Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for rustfri stålrør til brugsvandsanlæg VA 1.10/DK 008


GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

Bygningsreglementet, 1972

DIF's forskrifter vedrørende vandinstallationer, 1962.

0.2 Tilsvarende udenlandske bestemmelser

Nærværende betingelser for godkendelse af rustfri stålrør til brugsvandsanlæg er udarbejdet i samarbejde med den nordiske va-myndighedsgruppe (NOVA) og stemmer således overens med tilsvarende betingelser i de øvrige nordiske lande. Det må dog påregnes, at betingelserne i en overgangsperiode vil blive tillempet i de enkelte lande således, at der fra land til land kan være forskel på arten og omfanget af de prøvninger, der vil blive krævet udført, forinden godkendelse kan meddeles.

1.0 Funktion og udførelse

1.1 anvendelse

Rør af rustfrit stål, som opfylder nærværende betingelser, kan anvendes til brugsvandsanlæg med temperaturer op til 95 grader C.

Dersom det aktuelle brugsvand har et chloridindhold over 300 mg/l, skal installationen udføres således, at ledningerne er udskiftelige. Koldtvandsrør kan i øvrigt lægges indstøbte eller utilgængelige.

1.2 Materiale

Nærværende betingelser er gældende for rør af rustfrit stål af austenitisk type.

Også ferritiske stål kan anvendes, hvis forsøg dokumenterer, at de er egnede for lodning (jf. pkt. 1.4). I givet fald er titanstabiliserede 17% chromstål med maks. 0,05% C de lavest legerede, som kan anvendes. Et sådant stål kan dog kun bruges til koldt vand, medmindre molybdænindholdet er mindt 1,5%.

1.3 Bøjning

Rørene skal kunne bøjes ved koldbøjning i et bukkeapparat eller ved hjælp af en bukkefjeder.

1.4 Samlinger

Rørene samles med kapillarloddefittings af kobber eller rustfrit stål, eller kompressionsfittings af rustfrit stål eller en egnet kobberlegering. Lodning med kobberfittings udføres som blødlodning under anvendelse af flusmiddel på fosforsyrebasis, og lodning med fittings af rustfrit stål udføres som hårdlodning. Der må hverken til blød- eller hårdlodning anvendes chloridholdigt flusmiddel eller zink- eller cadmiumholdigt loddemetal. Samlinger med kompressionsfittings anvendes kun på udskiftelige ledninger og således, at samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en sådan måde, at eventuelle utætheder straks kan spores.

2.0 Prøvning

Rustfri stålrør afprøves i henhold til nedenstående prøvningsbetingelser (punkt 6) på en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Den udarbejde prøveattest eller prøverapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel. Prøvningsresultatet indgår i en samlet vurdering af rørenes egnethed til godkendelse.

3.0 Kontrol

Fabrikanten (indehaveren af godkendelsen) er forpligtet til at levere rustfri stålrør, der er i overensstemmelse med de rør, der er afprøvet som grundlag for godkendelsen. Kvalitetskontrol udføres dels som fremstillingskontrol (egenkontrol) dels som en overvågningskontrol efter retningslinier, der fastsættes af boligministeriets va-godkendelsesudvalg. Fremstillingskontrollens art og omfang fastsættes efter nærmere aftale, se punkt 7.2.

Overvågningskontrollen omfatter kontrol af de under punkt 6 angivne egenskaber samt kontrol med fabrikkens fremstillingskontrol. Overvågningskontrollens hyppighed fastsættes i afhængighed af fremstillingskontrollens art og omfang. Hvis fremstillingskontrollen opfylder det i punkt 7.2 angivne, foretages overvågningskontrollen en gang om året på hver af de fremstillede dimensioner.

4.0 Mærkning

Rørene mærkes fortløbende (afstand højst 1 m) med tydeligt og bestandigt fabrikantmærke og dimensionsbetegnelse (udvendig diameter x godstykkelse).

Rør, der kun kan anvendes til koldt vand, skal være mærket: »»25 grader C maks.«»

Med godkendelsen får ansøgeren tilladelse til at forsyne rørene med godkendelsesudvalgets mærke.

5.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af boligministeriet.

Gebyr for prøvning og overvågningskontrol betales særskilt til den pågældende prøvningsinstitution.

PRØVNINGSBETINGELSER FOR RUSTFRI STÅLRØR

6.0 Alment

Ved en prøvning udtages efter nærmere aftale det nødvendige antal rør af hver fremstillet dimension. Et rør af hver dimension prøves for materialesammensætning, punkt 6.1, mens de øvrige prøvninger udføres på tre rør eller rørstykker af hver dimension. Prøverne 6.7.4 og 6.7.5 udføres desuden 3 steder på hvert rør.

6.1 Materiale

Austenitisk rustfrit stål

For disse rør skal den kemiske sammensætning svare til kravene i en eller flere af følgende normer, som vedrører stål af 18/8-typen (18% chrom, 8% nikkel):

Engelsk standard BS 4127: 1967

Tysk standard DIN 17440, X5 CrNi 18 9

Svensk standard SIS 142333

Amerikansk standard AISI 304, dog med maks. 0,07% C

Højere legeret rustfrit stål herunder molybdænlegeret stål godkendes også, eksempelvis: SIS 142343

Ferritisk rustfrit stål

Se pkt. 1.2

6.2 Overflade

Rørene skal udvendig og indvendig være metalblanke, jævne og glatte og uden synlige fejl i materiale eller svejsesøm.

6.3 Mål og tolerancer

Rørene skal have mål og tolerancer som angivet i nedenstående tabel - også ved måling, der includerer svejsesømmen. Andre mål og tolerancer må godkendes i hvert enkelt tilfælde.

 

 ------------------------------------------------------------------- 

      udvendig diameter        godstykkelse 

 D, mm   tilladelig afvigelse,    t, mm  tilladelig 

      incl. svejsesøm            afvigelse 

 ------------------------------------------------------------------- 

 10     + 0,1 /-0,08        0,6   +/- 10% 

 12     + 0,1 /-0,08        0,6   +/- 10% 

 15     + 0,1 /-0,08        0,6   +/- 10% 

 18     + 0,1 /-0,08        0,7   +/- 10% 

 22     + 0,1 /-0,08        0,7   +/- 10% 

 28     + 0,12/-0,10        0,8   +/- 10% 

 35     + 0,12/-0,10        1,0   +/- 10% 

 ------------------------------------------------------------------- 

6.4 form

Rørene skal, visuelt bedømt, være lige.

6.5 Trykbestandighed

Rørene udsættes for et indvendigt tryk på 3500 kN/kvadratmeter (35 kp/kvadratcentimeter) i mindst 20 minutter, hvorved der ikke noget sted må opstå brud, utæthed eller permanent forøgelse af diameteren.

6.6 Tæthed

Rørene tæthedsprøves med min. 4 atm. trykluft i vandbad, hvorved utæthed ikke må kunne konstateres.

6.7 Mekaniske egenskaber

 

 ------------------------------------------------------------------- 

                   Krav til styrke 

 Egenskab   Prøvemetode  Austenitisk stål    Ferritisk stål 

                       uden Mo x)   med Mo x) 

 ------------------------------------------------------------------- 

 6.7.1 Træk- DIN 50146   490-690 N/mm2 >=400 N/mm2 >=440 N/mm2 

 styrke    SIS 112110 

 ------------------------------------------------------------------- 

 6.7.2 Pro-  DIN 50144   >=190 N/mm2 >=300 N/mm2 >=340 N/mm2 

 portionali- SIS 112110 

 tetsgrænse 

 sigma 0,2 

 ------------------------------------------------------------------- 

 6.7.3 Brud- DIN 50146   >=45%    >=25%   >=25% 

 forlængelse, SIS 112110  (>=35%, 

 sigma 5          hvis prøve på 

              hele rør) 

 ------------------------------------------------------------------- 

 • x) Mo = Molybdæn.

6.7.4 Udvidelse med dorn

En kegleformet dorn med keglevinkel 60 grader bankes eller presses så langt ind i røret, at diameteren er øget 20% (der smøres om nødvendigt). Der må herved ikke opstå revner.

Denne prøve svarer til DIN 50135 (SIS 112645). Dorn med mindre keglevinkel, ned til 40 grader, kan også anvendes, men i så fald skal udvidelsen være min. 25%.

6.7.5 Sammentrykningsprøve

Der afskæres en ring med længde = 1,5 x udvendig diameter. Ringen sammentrykkes mellem to plane flader, indtil fladernes afstand er

 

   1,1 x t 

 a = ------ 

      t 

   0,1 + - 

      D 

hvor t = godstykkelsen, D = udvendig diameter.

Svejsesøm placeres, hvor den største krumning forekommer. Der må herved ikke opstå synlige revner.

Denne prøve svarer til DIN 50136.

6.7.6 Koldbøjning

Der laves en 90 grader bøjning med diameter 7 gange rørdiameter for rør indtil 15 mm og diameter 8 gange rørdiameter for større rør. Bøjningen foretages med et egnet bøjeapparat. Der må herved ikke opstå synlige revner.

6.8 Interkrystallinsk korrosion

Prøvningen udføres kun for stål med kulstofindhold > 0,03%.

Et rørstykke med længde mindst 20 mm koges i en opløsning bestående af

1000 ml vand 100 ml koncentreret svovlsyre 110 g kobbersulfat (CuSO4, 5H2O) 55 g elektrolytkobber i spåner et par glasperler (til hindring af stødkogning)

i 15 timer. Efter skylning og tørring bøjes rørstykket og undersøges for interkrystallinsk korrosion, i tvivlstilfælde ved metallografisk undersøgelse. Der må ikke forekomme interkrystallinsk korrosion i større dybde end 50 m.

Prøvningen udføres efter DIN 50914.

6.9 Mærkning

Det kontrolleres om mærkningen er korrekt og tilstrækkelig bestandig, se punkt 4,0.

7.0 Kontrol

7.1 Overvågningskontrol

Overvågningskontrollen omfatter kontrol af de under punkt 6 angivne egenskaber samt kontrol med fabrikkens fremstillingskontrol. Overvågningskontrollens hyppighed fastsættes som angivet under punkt 3.0 i afhængighed af fremstillingskontrollens art og omfang.

7.2 Fremstillingskontrol

Fremstillingskontrol foretages af fabrikanten, og der føres journal over resultaterne. Fremstillingskontrollens art og omfang samt overvågning af fremstillingskontrollen fastsættes efter nærmere aftale.

De nedenfor angivne krav kan betragtes som et eksempel på en tilfredsstillende fremstillingskontrol.

7.2.1 Hyppighed

 

 For mindst hver 100 m rør og mindst for hver charge prøves 1 rør for 

 overfladebeskaffenhed (7.2.2) 

 mål og tolerancer   (7.2.3) 

 form         (7.2.4) 

 trykbestandighed   (7.2.5) 

 tæthed        (7.2.6) 

Hvis non-destruktiv test udføres kan 7.2.5 og 7.2.6 eventuelt udelades.

Et antal rør (z) prøves for mekaniske egenskaber (7.2.7), materialesammensætning (7.2.8) og interkrystallinsk korrosion (7.2.9).

Hvis der for hver charge udføres analyse, reduceres antallet af rør til materialeprøvningen til z/10.

Minimumantallet z = 0,05 x kvadratroden af n

hvor n = produceret rørlængde pr. måned i meter af hver dimension.

7.2.2 Overflade

Overensstemmelse med punkt 6.2. Den indvendige overflade bedømmes visuelt ved, at man ser ind i røret mod en lyskilde i rørets anden ende.

7.2.3 Mål og tolerancer

Overensstemmelse med punkt 6.3.

7.2.4 Form

Overensstemmelse med punkt 6.4

7.2.5 Trykprøvning

Hvert rør udsættes for et indvendigt tryk på 3500 kN/kvadratmeter (35 kp/kvadratcentimeter). Der må ikke noget sted opstå brud, utæthed eller permanent forøgelse af diameteren.

7.2.6 Tæthed

Overensstemmelse med punkt 6.6.

7.2.7 Mekaniske egenskaber

Overensstemmelse med punkt 6.7.

7.2.8 Materiale

Overensstemmelse med punkt 6.1.

7.2.9 Interkrystallinsk korrosion

Overensstemmelse med punkt 6.8.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.