Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og prøvningsbetingelser for dobbeltmuffer VA 2.10/DK 013


FORELØBIGE

GODKENDELSES- OG PRØVNINGSBETINGELSER

FOR

DOBBELTMUFFER I AFLØBSSYSTEMER AF PLAST

AUGUST 1978

GODKENDELSESBETINGELSER

0.1 Gældende forskrifter

Bygningsreglemetn, 1977.

DIF's norm vedrørende afløbsinstallationer, 1974.

DIF's norm for afløbsledninger af PEL, PEH og stift PVC i jord, 1973.

Nærværende betingelser vedrører dobbeltmuffer af termoplastisk materiale og forsynet med elastiske samlinger anvendt i godkendte afløbssystemer af plast. Dobbeltmuffer skal derfor tillige være udført i overensstemmelse med boligministeriets »Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afløbssystemer af plast, august 1978« (VA.2.10/DK 007) og opfylde betingelserne for prøvning og kontrol som angivet for formstykker.

02. Tilsvarende udenlandske bestemmelser

Nærværende betingelser for godkendelse af dobbeltmuffer i afløbssystemer af plast er hovedsagelig udarbejdet i samarbejde med va-myndigheder i de øvrige nordiske lande og stemmer således i overvejende grad overens med tilsvarende betingelser i disse lande.

1.0 Funktion- og udførelse

Idet tætningselementernes antal fordobles i forhold til rør med faste muffer, skal det tilsikres, at dette forhold ikke medfører forøget risiko for utæthed.

Dette indebærer, at tætningselementet ved forskriftsmæssig eller fejlagtig montage af systemet ikke må kunne forskyde sig i sit leje, samt at det ikke forsætligt eller uforsætligt må kunne fjernes eller ombyttes med andet tætningselement.

Da brungen af dobbeltmuffer medfører, at væskestrømmen vil gå fra muffe til rør, skal det sikres, at modstrøms vendte muffer ikke lækker, samt at ekspansionsevnen bevares under drift.

De nævnte forhold kontrolleres ved, at afprøvningen beskrevet i VA/DK 11.1a udføres og bestås.

Dobbeltmuffer skal være således konstrueret, at de i muffen indstukne rørspidsender ikke kan forskydes forbi dobbeltmuffens midte under drift af afløbssystemet.

Monteringsvejledning

Til brug for anvendelse af dobbelmuffer skal forefindes en montagevejledning med alle nødvendige oplysninger for korrekt anvendelse og montering.

2.0 Definition

En dobbeltmuffe er et formstykke, som skal danne en tæt forbindelse mellem to glatte rørender, der er anbragt i retliniet eller tilnærmelsesvis retliniet forlængelse af hinanden.

3.0 Mærkning

Dobbeltmuffer og de dertil hørende gummitætningsringe skal være mærket i overensstemmelse med kravene anført i VA 2.10/DK 007, august 1878, pkt. 3.0 for formstykker og tætningsringe.

4.0 Prøvning

Dobbeltmuffer til anvendelse i afløbssystemer af plast skal afprøves i henhold til efterstående prøvningsbetingelser på en af boligministeriets va-godkendelsesudvalg anerkendt prøvningsinstitution. Der udføres prøvninger af dobbeltmufferne således, som det fremgår af pkt. 7.0, Prøvningsbetingelser i VA 2.10/DK 007, august 1978.

Den udarbejdede prøvningsattest eller prøvningsrapport må ved ansøgningen om godkendelse normalt højst være 1 år gammel.

Tætningsringene afprøves i henhold til særlige prøvningsbetingelser. Indtil sådanne betingelser er udarbejdet, skal tætningsringe af gummi opfylde krav til materiale iflg. DS 421.2 eller SIS 36 76 11. Oliebestandige tætningsringe af gummi skal indtil videre opfylde kravene iflg. SIS 36 76 12.

5.0 Kontrol

Dobbeltmuffer er med hensyn tl kontrol omfattet af betingelserne i VA 2.10/DK 007, august 1978 pkt. 5.0, 5.1, 5.2 og 5.3, idet dobbeltmufferne indgår i det godkendte afløbssystem på linie med systemets øvrige formstykker.

6.0 Gebyr

For udstedelse af godkendelse betaler ansøgeren et gebyr, som fastsættes af Boligministeriet. Betaling for prøvninger og kontrol erlægges særskilt til den pågældende prøvningsinstitution efter regning.

PRØVNINGSBETINGELSER

7.0 Alment

Prøvningsbetingelserne for afløbsrør af plast er angivet i VA 2.10/DK 007, august 1978, VA/DK nr. 1-14.

En dobbeltmuffe af plast klassificeres som et formstykke og skal derfor opfylde samtlige krav til formstykker. Endvidere skal dobbeltmuffer opfylde en særlig temperaturbestandighedsprøvning, som er beskrevet i nærværende betingelser som prøvning VA/DK nr. 11.1a.

Omfanget af de nødvendige afprøvninger for typegodkendelse og kontrol af rør og formstykker fremgår i øvrigt af tabel 2 i VA 2.10/DK 007, august 1978.

En oversigt over de relevante standarder for prøvningerne VA/DK nr. 1-14 fremgår af tabel 1 i VA 2.10/DK 007, august 1978.

Prøvning VA/DK nr. 11.1a. - Temperaturbetandighed

Prøvningen tilsigter at fastslå, at dobbeltmufferne og deres samlinger til stadighed kan tåle at blive udsat for gennemstrømninger af skiftevis varmt og koldt vand, uden at lækage i samlinger, betydelige formændringer eller andre skader opstår.

Prøvningens udførelse

Prøvning af plast-dobbeltmuffers temperaturbestandighed udføres i henhold til SFS 3144, november 1976 med nedenstående ændringer og tilføjelser.

Temperaturer

Prøvningen udføres med varmt vand af 93 plus/minus 2 grader C og koldt vand af 10 plus/minus 5 grader C.

Dimensioner

Rørsystemet til afprøvning af temperaturbestandighed skal bestå af rør og formstykker med følgende dimensioner:

 

 --------------------------------------------------------- 

               Rørsystemets 

         øverste lig-   stående   nederste lig 

          gende del     del     gende del 

 --------------------------------------------------------- 

 Rør i bygning  40 - 50 mm  75 - 110 mm    110 mm 

 --------------------------------------------------------- 

 Rør i jord(*1)  110 mm    110 mm      160 mm 

 --------------------------------------------------------- 

I prøveopstillingen skal dobbeltmufferne være af samme type.

Rørsystemet opbygges i henhold til figur 1.

Massen påføres muffen i et jævnt lag i området bag tætningselementet, efter at spidsenden akkurat dækker tætningselementet. Derefter bevæges spidsenden frem til bunden af muffen og tilbage igen flere gange, mens der påfyldes masse, således af hele hulrummet mellem rør og muffe fyldes op.

Når muffen er monteret, trækkes spidsenden tilbage i henhold til fabrikantens anvisning for at give plads til temperaturbevægelsen.

For dobbeltmuffer beregnet for afløbsrør i jord deformeres røret ved muffen mrk. a3 i overensstemmelse med VA/DK nr. 4 i VA 2.10/DK 017, august 1978.

Besigtigelse

Efter 1.500 cykler afkøles rørsystemet i mindst 16 timer. Derefter afproppes udløbet, og systemet fyldes med vand af rumtemperatur til en højde af mindst 500 mm over det højeste punkt på samlingen ved grenrørets afgrening.

Rørsystemet observeres i 15 minutter for lækage.

Rørsystemet tømmes for vand, og nedbøjningen på midten af rørstykket mellem de to glidestyr (afstand 10 d) på den øverste, liggende del måles i forhold til en linje fra røroverkant til røroverkant ved glidestyrene (udføres ikke for dobbeltmuffer til afløbssystemer, der udelukkende anvendes i jord).

Derefter demonteres rørsystemet, og hvert rør og formstykke besigtiges.

Krav

For godkendelse kræves at hele systemet er tæt, og at ingen lækage forekommer. En eller et par stilleliggende dråber ved hver stilling betragtes ikke som lækage. Synlige sprækker - såvel indvendigt som udvendigt - må ikke forekomme.

Nedbøjningen må ikke være større end 0,1 d. (Gælder ikke for dobbeltmuffer til afløbssystemer, der udelukkende anvendes i jord).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Figur 1. Eksempel på opstilling og prøvningsudrustning for temperaturvekslingsprøvning af dobbeltmuffer.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Figur 2. Anbringelse af pasta i dobbeltmuffe.

Officielle noter

(* 1) for PVC-rør klasse L anvendes overalt mindste dimension 200 mm.

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.