 Håndvask            100  300    0,6 

 Udslagningsvask         100  300    1,8 

 Rengøringsvask         100  300    0,8 

 Køkkenvask    5)       200  450    1,2 

 Vaskemaskine   6)       100  300    0,8 

 Opvaskemaskine  7)       100  300    0,8 

 Afløbsskål, ca. 50 mm udløb            1,2    1,5 

 Afløbsskål, ca. 75 mm udløb            1,5    1,8 

 Afløbsskål, ca. 110 mm udløb           1,8    2,5 

 ------------------------------------------------------------------- 

 • 1) urinaler med 1 standplads
 • 2) private husholdninger
 • 3) maximal afløbsstrøm 1,8 l/s
 • 4) minimum 0,3 l/s pr. standplads
 • 5) restaurationskøkkener og lignende
 • 6) husholdningsmaskine
 • 7) husholdningsmaskine

Højden h1 (se fig. 2, bilag A) måles som vandspejlets højde over karrets bundudløb.

Afløbsstrømmen q bestemmes af

 

   V1 - V2 

 q = ------- (l/s) 

    T 

V1 er det volumen (1), der afgrænses af vandspejlet og karret, når vandspejlet har højden h1.

V2 er det tilsvarende volumen (1), når vandspejlet har højden 1/3 h1.

T er tiden (sec.), der forløber fra vandspejlet har højden h1 over karrets bund, til det har højden 1/3 h1 over karrets bund.

Fig. 3. Bestemmelse af afløbsstrøm for selvstændige vandlåse samt afløbsskåle.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 4. Prøveopstilling ved undersøgelse af sideindløb i afløbsskåle med påbygget vandlås.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 5. Prøveopstilling til bedømmelse af vandlåse med afløbsskål for afledning af vand fra gulv.

Bilag E

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Vandlås sammen-        h1        Afløbsstrøm 

 bygget med:          mm       q min.    q max. 

                        l/s      l/s 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Urinaler    1)       100       0,3      0,8 

 Køkkenvask   2)       100       0,6      0,8 

 Badekar            300       0,8      1,1 

 Vaskerende   3)       100       0,6      1,8 

 Bidet             100       0,3      0,6 

 Urinal     4)       100       0,3      1,8 

 Fodbadekar          100       0,6      0,9 

 Brusekabine          100       0,6      0,9 

 Håndvask           100       0,3      0,6 

 Udslagningsvask        100       1,8      1,8 

 Rengøringsvask        100       0,6      0,8 

 Køkkenvask   5)       200       1,2      1,8 

 ------------------------------------------------------------------- 

 • 1) urinaler med 1 standplads
 • 2) private husholdninger
 • 3) q min. = 0,6 l/s pr. m rende
 • 4) q min. = 0,3 l/s pr. standplads
 • 5) restaurationskøkkener og lignende

Højden h1 (se fig. 2, bilag A) måles som vandspejlets højde over installationsgenstandens bundudløb. Afløbsstrømmen q bestemmes af

 

   V1 - V2 

 q = ------- (l/s) 

    T 

V1 er det volumen (1), der afgrænses af vandspejlet og installationsgenstanden, når vandspejlet har højden h1.

V2 er det tilsvarende volumen (1), når vandspejlet har højden 1/3 h1.

T er tiden (sec.), der forløber fra vandspejlet har højden h1 over installationsgenstandens bund, til det har højden 1/3 h1 over installationsgenstandens bund.

Fig. 6. Bestemmelse af afløbsstrøm for vandlåse sammenbygget med installationsgenstande.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.